Přehled nejdůležitějších údajů a změn od 1. 1. 2022 pro daňové poradce, ekonomy a mzdové účetní

Vydáno: 41 minut čtení

Následující článek obsahuje přehled parametrů, sazeb, vzorových výpočtů a dalších údajů z oblasti zdanění mezd a platů, odvodů na zdravotní a sociální pojištění, dávek nemocenského pojištění, důchodů a souvisejících oblastí. Jde o údaje, které používají finanční účetní, mzdoví účetní, personalisté a ekonomové při své každodenní práci. Mělo by však jít o užitečnou pomůcku nejen pro ně, ale i pro samotné zaměstnance, příjemce dávek nemocenského pojištění, budoucí důchodce a jiné osoby, např. při kontrole jejich oprávněných nároků. Od 1. 1. 2022 došlo především ke změnám plynoucím z novel zákona o daních z příjmů a novely zákona o nemocenském pojištění . Dále jde o pravidelné či nepravidelné valorizační úpravy různých sazeb a parametrů ve výše uvedených oblastech.

Přehled nejdůležitějších údajů a změn od 1. 1. 2022 pro daňové poradce, ekonomy a mzdové účetní
Ing.
Miroslav
Bulla,
daňový poradce (část 1.–8.),
Ing.
Martin
Děrgel,
daňový poradce (část 9.)
 
1. Mzdy a platy
Jedná se o údaje, které vyplývají především z ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“). Základní sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou stanoveny v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 405/2021 Sb.“).
V oblasti pracovního práva došlo nařízením vlády č. 405/2021 Sb. s účinností od 1. 1. 2022 ke zvýšení
měsíční i hodinové sazby minimální mzdy,
zvýšily se také nejnižší úrovně
zaručené mzdy
pro 8 skupin prací.
 
Minimální mzda
Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí:
Základní sazba minimální mzdy
Minimální mzda
2021
od 1. 1. 2022
za měsíc (v Kč)
15 200
16 200
za hodinu (v Kč)
90,50
96,40
 
Nejnižší úrovně zaručené mzdy
Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin.
Skupina prací
Nejnižší úrovně zaručené mzdy (platu)
v Kč za hodinu
v Kč za měsíc
Platová sféra (platová třída)
2021
od 1. 1. 2022
2021
od 1. 1. 2022
1.
90,50
96,40
15 200
16 200
1. a 2.
2.
99,90
106,50
16 800
17 900
3. a 4.
3.
110,30
117,50
18 500
19 700
5. a 6.
4.
121,80
129,80
20 500
21 800
7. a 8.
5.
134,40
143,30
22 600
24 100
9. a 10.
6.
148,40
158,20
24 900
26 600
11. a 12.
7.
163,90
174,70
27 500
29 400
13. a 14.
8.
181,00
192,80
30 400
32 400
15. a 16.
Zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se případné měsíční sazby minimální mzdy a nejnižší úroveň zaručené mzdy snižují úměrně odpracované době.
 
Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při jiné délce pracovní doby
Při jiné délce
stanovené
týdenní pracovní doby než 40 hodin (viz § 79 odst. 2 ZP – práce v podzemí, třísměnný a nepřetržitý pracovní režim, dvousměnný pracovní režim atd.) se však hodinové sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy
zvyšují
úměrně zkrácení týdenní pracovní doby. Měsíční minimální mzda se v těchto případech i přes kratší týdenní pracovní dobu nekrátí.
Týdenní pracovní doba (v hod.)
Minimální mzda podle délky
stanovené týdenní pracovní doby (Kč/hod.)
2021
od 1. 1. 2022
40,00
90,50
96,40
38,75
(dvousměnný režim)
93,40
99,50
37,50
(třísměnný režim atd.)
96,50
102,80
Částky jsou zaokrouhleny na 0,10 Kč matematicky.
 
Zákonné příplatky ke mzdě (platu), odměny za pracovní pohotovost
Druh příplatku (odměny)
Výše příplatku (odměny) stanovená ZP
(PV = průměrný výdělek)
Mzdová sféra
Platová sféra
Za práci přesčas
nejméně 25 % PV
(nebo náhradní volno – neplacené)
25 % PV,
resp.
50 % PV,
jde-li o den nepřetržitého odpočinku v týdnu
Za práci ve svátek
nejméně 100 %
PV
(nebo náhradní volno – placené)
100 %
PV
(nebo náhradní volno – placené)
Za práci v noci
nejméně 10 %
PV
(možnost sjednat jinou minimální výši a způsob určení)
20 %
PV
Za práci v sobotu a v neděli
nejméně 10 %
PV
(možnost sjednat jinou minimální výši a způsob určení)
25 %
PV
Za práci ve ztíženém pracovním prostředí
nejméně 10 %
základní sazby minimální mzdy za každý ztěžující vliv
(tj. min. 9,64 Kč/hod., resp. 1 620 Kč/měsíc)
810 Kč až 1 800 Kč za měsíc
(nejméně 5 % základní minimální mzdy za měsíc)
Za pracovní pohotovost
nejméně 10 % PV
nejméně 10 % PV
Za vedení
podle stupně řízení (§ 124 ZP)
Zvláštní příplatek
500 Kč až 10 000 Kč
dle příslušné skupiny prací
Za rozdělenou směnu
30 % PV
za každou rozdělenou směnu
Osobní příplatek
do 50 % (příp. 100 %)
platového tarifu nejvyššího platového stupně v dané platové třídě
Za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah
dvojnásobek PV
Specializační příplatek pedagogického pracovníka
1 000 Kč až 2 000 Kč za měsíc
Vychází se přitom z § 114 až 140 ZP, nařízení v