Podnikatel a pracovní cesty motorovým vozidlem

Vydáno: 27 minut čtení

V článku si ukážeme uplatnění daňově uznatelných výdajů na motorové vozidlo v různých situacích při jeho použití při pracovní cestě podnikatele. Podnikatel, který používá k pracovní cestě motorové vozidlo, by měl zvažovat optimalizační otázky související s možným uplatněním cestovních výdajů. U podnikatele, který využívá k pracovní cestě osobní automobil zahrnutý v obchodním majetku nebo osobní automobil nezahrnutý v obchodním majetku (soukromé vozidlo), půjde především o volbu mezi výdaji na pohonné hmoty v prokázané výši, nebo uplatnění paušálních výdajů na dopravu.

Podnikatel a pracovní cesty motorovým vozidlem
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vozidlo zahrnuté do obchodního majetku, pořizované na finanční leasing a najaté vozidlo
Při použití silničního motorového vozidla zahrnutého do obchodního majetku nebo pořizovaného na finanční leasing či v případě najatého vozidla, resp. v případě vozidla užívaného na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu, se postupuje podle bodu 1 ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Vozidlem v nájmu se rozumí rovněž vozidlo najaté v půjčovně vozidel.
Daňově uznatelnými výdaji jsou výdaje spojené s pracovní cestou, včetně výdajů na pracovní cesty spolupracujících osob a společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti
. Mezi tyto výdaje počítáme
výdaje na pohonné hmoty spotřebované silničním motorovým vozidlem v prokázané výši doložené doklady o jejich nákupu
. Pro stanovení výdajů za pohonné hmoty spotřebované vozidlem, které má elektrický pohon nebo hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, lze použít průměrnou cenu elektřiny stanovenou pro účely poskytování cestovních náhrad podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“) – tedy v roce 2023 na základě vyhlášky č. 467/2022 Sb.
Jak vyplývá z pokynu GFŘ D-59 bodu 22 k ustanovení § 24 odst. 2 ZDP (tento pokyn nahradil s účinností od 1. 1. 2023 dosavadní pokyn D-22), pro účely uplatnění daňových výdajů na pohonné hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP, pokud správce daně nestanoví jinak, vede poplatník evidenci jízd tak, aby takto vynaložené výdaje mohl prokázat. V evidenci jízd jsou uváděny minimálně tyto údaje: datum jízdy, cíl jízdy, účel jízdy, ujeté kilometry. Dále poplatník vede údaje o typu vozidla, registrační značce (státní poznávací značce), stavu ujetých kilometrů k 1. 1. (případně k datu zahájení činnosti nebo zahájení používání vozidla) a k 31. 12. kalendářního roku (případně k datu ukončení činnosti nebo ukončení používání vozidla).
Mezi daňově uznatelné výdaje u vozidla vloženého do obchodního majetku patří dále výdaje (náklady) na veškeré opravy, údržbu, silniční dálniční známku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění, nájem za garáž, pořízení pneumatik a dalších součástek apod.
Veškeré tyto výdaje (náklady) lze účtovat nebo evidovat jako daňově uzna­telné na základě prokázaných dokladů, jako jsou paragony, faktury, doklad o zaplacení apod. Daňovým výdajem
jsou i odpisy vozidla v souladu s § 30a, 31 a 32 ZDP
. Doba odpisování osobního automobilu činí 5 let a vychází ze zařazení osobního automobilu do 2. odpisové skupiny. Podnikatel si zvolí způsob odpisování buď rovnoměrný, nebo zrychlený (způsob odpisování nelze za celou dobu odpisování změnit). U osobního automobilu, jehož je poplatník prvním odpisovatelem, lze uplatnit i mimořádné odpisy dle

Související dokumenty

Články

Zaměstnanec a soukromé vozidlo na pracovní cestě
Daňové limity pro nepeněžní a peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
262/2006 Sb., zákoník práce
142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
47/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
116/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.
Vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023