Zvláštnosti účtování v SVJ - 6. část

Vydáno: 11 minut čtení

Od pátého do desátého čísla časopisu UNES v roce 2021 byly uváděny zvláštnosti při účtování společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) o dlouhodobém majetku, o technickém zhodnocení společných částí, o úvěru a zápůjčkách, o aktivaci osobních nákladů na služby prováděné na dohodu o provedení práce a o různých formách přispívání na úhradu nákladů na správu.

Zvláštnosti účtování v SVJ – 6. část
Ing.
Naděžda
Klainová
Mezi zvláštnosti účtování SVJ můžeme zařadit i účtování při uzavírání účetních knih a připomenout některé činnosti, které s tím souvisí.
K závěru roku se vztahují pojmy „účetní uzávěrka a účetní závěrka“. Oba pojmy jsou občas zaměňovány, a to i účetními. Připomeňme si rozdíly mezi nimi.
Pojem „účetní uzávěrka“
v právních předpisech nenajdeme. Jde o tradiční pojmenování
činností
uvedených v
Českém účetním standardu (ČÚS) č. 402 v odst. 2.3 s názvem Uzavírání účetních knih.
Pojem „účetní závěrka“
je právně upraven v § 18 a následujících zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ“), a v § 3 a následujících vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ. Účetní závěrka představuje vyvrcholení účetních prací sledovaného období. Ze zaúčtovaných účetních případů jsou sestaveny účetní výkazy, tj. rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Za účelem doplnění a vysvětlení některých informací je povinnou součástí účetní závěrky i její třetí č