Legislativní změny pro rok 2017

Vydáno: 21 minut čtení

Následující příspěvek měl obsahovat komentář změn, které přinesly novely daňových zákonů s účinností od 1.1.2017, provedené zákonem, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Návrh zákona byl předložen Poslanecké sněmovně poměrně brzy, a to 21.7.2016, ovšem první čtení, pravděpodobně z důvodu konání krajských a senátních voleb, se uskutečnilo až 18.10.2016. To už bylo zřejmé, že z důvodu rozsáhlosti a významu předloženého návrhu je předpokládaný termín účinnosti k 1.1.2017 pouhou utopií. Návrh zákona je projednáván jako poslanecký tisk č. 873 a v současné době (počátek ledna 2017) se nachází ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně s předpokládaným projednáváním na pořadu 54. schůze, která bude probíhat od 10.1.2017.

Legislativní změny pro rok 2017
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Projednávání navrhovaných změn v Poslanecké sněmovně provází řada pozměňovacích návrhů, je tedy opět otázkou, v jaké podobě bude nakonec návrh zákona schválen. V rámci pozměňovacích návrhů již byl tedy také přijat návrh na posunutí účinnosti od 1.4.2017, tato skutečnost pravděpodobně způsobí opět celou řadu nejasností a praktických problémů, nicméně z časového hlediska jiné řešení není možné.
Zkusme tedy přiblížit z pohledu veřejně prospěšných poplatníků alespoň ty hlavní navrhované změny a doufat, že v této podobě budou také nakonec schváleny.
Navržené změny obsahují novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a to celkem 196 změn a 12 bodů přechodných ustanovení, dále 3 body změn zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“). Dále je navrhována poměrně rozsáhlá novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a to v rozsahu 124 bodů a 7 bodů přechodných ustanovení, součástí návrhu je také změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Novelizován je také zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh obsahuje 21 změn a 3 body přechodných ustanovení, a také zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Jak uvádí důvodová zpráva, zařazením těchto změn do jednoho právního předpisu se pro daňové subjekty zvyšuje přehlednost, neboť nejsou prováděny řadou samostatných zákonů, ale jsou obsaženy v návrhu jednoho právního předpisu.
 
Bezúplatné příjmy
Začněme daní z příjmů a nejdříve se zaměřme na změny, které se přímo týkají veřejně prospěšných poplatníků.
Ke změnám dochází v osvobození bezúplatných příjmů. Do ustanovení § 19b odst. 2 písm. b) ZDP se doplňují body 3. a 4., které u vymezeného okruhu veřejně prospěšných poplatníků osvobozují bezúplatné příjmy v podobě darů bez ohledu na další podmínky. Mezi tyto vybrané poplatníky patří územní samosprávné celky nebo jimi zřízené příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy a Regionální rada regionu soudržnosti, pokud mají tito poplatníci sídlo na území České republiky. U těchto poplatníků budou bezúplatné příjmy osvobozeny bez ohledu na to, pro jaký účel jsou tyto bezúplatné příjmy určeny nebo na jaký účel budou použity. Navrhovaná úprava přebírá do ZDP úpravu již dříve obsaženou ve zrušeném zákoně č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. V případě těchto veřejně prospěšných poplatníků, kteří bývají často příjemci bezúplatných příjmů zejména v podobě darů, by se tedy mělo jednat o významné zjednodušení.
Doplněný bod 4. obsahuje obdobné osvobození i pro právnické osoby se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud jsou právní forma a předmět činnosti obdobné právní formě a předmětu činnosti právnické osoby uvedené v doplněném bodě 3. tohoto ustanovení.
Dále v souvislosti s bezúplatnými příjmy a jejich osvobozením dochází k úpravě v § 19b odst. 3 ZDP. Navrhovaná úprava rozšiřuje výčet bezúplatných příjmů, u kterých může veřejně prospěšný poplatník rozhodnout, zda osvobození uplatní, nebo nikoliv, o příjem plynoucí do veřejné sbírky, na humanitární nebo charitativní účely a o příjem přijatý z veřejné sbírky.
V souvislosti s tím dochází k upřesnění, že se uvedené týká veřejně prospěšných poplatníků.
Do oblasti bezúplatných příjmů je možné zahrnout také navrhovanou úpravu v § 29 odst. 1 písm. n) ZDP, která stanovuje vstupní cenu hmotného majetku v případě bezúplatného převodu nebo přechodu majetku mezi vybranými účetními jednotkami. V takovém případě by vstupní cenou mělo být ocenění převzaté od účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala, ovšem za předpokladu, že tato vybraná účetní jednotka podle účetních předpisů bude současně veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s § 17a ZDP. Důvodová zpráva k tomu uvádí, že navrhovaná úprava má za cíl stanovit u veřejně prospěšných poplatníků jednoduchý postup pro oceňování u bezúplatně nabytého hmotného majetku, který nezaloží žádné zvýšení jejich výdajů, neboť nebude vyžadováno ocenění tohoto bezúplatného nabytí podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů..
 
Daňová úspora
Další významnou změnou je úprava v § 20 odst. 7 ZDP, který vymezuje tzv. daňovou úsporu jako položku snižující základ daně u veřejně prospěšných poplatníků. Návrh obsahuje jednak změnu obecné podmínky využití úspory na dani, kterou veřejně prospěšný poplatník získá uplatněním položky snižující základ daně. Podle současné úpravy musí být prostředky získané touto úsporou využité ke krytí nákladů v činnostech, z nichž příjmy nejsou předmětem daně, tj. v nepodnikatelských ztrátových činnostech. Podle důvodové zprávy nutí toto historické ustanovení veřejně prospěšné poplatníky
generovat
dodatečné náklady, a vykázat tak ztrátu k tomu, aby podmínku využití daňové úspory splnili. Příklady známé z praxe však ukazují, že se většina těchto poplatníků snaží sestavovat svůj rozpočet vyrovnaný. Současná úprava tedy není vyhovující, protože zakládá pro dotčené poplatníky objektivní tvrdost. Proto se navrhuje stanovit jako obecnou podmínku pro všechny veřejně prospěšné poplatníky uvedené v § 20 odst. 7 větě první ZDP, že musí prostředky z této úspory využít ke krytí nákladů prováděných nepodnikatelských činností, jak je v současnosti stanoveno ve větě druhé pro obecně prospěšnou společnost a ústav. Cílem návrhu je zlepšení postavení neziskových subjektů tím, že odstraní nutnost sledovat vykázání ztráty z nepodnikatelských činností k tomu, aby daňovou úsporu mohli tito poplatníci využít.
Znamená to tedy, že by mělo být dostačující pouze prokázat, že uspořené finanční prostředky byly použity na krytí nákladů prováděných nepodnikatelských činností bez ohledu na to, zda jsou tyto činnosti ziskové nebo ztrátové. I to by mělo být významné zjednodušení, protože dodržení stávající podmínky se v praxi často jeví jako velmi obtížné a zbytečně komplikované.
Rovněž se navrhuje zavést stejný časový limit pro použití prostředků získaných snížením základu daně pro všechny uvedené poplatníky, a to v následujícím zdaňovacím období. Znamená to tedy, že i v tomto případě dojde ke sjednocení podmínek s obecně prospěšnými společnostmi a ústavy. Důvodová zpráva navíc uvádí, že vykázání dostatečných nákladů v nepodnikatelské činnosti v následujícím zdaňovacím období povede zároveň ke zjednodušení kontroly ze strany správce daně, kdy tímto poplatník prokáže, že nadále pokračuje ve své nepodnikatelské činnosti.
Jinak doplňme, že stanovené limity položky snižující základ daně, tedy maximální a minimální hodnoty této položky, mají podle návrhu zůstat zachovány.
 
Daňové odpisy svěřeného majetku
Další důležitou navrhovanou změnou je zavedení možnosti daňově odpisovat svěřený majetek. Došlo k rozšíření úpravy § 28 odst. 1 ZDP, která vymezuje odpisovatele, tedy poplatníky, kteří jsou oprávněni odpisovat hmotný majetek.
Mezi odpisovatele by měly být zahrnuty také
-
příspěvková organizace územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření,
-
dobrovolný svazek obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí.
Jak vyplývá z důvodové zprávy, důvodem pro tuto změnu je disproporce v porovnání s příspěvkovými organizacemi státu, dále odlišná úprava v účetních předpisech a povinnosti účetního odpisování tohoto majetku, a také současné nastavení rozpočtového určení daní, kdy daň z příjmů placená obcí a krajem plyne do jejich rozpočtu, a daňové odpisování je tak pro ně pouze administrativní zátěží, a řada z nich z toho důvodu daňové odpisy neuplatňuje. Navíc příjmy dosahované pomocí majetku svěřeného příspěvkovým organizacím jsou vykazovány těmito příspěvkovými organizacemi, tedy obce ani kraje v tomto případě nevykazují příjmy související se svěřeným majetkem, proti kterým by si mohly daňové odpisy uplatnit. Jedná se o disproporční úpravu, na kterou odborná veřejnost již řadu let marně upozorňovala a poukazovala, nyní by již kýžené změny mělo být konečně dosaženo.
Navrhuje se tak umožnit příspěvkové organizaci zřízené územním samosprávným celkem daňově odpisovat vedle vlastněného majetku také majetek jí svěřený, za který se považuje i majetek, který příspěvková organizace nabyla pro svého zřizovatele. V případě svěřeného majetku tak bude odpisovat příspěvková organizace, nikoliv vlastník tohoto majetku.
Obdobně se uplatní výše uvedený postup u příspěvkové organizace zřízené dobrovolným svazkem obcí. A stejná úprava, pokud jde o možnost daňového odpisování, se navrhuje také pro dobrovolné svazky obcí u majetku vloženého jeho členskými obcemi.
Upozornění
Z důvodu případné nadbytečné administrativy a možné zmatečnosti není vyžadován souhlas zřizovatele či dobrovolného svazku obcí ve zřizovací listině pro účely převzetí daňového odpisování.
Současně s touto systémovou změnou je nutné vyřešit také problematiku převzetí a případné pokračování v odpisování předmětného majetku. Z nové úpravy § 30 odst. 10 písm. n) ZDP vyplývá, že příspěvková organizace bude povinna pokračovat v odpisování svěřeného majetku dosavadním způsobem ze vstupní ceny, ze které odpisoval daný majetek poplatník, který má k tomuto majetku vlastnické právo.
Pokud územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí nezapočal odpisování majetku, který svěřil příspěvkové organizaci, je u příspěvkové organizace vstupní cenou hmotného majetku vstupní cena, z níž by územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí odpisy uplatňoval. Tato skutečnost vyplývá z doplněné úpravy v § 29 odst. 1 ZDP.
V případě dobrovolného svazku obcí potom platí, že bude pokračovat v odpisování na základě úpravy § 30 odst. 10 písm. o) ZDP, to znamená, že bude povinen pokračovat v odpisování vloženého majetku dosavadním způsobem ze vstupní ceny, ze které odpisovala daný majetek členská obec, která jej vložila do svazku obcí.
 
Rezervy na opravu hmotného majetku
Současně s výše uvedenými změnami doplňme, že k obdobným změnám dochází také v ZoR. Navrhované změny umožňují příspěvkové organizaci územního samosprávného celku, resp. dobrovolnému svazku obcí, vytvářet rezervy na opravy hmotného majetku tak jako ostatním odpisovatelům hmotného majetku i v případě majetku ve vlastnictví zřizovatele, který ji byl předán k hospodaření.
Tuto rezervu bude mít možnost vytvářet i dobrovolný svazek obcí u majetku vloženého členskými obcemi, opět v návaznosti na možnost uplatnění daňových odpisů u tohoto majetku.
Pro úplnost jenom doplňme, že samozřejmě i v těchto případech platí, že podmínkou jak daňového odpisování, tak vytváření daňově uznatelných rezerv na opravy hmotného majetku, je využívání příslušného majetku v souvislosti s dosahováním zdanitelných příjmů.
 
Úrokové příjmy
V případě veřejně prospěšných poplatníků, s výjimkou obcí, krajů a poplatníků se širokým základem daně, a v případě společenství vlastníků jednotek je na úrokové příjmy z účtu uplatňována zvláštní sazba daně ve výši 19%, a to v souladu s § 36 odst. 9 ZDP. Navrhuje se rozšíření této zvláštní sazby daně také na vklady u bank a spořitelních a úvěrních družstev. Navrhovaná úprava sjednocuje daňový režim všech úrokových příjmů z účtů a vkladů u bank a spořitelních a úvěrních družstev. Pojem vklad podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje veškeré svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu.
 
Daň z příjmů fyzických osob
Stručně uveďme ještě některé další změny, které se mohou týkat veřejně prospěšných poplatníků. V oblasti daně z příjmů fyzických osob se jedná o tyto okruhy:
-
Příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu, kdy se navrhuje stanovit pro příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2 500 Kč) obdobný daňový režim, který platí pro dohody o provedení práce v § 6 odst. 4 ZDP, tj. budou podléhat srážkové dani ve výši 15% a neprojeví se v obecném základu daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob.
-
Částečné odbytné z doplňkového penzijního spoření - v souvislosti s možností výplaty částečného odbytného podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 427/2011 Sb.“), účastníkovi, který dovršil 18 let věku, se navrhuje odejmutí daňové podpory tohoto finančního produktu. Částečné odbytné, které bude vyplaceno podle zákona č. 427/2011 Sb., bude považováno za příjem z kapitálového majetku podle § 8 odst. 1 písm. e) ZDP a bude podléhat srážkové dani podle § 36 odst. 2 ZDP, přičemž daný příjem si bude moci poplatník snížit o jím zaplacené příspěvky na doplňkové penzijní spoření ke dni výplaty.
-
Slevy na dani pro poplatníka daně z příjmů fyzických osob v návaznosti na invaliditu - navrhuje se oprávněnost uplatnění základní slevy na invaliditu a rozšířené slevy na invaliditu nebo posouzení dítěte jako vyživovaného navázat na skutečnost, odkdy byl/ /nebyl přiznán tento důchod.
-
Slevy na dani pro poplatníka daně z příjmů fyzických osob v návaznosti na průkaz ZTP/P - navrhuje se poskytnutí zvýšené slevy na manželku (manžela), zvýšeného daňového zvýhodnění nebo slevy na držitele průkazu ZTP/P navázat na přiznání statusu zdravotního postižení s nárokem na výhody plynoucí z držby průkazu ZTP/P.
-
Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti - navrhuje se další zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě, a to na druhé dítě na částku 19 404 Kč (zvýšení o 2 400 ročně) a na třetí a každé další dítě na částku 24 204 Kč (zvýšení o 3 600 Kč ročně).
-
Vypuštění možnosti splnit limit pro získání daňového bonusu prostřednictvím příjmů z kapitálu a z nájmu, navrhuje se tedy zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového bonusu na vyživované děti.
-
Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti podle § 38k ZDP - navrhuje se rozšířit komunikaci mezi plátcem daně a poplatníkem tak, aby bylo možné využít i jiného způsobu zachycení projevu vůle poplatníka, a to zejména v elektronické podobě. Nezbytným předpokladem ale bude jednoznačná identifikace poplatníka a ztotožnění jeho projevu vůle. I nadále bude možné jako doposud zaznamenávat prohlášení poplatníka na papírových prohlášeních stvrzených vlastnoručním podpisem poplatníka.
 
Daň z příjmů právnických osob
V případě daně z příjmů právnických osob se jedná o tyto oblasti:
-
Úprava daňového režimu rodinných fundací - navrhuje se, aby se v případě rodinné nadace uplatňoval obdobný daňový režim, jaký se uplatňuje v případě svěřenských fondů, tj. aby majetek, který je do dané entity vkládán za účelem jeho budoucí distribuce rodinným příslušníkům vkladatele, nebyl zdaňován ve dvou krocích, jako je tomu doposud.
-
Osvobození příjmu z podílu na zisku vyplaceného svěřenskému fondu nebo rodinné fundaci, a to rozšířením ustanovení § 19 odst. 3 písm. b) ZDP vymezujícího mateřskou společnost. Současná úprava může vést k narušení principu daňové neutrality, tj. že investice prováděné prostřednictvím tohoto fondu či
fundace
nejsou zdaňovány ve srovnatelné výši s investicí provedenou individuálně.
-
Rozšíření příjmů společenství vlastníků jednotek, které nejsou předmětem daně, o plnění z pojistných smluv uzavřených společenstvím vlastníků jednotek na pojištění společných částí domu. Důvodová zpráva k tomu uvádí, že toto plnění je z hlediska daně z příjmů vždy příjmem vlastníků jednotek, a bude tak zajištěno, že v případě, kdy společenství vlastníků jednotek obdrží plnění z dotčených pojistných smluv, nebude muset pouze z tohoto důvodu podávat daňové přiznání ani v případě, kdy toto plnění zaúčtuje do výnosů.
-
Narovnání podmínek u výdajů na dopravu - navrhuje se rozšířit okruh případů, kdy lze jako daňový výdaj uplatnit skutečně prokázané výdaje na pohonné hmoty spotřebované silničním motorovým vozidlem, a to o případ silničního motorového vozidla užívaného na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu, neboť se jedná o situaci obdobnou finančnímu leasingu.
-
Nastavení doby odpisování nehmotného majetku jako minimální - navrhuje se nahradit pevně stanovenou dobu odpisování podle § 32a odst. 4 ZDP pro jednotlivé kategorie nehmotného majetku, ke kterému nemá poplatník právo užívání na dobu určitou, minimální dobou odpisování.
-
Zvláštní ustanovení o vratitelném přeplatku - navrhuje se
právní fikce
, podle které, podá-li poplatník daňové přiznání současně s žádostí o vrácení vratitelného přeplatku před uplynutím lhůty stanovené pro podání daňového přiznání, hledí se na žádost o přeplatek jako na podanou v „poslední den lhůty pro podání daňového přiznání“, neboť tento den je dnem splatnosti daně, tedy i okamžikem potenciálního vzniku vratitelného přeplatku.
 
Změny DPH
Ještě stručně ke změnám z pohledu DPH, upozornit je vhodné zejména na tyto změny:
-
Zavedení institutu nespolehlivé osoby - navrhuje se zavedení institutu nespolehlivosti také pro osoby, které nejsou plátcem. Nespolehlivou osobou se stanou na základě rozhodnutí správce daně, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně. Pokud dojde ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, stává se tato osoba nespolehlivou osobou, a to okamžikem, kdy přestane být plátcem. A navrhuje se logicky i opačný případ, tj. nespolehlivá osoba, která se stane plátcem daně, se stává nespolehlivým plátcem.
-
I skutečnost, že daná osoba je nespolehlivou osobou, správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dodejme, že důvodová zpráva uvádí, že konkretizace, co se rozumí „porušením povinností vztahujících se ke správě daně z přidané hodnoty“, je stejně jako v případě nespolehlivého plátce ponechána aplikační praxi a metodické činnosti správce daně.
-
Uskutečnění zdanitelného plnění ve specifických případech - u opakovaných plnění se navrhuje stanovit, že pokud je zdanitelné plnění poskytováno po dobu delší než 12 měsíců a nedojde během tohoto období k přijetí úplaty s povinností přiznat daň, považuje se plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.
-
Postup při nesprávném uvedení daně za jiné zdaňovací období - jedná se o úpravu v § 104 ZDPH, která by měla rozšířit zjednodušující postupy správce daně také na případy, kdy plátce s nárokem na odpočet daně v částečné výši uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v nesprávném zdaňovacím období v rámci jiného kalendářního roku, a to za podmínky, že nesprávné uvedení údajů nebude mít dopad do výše příslušných koeficientů pro výpočet tohoto nároku.
Dále se navrhuje
eliminovat
prostor pro zneužívání tohoto opatření v průběhu daňové kontroly nebo postupu k odstranění pochybností.
-
Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních nebo montážních prací - režim přenesení daňové povinnosti se uplatní také při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci, jedná se o doplnění § 92e ZDPH.
A závěrem ještě stručně k dalším, již přijatým změnám.
Zákonem č. 460/2016 Sb. byl poprvé novelizován zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to s účinností převážně od 28.2.2017. Vzhledem k zásadnímu významu tohoto právního předpisu je určitě vhodné novele věnovat pozornost.
K 1.1.2017 nabývá účinnosti novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 462/2016 Sb. Předmětem této novely je zejména uvádění nefinančních informací účetní jednotkou, a to buď ve výroční nebo samostatné zprávě.
Vyhláškou č. 463/2016 Sb. se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Zákonem č. 454/2016 Sb. byl novelizován ZDP, jednalo se ale o drobnou novelu, která se týkala osvobození výsluhových náležitostí a služebního příspěvku na bydlení u vojáků z povolání a výsluhových nároků u příslušníků bezpečnostních sborů.
Pod č. 448/2016 Sb. bylo zveřejněno Sdělení MPSV ČR o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.. Tato průměrná mzda je významným parametrem pro řadu dalších právních předpisů, dle tohoto sdělení činí 27 000 Kč.
Vyhláškou č. 432/2016 Sb. byla novelizována vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů, tato vyhláška je významná např. pro stanovení základu daně u pozemků pro účely daně z nemovitých věcí.
Pod č. 440/2016 Sb. byla zveřejněna vyhláška MPSV ČR o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. U sazby základní náhrady za použití vozidla a sazeb stravného došlo k mírnému nárůstu, u průměrné ceny PHM došlo naopak k poklesu. Vyhláška nabývá účinnosti k 1.1.2017.
Lze tak konstatovat, že to hlavní, co nás v daňové a související legislativě z hlediska změn pro rok 2017 čeká, je ještě neznámou, i když lze předpokládat, že konečná verze přijatých změn by se příliš lišit neměla. Nicméně je to další ukázka špatného legislativního procesu, tak typického pro naše legislativní prostředí.

Související dokumenty

Zákony

565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
21/1992 Sb., o bankách
357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
89/2012 Sb., občanský zákoník
355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
448/2016 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti
454/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
462/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
432/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb.
440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů