Přiznání k dani - strana 3

Plátce DPH nárokuje odpočty DPH na základě dokladů o přijaté platbě (zálohy za zboží v plné výši hrazeny předem). Je nutno pro nárok na odpočet dokládat k těmto dokladům o přijaté platbě i konečné faktury (DPH na nich je nulová)?
Vydáno: 03. 07. 2023
Společnost s r. o. v květnu 2022 podala dodatečné přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2019. V rámci tohoto dodatečného přiznání vznikla doměrek na dani ve výši 1 mil. Kč. Tento doměrek byl v květnu 2022 uhrazen. 1) Jak účtovat tento doměrek? 2) Jedná se o nedaňový náklad, který se vylučuje na ř. 40 daňového přiznání?
Vydáno: 19. 06. 2023
FO, plátce DPH, měla v roce 2022 příjem z podnikání, příjem ze zaměstnání a příjem z pronájmu nebytových prostor z nemovitosti, která není vložena do podnikání. Je nutné uvádět příjem z pronájmu jako osvobozený v daňovém přiznání k DPH?
Vydáno: 01. 06. 2023
Podnikatel, fyzická osoba, vedl dobrovolně podvojné účetnictví. V roce 2022 chtěl přejít na daňovou evidenci. Co je potřeba udělat (dodanit pohledávky, zásoby ...) v roce 2021? Asi bude potřeba udělat dodatečné přiznání za rok 2021. Do kterých řádků přiznání budu uvádět tyto operace?
Vydáno: 25. 04. 2023
Nákup automobilu z bazaru v Německu a prodej v ČR. Jsem plátce DPH v ČR a chci nakupovat a prodávat osobní automobily podle objednávek, zatím počítám 3 až 5 aut do roka. Jsem OSVČ a hlavní ekonomická činnost je řemeslo, takže prodej aut beru jen jako přivýdělek. Jak budu vykazovat DPH, jako nákup zboží z EU? A při prodeji auta kde - ve kterých řádcích a v jaké výši vykážu základ daně? Základ daně jen z rozdílu mezi nákupem a prodejem?
Vydáno: 13. 04. 2023
Fyzická osoba, plátce DPH, zakoupila v DE osobní automobil, prodávající je plátce DPH v DE. Jak to bude s DPH u fyzické osoby v ČR? Doklad z DE má obsahovat DPH nebo má být vystaven bez DPH?
Vydáno: 13. 04. 2023
Klient nakupuje zboží od plátců z jiných členských států Evropské unie. Podle § 25 odst. 1 ZDPH je povinností klienta přiznat daň k 15. dni následujícího měsíce nebo k datu vystavení daňového dokladu, pokud je doklad vydán dříve. Problém nastává ve chvíli, kdy od klienta dostaneme tyto doklady o dva či více měsíců později, aniž bychom věděli, že k nějakému pořízení zboží došlo a měli bychom tak vytvářet dodatečná přiznání k DPH. Vzhledem k tomu, že se ve všech případech jedná o přiznání daně a zároveň nárok na odpočet, tak veškeré takto vyměřené doklady jsou daňově neutrální. Lze v těchto případech využít § 104 odst. 2 ZDPH a přiznávat tyto doklady v jiných zdaňovacích obdobích z pohledu DPH? 
Vydáno: 31. 03. 2023
FO, plátce DPH, vede daňovou evidenci. Při překročení obratu 25 mil. musí vést účetnictví. Je výše obratu součet základů DPH ř. 1 + ř. 2 přiznání k DPH? Osvobozená plnění od DPH nemá.
Vydáno: 30. 03. 2023
Účtuji dvě české s. r. o. - kdy v obou společnostech je pouze jeden společník - tatáž osoba. Jedna firma poskytuje druhé účetní služby, ta druhá zase první poskytuje IT služby. Je nutné v přiznání k dani z příjmu PO uvádět transakce se spojenou osobou - tzn. vyplnit písmeno T nebo písmeno N - žádné uskutečněné transakce, přestože transakce byly uskutečněny, ale není splněn ani jeden limit (aktiva, čistý obrat ani zaměstnanci); stejně tak se nejedná o transakce se zahraniční osobou, není vykázána daňová ztráta ani nejsme příjemci investiční pobídky. 
Vydáno: 23. 03. 2023
Může OSVČ se živnostenským listem na vedení účetnictví zpracovávat evidenci k DPH a podávat přiznání k DPH a kontrolní hlášení? V obsahové náplní živnosti vedení účetnictví se o DPH vůbec nemluví.
Vydáno: 07. 03. 2023
Mám příjmy z podnikán podle § 7 odst. 7 ZDP jako technický dozor staveb, na tuto činnost mám odpovědného zástupce. Jaké výdaje procentem mám použít 40 % nebo 60 %? Mám i živnostenský list, ale technický dozor staveb spadá do podnikání podle zvláštních předpisů. Hraje roli ve zdanění, když mám odpovědného zástupce, protože nejsem zapsaný v seznamu autorizovaných osob, podle autorizačního zákona.
Vydáno: 06. 03. 2023
V roce 2022 jsem měla příjmy jak ze zaměstnání, tak z podnikání. Musím podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Od zaměstnavatele jsem si vyžádala Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. Přestože jsem již několik let nepřetržitě v pracovním poměru u stejného zaměstnavatele, obdržela jsem Potvrzení za rok 2022 dvě. Za období prvního pololetí roku a za období druhého pololetí stejného roku. Bylo mi to vysvětleno tím, že se v pololetí roku 2022 změnila externí firma, která zpracovává mzdy. A každá firma vystavila potvrzení pouze za období, které zpracovávala. Je tento postup správný? Bude finanční úřad akceptovat jako přílohu mého daňového přiznání dvě potvrzení?
Vydáno: 06. 03. 2023
Společnost s r. o. na základě smlouvy o bezúročné zápůjčce obdržela od sesterské společnosti částku 20 mil. Kč. Tato částka byla použita na výstavbu nové sladovací haly. Bude nutné v daňovém přiznání s. r. o. řešit hodnotu bezúplatného příjmu z důvodu nulových úroků?
Vydáno: 06. 03. 2023
Daňový rezident ČR má příjmy ze závislé činnost v ČR (dva HPP) a každý rok má povinnost podat daňové přiznání. V roce 2022 daňový rezident pracoval víkend v Bratislavě a nyní dostal od slovenského zaměstnavatele: Potvrdenie o zdanitelných prijmoch. Je zde úhr vyplatených príjmoch: 95. Čiastkový základ daně 95 a uhrn preddavkov na dan: 18,05 (Jsou to částky v eurech). Je tento postup správný při zpracování českého přiznání? Na ř. 31 uvede rezident částky ke zdanění včetně přepočteného zahraničního příjmu (ten přepočte Jednotným kurzem 24,54 Kč/EUR). Dále pak vyplní přílohu č. 3 a na řádku 311 uvede příjmy pouze z ČR (tedy po vynětí). A dále ještě vyplní seznam, kde uvede zahraničního zaměstnavatele, Slovensko, daň v EUR a v KČ (přepočtenou Jednotným kurzem) a přepočtené příjmy do Kč. Jakou částku přepočtenou uveden do přiznání - jak zaokrouhlenou, resp. do toho seznamu, tj. částku 2 331,3 - zaokrouhlenou na 2 332 Kč nebo 2 331 Kč? To samé jakou uvede částku přepočtené daně - na celé Kč zaokrouhlené nahoru nebo dolů? Děkuji za objasnění této problematiky.
Vydáno: 06. 03. 2023
Firma v roce 2022 vytvořila zákonnou opravnou položku k pohledávce dle § 8a zákona o rezervách ve výši 1500 Kč. K 31. 12. 2022 byla pohledávka odepsána a opravná položka byla rozpuštěna. V daňovém přiznání bude částka 1500 Kč jen v příloze II. oddíl C řádek 6? Opravná byla položka byla pouze tato jediná. V tom samém roce firma odepsala nedaňově pohledávku ve výši 2 000 000 Kč. Opravná položka vytvořena nebyla. V daňovém přiznání bude tato částka na řádku 40 a v příloze II. oddíl C řádek 12?
Vydáno: 06. 03. 2023
Fyzické osobě, která má již 2 roky pozastavené podnikání, byla ze zákona zřízena datová schránka. Je tato osoba povinna podat daňové přiznání jen přes datovou schránkou, pokud příjmy, ze kterých podává daňové přiznání plynou pouze ze závislé činnosti? Nebo lze podat přiznání i v listinné podobě (datová schránka je zřízena na IČO a nikoli na rodné číslo). Podnikající fyzické osobě ke dni sestavení daňového přiznání ještě nebyla zřízena datová schránka, ale tato datová schránka bude zřízena mezi okamžikem sestavení daňového přiznání a jeho podáním, je nutno přiznání podat datovou schránkou?
Vydáno: 02. 03. 2023
Společnost s r. o. má hospodářský rok od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022. Po auditu účetní závěrky a podání přiznání k dani z příjmů právnických osob v říjnu 2022 s. r. o. obdržela „mimořádnou fakturu za dodávku zemního plynu“ za zúčtovací období 26. 1. 2022 - 22. 3. 2022 podle odběrných míst na částky 138 000 Kč a 88 000 Kč. Datum vystavení mimořádné faktury a datum uskutečnění zdanitelného plnění je totožný - 21. 2. 2023. Za jakých podmínek lze tyto náklady zaúčtovat do daňově uznatelných nákladů aktuálního hospodářského roku?
Vydáno: 28. 02. 2023
Jsem aktivní OSVČ, obdržel jsem přihlašovací údaje do datové schránky a zaktivoval jsem si datovou schránku. V jakém formátu mám odeslat: a) DPFO na FÚ - formát PDF, anebo musím ve formátu XML; b) přehledy za rok 2022 pro OSSZ a VZP mohu odeslat ve formátu PDF přes datovou schránku?
Vydáno: 21. 02. 2023
V případě, že dělám přefakturaci pojistného z firmy (plátce DPH) na jinou firmu, musím k této částce přípočítat DPH, nebo mohu fakturovat bez DPH?
Vydáno: 13. 02. 2023
Potřebovala bych vědět, jak u obecně prospěšného poplatníka, který vede daňovou evidenci a je právnickou osobou, přiložit výkazy. Pokud jsem podávala přiznání v papírové formě, přiložila jsem jen zjednodušený výkaz o majetku a závazcích a další přílohu - rozdělení příjmů a výdajů na hlavní a vedlejší činnost, neměla jsem formuláře. Lze tyto výše uvedené výkazy přiložit ve formátu pdf jako obrázkovou přílohu?
Vydáno: 13. 02. 2023