Konsolidační balíček v zákoně o spotřebních daních

Vydáno: 24 minut čtení

Stejně jako všechny daňové zákony, i zákon č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních (dále jen „ZSpD“), ve znění pozdějších předpisů prochází s účinností k 1. 1. 2024 významnou změnou. Jeho novela provedená zákonem č. 349/2023 Sb. , není natolik systémová jako v případě daně z příjmů a je spíše jen reakcí na vývoj a trendy v oblasti nikotinových a obecně kuřáckých výrobků a jejich alternativ. Obsah této novely, který do systému spotřební daně České republiky zakotvuje několik nových spotřebních daní, je tématem tohoto článku. Zamyslím se zde nad samotným vymezením předmětu těchto daní a dále pak nad systémem administrace těchto nových spotřebních daní, zejména v kontextu toho, že se nejedná o vybrané výrobky, a tudíž na ně nelze aplikovat obecnou část zákona o spotřebních daních . Čtenáře ve svém článku nicméně seznámím i s ostatními změnami provedenými novelou, které se týkají ostatních předmětů spotřební daně.

Konsolidační balíček v zákoně o spotřebních daních
JUDr.
Radim
Hanák,
Ph.D.
 
Novela týkající se spotřební daně z minerálních olejů
Jedna ze změn se formulačně dotýká § 49 odst. 1 ZSpD, který je reakcí na změnu systematiky vrácení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím minerální oleje v mineralogických postupech a metalurgických procesech. Tento institut je dnes upraven v § 55 ZSpD. Nejedná se však o změnu systémovou, jelikož daňové zvýhodnění spotřební daně bude zachováno a nově přesunuto právě do osvobození od spotřební daně dle § 49 ZSpD. Mění se tak jeho systematika z režimu vrácení již uhrazené spotřební daně, na osvobození od spotřební daně. Pro minerální oleje použité pro výrobu tepla v rámci mineralogických postupů a metalurgických procesů bude moci být uplatněn nárok na vrácení spotřební daně dle § 56 ZSpD (upravující vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla). V režimu tohoto ustanovení je spotřební daň vracena nikoli v plné výši (jako tomu bylo doposud), ale v částečné výši 660 Kč na 1000 litrů. Fakticky tak daňové zvýhodnění zaniká pouze pro případ minerálních olejů, které jsou použity k pohonu (stacionárních) motorů v rámci mineralogických postupů a metalurgických procesů. Poměrně významnou změnou je zrušení osvobození od spotřební daně pro minerální oleje spotřebované při vnitrostátní letecké přepravě. Osvobození zůstává zachováno pro mezinárodní leteckou dopravu. Důvodová zpráva pak uvádí konkrétní výklad týkající se vymezení mezinárodní přepravy, za kterou bude považován let začínající nebo končící mimo území České republiky, nikoli však s mezipřistáním mimo území České republiky. Výslovně je pak uvedeno, že za mezinárodní přepravu nebude považován let, který bude mimo území České republiky ukončen z povětrnostních důvodů, pokud plánovaná původní
destinace
byla na území České republiky. Poslední změna ve vztahu ke spotřební dani z minerálních olejů se týká institutu vrácení spotřební daně osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese dle § 57 ZSpD. Jednak dochází ke snížení administrativní zátěže změnou textace odstavce 7, jelikož nově k daňovým přiznáním nebude potřeba přikládat doklady o prodeji nebo interní doklady. Samozřejmě tyto doklady i nadále budou sloužit jako důkazy pro prokázání nároku na vrácení daně, nebude je však nutno přikládat automaticky, ale až na výzvu správce daně. Cílem novely je, aby k daňovému přiznání obsahujícímu žádost o vrácení daně bylo přikládáno co nejméně podkladů. Tato změna se promítá rovněž do požadavku na prokázání skutečné spotřeby změnou textace odstavců 13 a 14, která rovněž provádí myšlenku, aby k daňovým přiznáním s uplatněným nárokem na vrácení spotřební daně dle § 57 ZSpD nebylo nutno připojovat žádné doklady, přináší tedy obecně snížení administrativní zátěže dotčených osob činných v ze