Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2016

Vydáno: 21 minut čtení
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2016
Jaroslava
Filipová
Řádné daňové tvrzení je podle § 135 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), povinen podat každý daňový subjekt, kterému to ukládá zákon, nebo který je k tomu vyzván správcem daně. Podle § 38m odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období, tak jak jsou vymezena v § 21a zákona o daních z příjmů, se podává ve lhůtě podle § 136 daňového řádu, tj. nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, a jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
Shora uvedené lhůty jsou stanoveny na měsíce a dopadá na ně počítání času podle § 33 odst. 1 daňového řádu, tzn. lhůta počíná běžet dnem, který následuje po dni, který připadl na poslední den zdaňovacího období, a končí dnem, který se svým číselným označením shoduje se dnem, kdy běh lhůty započal. Připadne-li však poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací
období kalendářního roku 2016
počíná tedy lhůta běžet 1. 1. 2017 a její konec v případě lhůty podle § 136 odst. 1 daňového řádu připadne na
pondělí 3. 4. 2017
a u lhůty podle § 136 odst. 2 daňového řádu na
pondělí 3. 7. 2017
.
Řádné daňové tvrzení a dodatečné daňové tvrzení lze podat podle § 72 odst. 1 daňového řádu jen na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Součástí těchto podání jsou ve smyslu § 72 odst. 2 daňového řádu i přílohy vyznačené v tiskopisu.
Pro naplnění výše citované po

Související dokumenty

Zákony

563/1991 Sb. o účetnictví
586/1992 Sb. o daních z příjmů
593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu
280/2009 Sb. daňový řád
84/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
221/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
374/2015 Sb. o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
375/2015 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
376/2015 Sb. o ukončení důchodového spoření
377/2015 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
112/2016 Sb. o evidenci tržeb
113/2016 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
125/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
148/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
186/2016 Sb. o hazardních hrách
187/2016 Sb. o dani z hazardních her
188/2016 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
321/2016 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku