Zvláštnosti účtování v SVJ a variantní postupy účtování - 1. část

Vydáno: 20 minut čtení

V některých dílech již ukončeného seriálu o účetnictví SVJ bylo uvedeno, že existují i složitější účetní případy, které však budou vysvětleny samostatně po skončení seriálu, aby nebyla narušena přehlednost systému vedení účetnictví v jednom SVJ. Nastal čas na plnění slibů.

Zvláštnosti účtování v SVJ a variantní postupy účtování - 1. část
Ing.
Naděžda
Klainová
V seriálu byly vynechány
hlavně
účetní případy
, týkající se
zvláštností SVJ
. Na jejich postupy účtování totiž
neexistují jednotné názory,
protože
chybí právní úprava
.
Do této skupiny účetních případů patří například účtování o technickém zhodnocení společných částí, o úvěrech a jejich splácení, o pořizování dlouhodobého majetku, o dotacích, o různých formách přispívání na správu a další.
 
Právní úprava účetnictví SVJ
Připomeňme si účetní předpisy, upravující účetnictví SVJ.
Základní právní normou je
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (
dále jen „ZoÚ“), kterým se musí řídit
všechny účetní jednotky
, uvedené v § 1 ZoU.
Postupy účtování a způsoby vykazování
jsou upraveny
vyhláškou č. 504/2002 Sb
., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a
Českými účetními standardy 401 až 414
(dále jen „ČÚS“).
Vyhláška a ČÚS jsou určeny
různorodým nevýdělečným organizacím
. Podle § 2 vyhlášky mezi ně patří:
1.
politické strany a politická hnutí podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů,
2.
spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
3.
církve a náboženské společnosti podle zákona upravujícího svobodu náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností,
4.
obecně prospěšné společnosti podle zákona upravujícího práva a povinnosti obecně prospěšných společností,
5.
zájmová sdružení právnických osob podle zákona upravujícího zájmová sdružení právnických osob,
6.
nadace, nadační fondy a podle ,