Zásadní změny daňového řádu v souvislosti s technickou novelou

Vydáno: 24 minut čtení

Dnem 1. 1. 2011 vstoupil v účinnost zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád (dále jen „daňový řád“), který nahradil 18 let platný zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“). Daňový řád byl publikován ve Sbírce zákonů již v roce 2009, a to v částce č. 87 dne 3. 9. 2009.

Zásadní změny daňového řádu v souvislosti s technickou novelou
JUDr.
Lenka
Hrstková Dubšeková
Ještě předtím, než daňový řád vstoupil v účinnost, předložila vláda dne 2. 11. 2010 Poslanecké sněmovně návrh první tzv. „technické“ novely daňového řádu. Návrh byl rozeslán poslancům jako sněmovní tisk 159/0, ve kterém je obsažena také důvodová zpráva, dostupná na www.psp.cz.
Podle důvodové zprávy k návrhu technické novely (dále jen „důvodová zpráva“)
„cílem technické novely daňového řádu je napravit ,technické‘ nedostatky zákona z důvodu zamezení vzniku mezer v aplikační praxi, které by ve svých důsledcích mohly vést ke zbytečným sporům, nebo by mohly mít nepříznivý dopad na inkaso daňových příjmů. Novela se tak chce omezit pouze na evidentní a nesporné ,technické‘ nedostatky zákona, nikoli na koncepčně nové náměty či věcné změny zavedených institutů. Tomu odpovídá i její rozsah.“
Návrh technické novely schválila Poslanecká sněmovna dne 7. 12. 2010 a Senát dne 26. 1. 2011. Jelikož se nepodařilo schválit technickou novelu daňového řádu tak, aby vstoupila v účinnost společně s daňovým řádem dne 1. 1. 2011, bylo schváleno, že nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Technická novela byla publikována ve Sbírce zákonů dne 18. 2. 2011 jako
zákon č. 30/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
, který nabyl účinnosti dne 1. 3. 2011. Kromě daňového řádu bylo technickou novelou změněno dalších devět zákonů.
 
Změny daňového řádu
 
Změna v pravomoci správce daně
V ustanovení bylo zrušeno slovo
„tohoto“
. V důvodové zprávě je k této změně uvedeno, že cílem technické opravy textu je
„předejít jednomu z možných nesprávných výkladů, podle něhož by stávající znění mohlo zúžit pravomoci správce daně, neboť ten by podle dosavadního znění § 11 mohl vést toliko řízení upravená v daňovém řádu. Vzhledem k existenci speciální procesní úpravy v jiných zákonech je toto nechtěné zúžení potřeba odstranit.“
Správce daně má podle této technické úpravy pravomoc vést daňová řízení a jiná řízení podle jakéhokoliv daňového zákona.
 
Změna v postavení prokuristy
Daňový řád zařadil prokuristu mezi zástupce, což znamenalo, že písemnosti týkající se podnikající fyzické nebo právnické osoby se zřízenou prokurou se podle § 41 měly doručovat prokuristovi a nikoliv podnikateli, což dle důvodové zprávy mohlo
eliminovat
použitelnost datových schránek těchto právnických osob. Technickou novelou byl proto prokurista přesunut z ustanovení § 25 odst. 1 do ustanovení § 24 odst. 3 Změna byla provedena tak, že v ustanovení byla doplněna věta:
„Prokurista právnické osoby je při správě daní oprávněn jednat jejím jménem, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.“