Jak naložit s chybami v účetních knihách z hlediska daně z příjmů?

Vydáno: 18 minut čtení

Každý je jen člověk. A jak to tak už bývá, ani ten není neomylný! Nelze se tedy příliš divit, že ani při vedení účetních knih není možné pracovat zcela bez chyb. Pojďme se tedy blíže podívat na tuto problematiku, která v průběhu několika nedávných let doznala mnoha zásadních změn, a to včetně jejich daňových dopadů.

 

Jak naložit s chybami v účetních knihách z hlediska daně z příjmů?
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891 – Rödl & Partner Tax, k.s.
Při své analýze a rozboru jsem primárně vycházel z těchto níže uvedených právních předpisů:
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP (dále „pokyn D-22“),
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“),
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“),
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ“),
vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPÚ“),
interpretace
Národní účetní rady (dále jen