Vydáno: 22. 2. 2012
Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev účinná od 1. ledna 2012 dokončení Ing. Lukáš Pěsna V minulém čísle časopisu Účetnictví v praxi č. 2/2012 na s. 10 jsme se seznámili s novelou obchodního zákoníku, v následujícím příspěvku budeme pokračovat výkladem změn vyplývajících ze schválení novely zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Obě novely jsou účinné od 1. ledna 2012. NOVELIZACE ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH K 1. LEDNU 2012 Vývoj právní úpravy Přeměny obchodních společností a družstev se svou podstatou řadí do problematiky obchodního práva a jako takové byly upraveny přímo v samotné základní právní normě obchodního práva – zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“). Oblast přeměn je poměrně specifickou oblastí obchodního práva, neboť má velmi úzkou návaznost nejen na daňové a účetní předpisy, ale zároveň také souvisí s četnými ekonomickými aspekty podnikání. Mimo jiné právě v důsledku i těchto specifik byla oblast přeměn s účinností od 1. července 2008 vyňata z ustanovení § 220a§ 220zc ObchZ a došlo k její inkorporaci do zcela nového právního předpisu – zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“). Přeměnám se tak dostala samostatná komplexní právní úprava. Postupem času došlo, ať již v důsledku potřebných upřesnění stávajícího znění zákona o přeměnách, nebo reakce na požadavky práva Evropské unie, celkem ke třem novelizacím zákona o přeměnách.
Zdroj: Účetnictví v praxi, 3/2012.