Nemovité věci (1240)

Bezúplatné příjmy - osvobození od daně z příjmů

Bratr a sestra mají ve spoluvlastnictví chatu – tedy bratr s manželkou mají v SJM podíl ve výši ¼ a sestra s manželem mají v SJM podíl ve výši ¾ této chaty. Sestra s manželem daruje tento jejich podíl v SJM bratrovi s manželkou do jejich SJM, takže bratr s manželkou budou mít v SJM poté celou chatu. Chtěla bych se ujistit, že si správně vykládám osvobození příjmů, když vycházím ze znění § 10 odst. 3 písm. c), který říká, že jsou od daně osvobozeny bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence atd. V tomto výčtu nejsou sice švagrové, ale já se domnívám, že to není třeba, protože příjmy plynoucí manželům ze společného jmění manželů se zdaňují u jednoho z nich (odst. 2, stejného paragrafu). Viděla jsem ale výklady, které tvrdí, že manželka toho bratra by musela zdanit čtvrtinu darovaného podílu (tedy dar od švagra švagrové). Já si ale myslím, že tento výklad je naprosto chybný, že sestra nedaruje jen polovinu podílu a její manžel taky polovinu a ani bratr ani jeho žena nenabydou polovinu darovaného podílu, že každý z nich bude vlastnit celý podíl a po tom darování už celou nemovitost – vycházím přitom ze znění § 713 NOZ: „Povinnosti a práva spojená se společným jměním nebo jeho součástmi náleží oběma manželům společně a nerozdílně.“ Podle mě se nejedná o spoluvlastnictví, ale v SJM každý z manželů disponuje vlastnickými právy k celé nemovitosti, resp. k celému podílu zapsanému na listu vlastnictví jako podíl v SJM.

Lze tedy tento dar hodnotit jako dar sestry bratrovi, a považovat ho tedy za osvobozený bezúplatný příjem?

Zatřídění nemovitého majetku

Společnost s r. o. nakoupila nemovitosti - pozemek s výrobní halou s kancelářskými a skladovacími prostory, s manipulační venkovní plochou a příslušnými přípojkami. Znalec uvádí zvlášť ceny stavby, přípojky kanalizace, vody, elektro, plynu, žumpy, skříně elektro, plynoměrného pilíře, plotu, vrat a štěrkové a dlážděné manipulační plochy. Mohu celou nakoupenou nemovitou věc zařadit do DHM jako celek (jestli lze třeba použít výraz funkční celek, který je užíván v dani z nemovitých věcí) a odpisovat v 5. odpisové skupině nebo musím každou jednotlivou věc zařadit do 4. nebo 5. odpisové skupiny a odepisovat je samostatně? Vím, že např. přípojky, které odběratel zřizuje na svůj náklad, musí odpisovat ve 4. skupině dle pokynu GFŘ D-22, ale tyto přípojky byly pořízeny v souboru dalších nemovitých věcí.

Převod nového rodinného domu

FO - OSVČ postavila rodinný dům, již je dokončen a chce ho prodat. Jaké jsou její povinnost vůči správci daně? Bude prodávat fyzickým osobám - rodinám. Jaké se z této transakce musí zaplatit daně - pokud bude prodej např. 3 500 000 Kč - bude se muset stát OSVČ plátcem DPH? Bude platit nějaké převodové daně? Jaký by byl rozdíl ve zdanění a převodu z pohledu daní, pokud by rodinný dům prodávala s. r. o.? A dále - pokud vlastní OSVČ pozemky již několik let, tak z nich musí jako OSVČ platit daň z nemovitých věcí?

Rezerva na výtah

OSVČ, majitel nemovitosti, zařazená v obchodním majetku, vede účetnictví. Chce tvořit rezervu na opravu hmotného majetku, který odepisuje. Je možné využít tvorbu rezervy na výměnu výtahu starého asi 60 let? Nebudou se měnit rozměry ani nosnost výtahové kabiny.

Pronájem nemovité věci pro zaměstnance

Společnost s. r. o. si pronajímá nemovitou věc pro ubytování svých zaměstnanců (zaměstnanci za ubytování neplatí). Nemovitá věc nebyla vybavená. Pronájem a energie jsou daňovým nákladem s nárokem na DPH, ale jak je to s vybavením této nemovité věci (pračka, lednička, nábytek, povlečení..atd.) z pohledu daně z příjmu i DPH? 

Smlouva o zprostředkování a výstavba bytů

Společnost s ručením omezeným zabývající se výstavbou bytů uzavřela smlouvu o zprostředkování za účelem uzavření smlouvy o spolupráci při prodeji bytů s realitní kanceláří. V roce 2018 byly získáni zájemci o koupi bytů a současně s nimi byly uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí a rezervační smlouvy. Byty budou prodány až koncem roku 2019. Je možné náklad vyplývající ze smlouvy o zprostředkování zaúčtovat na účet 518 do roku 2018, nebo ho lze uplatnit do výdajů až v momentě prodeje bytů (až se bude účtovat o výnosech), tedy až v roce 2019?

Zálohy na daň z příjmu FO: ukončení pronájmu v § 9

Je poplatník, který měl do konce listopadu 2018 příjmy z pronájmu a všechny své nemovitosti prodal, povinen hradit zálohy na daň na rok 2019? Podle daňové povinnosti za rok 2018 mu byly zálohy spočítány na čtvrtletní placení, ale v roce 2019 již nebude mít žádné příjmy z pronájmu. Má povinnost tuto skutečnost, že již nebude podávat daňová přiznání v příštích letech, nějak oznámit svému správci daně? 

Stanovení vstupní ceny pro odpisování u majetku ve spoluvlastnictví při zvýšení podílu na tomto majetku

V roce 1998 jsem zakoupil prostory jako jeden z 12 spoluvlastníků dané nemovité věci (budova je zdravotnické zařízení a prostory slouží jako ordinace). Pořizovací cena mého podílu byla stanovena jako vstupní cena pro odepisování a hmotný majetek byl zařazen do odpisové skupiny 5 v témže roce, tj. v r. 1998. Způsob odpisování byl zvolen jako "zrychlené odpisování". V roce 2018 jsem zakoupil další prostory od jednoho ze spoluvlastníků (odešel do starobního důchodu). Je nový podíl novým samostatným majetkem? A mohu pak zvolit i jiný způsob odpisování - "rovnoměrné odepisování" v odpisové skupině 6 na 50 let nebo se postupuje jiným způsobem?

Pořízení nemovité věci na základě kupní smlouvy

Firma s. r. o., plátce DPH, pořídila v roce 2018 na základě kupní smlouvy nemovitou věc. V kupní smlouvě kupující vyjádřil souhlas s § 56 odst. 5 zákona o DPH. Daňový doklad nebude vystaven. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl vložen v lednu 2019. Je nutno toto pořízení nemovité věci uvést do přiznání DPH a v jakém termínu? Je možno provést v přiznání až za prosinec 2019?

Pronájem prostor k podnikání plátci DPH

Společnost (plátce DPH) má pronajatou nemovitou věc od neplátce. Pokud její část bude dále podnajímat dalšímu plátci DPH, může účtovat bez DPH, ale musí uvádět částku do přiznání DPH (řádek 50). Případné náklady by podnajímatel krátil koeficientem, ale prozatím žádné nejsou. Uvažuji správně?