Přehled nejdůležitějších údajů a změn od 1. 1. 2022 pro daňové poradce, ekonomy a mzdové účetní

Vydáno: 41 minut čtení

Následující článek obsahuje přehled parametrů, sazeb, vzorových výpočtů a dalších údajů z oblasti zdanění mezd a platů, odvodů na zdravotní a sociální pojištění, dávek nemocenského pojištění, důchodů a souvisejících oblastí. Jde o údaje, které používají finanční účetní, mzdoví účetní, personalisté a ekonomové při své každodenní práci. Mělo by však jít o užitečnou pomůcku nejen pro ně, ale i pro samotné zaměstnance, příjemce dávek nemocenského pojištění, budoucí důchodce a jiné osoby, např. při kontrole jejich oprávněných nároků. Od 1. 1. 2022 došlo především ke změnám plynoucím z novel zákona o daních z příjmů a novely zákona o nemocenském pojištění . Dále jde o pravidelné či nepravidelné valorizační úpravy různých sazeb a parametrů ve výše uvedených oblastech.

Náš tip: Podívejte se na aktualizovaný přehled pro rok 2023 >>> a pro rok 2024 >>>

Přehled nejdůležitějších údajů a změn od 1. 1. 2022 pro daňové poradce, ekonomy a mzdové účetní
Ing.
Miroslav
Bulla,
daňový poradce (část 1.–8.),
Ing.
Martin
Děrgel,
daňový poradce (část 9.)
 
1. Mzdy a platy
Jedná se o údaje, které vyplývají především z ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“). Základní sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou stanoveny v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 405/2021 Sb.“).
V oblasti pracovního práva došlo nařízením vlády č. 405/2021 Sb. s účinností od 1. 1. 2022 ke zvýšení
měsíční i hodinové sazby minimální mzdy,
zvýšily se také nejnižší úrovně
zaručené mzdy
pro 8 skupin prací.
 
Minimální mzda
Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí:
Základní sazba minimální mzdy
Minimální mzda
2021
od 1. 1. 2022
za měsíc (v Kč)
15 200
16 200
za hodinu (v Kč)
90,50
96,40
 
Nejnižší úrovně zaručené mzdy
Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin.
Skupina prací
Nejnižší úrovně zaručené mzdy (platu)
v Kč za hodinu
v Kč za měsíc
Platová sféra (platová třída)
2021
od 1. 1. 2022
2021
od 1. 1. 2022
1.
90,50
96,40
15 200
16 200
1. a 2.
2.
99,90
106,50
16 800
17 900
3. a 4.
3.
110,30
117,50
18 500
19 700
5. a 6.
4.
121,80
129,80
20 500
21 800
7. a 8.
5.
134,40
143,30
22 600
24 100
9. a 10.
6.
148,40
158,20
24 900
26 600
11. a 12.
7.
163,90
174,70
27 500
29 400
13. a 14.
8.
181,00
192,80
30 400
32 400
15. a 16.
Zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se případné měsíční sazby minimální mzdy a nejnižší úroveň zaručené mzdy snižují úměrně odpracované době.
 
Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při jiné délce pracovní doby
Při jiné délce
stanovené
týdenní pracovní doby než 40 hodin (viz § 79 odst. 2 ZP – práce v podzemí, třísměnný a nepřetržitý pracovní režim, dvousměnný pracovní režim atd.) se však hodinové sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy
zvyšují
úměrně zkrácení týdenní pracovní doby. Měsíční minimální mzda se v těchto případech i přes kratší týdenní pracovní dobu nekrátí.
Týdenní pracovní doba (v hod.)
Minimální mzda podle délky
stanovené týdenní pracovní doby (Kč/hod.)
2021
od 1. 1. 2022
40,00
90,50
96,40
38,75
(dvousměnný režim)
93,40
99,50
37,50
(třísměnný režim atd.)
96,50
102,80
Částky jsou zaokrouhleny na 0,10 Kč matematicky.
 
Zákonné příplatky ke mzdě (platu), odměny za pracovní pohotovost
Druh příplatku (odměny)
Výše příplatku (odměny) stanovená ZP
(PV = průměrný výdělek)
Mzdová sféra
Platová sféra
Za práci přesčas
nejméně 25 % PV
(nebo náhradní volno – neplacené)
25 % PV,
resp.
50 % PV,
jde-li o den nepřetržitého odpočinku v týdnu
Za práci ve svátek
nejméně 100 %
PV
(nebo náhradní volno – placené)
100 %
PV
(nebo náhradní volno – placené)
Za práci v noci
nejméně 10 %
PV
(možnost sjednat jinou minimální výši a způsob určení)
20 %
PV
Za práci v sobotu a v neděli
nejméně 10 %
PV
(možnost sjednat jinou minimální výši a způsob určení)
25 %
PV
Za práci ve ztíženém pracovním prostředí
nejméně 10 %
základní sazby minimální mzdy za každý ztěžující vliv
(tj. min. 9,64 Kč/hod., resp. 1 620 Kč/měsíc)
810 Kč až 1 800 Kč za měsíc
(nejméně 5 % základní minimální mzdy za měsíc)
Za pracovní pohotovost
nejméně 10 % PV
nejméně 10 % PV
Za vedení
podle stupně řízení (§ 124 ZP)
Zvláštní příplatek
500 Kč až 10 000 Kč
dle příslušné skupiny prací
Za rozdělenou směnu
30 % PV
za každou rozdělenou směnu
Osobní příplatek
do 50 % (příp. 100 %)
platového tarifu nejvyššího platového stupně v dané platové třídě
Za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah
dvojnásobek PV
Specializační příplatek pedagogického pracovníka

Související dokumenty

Zákony

99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
574/2020 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti
609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
285/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
380/2021 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022
495/2021 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 pro účely zákona o zaměstnanosti

Nařízení vlády

567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
356/2021 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022
357/2021 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
405/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
462/2021 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022
511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad