Aktuálně ke změnám pro rok 2015

Vydáno: 24 minut čtení

Tento článek navazuje na příspěvek z minulého čísla (Účetnictví v praxi č. 10/2014, str. 25) informující o připravovaných změnách, které v případě rozsáhlé novely zákona o daních z příjmů a sazbové novely již nabyly konkrétní podoby. Tyto novely byly schváleny na zářijové schůzi Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení a po předpokládaném schválení Senátem a prezidentem lze očekávat jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů již počátkem listopadu. U těchto novel sice nebyl legislativní proces zcela dokončen, ale vzhledem k politické situaci je velice málo pravděpodobné, že by se schválené změny od 1.1.2015 neuplatnily, a proto je jim tento článek věnován. U ostatních novel je situace legislativně složitější, a proto o nich tento článek informuje jen stručně.

Aktuálně ke změnám pro rok 2015
Ing.
Pavel
Běhounek
 
AKTUÁLNÍ LEGISLATIVNÍ STAV
Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“)
, od 1.1.2015 jsou rozděleny do 3 samostatných novel:
-
Novela č. 196/2014 Sb. řešící tzv.
mini one stop shop
(zjednodušené jedno správní místo) - viz článek v časopisu Účetnictví v praxi č. 7-8/2014 na str. 20. Možnost registrace (elektronické) do tohoto systému je již od 1.10.2014 možná na stránkách daňového portálu (na stejném místě jako je umístěna aplikace pro vracení DPH z jiných členských států) - http://adisspr. mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/vatref_m1ss.faces;jsessionid=712324B9178ECDF0A2A99F86404CDD3D .ep3ap3.
-
Sazbová novela
zavádějící druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10% (léky, knihy a dětská výživa) a rušící sjednocení sazeb DPH na 17,5% (toto sjednocení sazeb bylo schváleno v roce 2012 s účinností od 1.1.2016). Novela by měla být Senátem schválena na schůzi svolané na 22.10.2014 a následně podepsána prezidentem a vyhlášena během listopadu ve Sbírce zákonů. Této novele byla věnována pozornost v časopisu Účetnictví v praxi č. 10/2014 na str. 26, ale vzhledem k přijatým pozměňovacím návrhům je jí věnován i tento článek.
-
Tzv.
technická novela,
která přináší řadu zásadních změn (např. významné rozšíření použití režimu přenesení daňové povinnosti, změny v uplatnění DPH u převodu staveb a pozemků, zrušení snížení hranice pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč - tj. zachování stávajícího limitu 1 mil. Kč). Tuto novelu Poslanecká sněmovna projednala v prvém čtení 1.10.2014 a ve třetím čtení ji bude schvalovat na počátku listopadu. O návrhu této novely je krátce pojednáno v časopisu Účetnictví v praxi č. 10/2014 na str. 26 a o konečné podobě této novely (bude-li včas přijata) se dočtete již v prosincovém čísle časopisu.
Ve stejné fázi legislativního procesu jako sazbová novela se nachází novela
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), od 1.1.2015,
jejíž schválení Senátem lze očekávat 22.10.2014 a vyhlášení ve Sbírce zákonů v listopadu. Této novele se tento článek věnuje podrobněji. Důležité je, že tato novela nemění jen ZDP a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“), ale celou řadu dalších předpisů. Pravděpodobně až v samém závěru roku bude přijata
novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů,
od 1.1.2015 (v prvém čtení by ji měla Poslanecká sněmovna projednat na konci října).
Poměrně nepřehledná situace vznikla u
zákona o dětské rodině.
Tento zákon totiž vrátil Senát Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, al