Informace o změnách rozpočtové skladby

Vydáno: 21 minut čtení

V rámci nevyhlášené ale spolehlivě realizované „legislativní smrště", která je součástí dynamického vývoje předpisů provázející reformu veřejných financí, by mohla desátá novela „Rozpočtové skladby" zůstat nepovšimnuta, přesto, že obsahuje nové (další) úrovně třídění. Z toho důvodů přinášíme velmi stručnou charakteristiku této v pořadí desáté změny.

Informace o změnách rozpočtové skladby
Ing.
Danuše
Prokůpková
auditorka č. osvč. KAČR 0712
A začneme hned zněním přechodných ustanovení, které říká, cit:
1.
Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných do dne 31. prosince 2012 a při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb.
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky
s výjimkou příjmů patřících na položky nově stanovené a zřízené článkem I body 6 a 7, které s účinností ode dne 1. ledna 2012 zavedl zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a rozpočtu těchto příjmů; tyto příjmy a jejich rozpočet
se na tyto položky zatřídí
, avšak nikoliv na ostatní jednotky třídění zavedené touto vyhláškou.
2.
Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů
uskutečněných ode dne 1. ledna 2013
a při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Účinnost vyhlášky je stanovena dnem
1. dubna 2012
.
V rámci odůvodnění jsou snášeny důvody pro tuto novelu, která zasáhne zejména organizační složky státu – tj. kapitoly státního rozpočtu i když nelze vyloučit dopad některých významných skutečností i na územní samosprávné celky.
Navržená novela vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o rozpočtové skladbě“), byla vypracována na základě potřeby stanovit především organizačním složkám státu povinnost členit příjmy a výdaje státního rozpočtu tak, jak to vyžaduje rozpočtový