Zvláštnosti účtování v SVJ a variantní postupy účtování - 2. část

Vydáno: 14 minut čtení

Cílem dnešního příspěvku je ukázat na příkladech, jak může vypadat účtování o nákladech na technické zhodnocení hrazených z úvěru nebo z kombinovaných zdrojů.

Zvláštnosti účtování v SVJ a variantní postupy účtování – 2. část
Ing.
Naděžda
Klainová
 
Hrazení technického zhodnocení z úvěru
Všechna SVJ nemají v dlouhodobých zálohách na správu našetřenou celou částku potřebnou na úhradu nákladů na technické zhodnocení (dále jen „TZ“). Některá SVJ nemají našetřeno vůbec nic, a přesto potřebují společné části rekonstruovat nebo jinak technicky zhodnocovat.
Požádá-li SVJ banku o úvěr na úhradu části nebo celé dodavatelské faktury, začne předepisovat vlastníkům, za nimiž má pohledávku, zálohu na jeho splátky. Měla by to být
samostatná záloha, určen
á
pouze na splátky úvěru a souvisejících nákladů (poplatků a úroků z úvěru).
Předpisy
samostatné zálohy
na splátky úvěru a souvisejících nákladů (úroků, poplatků) mohou být účtovány například na účtu
324-800 Záloha na splátky úvěru
.
Koncovka
800
je v příkladech věnována účtům, souvisejícím s úvěrem.
Poznámka:
Poměrně hodně rozšířený způsob splácení úvěru z dlouhodobých záloh na správu
považuji za nevhodný.
Stále častěji se totiž v SVJ stává, že se
na úvěru podílí jen část vlastníků.
Ti, kteří odmítají platit úroky a poplatky z úvěru, uhradí často své podíly na očekávaných nákladech předem, ještě před sjednáním úvěru.
Proto je nutné sledovat
předpisy záloh, jejich úhrady i čerpání podle jednotlivých vlastníků jednotek
.
Dalším důvodem pro vedení
přesné evidence záloh na splátky úvěru podle vlastníků
jednotek
je nutnost řešit přechod dluhů při změně vlastníka
. Co nejpřesnější informace o nesplaceném podílu na úvěru jsou v zájmu prodávajících i kupujících, kterým umožňují vyhnout se soudním řízením.
Příklad 3
Náklady na zateplení hrazené z úvěru
SVJ dostalo na zateplení úvěr s dobou splatnosti tři roky. Přijatá faktura hrazená plně z úvěru je na rozdíl od faktur za opravy zaúčtována na účtu 315-800 Pohledávky-zateplení kryté úvěrem.
Pol.
Text
MD
D