Nemovité věci (1317)

Práce na nemovitosti ve Švýcarsku - fakturace mezi českými plátci

Český plátce DPH - firma A fakturuje českému plátci DPH - firmě B práce na nemovitosti ve Švýcarsku. Bude tato služba zatížena českou DPH a v jakém řádku českého přiznání bude transakce uvedena jak u odběratele, tak u dodavatele? Vyplývá z toho povinnost se zaregistrovat ve Švýcarsku? Oba plátci jsou subdodavateli, firma B bude fakturovat dalšímu českému plátci.

Spolek - dar nemovitosti

Spolek, který byl založený za účelem (mimo jiné) zkvalitnění infrastruktury a dokončení komunikací v obci, dostane darem od členů spolku - fyzických osob - pozemky, na kterých zbuduje příjezdovou cestu. Prostředky dostane částečně od členů spolku a částečně z dotace. Vybudovanou komunikaci (příjezdovou cestu) pak daruje nebo prodá za symbolickou cenu (např. 1 Kč) městu. Jaké budou daňové dopady této transakce? Bude dar pozemku spolku předmětem daně z příjmů? A příspěvky na její vybudování? Nebo by bylo lepší, aby spolek pozemek za symbolickou cenu koupil? 

Rozdělení zdanění majetku v SJM

Manželé mají v SJM 5 různých nemovitostí. Může jeden z manželů zdanit příjmy z pronájmou dvou z nich a druhý manžel zdaní příjmy z pronájmu zbylých 3 nemovitostí?

Vklad pozemku v SJM do podnikání

Manželé vlastní pozemek, který společně koupili (SJM). Manžel je OSVČ, plátce DPH, vede daňovou evidenci, manželka na rodičovské dovolené. Manžel chce v rámci podnikání na pozemku postavit dům a následně prodat. Může pozemek vložit do svého obchodního majetku (manželka souhlasí) za cenu znaleckého odhadu? Pokud ano, nebude platit daň z nabytí? Pokud ne, jak jinak lze provést převod? Při následném prodeji domu se bude odvádět DPH jen z prodeje domu, prodej pozemku bude osvobozen od DPH?

Vyřazení budovy z obchodního majetku v průběhu zdaňovacího období

Fyzická osoba vedoucí účetnictví má v obchodním majetku zahrnutu budovu a příjmy zdaňuje v § 7 zákona o daních z příjmů. K 1. 9. 2019 tuto budovu vyřadí z obchodního majetku a příjmy z jejího nájmu bude zdaňovat v § 9 zákona o daních z příjmů. Může vyřazení z obchodního majetku provést v průběhu zdaňovacího období? Jakým poměrem má mezi § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů rozdělit roční daňové odpisy budovy?

Prodej vybavení prodejny v souvislosti s ukončením činnosti novému nájemci

Plátce DPH provozuje prodejny oděvů. Prodejny jsou v obchodních centrech a plátce je nájemcem prodejny. V roce 2018 provedl technické zhodnocení (uplatnil nárok na odpočet), které se souhlasem pronajímatele odepisoval. V roce 2019 v této provozovně ukončil činnost a s novým nájemcem se dohodl na přenechání technického zhodnocení za úplatu. Jedná se položkově dle smlouvy o výlohu, roletu, sádrokartonový podhled, sádrokartonové příčky, podlahy, toalety, klimatizace (včetně všech částí distribuční soustavy), elektrické rozvody, internetové rozvody. Co se týče DPH: Plátce bude vystavovat fakturu za všechny položky v režimu přenesené daňové povinnosti, nebo musí uplatnit daň na výstupu ve výši 21 %?

Osvobození od daně - příjem z prodeje nemovitých věcí

Byl prodán pozemek, prodávající příjem z prodeje pozemku zdanil daní z příjmů [nebyla splněna 5letá lhůta pro osvobození § 4 odst. 1 písm. b)], po 2 letech od prodeje na základě souhlasného stanoviska mezi kupujícím a prodávajícím došlo k odstoupení od kupní smlouvy (pozemek nevyhovoval účelu, za kterým byl pořízen) bylo zrušeno vlastnictví na katastru nemovitostí (které bylo původně zapsáno s právními účinky vkladu). Prodávající podává dodatečné přiznání k dani z příjmů. Nyní hledá nového kupujícího. Nejsme si ovšem jisti, zda lhůta, kterou vrátí katastr zpět, bude ovlivňovat 5letou lhůtu pro osvobození § 4 odst. 1 písm. b) zákona o dani z příjmů (přeruší ji, nebo se musí počítat zcela nová) při následném prodeji, či nikoliv, tzn. pokud od původního vlastnictví uplyne déle než 5 let, lze uplatnit osvobození příjmů z prodeje, i když již jednou k prodeji došlo a tento byl zrušen?

Hasicí přístroj v budově

Firma s. r. o. vlastní nemovitost, kterou již několik let využívá k podnikatelským účelům. Nyní na žádost BOZP doplnila budovu o nový další hasicí přístroj. Jeho cena je 1 000 Kč. Dle pokynu D-300 je hasicí přístroj součástí budovy, je proto nutné provést u budovy technické zhodnocení a změnit účetní i daňové odpisy? Nejedná se o malé technické zhodnocení?

Silniční daň a zahraniční vozidlo

Občan z Rakouska vlastní na území ČR nemovitost, kterou pronajímá. Ke zdanitelným příjmům uplatňuje skutečné výdaje, nyní se rozhodl, že chce také uplatnit dopravní paušál ve výši 4 000 Kč/měs., jelikož jezdí na území ČR k této pronajímané nemovitosti. Vozidlo je registrované v Rakousku, musí z tohoto vozidla platit silniční daň v ČR?

Vyřazení budovy z obchodního majetku do osobního vlastnictví

Podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH, před dvaceti lety koupil budovu k podnikání a zařadil ji do obchodního majetku firmy. Letos se rozhodl darovat tuto nemovitost synovi. Jaké jsou daňové dopady takovéhoto vyřazení nemovitosti z obchodního majetku? Budova byla odepisována, u oprav bylo uplatňováno DPH. Tento podnikatel prozatím neukončuje svoji podnikatelskou činnost, ale nadále nebude budovu k podnikání užívat.