Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně v roce 2013

Vydáno: 29 minut čtení

Pro účely zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je nutno důsledně rozlišovat plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, a plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně.

Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně v roce 2013
Ing.
Jiří
Vychopeň
U plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně se neuplatňuje daň na výstupu a u přijatých zdanitelných plnění použitých pro uskutečnění těchto osvobozených plnění nejsou plátci oprávněni k odpočtu daně na vstupu. Pokud ale plátce použije přijaté zdanitelné plnění v rámci svých ekonomických činností jak pro plnění s nárokem na odpočet daně uvedená v § 72 odst. 1 ZDPH, tak pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, má podle ustanovení § 76 odst. 1 ZDPH nárok na odpočet daně v krácené výši odpovídající rozsahu použití pro plnění s nárokem na odpočet daně.
Podle ustanovení § 51 odst. 1 ZDPH jsou při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 ZDPH osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně tato plnění:
a)
základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52 ZDPH),
b)
rozhlasové a televizní vysílání (§ 53 ZDPH),
c)
finanční činnosti (§ 54 ZDPH),
d)
penzijní činnosti (§ 54a ZDPH),
e)
pojišťovací činnosti (§ 55 ZDPH),
f)
převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení (§ 56 ZDPH),
g)
výchova a vzdělávání (§ 57 ZDPH),
h)
zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58 ZDPH),
i)
sociální pomoc (§ 59 ZDPH),
j)
provozování loterií a jiných podobných her (§ 60 ZDPH),
k)
ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61 ZDPH),
l)
dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62 DPH).
V § 29 odst. 2 písm. a) ZDPH je stanoveno, že je-li plnění osvobozeno od daně, musí být na daňovém dokladu uveden odkaz na příslušné ustanovení ZDPH, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že toto plnění je osvobozeno od daně. Z ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) ZDPH ale vyplývá, že v případě plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně není plátce povinen vystavit daňový doklad.
Při