Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně v roce 2013

Vydáno: 29 minut čtení

Pro účely zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je nutno důsledně rozlišovat plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, a plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně.

Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně v roce 2013
Ing.
Jiří
Vychopeň
U plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně se neuplatňuje daň na výstupu a u přijatých zdanitelných plnění použitých pro uskutečnění těchto osvobozených plnění nejsou plátci oprávněni k odpočtu daně na vstupu. Pokud ale plátce použije přijaté zdanitelné plnění v rámci svých ekonomických činností jak pro plnění s nárokem na odpočet daně uvedená v § 72 odst. 1 ZDPH, tak pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, má podle ustanovení § 76 odst. 1 ZDPH nárok na odpočet daně v krácené výši odpovídající rozsahu použití pro plnění s nárokem na odpočet daně.
Podle ustanovení § 51 odst. 1 ZDPH jsou při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 ZDPH osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně tato plnění:
a)
základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52 ZDPH),
b)
rozhlasové a televizní vysílání (§ 53 ZDPH),
c)
finanční činnosti (§ 54 ZDPH),
d)
penzijní činnosti (§ 54a ZDPH),
e)
pojišťovací činnosti (§ 55 ZDPH),
f)
převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení (§ 56 ZDPH),
g)
výchova a vzdělávání (§ 57 ZDPH),
h)
zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58 ZDPH),
i)
sociální pomoc (§ 59 ZDPH),
j)
provozování loterií a jiných podobných her (§ 60 ZDPH),
k)
ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61 ZDPH),
l)
dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62 DPH).
V § 29 odst. 2 písm. a) ZDPH je stanoveno, že je-li plnění osvobozeno od daně, musí být na daňovém dokladu uveden odkaz na příslušné ustanovení ZDPH, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že toto plnění je osvobozeno od daně. Z ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) ZDPH ale vyplývá, že v případě plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně není plátce povinen vystavit daňový doklad.
Při

Související dokumenty

Zákony

151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
483/1991 Sb. o České televizi
484/1991 Sb. o Českém rozhlasu
591/1992 Sb. o cenných papírech
348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů
252/1994 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích
502/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
87/2009 Sb. , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
40/1964 Sb. občanský zákoník
513/1991 Sb. obchodní zákoník
219/1995 Sb. Devizový zákon
29/2000 Sb. o poštovních službách a o změně některých zákonů ( zákon o poštovních službách )
231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu
108/2006 Sb. o sociálních službách
284/2009 Sb. o platebním styku
427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření

Vyhlášky

524/2004 Sb. o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání