Přiznání k dani - strana 4

Potřebovala bych vědět, jak u obecně prospěšného poplatníka, který vede daňovou evidenci a je právnickou osobou, přiložit výkazy. Pokud jsem podávala přiznání v papírové formě, přiložila jsem jen zjednodušený výkaz o majetku a závazcích a další přílohu - rozdělení příjmů a výdajů na hlavní a vedlejší činnost, neměla jsem formuláře. Lze tyto výše uvedené výkazy přiložit ve formátu pdf jako obrázkovou přílohu?
Vydáno: 13. 02. 2023
Ze skupiny pro účely DPH dle § 95a vystoupil k 31. 12. jeden člen skupiny, nicméně skupina nadále pokračuje jen bez tohoto člena. Vystupujícímu členovi chodí stále daňové doklady na skupinové DIČ, které fyzicky obdržel ale až po vystoupení ze skupiny (tedy v lednu). U těchto dokladů tak může uplatnit nárok na odpočet daně až v daňovém přiznání za leden. Jak má správně tento vystupující člen postupovat? Má nadále z těchto dokladů s DUZP do 31. 12. uplatňovat nárok na odpočet daně skrz skupinu nebo již má uplatnit nárok na odpočet daně ve svém přiznání?
Vydáno: 27. 01. 2023
Společnost dodala zboží do Švýcarska, což je třetí země (země mimo EU). Jedná se o plnění dle § 66 ZDPH? Toto plnění uvádím do přiznání k DPH do řádku číslo 22? Uvádí se takové plnění do kontrolního hlášení? Pokud ano, tak do jakého oddílu? Ještě jsem při kontrole DPH zjistila, že se tento údaj v soupisu dokladů zobrazuje, ale do formuláře se nenačetl a jelikož tato položka nemá vliv na výši DPH, tak jsem toto přehlédla a přiznání k DPH odeslala. Toto se stalo opakovaně (během roku 3× případ vývozu a 3× nenačtený údaj). Zřejmě budu muset podat jednotlivá dodatečná přiznání k DPH. Je to tak?
Vydáno: 27. 01. 2023
Společnost vlastní areál, který slouží k úpravě odpadů pro její další využití. Pozemek o velikosti 11 000 m2, na kterém je uskutečňována úprava odpadů (kovového odpadu) tvoří funkční celek se zdanitelnou stavbou (kanceláře, sklad, oprava mechanizace). Společnost chce podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, a tento pozemek a stavbu osvobodit dle § 4 odst. 1 písm. h) a § 9 odst. 1 písm. m) ZDP. Má na tento pozemek kolaudační rozhodnutí k tomuto účelu. Souhlas s provozováním zařízení od krajského úřadu. Může pozemek a stavbu osvobodit? Jakou rozlohu může osvobodit? Celých 11 000 m2, protože celý pozemek využívá k tomuto účelu. Nebo se musí podívat do projektové dokumentace, a prokázat finančnímu úřadu velikost plochy k osvobození projektovou dokumentací?
Vydáno: 26. 01. 2023
Ze společnosti A bylo na základě rozdělení odštěpením sloučením odštěpena nemovitost do společnosti B. Rozhodný den byl stanoven k 1.1.2023. Nicméně na katastr nemovitostí byl podán návrh na zápis vkladu vlastnického práva až 11.1.2023 a doposud nebyl zapsán. Jaká společnost má přiznat v roce 2023 daň z nemovitých věcí? V případě že společnost B, tak do kdy musí podat daňové přiznání?
Vydáno: 26. 01. 2023
Během roku 2022 jsem koupila garáž a teď v lednu 2023 jsem odeslala k tomu přiznání k dani z nemovitých věcí, na kterém jsem uvedla, že je za rok 2022. Teď si myslím si, že jsem udělala chybu, že přiznání mělo být (dopředu) za rok 2023. Je rok 2022 na přiznání je nesprávný a pokud ano, jakým způsobem se dá podání napravit, pokud to chci opravit ještě před termínem 31. 1. 2023? Přiznání je podané přes mou datovou schránku. 
Vydáno: 25. 01. 2023
Firma s. r. o. si najme českou podnikající fyzickou osobu (plátce DPH) k přepravě materiálu do Švýcarska, tento materiál tam bude instalován na jejich provozovně. Bude přepravce vystavovat fakturu bez DPH dle § 69 odst. 1 a uvede tuto službu do řádku 26 daňového přiznání?
Vydáno: 23. 01. 2023
Česká společnost vystavila daňový doklad na anglickou společnost za zboží, které bylo odesláno do polské pobočky. Jak tuto fakturu správně uvést v přiznání k DPH případně kontrolním a souhrnném hlášení?
Vydáno: 23. 01. 2023
Firma, plátce DPH, vyrábí miniatury vlastních výrobků a poskytuje je zdarma obchodním partnerům. Skladová cena je větší než 500 Kč. Jedná se o vzorek výrobku nebo o reklamní předmět? Tento předmět je naprosto totožný jako výrobek, který firma prodává, jen je díky malé velikosti nepoužitelný a slouží spíše jako dekorace. Je firma povinna odvádět DPH z kalkulované prodejní ceny? DPH z materiálu, použitého ve výrobě si uplatňuje. Jak postupovat při dodání partnerům v zemích EU a v zemích mimo EU? Uvádět fiktivní hodnotu tohoto dodání zboží a vývozu do přiznání k DPH?
Vydáno: 23. 01. 2023
Společnost s r. o. v lednu 2023 (tedy v době, kdy ještě účetní není uzavřen rok 2022) přijala fakturu na opravu nákladního automobilu ve výši 150 000 CZK bez DPH. Je správné na tuto částku vytvořit k 31. 12. 2022 rezervu? Domnívám se, že z důvodu zásady opatrnosti ano, když vím, že ten výdaj skutečně nastane. Byla by rezerva daňově účinná jako rezerva na opravu HIM v případě, že by byla tvořena skutečně jen do výše fakturované částky a faktura by byla ještě v 01/2023 dodavateli uhrazena? Společnost by tedy peníze nepřeváděla na žádný speciální účet? 
Vydáno: 17. 01. 2023
Koncem roku 2023 jsem směnila pozemek se státním pozemkovým úřadem v poměru 1 : 1,5 a ještě jsem doplácela cca 80 000 Kč. Musím podávat nějaké přiznání o nabytí pozemku (nemovitosti)? Budu něco platit? Jaká je popřípadě lhůta na podání přiznání? Pozemek byl na mě napsaný již v začátkem listopadu.
Vydáno: 12. 01. 2023
Vedeme daňovou evidenci, máme 2 osobní auta kategorie M1G, M1, nákladní auto kategorie N1G a nákladní přívěs kategorie O2. V roce 2022 jsme neplatili žádnou silniční daň a nebudeme za rok 2022 podávat daňové přiznání, je to tak správně?
Vydáno: 05. 01. 2023
Dotaz se týká výkladu ZDP § 18a odst. 1 písm. a). Počítají se do příjmů z hlavní činnosti i osvobozené příjmy jako členské příspěvky dle statusu spolku nebo dary na činnost spolku? A dále zda se do nákladů na tuto hlavní činnost počítají kromě daňově uznatelných nákladů i daňově neuznatelné náklady (reprezentace či náklady na osvobozené příjmy jako příspěvky, dary apod.)? A ještě doplňující dotaz, jak se zaokrouhluje v této části přiznání k dani z příjmu právnických osob?
Vydáno: 05. 01. 2023
Na který řádek v daňovém přiznání k daním z příjmů právnických osob uvést rozdíl mezi zůstatkovou cenou účetní a daňovou při prodeji HM?
Vydáno: 20. 12. 2022
Při vyhotovení měsíčního přiznání k DPH mám např. v řádku 1 částku 320 040,00. V kontrolním hlášení C. oddíl, řádek 1 je částka 320 040,46 . Mám tuto částku opravit, aby byla ve stejné výši jako v přiznání k DPH. Musí být základy daně v kontrolním hlášení stejné jako základy daně v přizná k DPH. Do dnešní doby jsem to zatím neřešila, ale nejsem si jista zda to dělám dobře. 
Vydáno: 24. 11. 2022
Správce daně zaregistruje z moci úřední osobu povinnou k DPH a zveřejní údaje z registru plátců a identifikovaných osob. V informačním systému MF je jak datum, od kdy je osoba povinná k dani plátcem, tak i datum zveřejnění. Podle jakého předpisu je stanovena lhůta a podmínky zveřejnění. Mám za to, že zveřejněno by mělo být až pravomocné rozhodnutí o zpětné registraci, protože to má vliv na postup podle podle § 92a odst. 5 zákona o DPH a zveřejnění nepravomocného rozhodnutí postrádá smysl. Kdy a a na základě čeho správce daně v dané věci postupuje?
Vydáno: 16. 11. 2022
Gymnázium a SOŠ je příspěvkovou organizací města. Má dva osobních automobilů do 3,5 tun. Jsou předmětem silniční daně? Musí se k silniční dani registrovat a podávat daňová přiznání, resp. platit čtvrtletní zálohy nebo jsou osvobozena a přiznání ani zálohy se neplatí? Automobily jsou využívány pro přepravu sportovců na závody, sportoviště atd., případně pro školení učitelů.
Vydáno: 11. 11. 2022
Společnost, plátce DPH, pořídila osobní automobil, který používá ze 100 % pro svoji ekonomickou činnost. Po třech letech automobil prodává. Do kterých řádků přiznání k DPH bude tento prodej vykázán?
Vydáno: 07. 11. 2022
V rámci inventur jsme nyní zjistili, že dodavatel nám v červenci vystavil na stejné plnění dvě faktury. U sebe problém hned zjistil a spravil, ale už nás o tom neinformoval. Duplicitní faktura byla nejen zaplacená, ale byl i uplatněn nárok na odpočet DPH. Jak nyní správně postupovat? Dobropis vystavit nelze, protože dodavatel tuto fakturu nemá v účetnictví, měl by vrátit platbu, kterou ale nebudu mít s čím spárovat, zároveň bychom měli poslat dodatečné přiznání k DPH a následné kontrolní hlášení, obě strany jsou plátci DPH?
Vydáno: 20. 10. 2022
Jsme kovovýroba, plátci DPH. Vlastníme zemědělský pozemek, který družstvu pronajímáme prozatím na 5 let, a to nám zaplatí 1× ročně pachtovné (družstvo, plátce DPH, dočasně pozemek užívá). 1x ročně družstvu vystavím fakturu, avšak nevím, zda bude osvobozena od DPH, nebo fakturu můžu vystavit s DPH? V případě, že bez DPH, do jakých řádků přiznání bych částku dala? Žádné jiné náklady s pozemkem nemáme.
Vydáno: 03. 10. 2022