Jana Vodáková

  • Článek
Následující článek je zaměřen na controlling a jeho aplikaci v účetních jednotkách zařazených do oblasti veřejného sektoru. V jeho první části je nastíněna stručná návaznost účetní reformy veřejných financí a využití účetních dat pro účely finančního řízení. Druhá část článku je věnována objasnění podstaty a významu controllingu. V poslední části jsou shrnuty některé poznatky z implementace controllingu ve veřejném sektoru.
Vydáno: 08. 10. 2018
  • Článek
O problematice výkonnosti a významu jejího sledování pro účely řízení jsme psali v č. 7-8, roč. 2014 časopisu UNES. Tento článek na dané téma volně navazuje a představuje v současné době pravděpodobně nejčastěji doporučovaný nástroj měření výkonnosti - balanced scorecard. Jeho předností je velmi dobrá využitelnost i pro oblast veřejného sektoru a také komplexní přístup k hodnocení výkonnosti.
Vydáno: 03. 09. 2014
  • Článek
Jedním z nejčastějších cílů reforem veřejných financí probíhajících ve vyspělých zemích světa zhruba od 90. let minulého století bylo zvyšování výkonnosti veřejného sektoru. Reformní úsilí bylo vyvoláno zvyšující se zadlužeností veřejného sektoru, jeho ne zcela kontrolovaným rozrůstáním a právě nízkou výkonností. Otázkou je, nakolik se tento stěžejní reformní cíl daří v současnosti naplňovat.
Vydáno: 18. 07. 2014
  • Článek
V minulém čísle časopisu bylo pojednáno o ekonomickém řízení ve veřejném sektoru jako o řízení ekonomických systémů organizace s cílem plnění plánovaných záměrů a úkolů za současného hospodárného, efektivního a účelného využívání všech dostupných zdrojů. Takové řízení má být adresné a má podněcovat osobní iniciativu a kreativitu manažerů i zaměstnanců, proto si nevystačí s tradičními ryze administrativními metodami, ale naopak vyžaduje zapojení metod a nástrojů označovaných obvykle jako manažerské. Mezi moderní metody řízení, které mohou kromě podnikatelského sektoru nalézt velmi dobře uplatnění i ve veřejném sektoru, patří benchmarking, kterému je věnován tento článek.
Vydáno: 28. 11. 2013
  • Článek
Reformy veřejných financí, probíhající již několik desetiletí ve vyspělých zemích světa, jsou mimo jiné charakterizovány odklonem od spíše administrativních metod řízení k metodám manažerským používaným původně výhradně podnikateli. Tento proces bývá spojován s termíny „New Public Management“, „New Public Sector Performance Management“, „Value for Money Management“ apod. Cílem zavedení manažerských technik do oblasti řízení veřejného sektoru je především zlepšení kontroly a systému odpovědnosti za realizované veřejné programy, zpřesnění alokace veřejných prostředků a obecně zvýšení efektivnosti veřejného sektoru. Zhruba od počátku 21. století se k reformnímu úsilí připojuje také Česká republika, a to v souvislosti s přípravou rozpočtového výhledu na r. 2003 a léta následující. Ačkoli v souvislosti s reformou veřejných financí dochází k poměrně významným změnám v různých oblastech společenského života, tradiční přístup k chápání řízení se v českém veřejném sektoru stále výrazně nemění.
Vydáno: 30. 10. 2013