Vybrané změny ve zdaňování právnických osob podle zákona o daních z příjmů od 1. 4. 2019 (bez implementace ATAD)

Vydáno: 49 minut čtení

S účinností od 1. 4. 2019 byl přijat zákon č. 80/2019 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále také „zákon č. 80/2019 Sb. “ nebo „novela č. 80/2019 Sb. “).

Vybrané změny ve zdaňování právnických osob podle zákona o daních z příjmů od 1. 4. 2019 (bez implementace ATAD)
Ing.
Drahomíra
Martincová
Těmito zákony jsou:
1.
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“),
2.
zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění zákona č. 298/2016 Sb.,
3.
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
4.
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
5.
zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.,
6.
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),
7.
zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
8.
zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
9.
zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a
10.
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Cílem tohoto článku je podat stručný komentář vybraných změn ve zdaňování právnických osob podle zákona o daních z příjmů, přijatých zákonem č. 80/2019 Sb.
Vybraných změn proto, že uvedená novela zákona o daních z příjmů obsahuje především povinnou implementací unijního práva v oblasti pravidel proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu (omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných zahraničních společností a řešení hybridních nesouladů). Jedná se o implementaci Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu (ATAD) – (Ústřední věstník EU L 193 ze dne 19. 7. 2016) a Směrnice Rady (EU) 2017/952 ze dne 29. května 2017, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi (ATAD 2) – (Ústřední věstník EU L 144 ze dne 29. 5. 2017).
Změny přijaté v souvislosti s uvedenými směrnicemi jsou natolik významné, že si zaslouží komentář v samostatném článku.
V tomto článku se proto budeme zabývat ostatními změnami zákona o daních z příjmů v oblasti zdaňování právnických osob, které byly přijaty samostatně bez přímé souvislosti s povinnou implementací dotčených směrnic.
Jedná se zejména o změny v uplatňování odpočtu od základu daně na podporu výzkumu a vývoje a zavedení nové oznamovací povinnosti o příjmech plynoucích do zahraničí. Dále pak byly provedeny změny ve zdaňování kmenových listů a změny týkající se úpravy výsledku hospodaření ve vztahu k implementaci IFRS do práva EU.
1. Změny zákona o daních z příjmů v oblasti uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje
K přijatým změnám v oblasti odpočtu na podporu výzkumu a vývoje od základu daně je nutné nejprve zmínit důvody, které vedly k novelizaci podmínek, za kterých je možné odpočet uplatňovat. Změny byly přijaty na základě poslaneckého návrhu, který vycházel z dohody Ministerstva financí ČR a zástupců podnikatelů. Cílem těchto změn je odstranění nejistot u poplatníků uplatňujících odpočet na výzkum a vývoj a zároveň zamezení zneužívání tohoto nástroje. Konkrétní návrhy vyšly z pracovní skupiny, která byla zřízena pod vedením Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na základě jejího usnesení z 333. zasedání ze dne 22. 2. 2018. Pracovní skupina byla zaměřena zejména na odstranění formálních požadavků, které jsou na jedné straně pro poplatníky administrativní zátěží a představují riziko v rámci uplatňování odpočtu, ale na straně druhé nemají výrazný význam v rámci standardu správy daní.
Pracovní skupinou bylo doporučeno:
zavedení povinného zaslání avíza, kterým poplatník ve velmi zjednodušené formě informuje Finanční správu ČR, že provádí činnost výzkumu a vývoje a

Související dokumenty

Zákony

563/1991 Sb. o účetnictví
586/1992 Sb. o daních z příjmů
130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)
353/2003 Sb. o spotřebních daních
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
280/2009 Sb. daňový řád
456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky
17/2012 Sb. o Celní správě České republiky
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
344/2013 Sb. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
187/2016 Sb. o dani z hazardních her
242/2016 Sb. celní zákon
298/2016 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní
183/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
80/2019 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Vyhlášky

501/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi