Zásadní změny daňového řádu v souvislosti s technickou novelou

Vydáno: 24 minut čtení

Dnem 1. 1. 2011 vstoupil v účinnost zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád (dále jen „daňový řád“), který nahradil 18 let platný zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“). Daňový řád byl publikován ve Sbírce zákonů již v roce 2009, a to v částce č. 87 dne 3. 9. 2009.

Zásadní změny daňového řádu v souvislosti s technickou novelou
JUDr.
Lenka
Hrstková Dubšeková
Ještě předtím, než daňový řád vstoupil v účinnost, předložila vláda dne 2. 11. 2010 Poslanecké sněmovně návrh první tzv. „technické“ novely daňového řádu. Návrh byl rozeslán poslancům jako sněmovní tisk 159/0, ve kterém je obsažena také důvodová zpráva, dostupná na www.psp.cz.
Podle důvodové zprávy k návrhu technické novely (dále jen „důvodová zpráva“)
„cílem technické novely daňového řádu je napravit ,technické‘ nedostatky zákona z důvodu zamezení vzniku mezer v aplikační praxi, které by ve svých důsledcích mohly vést ke zbytečným sporům, nebo by mohly mít nepříznivý dopad na inkaso daňových příjmů. Novela se tak chce omezit pouze na evidentní a nesporné ,technické‘ nedostatky zákona, nikoli na koncepčně nové náměty či věcné změny zavedených institutů. Tomu odpovídá i její rozsah.“
Návrh technické novely schválila Poslanecká sněmovna dne 7. 12. 2010 a Senát dne 26. 1. 2011. Jelikož se nepodařilo schválit technickou novelu daňového řádu tak, aby vstoupila v účinnost společně s daňovým řádem dne 1. 1. 2011, bylo schváleno, že nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Technická novela byla publikována ve Sbírce zákonů dne 18. 2. 2011 jako
zákon č. 30/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
, který nabyl účinnosti dne 1. 3. 2011. Kromě daňového řádu bylo technickou novelou změněno dalších devět zákonů.
 
Změny daňového řádu
 
Změna v pravomoci správce daně
V ustanovení bylo zrušeno slovo
„tohoto“
. V důvodové zprávě je k této změně uvedeno, že cílem technické opravy textu je
„předejít jednomu z možných nesprávných výkladů, podle něhož by stávající znění mohlo zúžit pravomoci správce daně, neboť ten by podle dosavadního znění § 11 mohl vést toliko řízení upravená v daňovém řádu. Vzhledem k existenci speciální procesní úpravy v jiných zákonech je toto nechtěné zúžení potřeba odstranit.“
Správce daně má podle této technické úpravy pravomoc vést daňová řízení a jiná řízení podle jakéhokoliv daňového zákona.
 
Změna v postavení prokuristy
Daňový řád zařadil prokuristu mezi zástupce, což znamenalo, že písemnosti týkající se podnikající fyzické nebo právnické osoby se zřízenou prokurou se podle § 41 měly doručovat prokuristovi a nikoliv podnikateli, což dle důvodové zprávy mohlo
eliminovat
použitelnost datových schránek těchto právnických osob. Technickou novelou byl proto prokurista přesunut z ustanovení § 25 odst. 1 do ustanovení § 24 odst. 3 Změna byla provedena tak, že v ustanovení byla doplněna věta:
„Prokurista právnické osoby je při správě daní oprávněn jednat jejím jménem, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.“
a v ustanovení se změnilo znění písm. d) a e), která znějí:
„d) společný zmocněnec, nebo
e) společný zástupce.“
Přesunutím prokuristy do § 24 odst. 3 došlo ke zúžení forem zastoupení při správě daní.
Důvodová zpráva k postavení prokuristy při správě daní uvádí, že prokurista
„má tedy obdobnou pozici jako osoba pověřená statutárním orgánem jednat jménem právnické osoby. To se ovšem týká pouze prokuristy, který může podle udělené prokury jednat samostatně. Obdobnou koncepci lze nalézt v § 21 občanského soudního řádu. Z hlediska určení rozsahu prokury platí obecná úprava § 14 obchodního zákoníku.“
Ustanovení o prokuristovi v § 24 odst. 3 daňového řádu se týká nejen jednání prokuristy právnické osoby, ale také jednání prokuristy podnikající fyzické osoby (viz § 24 odst. 5 daňového řádu).
 
Změny v zastoupení na základě plné moci
První změna se týká účinků plné moci. V ustanovení byla zrušena slova
„ , pokud je doloženo i její přijetí zmocněncem“
. Podle důvodové zprávy byla tato povinnost vypuštěna
„vzhledem k nejasnostem, které by mohlo vyvolat zavedení dokládat přijetí plné moci zmocněncem“
. Účinky plné moci vůči správci daně tudíž nastávají od okamžiku jejího uplatnění u tohoto správce daně a nemusí být doložena její
akceptace
ze strany zmocněnce.
Druhá změna se týká zániku plné moci. Ustanovení bylo nahrazeno novým textem, který zní:
„Zvolí-li si zmocnitel nového zmocněnce, platí, že okamžikem uplatnění nové plné moci u správce daně vypověděl plnou moc dosavadnímu zmocněnci v rozsahu, ve kterém byla udělena plná moc novému zmocněnci.“ Důvodová zpráva k novému znění § 28 odst. 4 uvádí, že „nová plná moc udělená pro tutéž věc konzumuje plnou moc dosavadní, aniž by musela být výslovně vypovězena zmocněncem nebo zmocnitelem, jak předvídá úprava v občanském zákoníku. Pokud nová plná moc tu dosavadní překrývá pouze v určité části, dojde pouze ke zúžení vztahu mezi zmocnitelem a dosavadním zmocněncem. Ve zbytku zůstává platná původní plná moc.“
Třetí změna je čistě technického charakteru, kdy v ustanovení bylo v odkazu na § 28 opraveno číslo odstavce z čísla 4 na číslo 5. K této chybě došlo v důsledku poslaneckého pozměňovacího návrhu. Odkaz se týká zmocněnce pro doručování, který je upraven v § 28 odst. 5 daňového řádu.
Čtvrtá změna se týk.3zrušeníá
odst. 3zrušení a 4 v ustanovení § 29
. Tyto odstavce upravovaly postup při vyloučení zmocněnce ze zastupování při správě daní. Podle důvodové zprávy byly zrušeny pro nadbytečnost a zmatečnost.
 
Změny ve lhůtách
První změna se týká ustanovení o zachování lhůty v případě úkonu učiněném daňovým subjektem nebo třetí osobou podáním datové zprávy. V ustanovení byla za slova
„datová zpráva“
vložena slova
„adresovaná věcně a místně příslušnému správci daně“
. Touto změnou došlo ke zpřesnění textu tak, aby povinnost adresovat zásilku věcně a místně příslušnému správci daně se týkala celého ustanovení § 35 odst. 1 daňového řádu, včetně podání datové zprávy na technické zařízení správce daně.
Druhá změna souvisí s tzv. právní fikcí vyhovění žádosti o prodloužením lhůty, když správce daně nevydá rozhodnutí o žádosti. V ustanovení slova
„před uplynutím lhůty, jejíž prodloužení bylo požadováno v žádosti“
byla nahrazena slovy
„do doby, o níž má být lhůta podle žádosti prodloužena, nebo nevydá-li rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel“
. Tuto změnu považuje důvodová zpráva za nejdůležitější z celé technické novely, jelikož podle původního textu § 36 odst. 3 daňového řádu by daňovým subjektům, které požádaly před koncem lhůty pro podání daňového přiznání o její prodloužení, muselo být automaticky vyhověno, což mohlo vyvolat zásadní dopady z hlediska daňového inkasa do veřejných rozpočtů. Podle novelizovaného znění ustanovení § 36 odst. 3 daňového řádu v případě, že daňový subjekt podá před uplynutím lhůty žádost o její prodloužení (viz § 36 odst. 1 , dojde k právní fikci souhlasného rozhodnutí správce daně (tj. k vyhovění žádosti bez vydání rozhodnutí) buď tím, že správce daně nevydá rozhodnutí do doby, o níž má být lhůta podle žádosti prodloužena, anebo tím, že správce daně nevydá rozhodnutí do 30. dne ode dne, kdy žádost obdržel. Nejzazším dnem vydání zamítavého rozhodnutí tak bude 30. den od obdržení žádosti, a pokud bude žádáno o kratší prodloužení lhůty než 30 dnů, tak správce daně musí vydat zamítavé rozhodnutí nejpozději do této doby, o níž má být lhůta prodloužena. Z důvodové zprávy vyplývá, že
„rozhodující je ta podmínka, která nastane dříve“
. Pokud správce daně v rámci správního uvážení bude chtít vyhovět žadateli o prodloužení lhůty, tak nemusí vydávat rozhodnutí, jelikož nastane
právní fikce
vyhovění žádosti ze zákona.
Třetí změna v oblasti lhůt se týká prodloužení lhůty, kterou stanoví odvolací orgán odvolateli v případě, že jej seznámil buď se zjištěnými skutečnostmi a důkazy provedenými v rámci odvolacího řízení, anebo se změnou právního názoru ovlivňující rozhodnutí v neprospěch odvolatele. Lhůta k vyjádření nesmí být delší než 15 dnů a daňový řád ji neumožňoval prodloužit. Technickou novelou v ustanovení byla zrušena slova „a nelze ji prodloužit“, takže lhůtu k vyjádření odvolatele ke zjištěným skutečnostem a důkazům provedeným v odvolacím řízení lze prodloužit. Podle důvodové zprávy
„bude tak lépe umožněno reagovat na situace, kdy zde existuje závažný důvod pro to, že se odvolatel nestihl vyjádřit v k tomu určené lhůtě.“
Čtvrtá změna se týká lhůt pro podání daňového přiznání dle § 136 odst. 1 a 2 daňového řádu. V ustanovení za slovo
„činí“
bylo vloženo slovo
„nejméně“
a v ustanovení § 136 odst. 2 za slova
„podává se daňové přiznání“
byla vložena slova
„podle odstavce 1“
. Změna odstavce 1 v § 136 daňového řádu reagovala na skutečnost, že daň z příjmů právnických osob má i delší zdaňovací období než 12 měsíců [viz § 17a písm. c) nebo d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů] a zákon o daních z příjmů přitom neupravuje lhůtu pro podání daňového přiznání pro tyto případy. Po technické novele se 3měsíční lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob bude vztahovat i na ta zdaňovací období, která jsou delší než 12 měsíců. Doplnění textu v odst. 2 § 136 daňového řádu znamená, že prodloužená 6měsíční lhůta pro podání daňového přiznání se týká pouze daňového přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, jež se podává ve lhůtě do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Podle důvodové zprávy
„bez tohoto doplnění by mohly vzniknout pochybnosti o tom, zda odstavec 2 lze vztáhnout i na případy, kdy je zdaňovací období kratší než 1 rok.“
[viz zdaňovací období na dani z příjmů právnických osob dle § 17a písm. c) zákona o daních z příjmů].
 
Změna v doručování fyzickým osobám
V ustanovení byla doplněna slova
„ , na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu jejího bydliště v cizině“
. Tímto doplněním byly rozšířeny situace při doručování písemností fyzickým osobám prostřednictvím zásilky tak, že se tyto písemnosti doručují nejen na adresu místa pobytu fyzické osoby, ale také na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel pro účely doručování nebo na adresu bydliště fyzické osoby v cizině.
 
Změna v daňové informační schránce
V ustanovení byla doplněna věta
„Správce daně z moci úřední zruší schránku, do které nebylo po dobu 3 let nahlíženo- o zrušení schránky daňový subjekt předem vhodným způsobem vyrozumí.“
Jedná se o doplnění právní úpravy zrušení daňové informační schránky z úřední moci správcem daně, když tuto schránku daňový subjekt déle než 3 roky nevyužíval. Z důvodové zprávy vyplývá, že k vyrozumění ze strany správce daně by mělo dojít v určitém předstihu před samotným zrušením, aby uživatel měl možnost na tuto situaci případně zareagovat tím, že začne daňovou informační schránku opět využívat.
 
Změna v daňové kontrole
Změna se týká zprávy o daňové kontrole a seznamování daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění. V ustanovení v úvodní části byla slova
„V rámci projednání zprávy o daňové kontrole správce“
nahrazena slovem
„Správce“
. Podle důvodové zprávy byla odstraněna jazyková nepřesnost, jelikož k seznámení s výsledkem kontrolního zjištění nedochází až při projednání samotného výsledku celého postupu (tj. zprávy o daňové kontrole), nýbrž s dostatečným předstihem tak, aby bylo umožněno daňovému subjektu na zjištěný výsledek kontrolního zjištění reagovat.
 
Změna v zahájení řízení
Podle § 91 odst. 1 věta první je řízení zahájeno dnem, kdy příslušnému správci daně došlo první podání ve věci učiněné osobou zúčastněnou na správě daní, nebo dnem, kdy správce daně osobě zúčastněné na správě daní oznámil zahájení řízení. Technickou novelou v ustanovení byla zrušena věta druhá, která zněla:
„Pro zahájení dalších postupů při správě daní se věta první použije obdobně.“
Z důvodové zprávy vyplývá, že zrušením této věty chtěl zákonodárce dosáhnout toho, aby povinnost oznamovat zahájení řízení nedopadala na tzv.
„další postupy správce daně (postupem je možné rozumět různé dílčí kroky činěné v rámci řízení i mimo něj - např. dokazování, doručování atd.). Pokud by správce daně byl nucen k tomuto formalistickému a administrativně náročnějšímu kroku, hrozilo by riziko zbytečných sporů na téma neoznámení zahájení určitých postupů. U určitých zákonem upravených postupů by to vedlo k absurdním závěrům.“
 
Změny v oblasti placení daní
V ustanovení o pořadí úhrady daně došlo k celkem šesti změnám
v odst. 1, 3 a 4
takto:
1)
v odst. 1 úvodní části se slovo
„nedoplatků“
nahrazuje slovy
„splatných daňových pohledávek“
,
2)
v odst.1 se na konci textu písm. a) doplňují slova
„a splatná daň“
,
3)
v odst. 3 úvodní části se slovo
„nedoplatků“
nahrazuje slovy
„splatných daňových pohledávek“
,
4)
v odst. 3 písm. a) se slova
„vzniklé v důsledku“
nahrazují slovy
„a splatná daň z
“,
5)
v odst. 3 písm. b) se slova
„vzniklé v důsledku“
nahrazují slovem
„z“
,
6)
v odst. 4 se slova
„předchozích odstavců“
nahrazují slovy
„odstavců 1 až 3“
a slovo
„nedoplatky“
se nahrazuje slovy
„splatné daňové pohledávky“
. Podle důvodové zprávy se jedná o odstranění výkladového dopadu tohoto ustanovení, jelikož vzhledem k tomu, že
„za nedoplatek se ve smyslu § 153 daňového řádu považuje daň, která nebyla uhrazena v den splatnosti, dané ustanovení neumožňuje úhradu daně zapravit na daň, která je předepsána ke dni splatnosti daně.(...) Navržené doplnění by mělo docílit stavu, kdy platba daně uhrazená v den splatnosti se bude moci použít nejprve na nejstarší nedoplatky na dani, poté na splatnou daň a až poté na příslušenství.“
Podle novelizovaného znění § 152 daňového řádu má přednost úhrada splatné daně před úhradou příslušenství daně.
V ustanovení o dni platby došlo ke dvěma změnám. V
odst. 4
byla zrušena věta poslední, která zněla:
„Provozovatel poštovních služeb rovněž převede správci daně úrok z prodlení, který mu uhradí poskytovatel platebních služeb za nedodržení lhůt podle zákona upravujícího platební styk.“
V
odst. 5
byla zrušena slova
„nebo podle zákona upravujícího platební styk“
. Podle důvodové zprávy se jednalo o
„obsolentní text, který navazoval na předchozí zákon o platebním styku (zákon č. 124/2002 Sb.), jenž byl nahrazen novým zákonem (zákon č. 284/2009 Sb.). V důsledku toho došlo k opuštění institutu úroku z prodlení, který poskytovatel platebních služeb vyplácel poškozené straně. Podle nové úpravy je nutno celou věc řešit obecným instrumentem náhrady škody.“
V ustanovení o nařízení daňové
exekuce
došlo ke změně v
odst. 3
, kde na konci textu byla doplněna slova
„; z úroku z prodlení vzniklého po nařízení daňové
exekuce
nevznikají exekuční náklady“. Podle důvodové zprávy bylo stanoveno „pravidlo, podle nějž by se exekuční náklady za nařízení daňové
exekuce
vypočítávaly pouze z částek, které jsou v momentě nařízení známé, tj. částka jistiny a částka existujícího příslušenství.“
 
Ostatní změny
V ustanovení
§ 240 odst. 2
o přechodu daňové povinnosti při zániku právnické osoby rozdělením došlo ke změně věty poslední, která se nahrazuje větou
„Každý právní nástupce ručí za splnění platební povinnosti, která přešla na jiného právního nástupce v souvislosti se zánikem právnické osoby rozdělením.“
Důvodem je, v souladu s požadavkem Ministerstva spravedlnosti rozšířit rozsah ručení nejen na nedoplatky existující ke dni zániku právnické osoby (rozdělením), ale též na daňové pohledávky vzniklé na základě platebních povinností vzniklých v důsledku předchozí činnosti zaniklé právnické osoby.
V ustanovení
§ 244 odst. 6
o podávání řádného daňového tvrzení při insolvenčním řízení se za slova
„řádné daňové tvrzení“
vkládají slova
„ve lhůtě“
. Důvodem je, aby možnost stanovení daně podle pomůcek bez nutnosti vydat ponejprv výzvu k podání řádného daňového tvrzení dopadala nejen na situaci, kdy má daňový subjekt do 30 dnů od rozhodnutí o úpadku povinnost podat řádné daňové tvrzení za část zdaňovacího období, ale i na situaci, kdy dle § 245 daňového řádu má v této lhůtě podat rovněž řádné daňové tvrzení, u něhož původní lhůta pro jeho podání ještě neuplynula.
V ustanovení (zrušovací ustanovení)
v bodu 2
se číslo „225“ nahrazuje číslem „255“. Jednalo se o technickou opravu přesmyčky v čísle rušeného zákona.
 
Změny souvisejících zákonů
Zákonem č. 30/2011 Sb. bylo změněno také dalších devět zákonů souvisejících s daňovým řádem, a to:
*
zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech (§ 10 odst. 4 příloha č. 2),
*
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (§ 11),
*
zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí (§ 13a, § 13b),
*
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (§ 21),
*
zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (§ 15),
*
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (§ 44a, § 75b),
*
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (§ 4),
*
zákon č. 218/2002 Sb., služební zákon (§ 13),
*
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (sazebník - položka 1).
Podle důvodové zprávy cílem technické novely souvisejících zákonů je zacelit případné mezery, případně odstranit některé duplicity, které by mohly způsobit nechtěné potíže.
V
zákoně o územních finančních orgánech
došlo ke dvěma změnám. První změna se týká ustanovení § 10 odst. 4 do kterého byla za slova
„vedoucí zaměstnanci“
doplněna slova
„ , jakož i ostatní zaměstnanci
“. Důvodem je, aby kromě představených a vedoucích zaměstnanců územních finančních orgánů mohli i ostatní zaměstnanci být pověřeni generálním ředitelem k majetkoprávním a pracovněprávním úkonům, které mohou činit jménem státu. Druhá změna se týká přílohy č. 2, která vymezuje působnost vybraných finančních úřadů pro dozor nad loteriemi, správu odvodů za porušení rozpočtové kázně, kontrolu výkonu správy poplatků a přijímání a evidenci splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství. V bodu II byla doplněna slova
„v Dobříši“
, jelikož pro chybu v psaní nebyl v textu přílohy č. 2 uveden Finanční úřad v Dobříši v rámci vymezení vybraných působností Finančního úřadu Praha-západ.
V
zákoně o místních poplatcích
došlo k jedné změně v ustanovení § 11, kde na konci textu byla doplněna slova
„nebo hromadným předpisným seznamem“
. Technická novela navazuje na ustanovení § 50 odst. 1 daňového řádu, podle kterého lze daň stanovit hromadným předpisným seznamem, pokud tak stanoví zákon. Obecním úřadům je novelou zákona o místních poplatcích umožněno při správě místních poplatků vyměřit místní poplatek, který nebyl poplatníkem zaplacen včas nebo ve správně výši, nejen platebním výměrem, ale také hromadným předpisným seznamem. Podle důvodové zprávy se předpokládá, že
„tento způsob vyměření využijí obce především v případě místního poplatku ze psů a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, u kterých obec eviduje velké množství poplatníků.“
Změny v
zákoně o dani z nemovitostí
jsou celkem čtyři. K první změně došlo v ustanovení § 13a odst. 1 ve kterém byla zrušena poslední věta. Odstraněním této věty lze aplikovat obecné ustanovení § 72 daňového řádu o formě podání daňového nebo dílčího daňového přiznání k dani z nemovitostí.
Druhá a třetí změna souvisí s možností stanovit daň z nemovitostí hromadným předpisným seznamem a se lhůtou pro stanovení daně z nemovitostí. V § 13a odst. 2 na konci textu byla zrušena slova
„a výsledek vyměření se poplatníkovi oznámí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem“
. Ustanovení § 13b má nový text, ve kterém byl změněn nadpis z Vyměření daně na Stanovení daně a byly doplněny odst. 2 a 3 takto:
„2) Daň z nemovitostí lze stanovit platebním výměrem, dodatečným platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem; stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.
3) V případech, kdy se daňové přiznání nepodává, počne běžet lhůta pro stanovení daně dnem 31. ledna zdaňovacího období.“
Změnou § 13a odst. 2 a § 13b byla do zákona o dani z nemovitostí v návaznosti na daňový řád obecně zakotvena možnost stanovit daň hromadným předpisným seznamem s tím, že se hromadný předpisný seznam neodůvodňuje. Další změna se týká počátku běhu lhůty pro stanovení daně pro případy, kdy poplatníci nemají povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí, tj. případy, kdy přiznání bylo podáno v některém z předchozích zdaňovacích období a nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. Pro tyto případy lhůta pro stanovení daně uvedená v § 148 daňového řádu počne běžet dnem 31. ledna příslušného zdaňovacího období, na které se daň vyměřuje, a nikoliv dnem, v němž se stala daň splatnou. Poslední čtvrtá změna se týká § 16a odst. 1 ve kterém byla prodloužena lhůta pro obce, ve které mohou vydat obecně závaznou vyhlášku podle zákona o dani z nemovitostí. Lhůta pro vydání vyhlášky se prodlužuje z 1. 8. na 1. 10. předchozího zdaňovacího období. Ustanovení o účinnosti vyhlášky se nemění.
Změna
zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(v § 21 se zrušuje odst. 8) a
změna zákona o dani silniční
(v § 15 se zrušuje odst. 4) se týká skutečnosti, kdy zrušením příslušného odstavce lze na daň dědickou, daně darovací, daň z převodu nemovitostí a na daň silniční aplikovat obecné ustanovení § 72 daňového řádu o formě podání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení i pro podání přiznání k těmto daním.
Změny
zákona o rozpočtových pravidlech
se týkají § 44a odst. 9, § 44a odst. 10 a § 75b, kde se slovo
„Ministerstvo“
nahrazuje slovy
„Generální finanční ředitelství“
. Těmito změnami se přenáší
kompetence
k promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně a k vedení centrální evidence dotací z Ministerstva financí na Generální finanční ředitelství, které je od 1. 1. 2011 novým územním finančním orgánem a podle důvodové zprávy „ponechání této izolované
kompetence
na Ministerstvu financí se nejeví jako efektivní“.
V
zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
byla provedena jedna změna v ustanovení § 4 odst. 7 kde za slova
„celních orgánů“
byla vložena slova
„a pro účely územních finančních orgánů“
. S účinností od 1. 1. 2011 bylo vytvořeno Generální finanční ředitelství jako jediná účetní jednotka pro celou soustavu daňové správy, takže vznikla nutnost provedení přeregistrace vozidel využívaných územními finančními orgány podle sídla nové účetní jednotky (Praha). Novelou bylo dosaženo toho, že vozidla územních finančních orgánů budou vedena ve zvláštním registru vozidel Ministerstvem vnitra, takže na základě ustanovení § 19 odst. 4 vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů, je možné, aby se na základě žádosti registračního místa poskytla tabulka s registrační značkou (SPZ) s kódem kteréhokoliv kraje.
Ve
služebním zákoně
v ustanovení § 13 odst. 2 za slova
„ve finančních úřadech“
byla vložena slova
„ , ve finančních ředitelstvích“
. Touto změnou se nezřizuje ve finančních ředitelstvích personální útvar. Podle důvodové zprávy vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2011 pozbyla finanční ředitelství postavení účetních jednotek, není v nich zřízení personálního útvaru na místě a personální kompetenci bude nadále vykonávat Generální finanční ředitelství, které je účetní jednotkou pro celou soustavu územních finančních orgánů.
Změna
zákona o správních poplatcích
se týká Přílohy -Sazebníku správních poplatků, kde se změnila položka 1 týkající se řízení podle daňového řádu, celního zákona a zákona o spotřebních daní. V položce 1 bodu 1 písm. a) byl zrušen správní poplatek za přijetí žádosti o prodloužení lhůty, což bylo zdůvodněno tím, že zpoplatnění žádosti o prodloužení lhůty prodlužovalo daňové řízení a samotný ekonomický efekt vyměřovaného správního poplatku je zanedbatelný. V položce 1 bodu 2 písm. a) byl snížen správní poplatek za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu z 300 Kč na 100 Kč a současně bylo zrušeno ustanovení o tom, že předmětem tohoto poplatku není vydání potvrzení, je-li povinnost potvrzení předložit v řízení podle zvláštního právního předpisu. Tím byl rozšířen okruh poplatníků tohoto poplatku. Další změna se týkala položky 1 bodu 2 písm. b), kde bylo zrušeno zpoplatnění potvrzení tiskopisů vydaných v zahraničí.
 
Závěrem
Původním předpokladem bylo, že technická novela, která je první novelou daňového řádu, nabude účinnosti dnem 1. 1. 2011 společně s daňovým řádem. To se nepodařilo, a tak zákon č. 30/2011 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. 3. 2011.