Zvláštnosti účtování v SVJ - 5. část

Vydáno: 15 minut čtení

V předchozím příspěvku jsme se věnovali přispívání na správu formou záloh a rozebírali jsme možnosti vypořádání nevyčerpaných zůstatků záloh a možné způsoby řešení, dojde-li k jejich přečerpání. Cílem tohoto příspěvku je ukázat zájemcům z řad čtenářů na příkladech, že existují i jiné formy přispívání na správu, a vysvětlit jim, kdy je používání jiných než zálohových forem přispívání mnohem výhodnější. Příspěvek je určen především pokročilejším účetním, kteří nemají problém vybočit ze zajetých kolejí, nabízí-li se možnost zvolit v některých případech nové, daleko vhodnější formy účtování.

Zvláštnosti účtování v SVJ – 5. část
Ing.
Naděžda
Klainová
 
Formy předepisování a vybírání příspěvků na správu
A. Zálohové
přispívání na správu
B. Nezálohové
přispívání na správu
1. Krátkodobé zálohy na správu (KrZ 324-xxx)
1. Přispívání do výnosů (6xx)
2. Dlouhodobé zálohy na správu (DZ 955-xxx)
2. Přispívání do fondů na správu (91x)
 
A. Zálohové přispívání na správu
Do konce roku 2013
bylo možné přispívat na správu
pouze formou záloh
. Tento způsob předepisoval zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVB“), v § 15 odst. 2:
„K účelu uvedenému v odstavci 1 (přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku) skládají vlastníci jednotek
předem určené finanční prostředky jako zálohu.“
Účetní programy byly většinou nastaveny
na účtování předpisů a úhrad záloh
a toto jejich nastavení zůstává v mnoha SVJ už léta beze změn.
Podrobnosti k účtování předpisů, úhrad a čerpání
záloh na správu
byly uvedeny nejen
v minulém příspěvku,
publikovaném v č. 9/2021 časopisu UNES, ale i v prvním seriálu Účetnictví společenství vlastníků jednotek, publikovaném od ledna 2020.
Připojuji tedy jen
několik poznámek pro zopakování
.
Zálohy na správu představují
cizí zdroje SVJ.
Jejich
pravidelné měsíční předpisy
se účtují jako krátkodobé nebo dlouhodobé
závazky
na straně Dal na účtech v účtových skupinách
32 – Závazky a 95 – Dlouhodobé úvěry a z&