Důvodová zpráva k zákonu č. 270/2007 Sb., změna zákona o správě daní a poplatků

Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva
I. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
Ministerstvo financí zpracovalo mimo řádný plán legislativních prací vlády návrh novely zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tato novelizace je vyvolána zejména změnou zákona o správě daní a poplatků, ke které došlo poslaneckou iniciativou novelou zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 230/2006 Sb. Při přijetí této změny v zákoně upravujícího správu daní nedošlo k dostatečnému uplatnění navazujících úprav v dalších daňových zákonech a některých dalších dílčích změn přijímaného textu, které jsou však nezbytné k dosažení požadované kvality a zejména pak pro vytvoření nového podpůrného naprogramování v rámci Automatizovaného daňového informačního systému.
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy