Na co se v daních můžeme "těšit" v roce 2016

Vydáno: 30 minut čtení

Daňové předpisy jsou bohužel oblíbeným terčem politiků, zájmových skupin a lobbistů, takže velmi často podléhají změnám, v čemž jsou rekordmanem daně z příjmů. Specifická situace je u DPH, pro kterou platí v EU v zásadě jednotný systém určený předpisy „z Bruselu“. Zdálo by se, že po těch desítkách novel jsou už daně v pořádku a v „konečném“ stavu, který by mohl nějaký čas vydržet. Jenže chyba lávky. Daňové zákony si nežijí izolovaně vlastním životem, ale jsou bytostně spjaty s celou řadou jiných právních norem, takže i když zákonodárci a priori nechtějí měnit daně, přesto je často musejí novelizovat nepřímo kvůli změnám jiných právních předpisů.

Na co se v daních můžeme „těšit“ v roce 2016
Ing.
Martin
Děrgel
Například když se nyní rozhodlo o zrušení tzv. druhého penzijního pilíře - důchodového spoření - bylo nutno patřičně zareagovat i úpravou daní z příjmů, které řeší daňový režim penzí z důchodového spoření. Podobně si změny účetních předpisů nutně vyžádaly související novelizaci daní z příjmů apod.
Daňové novinky roku 2016 nejsou nijak převratné. Výjimkou je kontrolní hlášení plátců DPH, které jim výrazně znepříjemní, zbytní a prodraží administrativu. Zvláště živnostníci bez účetního personálu oprávněně „brblají“, že už pro samé „papírování“ nemají čas na podnikání. Naštěstí se alespoň vzdaluje neméně obávaná elektronická evidence tržeb, která zákonitě postihne (nezůstane-li pouhou fata morgánou) jen poctivé podnikatele, zatímco podvodníci, pro které je systém vymýšlen, zůstanou i nadále v klidu v šedé či černé zóně.
Pro přehlednost si kromě již schválených nebo prozatím jen chystaných novinek účinných od roku 2016 stručně připomeneme také novely s dřívější účinností, které byly schválené během roku 2015.
 
Daň z nemovitých věcí
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDNV“) již během roku 2015 postihly
dvě novely
- přímá a nepřímá, přičemž žádná další se prozatím v dohledné době nechystá.
1. novela ZDNV
Zákon č. 23/2015 Sb.,
kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Mění 1 zákon, ZDNV se týká 76 bodů.
Aktuální stav
: Zákon je již schválen a platný.
Účinnost: 1. ledna 2016,
s výjimkou jedné změny účinné již od 5.2.2015.
-
Cílem novely je především odstranění nejasností a nepřesností z překotných změn roku 2014 z důvodu rekodifikace soukromého práva, které byly dosud řešeny výkladově. Změny lze rozčlenit do šesti oblastí.
-
Upřesnění vymezení předmětu daně.
Po obsáhlé novelizaci od 1.1.2014 totiž ze zákona vypadla taková „drobnost“, jako je jednoznačné vymezení, kdy se zdanitelná stavba/jednotka stávají předmětem daně, což v praxi činí potíže hlavně u nových staveb a jednotek. Výkladově se sice jede postaru, ale ze zákona to neplyne. Novela proto doplní, že
předmětem daně jsou pouze zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky, které jsou dokončené nebo užívané
. Zároveň se jasně stanoví, že
předmětem daně může být i jen část budovy
nebo inženýrské stavby anebo součást jednotky, je-li dokončena nebo užívána. Což zohledňuje situaci, kdy je např. vydán kolaudační souhlas pouze na část stavby či jednotky (§ 119 stavebního zákona).
-
Upřesnění sazeb
„Zpevněná plocha“ již nemusí být zpevněná stavbou bez svislé nosné konstrukce, ale nově také bazénem nebo nádrží. Definuje se pojem
„zastavěná plocha“. Má-li podnikatel v obchodním majetku
zdanitelnou stavbu nebo jednotku, vyjma obytného domu a „nebytové“ jednotky nezahrnující jiný nebytový prostor než garáž, sklep a komoru, tak se
použijí „podnikatelské“ (tj. vyšší) sazby daně
.
-
Úprava definice stavebních pozemků,
díky čemuž tak již bude jasnější, že se stavebním pozemkem rozumí
pozemek nezastavěný zdanitelnou stavbou určený k zastavění. Speciální vymezení se týká pozemků, na kterých vznikají z hlediska veřejného zájmu významné stavby.
Na takovýto pozemek se nenahlíží jako na stavební pozemek, takže bude zdaněn obecně nižší sazbou daně podle druhu pozemku.
-
Upřesnění osvobození od daně.
Pozemky patřící státu, obci či kraji, k nimž bylo zřízeno právo stavby, se vyjímají z osvobození, obdobně, jako když jsou využívány k podnikání, pronájmu či pachtu - poplatníkem daně je pak stavebník. V případě osvobození zdanitelné stavby/jednotky sloužící výlučně jako zdroj energie z biomasy, nebo po 5 let z důvodu změny systému vytápění z pevných paliv na využití biomasy, se doplňuje, že to platí, jen když nejde o její přímé spalování. Nově se
osvobození od daně z důvodu změny systému vytápění
provedeného po 1.1.2015
již netýká centrálně vytápěných objektů.
-
Sjednocení terminologie
s jinými předpisy. V rámci vymezení předmětu daně z pozemků u vodních ploch se sjednocují pojmy se zákonem o vodách -
„rybníky užívané pro chov ryb“.
Zapomenuté „nemovitosti“ se nahrazují „nemovitými věcmi“. Sjednocuje se terminologie s daňovým řádem, např. se místo vyměření a doměření daně používá pojem
„stanovení“ daně
, podání přiznání nahradí
„tvrzení daně“.
-
Snížení administrativy a sankcí.
Prodloužená lhůta podání přiznání při nabytí nemovité věci v dražbě, pokud byl příklep před 31. 12., ale k tomuto datu nedošlo k přechodu vlastnictví (hlavně kvůli neuhrazení ceny).
Od pokuty za opožděné tvrzení daně se osvobozuje - již od 15.2.2015 - opožděné přiznání
i dodatečného přiznání na nižší daň, pokud poplatník ještě nebyl správcem daně vyzván k jejich podání.
2. novela ZDNV
Zákon č. 84/2015 Sb.,
kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Mění 4 zákony, ZDNV se týká 7 bodů.
Aktuální stav:
Zákon je již schválen a platný.
Účinnost: 1. května 2015
-
S účinností od
1.5.2015
novelizuje 4 zákony, nejvíce ten, který má přímo v názvu, dále o zaměstnanosti a o . Je všeobecně známo, že velké nadnárodní firmy se umí trhu vyhnout a konkurence se paradoxně odbývá na úrovni států - kdo nabídne větší úlevy na daních a navíc nějakou tu štědrou investiční pobídku. Protože Evropská komise změnila možnosti členských států EU narušovat volný trh těmito pobídkami, musel být upraven i český zákon.
-
Nás nyní ale zajímá související změna ZDNV, kam přibyla nová forma investiční pobídky -
osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách
, a to až na 5 let. Podmínkou je, že to umožní vyhláška dané obce, která pak ale musí počítat s nižšími příjmy z této majetkové daně.
-
Tato nová forma pobídky bude poskytována se souhlasem příslušné obce pouze na nemovité věci nacházející se na území zvýhodněných průmyslových zón schválených vládou. Přičemž se může týkat jen
nově pořízených pozemků a nově pořízených nebo zřízených zdanitelných staveb pro účely realizace takto podporované investiční akce
. Pokud poplatník nedodrží podmínky investiční pobídky, bude muset podat dodatečná daňová přiznání k dani z nemovitých věcí za všechny roky, kdy uplatňoval osvobození od daně. Pro řádnou správu daně s tím spojenou se adekvátně prodlužuje lhůta pro stanovení daně za dotčená období. Toto nové osvobození od daně se uplatní až u investičních pobídek po dni účinnosti zákona.
 
Změny daní z příjmů
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), již během roku 2015 postihly
tři nepřímé novely,
a dalších 11 se nyní „peče“ v Parlamentu.
Pro úplnost dodejme, že 1.7.2015 nabyla účinnosti drobounká nepřímá novela ZDP schválená již loni v rámci novely zákona o vojácích z povolání - šlo o zákon č. 332/2014 Sb., který na poli daní z příjmů pouze odstranil z osvobození příplatků za službu v zahraničí podmínku, že se muselo jednat o příjem v cizí měně.
1. novela ZDP
Zákon č. 84/2015 Sb.,
kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Mění 4 zákony, ZDP se týká 14 bodů.
Aktuální stav:
Zákon je již schválen a platný.
Účinnost: 1. května 2015
-
S účinností
od 1.5.2015
novelizuje 4 zákony, nejvíce ten, který má přímo v názvu, dále o zaměstnanosti viz výše 2. novela ZDNV.
-
Nás nyní ale zajímá související změny ZDP. Tou nejvýznamnější je, že
příjemce investiční pobídky se nově může (nevratně) vzdát práva čerpat slevu na daních z příjmů,
čímž se vyváže z dalšího plnění podmínek ZDP po dlouhou dobu až 10 let, ovšem nikoli z podmínek zákona o investičních pobídkách.
-
Z důvodu právní jistoty správců daně i poplatníků došlo k časovému upřesnění plnění zvláštní daňové podmínky týkající se uplatnění odpisů, opravných položek a odčitatelných položek, jakož i obchodních operací se spojenými osobami. Tyto podmínky musejí být plněny nejpozději od zdaňovacího období, ve kterém poplatník splní všeobecné podmínky zákona o investičních pobídkách.
-
Doposud znamenalo
konec slev na dani z titulu investiční pobídky
- a jejich zpětné „dodanění“ - již pouhé zahájení insolvenčního řízení. Což se ukázalo jako příliš přísné opatření, neboť mnohdy šlo o pouhé šikanózní insolvenční návrhy, takže nově má zmíněný daňový důsledek
až vydání rozhodnutí soudu o úpadku poplatníka,
které předchází, příp. splývá s prohlášením konkursu či povolením reorganizace.
-
Současně došlo ke
snížení sankcí pro obchodní společnosti, které v době čerpání slevy na dani z příjmů fúzovaly, nebo převzaly jmění společnosti zrušené bez likvidace.
Tato opatření měla zamezit spekulativnímu převádění daňových úlev na společnosti, které by na ně jinak nedosáhly. Naopak ale tato daňová sankce bránila efektivním restrukturalizacím poplatníka. Výsledkem je tedy kompromis, že po těchto změnách již dále slevy na dani čerpat nelze, ale ty dříve uplatněné již poplatník nemusí vracet.
2. novela ZDP
Zákon č. 127/2015 Sb.,
kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Mění 2 zákony, ZDP se týká 5 bodů.
Aktuální stav:
Zákon je již schválen a platný.
Účinnost: 4. června 2015
-
Od 4. června 2015 se upravuje vymezení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, coby volnější alternativa mateřských školek (dále jen „MŠ“). Stěžejní jsou tři změny:
zavedení dobrovolné registrace poskytovatelů péče o dítě v dětské skupině, stanovení minimálního rozsahu denní docházky na 6 hodin a možnost udělení výjimky z hygienických požadavků pro dětské skupiny do 12 dětí.
-
Nejde ale jen o sociální problematiku, nás toto téma zajímá hlavně pro
možnost slevy na dani z příjmů, kterou mohou (zejména) rodiče uplatnit ve výši výdajů za umístění dítěte.
Dosavadní nejasné označení „zařízení péče o děti předškolního věku včetně MŠ podle školského zákona“ se nově jednak zestručňuje na
„předškolní zařízení“
, a zejména se přesně vymezují typy zařízení patřící do této kategorie. Kromě MŠ a zařízení služby péče o dítě v dětské skupině také zařízení péče o předškoláka provozovaná jako živnost, pokud je charakter takto poskytované péče srovnatelný s výše uvedenými. V souladu s přechodným ustanovením se pro zdaňovací období započatá před účinností novely použije ZDP v dřívějším znění.
3. novela ZDP
Zákon č. 221/2015 Sb.,
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Mění 4 zákony, ZDP se týká 7 bodů.
Aktuální stav:
Zákon je již schválen a platný.
Účinnost: 1. ledna 2016
-
Účetní novela má 119 změnových bodů, což je 2x více než má účetní zákon paragrafů. Důvodem byla nová Směrnice o účetních závěrkách č. 2013/34/EU, která omezila administrativní zátěž menších firem, což si vyžádalo podrobnější
členění účetních jednotek na mikro, malé, střední, velké a subjekty veřejného zájmu.
Záplava formulačních i věcných změn se týká např.
oceňování zásob vlastní výroby,
rezerv, omezení výplaty podílů na zisku při neodepsaných nákladech na vývoj nebo jednoduchého účetnictví.
-
Dále je novelizován pro zjištění základu daně z příjmů (viz dále) a zákon o auditorech.
-
Novelizace zákonů o účetnictví a rezervách si vyžádala
změny daní z příjmů
. Početně nejvíce úprav se týká nové zákonné (daňové)
rezervy
na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů. Do § 25 odst. 1 ZDP bylo vloženo nové písmeno zr), podle kterého
není daňovým výdajem
(nákladem) - u účtujících poplatníků -
dílčí platba příspěvku na zajištění financování zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů
uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 prováděné provozovatelem kolektivního systému. Naopak
daňově uznatelná bude tvorba nového typu zákonné rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů,
v souladu s podmínkami zákona o rezervách. Podle přechodného ustanovení lze tyto změny ZDP použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2015.
-
Daně reagují na účetní změnu mikro účetních jednotek, kterých se již netýká oceňování reálnou hodnotou. Nové písmeno zy) přináší do § 24 odst. 2 ZDP
další typ daňového výdaje - „nabývací cena cenného papíru při jeho prodeji poplatníkem daně z příjmů právnických osob, který je mikro účetní jednotkou (...)“
- platí pro cenné papíry pořízené od 1.1.2016. Prakticky se pro mikro jednotky zachová dosavadní daňový režim účetních jednotek oceňujících cenné papíry (až na výjimky) reálnou hodnotou - uznatelnost nabývací ceny bez omezení příjmem z prodeje. Pro účtující fyzické osoby platí, že pokud účetně oceňují cenné papíry reálnou hodnotou, postupují při prodeji podle stávajícího § 24 odst. 2 písm. r) ZDP (výdaj bez omezení), v opačném případě dle § 24 odst. 2 písm. w) ZDP (výdaj omezen výší příjmů).
-
Jelikož účetně
od 1.1.2016 již tzv. zřizovací výdaje
(výlohy se vznikem nové účetní jednotky)
nejsou dlouhodobým nehmotným majetkem, není důvod, aby zůstávaly nehmotným majetek pro účely daní z příjmů. Pročež se vypouštějí z této daňové kategorie.
„Staré“ zřizovací výdaje evidované již jako nehmotný majetek se doodepíší v dosavadním režimu rovnoměrně bez přerušení po dobu 60 měsíců.
Prozatím ještě v nedokončeném legislativním procesu se nachází dalších 11 přímých a nepřímých novel ZDP, z nichž ale
reálnou šanci na schválení do konce roku 2015, příp. zkraje roku 2016
mají jen čtyři.
4. novela ZDP - Sněmovní tisk č. 494. Pozor, jde pouze o návrh, který se ještě může změnit!
Zákon č. .../2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Mění 28 zákonů, ZDP se týká 13 bodů.
Aktuální stav: Po 3. čtení
v Poslanecké sněmovně čeká návrh na posouzení Senátem a posléze Prezidentem.
Účinnost:
Pro změny ZDP platí
1. leden 2016,
s výjimkou 3 bodů účinných až od 1.1.2017.
-
S velkou pompou v roce 2013 rozjetý II. penzijní pilíř - důchodové spoření - skončí s rokem 2015. Nově se těžiště státní podpory přesouvá k III. pilíři - doplňkovému penzijnímu spoření, což se týká i daní z příjmů.
Osvobozeny
budou nově již
penze z III. pilíře vyplácené nejméně 10 let,
stejně jako jednorázová výplata peněz z rušeného důchodového spoření, které lze alternativně vložit do doplňkového penzijního spoření.
-
Na základě poslaneckého návrhu se
zvýší limit pro osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní produkty zaměstnance
ze stávajících 30 000 Kč
na 50 000 Kč za rok.
Dále se
zdvojnásobí limit nezdanitelné částky snižující základ daně poplatníka za jeho vlastní příspěvky
na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření z 12 000 Kč
na 24 000 Kč
za rok (po snížení o 12 000 Kč, na které je poskytován státní příspěvek), a stejné navýšení se týká
rovněž příspěvků na soukromé životní pojištění
.
5. novela ZDP - Sněmovní tisk č. 514. Pozor, jde pouze o návrh, který se ještě může změnit!
Zákon č. .../2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Mění 3 zákony, ZDP se týkají 4 body.
Aktuální stav: Čeká na 3. čtení
v Poslanecké sněmovně a navazující legislativní proces.
Účinnost: Prvním dnem 4. měsíce po vyhlášení,
s výjimkou 3 bodů změn DPH účinných již od 1.1.2016.
-
Tento zákon doprovází značně diskutabilní, mediálně známý a nejistý zákon o elektronické evidenci tržeb. Na poli ZDP od
1. 4. nebo 1.5.2016,
anebo později dojde ke dvěma pro poplatníky vstřícným novinkám.
-
Pokud bude využita možnost vyhlášení „účtenkové loterie“ podle chystaného zákona upravujícího evidenci tržeb, budou ceny pro výherce osvobozeny od daně, ať už půjde o osobu fyzickou nebo právnickou.
-
OSVČ se dočkají nové slevy na dani „na evidenci tržeb
“, která má zmírnit jejich finanční výlohy se zahájením elektronické evidence tržeb. Výše této slevy má
dvojí omezení.
První absolutní částkou
5 000 Kč,
a druhé výší kladného rozdílu mezi 15% dílčího základu daně ze samostatné (podnikatelské) činnosti a základní slevy na poplatníka (24 840 Kč). Takže na slevu dosáhne pouze poplatník, jehož
dílčí základ daně ze samostatné činnosti přesahuje 165 600 Kč.
Pro uplatnění maximální slevy 5 000 Kč je nutný dílčí základ daně ze samostatné činnosti alespoň 198 933 Kč. Tuto slevu na dani lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé povinně zaevidoval tržbu podle zákona o evidenci tržeb.
6. novela ZDP - Sněmovní tisk č. 537. Pozor, jde pouze o návrh, který se ještě může změnit!
Zákon č. .../2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. Mění 21 zákonů, ZDP se týkají 2 body.
Aktuální stav: Po 3. čtení
v Poslanecké sněmovně čeká návrh na posouzení Senátem a posléze Prezidentem.
Účinnost: První den měsíce následujícího po vyhlášení,
kromě 3 změn zákona o bankách od 1.6.2016.
-
Jde o doprovodný změnový zákon k předpisu, který by měl omezit riziko finančních krizí. Je otázkou, zda u bank v EU lze ještě hovořit o svobodném podnikání (což odpovídá obecnému trendu výměny většiny svobod za zdání bezpečí). Nás tato novela zajímá jen s ohledem na okrajové dopady do daní z příjmů.
-
Nově vznikající fondy Garančního systému finančního trhu, který nahradí Fond pojištění vkladů,
sice nebudou mít právní osobnost, ale dostane se jim
status
samostatného poplatníka daně z příjmů právnických osob.
Obdobně jako podílové fondy a fondy penzijní společnosti. Přičemž se tomuto systému včetně fondů, které obhospodařuje, dostává plného
osvobození od daně,
jako měl Fond pojištění vkladů.
7. novela ZDP - Sněmovní tisk č. 612. Pozor, jde pouze o návrh, který se ještě může změnit!
Zákon č. .../201x Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších přepisů. Mění 1 zákon, ZDP se týká 8 bodů.
Aktuální stav:
Návrh
čeká na 2. čtení
v Poslanecké sněmovně a další navazující legislativní proces.
Účinnost: 1. leden 2016
(poznámka: tento termín je již nyní nereálný, spíše tak bude účinnost pozdější).
-
Drobná novela „příjmovky“, která potěší zejména rodiče početnějšího „stádečka“ malých a studujících dětí. Dochází totiž ke
zvýšení daňového zvýhodnění na druhé vyživované dítě ročně z 15 804 Kč na 17 004 Kč, jakož i na třetí a další dítě z 17 004 na 20 604 Kč.
U jednoho, resp. prvého dítěte zůstává daňové zvýhodnění na svém 13 404 Kč, což výhledově zůstane i pro rok 2017, kdy se počítá s dalším navýšením za druhé dítě na 19 404 Kč a na třetí a každé další na 24 204 Kč. S ohledem na nízkou porodnost v Česku, která zdaleka nestačí ani na prosté udržení populace, je každá takováto podpora dobrá. Ještě kdyby toto SOS budoucích věků vyslyšely více rodiny vstřícné vzdělání, a nikoli jen příznivci sociálních dávek.
-
Příjmy fyzických osob z provozu výroben elektřiny, k nimž není třeba licence Energetického regulačního úřadu, již budou nově spadat mezi ostatní příjmy podle § 10 ZDP.
V praxi půjde zejména o fotovoltaické mini elektrárny s výkonem do 10 kW. Což sice na straně jedné neumožní uplatnění jednoduchých paušálních výdajů ani odpisy, ale na straně druhé nebudou tyto příjmy podléhat pojistnému na sociální a zdravotní pojištění OSVČ a navíc budou
do limitu 30 000 Kč za rok osvobozeny
od daně.
-
Zákon o obchodních korporacích umožňuje podíly na zisku vyplácet i jiným osobám než jejich členům (společníkům). V případě fyzických osob jde o příjem z kapitálového majetku podléhající srážkové dani nebo o příjem ze závislé činnosti plynoucí od zaměstnavatele. Naopak u právnických osob je tento příjem zdaňován v jejich obecném základu daně. Novela
sjednotí režim zdaňování podílů na zisku osobám, které nejsou členy obchodní
korporace
, u daně z příjmů fyzických osob a právnických osob tak, že tento příjem bude vždy podléhat srážkové dani
(se zmíněnou výjimkou příjmů ze závislé činnosti).
-
Další změny mají jen okrajový význam, nebo jde pouze o zpřesnění formulace. Což je příklad zdanitelných bezúplatných příjmů, které mohou být daňově uplatněny jen jednou - buď jako účetní náklady (např. při prodeji darem nabytého zboží), nebo skrze daňové odpisy, anebo formou přímého snížení základu daně (např. bezúplatné přijetí malířských nebo poradenských služeb, anebo fiktivní úrok z bezúplatné zápůjčky).
 
Změny zákona o rezervách
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“),
od ledna 2016
pozměňuje jen jediná
nepřímá novela
, a to hlavně díky poslaneckému pozměňovacímu návrhu, který zavedl nový typ zákonné rezervy „solárníků“. Žádná další novelizace ZoR se nyní ani nechystá.
1. novela ZoR
Zákon č. 221/2015 Sb.,
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Mění 4 zákony, ZoR se týkají 2 body.
Aktuální stav:
Zákon je již schválen a platný.
Účinnost: 1. ledna 2016
-
Účetní novela má 119 změnových bodů, viz výše 3. novela ZDP.
-
Dvě novinky zasáhly rovněž ZoR. První umožňuje tvořit zákonnou rezervu poplatníkům vedoucím znovuobjevené jednoduché účetnictví. Druhá podrobně upravuje
novou rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1.1.2013
. Jde o poslanecký návrh, takže se o něm blíže nedočteme v Důvodové zprávě. Nová rezerva si vyžádala tři paragrafy: § 11a - Obecná ustanovení, § 11b - Výše rezervy a § 11c - Zvláštní ustanovení o této rezervě.
-
Nový typ zákonné rezervy může tvořit provozovatel sluneční elektrárny, který dle zákona o odpadech, musí zajistit financování zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů.
Rezerva se tvoří od roku vzniku povinnosti placení příspěvků na zajištění ekologické likvidace
provozovatelem kolektivního systému podle zákona o odpadech. Její
tvorba skončí po 20 letech odpisování
technologické části solární elektrárny ve smyslu § 30b ZDP; technické zhodnocení období tvorby rezervy neprodlužuje.
-
Celková výše rezervy je úhrnná částka financování, kterou musí provozovatel solární elektrárny dle zákona o odpadech zajistit ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů provozovatelem kolektivního systému.
Do celkové výše rezervy se nezahrnují částky, o které byl snížen základ daně z příjmů.
Měsíční rezerva je rovna podílu celkové rezervy a počtu měsíců od prvního dne zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost úhrady 1. platby příspěvku, do ukončení odpisování technologické části solární elektrárny.
Tvorba rezervy za zdaňovací období je součinem částky měsíční rezervy a počtu měsíců v tomto zdaňovacím období, ve kterých jsou splněny podmínky tvorby.
-
Podle přechodných ustanovení lze tuto rezervu tvořit již od zdaňovacího období započatého v roce 2015. Přičemž do její tvorby za roky 2015 a 2016 lze zahrnout i částku rezervy připadající na měsíce let 2014 a 2015, ve kterých jsou splněny podmínky pro tvorbu rezervy ve znění od účinnosti novely, tj. od 1.1.2016.
 
Změny daně silniční
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů,
nečeká nyní ani v dohledné době žádná novelizace.
Sice leží v Poslanecké sněmovně poslanecký návrh (ODS) na zrušení celé této daně, ale k němu podle očekávání zaujala Vláda ČR nesouhlasné stanovisko, takže se o něm zřejmě ani nebude jednat.
 
Změny DPH
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“),
od ledna 2016 ovlivní jedna přímá novela,
který byla schválena již v roce 2014, a to s většinovou účinností k 1.1.2015.
1. novela ZDPH
Zákon č. 360/2014 Sb.,
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Mění 4 zákony, ZDPH se týká 88 bodů.
Účinnost: 1. ledna 2015,
s výjimkou 9 bodů měnících ZDPH od
1.1.2016
a jedné další změny k 31.12.2014.
-
Novela byla účinná převážně od
1.1.2015,
kdy využila nových možností boje proti daňovým podvodům, které přinesly směrnice EU. Vláda je tak oprávněna nařízením stanovit používání režimu přenesení daňové povinnosti u zboží a služeb podle přílohy č. 6. Toto ihned využila v
Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení zboží a služeb pro režim přenesení daňové povinnosti, které bylo novelizováno k 1.7.2015.
-
S účinností odloženou na
1.1.2016
přibude po vzoru Slovenska
kontrolní hlášení,
kterým plátci povinně elektronicky
oznámí všechna poskytnutá a přijatá zdanitelná plnění v ČR!
Což správcům daně umožní okamžitou křížovou kontrolu údajů a údajně citelně omezí daňové podvody, ovšem za cenu značného růstu administrativy plátců. Kontrolní hlášení budou podávat všichni plátci povinně elektronicky, přičemž právnické osoby za každý měsíc a fyzické osoby v termínu pro podání přiznání.
Sankce až 500 000 Kč!
Více na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH
-
Logickým důsledkem je
konec výjimky OSVČ s obratem do 6 mil. Kč umožňující podávat papírová přiznání. Dojde také ke zpřísnění vymezení stavebního pozemku, jehož dodání podléhá DPH.
-
Rovněž až od
1.1.2016
se režim
přenesení daňové povinnosti na příjemce
plnění (jde-li o plátce) dále
rozšíří o dodání nemovité věci,
u níž plátce místo možného osvobození od daně uplatní DPH na výstupu podle § 56 odst. 5 ZDPH. Pročež je toto rozhodnutí podmíněno předchozím souhlasem příjemce plnění. Naproti tomu při dobrovolném zdaňování nájmu nemovitých věcí se přenos daňové povinnosti neuplatní.
Prozatím ještě v nedokončeném legislativním procesu se nachází dalších 6 přímých a nepřímých novel ZDPH, z nichž ale
reálnou šanci na schválení do konce roku 2015, příp. zkraje roku 2016
mají jen dvě.
2. novela ZDPH - Sněmovní tisk č. 494. Pozor, jde pouze o návrh, který se ještě může změnit!
Zákon č. .../2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Mění 28 zákonů, ZDPH se týkají 2 body.
Aktuální stav: Po 3. čtení
v Poslanecké sněmovně čeká návrh na posouzení Senátem a posléze Prezidentem.
Účinnost:
Změnový zákon sice nabývá účinnosti 1.1.2016, ale pro změny ZDPH platí účinnost až
1.1.2017.
-
Uzavření jepičí existence II. penzijního pilíře - důchodové spoření - s koncem roku 2015 se kromě výše zmíněných změn daní z příjmů, viz 4. novela ZDP, drobně promítne také do ZDPH. V návaznosti na zrušení systému důchodového spoření se tento druh penzijní činnosti vypouští z ustanovení § 54a ZDPH.
3. novela ZDPH - Sněmovní tisk č. 514. Pozor, jde pouze o návrh, který se ještě může změnit!
Zákon č. .../2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Mění 3 zákony, ZDPH se týká 5 bodů.
Aktuální stav: Čeká na 3. čtení
v Poslanecké sněmovně a navazující legislativní proces.
Účinnost:
Prvním dnem 4. měsíce po vyhlášení, s výjimkou
3 bodů změn DPH účinných již od 1.1.2016.
-
S urychlenou účinností již od
1.1.2016,
pokud to legislativní proces dovolí, bude muset každý
plátce podávat pouze elektronicky daňová přiznání
, dodatečná daňová přiznání,
kontrolní a jiná hlášení
(kromě hlášení o dodání/pořízení nového dopravních prostředků do/z jiného státu EU), jejich přílohy, přihlášku k registraci a
oznámení o změně registračních údajů.
Pouze elektronickou formu musí dále mít souhrnné hlášení a následné souhrnné hlášení, což se týká plátců i identifikovaných osob.
Nebude-li tato e-forma dodržena, jakož i požadovaný formát a struktura datové zprávy, bude podání neúčinné!
-
S účinností
od 1. 4. nebo 1.5.2016,
anebo později se do
1. snížené sazby (15%) přesunou stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů
, nejsou-li součástí osvobozených plnění - výchovy a vzdělávání, zdravotní služby nebo sociální pomoci. Což je vykládáno jako
satisfakce
restauracím za komplikace spojené s elektronickou evidencí tržeb, v níž budou prvními na řadě. Dále bude upřesněno, že kódem nomenklatury celního sazebníku, který je určující pro zatřídění zboží a služeb do příloh k ZDPH a tedy do snížených sazeb daně, se rozumí kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku.
 
Daňový řád
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), zatím v roce 2015 ještě nemá žádnou schválenou novelu. Na dokončení legislativní pouti čeká jen drobounká a pro běžnou firemní praxi zcela nepodstatná nepřímá změna, která má
reálnou šanci na schválení do konce roku 2015 nebo zkraje roku 2016.
1. novela - Sněmovní tisk č. 537. Pozor, jde pouze o návrh, který se ještě může změnit!
Zákon č. .../2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. Mění 21 zákonů, se týkají 1 bod.
Aktuální stav: Po 3. čtení
v Poslanecké sněmovně čeká návrh na posouzení Senátem a posléze Prezidentem.
Účinnost:
První den měsíce následujícího po vyhlášení zákona, kromě 3 změn zákona o bankách od 1.6.2016.
-
Jde o doprovodný změnový zákon k předpisu, který by měl omezit riziko finančních krizí, viz 5. novela ZDP. Nyní nás tato novela zajímá jen s ohledem na avizovaný okrajový dopad do správy daní.
-
Jediná změna cílí do § 180 DŘ, kde je vymezen
daňový institut „prohlášení o majetku
“, k němuž správce daně může vyzvat dlužníka v případě, že jeho vymáhaný nedoplatek nebyl nebo by nemohl být uhrazen daňovou exekucí přikázáním pohledávky z účtu. Ve třech případech ale
dlužník nemusí podat prohlášení o majetku,
k němuž byl správcem daně vyzván: a) je vůči němu zahájeno insolvenční řízení, b)
je u něj zavedena nucená správa
, nebo c) vymáhaný nedoplatek zanikl. Nově se výluka písmene b)
rozšiřuje o důvod, že je u dlužníka zavedena „dočasná správa nebo správa pro řešení krize“.
-
Doplnění souvisí s tím, že chystaný zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu zavádí nový institut dočasné správy a správy pro řešení krize (dle Směrnice 2014/59/EU o ozdravných postupech a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků), čímž se nahrazuje nucená správa bankovního zákona a zčásti i nucená správa obchodníků s cennými papíry dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
 
Daň z nabytí nemovitých věcí
Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, na první novelu ještě čeká. Tato, coby
Sněmovní tisk č. 639,
je prozatím na úplném počátku legislativního procesu, čekaje na „1. čtení“ v Poslanecké sněmovně Parlamentu. Je také otázkou, zda podle záměru
nabude účinnosti 1.4.2016.
Poznámka:
Energetických daní
- z uhlí, plynu a elektřiny - se týká jedna nepřímá novela schválená v roce 2015. Šlo o zákon č. 131/2015 Sb., který s účinností od 1.1.2016 zejména zrušil osvobození „šetrné elektřiny“.
Spotřební daně
zasáhla letos jedna přímá novela - zákon č. 157/2015 Sb., účinný od 1.7.2015.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
21/1992 Sb., o bankách
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
435/2004 Sb., o zaměstnanosti
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
332/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
84/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
127/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
157/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Nařízení vlády

361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti