Převod podílu v s. r. o. - právně, účetně a daňově

Vydáno: 37 minut čtení

Společnost s ručením omezeným (dále jen „s. r. o.“) je kapitálovou obchodní společností, protože její společníci musejí vložit svůj majetek coby „kapitál“ do jejího základního kapitálu. Tem musel před rokem 2014 činit alespoň 200 000 Kč a vklady společníků, které jej tvoří, nejméně 20 000 Kč. Nyní může být obojí pouze symbolická 1 Kč. Za vklad majetku vložený do s. r. o. obdrží společník podíl, který jej opravňuje „panovat“ ve firmě. Tímto rozdáním karet to však nemusí skončit. Podíl je možno převést na jiného ze stávajících společníků nebo na nově příchozího. Což nebývá právně nijak složité, účetně je to ještě snazší, žel daně z příjmů jsou komplikovanější…

 

Převod podílu v s. r. o. – právně, účetně a daňově
Ing.
Martin
Děrgel
 
Převod podílu v s. r. o. právně
Podíl
ve smyslu § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ “) obecně
představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí
. Přičemž nesmí být představován
cenným papírem
kromě dvou výjimek. První je známější - akcie coby podíly na akciové společnosti, která ale není předmětem našeho zájmu. Méně známým druhým podílovým cenným papírem je
kmenový list s. r. o.
, který podle § 137 ZOK může představovat podíl společníka, určí-li tak společenská smlouva. Kmenový list je cenný papír (nikoli ovšem zaknihovaný) na řad, který lze vydat pouze k podílu,
jehož převoditelnost není omezena nebo podmíněna
, a nemůže být obchodován na regulovaném trhu.
Základem pro stanovení podílu společníka v s. r. o. je jeho vklad. Pokud společenská smlouva nestanoví jinak, je v souladu s § 133 ZOK
výše podílu určena dle poměru jeho vkladu připadajícího na příslušný podíl k výši celkového základního kapitálu
společnosti. Výše podílu má pro společníka stěžejní ekonomický význam, podle něj se totiž návazně určuje například výše jeho podílu na zisku nebo vypořádacího podílu.
Často se zjednodušeně ztotožňují podíly společníků s. r. o. s jejich hlasovacím potenciálem coby „hlasy“, jimiž rozhodují o zásadních otázkách týkajících se firmy na valné hromadě. Ovšem „podíly“ představující majetkovou účast v s. r. o. nelze
a priori
ztotožnit s hlasovacími právy společníků, kvalitativně ani kvantitativně. Sice v praxi bývá, v drtivé většině případů, relativní síla obou právních instrumentů stejná, nicméně nemusí tomu tak být. Obecným pravidlem stanoveným v § 169 odst. 2 ZOK je, že za každou 1 Kč vkladu má společník 1 hlas. Ovšem toto základní pravidlo není dogma a společníci jej mohou změnit v rámci společenské smlouvy…
Příklad 1
Hrátky společníků s podíly a hlasy
ABC, s. r. o., založily tři osoby – A, B, C – peněžitými vklady jednotlivě ve výši 500 000 Kč, 300 000 Kč a 200 000 Kč. Celkový základní
kapitál
firmy tak činí 1 mil. Kč, na němž se společníci podílejí z 50, 30 a 20 %.
Obvykle ve stejném poměru vkladů na základním kapitálu – 50, 30 a 20 % - bývají mezi společníky rozděleny i jejich podíly. Tak tomu ale není v ABC, s. r. o., kde se společníci dohodli na stejných podílech a 1/3, což uvedli do společenské smlouvy. Díky tomu budou mít stejné podíly na zisku atp. Proto se ohledně výše jejich podílů neuplatní obecné pravidlo ZOK (poměr vkladů), ale speciální řešení dohodnuté ve společenské smlouvě.
Těmto hodně kreativním společníkům nevyhovovalo ani další obecné pravidlo ZOK týkající se počtu jejich hlasů. Podle něj by s ohledem na jednotlivé výše vkladů společníci měli tyto počty hlasů: 500 000, 300 000 a 200 000. Sice se dohodli na tom, že ponechají vazbu na výši vkladů, ovšem pro zjednodušení počítání hlasů je zredukují o pět řádů neboli jeden hlas bude připadat na každých 100 000 Kč vkladu. Čímž stejnoměrně klesnou, jen početně, hlasy všech společníků A, B a C následovně, ve stejném pořadí: 5, 3 a 2 hlasy.
Podle obchodního zákoníku - zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „
ObchZ
“) – platilo před rokem 2014, respektive v případě s. r. o. založených za jeho éry, které nepřešly pod právní režim ZOK (tzv. opt-in), platí i nadále, že každý společník má pouze jeden podíl v s. r. o., přičemž všechny tyto podíly jsou prakticky stejného druhu. Možnou pestrost přinesl ZOK od roku 2014 i do této oblasti,
společenská smlouva totiž může připustit
:
vznik různých druhů podílů
(podíly se stejnými právy a povinnostmi tvoří jeden druh),
aby jeden společník vlastnil více podílů
, a to i různého druhu,
aby byl podíl společníka představován kmenovým listem, který je cenným papírem ad výše.
S ohledem na zásadní význam výše a druhu podílu každého společníka jde o údaj povinně zapisovaný do obchodního rejstříku podle

Související dokumenty

Články

Daňové souvislosti obchodního podílu
Vypořádací podíl s. r. o. - právně, účetně a daňově

Zákony

513/1991 Sb., obchodní zákoník
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů

Expertní odpovědi

Prodej obchodních podílů v s. r. o.
Prodej 100% podílu v s. r. o. daňovým nerezidentem ČR

KOOV

558/29.01.20 - Osvobození příjmů z převodu podílu, určení poměru osvobozených a neosvobozených příjmů z prodeje podílu na obchodní korporaci a nabývací ceny jednotlivých částí podílu v případě, že je podíl nabýván postupně

Vyhlášky

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

Sdělení MF

FZ01/2003 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Účtová osnova

Účtová skupina 41: Základní kapitál a kapitálové fondy
Účtová skupina 06: Dlouhodobý finanční majetek