Legislativní novinky roku 2018

Vydáno: 20 minut čtení

V následujícím příspěvku vám přinášíme přehled nejdůležitějších změn v daňové a účetní oblasti pro rok 2018.

Legislativní novinky roku 2018
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Změny v daních z příjmů
Největší množství změn, které se použijí poprvé pro zdaňovací období kalendářního roku 2018, jsou změny, které přinesl do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZDP“ [změn v zákoně o rezervách (zákon č. 593/1992 Sb.) je jen málo] tzv.
daňový balíček (zákon č. 170/2017 Sb.).
Problémem této novely je, že nabyla účinnosti 1. 7. 2017, ale drtivá většina změn se použije poprvé až pro zdaňovací období roku 2018 (u právnických osob účtujících v hospodářském roce tyto změny však platí již pro hospodářský rok započatý 1. 7. 2017 a později). Pokud v přechodných ustanoveních zákona č. 170/2017 Sb. nenajdeme pro určitou změnu výjimku, tak se tato změna podle obecného přechodného ustanovení použije poprvé pro zdaňovací období roku 2018 – např.
nová pravidla pro uplatnění srážkové daně
z příjmů ze závislé činnosti podle § 6 ZDP; tuto změnu lze označit za nejvýznamnější změnu v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti, a proto je jí dále věnována pozornost v samostatné kapitole.
Významnou změnou je snížení
maximální částky výdajů,
které mohou OSVČ či pronajímatelé uplatnit
procentem z příjmů
– např. u živnosti neřemeslné lze nadále i za rok 2018 uplatnit výdaje ve výši 60 % příjmů, avšak maximálně do částky 600 000 Kč (za rok 2017 to bylo maximálně 1 200 000 Kč). Od roku 2018 je také zrušeno omezení podle § 35ca ZDP, které bylo k 1. 7. 2017 ze ZDP vypuštěno a které zakazovalo uplatnění slevy na manželku/manžela a daňového zvýhodnění na dítě v případech, kdy součet dílčích základů daně stanovených s využitím procentuálních výdajů přesahoval 50 % celkového základu daně. Zrušení § 35ca ZDP je možné využít již za zdaňovací období roku 2017, ale v tom případě je nutné již pro rok 2017 uplatnit nový limit procentuálních výdajů (např. 600 000 Kč u příjmů ze živnosti neřemeslné) – v přílohách č. 1, resp. 2, přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 byla pro tento účel zavedena kolonka „Uplatňuji nižší limit u výdajů stanovených procentem z příjmů“.
V oblasti daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) došlo pro rok 2018 v podstatě jen k několika změnám. Například možnost uplatnit u
vypůjčeného vozidla,
jde-li o
výpůjčku uzavřenou s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva,
výdaje na dopravu (tj. výdaje na spotřebované pohonné hmoty a parkovné) v prokázané výši –

Související dokumenty

Zákony

563/1991 Sb. o účetnictví
338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí
586/1992 Sb. o daních z příjmů
593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
284/2009 Sb. o platebním styku
377/2015 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
112/2016 Sb. o evidenci tržeb
33/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní
200/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
225/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
370/2017 Sb. o platebním styku
371/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Nařízení vlády

286/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
376/2017 Sb. o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

Vyhlášky

500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
298/2014 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
403/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
441/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů