Zdeňka Přibylová

  • Článek
Schvalování účetní závěrky ÚSC, DSO a PO Ing. Zdeňka Přibylová 1. Legislativní rámec 1)2)3)Schvalující účetní jednotky a schvalující orgány Zákon o obcích4) § 50 odst. 2: Přílohou smlouvy o...
Vydáno: 30. 04. 2014
  • Článek
Věcná břemena a věcné právo od roku 2014 Účetní postupy (významnost, kategorizace, zbytková hodnota) Ing. Ivana Schneiderová Ing. Zdeněk Nejezchleb Ing. Zdeňka Přibylová 1. Věcná břemena Poznámka § 1257...
  • Článek
Rok 2010 se stal přelomovým v oblasti účetnictví všech účetních jednotek územních rozpočtů, které v účtování příjmů a výdajů uplatňují třídění dle rozpočtové skladby. Jedná se o účetní jednotky územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“), dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „RRRS“). Tyto účetní jednotky do konce roku 2009 v účetnictví upřednostňovaly způsob účtování na bázi příjmů a výdajů (výkaz zisku a ztráty sestavovaly pouze za podnikatelskou činnost), od roku 2010 přešly plně na akruální princip účtování o výnosech a nákladech i v rozpočtovém hospodaření.
Vydáno: 06. 01. 2011