Nemovité věci (1290)

Vklad nemovité věci do s. r. o.

Fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH, vede daňovou evidenci. Podnikatel má v obchodním majetku nemovitost, na které prováděl technické zhodnocení, kde si uplatňoval odpočet DPH. Technické zhodnocení ukončil v lednu 2019 a byla provedena kolaudace. Nemovitost používal k podnikatelským účelům. Podnikatel je zároveň společníkem s 30% podílem v s. r. o., kterou spoluvlastní s manželkou. Podnikatel by chtěl nemovitost převést do své s. r. o., kterou spoluvlastní s manželkou, kde by nemovitost i nadále používal k podnikatelským účelům. Musel by při vkladu nemovitosti do své s. r. o. vrátit DPH z technického zhodnocení nemovitosti, kde si uplatňoval odpočet? A jak by to bylo u daně z příjmů?

Prodej nebytového prostoru u OSVČ s paušálními výdaji

OSVČ - neplátce DPH, koupila v rámci svého podnikání před 20 lety nebytový prostor, kde provozovala kadeřnictví. Po celou dobu uplatňovala výdaje paušálem. Při uplatňování výdajů paušálem neexistuje obchodní majetek, OSVČ však měla na nemovitost založenou kartu majetku. Nyní se chystá nemovitost prodat. 1) Musí prodej v DPFO uvádět do nějakého paragrafu? 2) Hraje pro účely daně z příjmu nějakou roli fakt, že byl majetek evidován v majetku, i když byly po celou dobu uplatňovány výdaje paušálem?

Vnitřní žaluzie na vyměněná okna

Z důvodu nedostačující kapacity šaten pro zaměstnance jsme v prázdném prostoru v přízemí budovy nechali zřídit další šatnu pro dělníky ve výrobě. Po celé straně tohoto prostoru bylo pevné okno (prosklený panel z jednoho kusu, kterým nešlo nijak manipulovat a nešlo otvírat). Abychom zajistili odvětrání, museli jsme původní okno nechat vyměnit za 5 ks otevíracích oken. Na faktuře za montáž nových oken jsou samostatně vyčíslené žaluzie: 5 ks celkem za necelé 3 400 Kč (tj. 1 ks za 680 Kč, jsou to obyčejné vnitřní horizontální žaluzie, které se překlápí šňůrkou). Od jiného dodavatele jsme za cca 12 000 Kč ještě pořídili protisluneční a bezpečnostní fólie, které byly nalepeny na ta nová okna. Můžeme žaluzie a fólie zaúčtovat rovnou do nákladů, nebo bychom je měli přičíst k ostatním nákladům na výstavbu nových šaten a odepisovat jako technické zhodnocení budovy (ostatní náklady jsou už nyní nad 40 000)?

Zaplacená záloha do EU / montáž klimatizace

Dodavatel, slovenský plátce DPH, nemá v tuzemsku provozovnu, nám (jsme plátci DPH v CZ) instaloval do budovy klimatizaci. Jedná se o plnění podle § 10? Patří námi zaplacená záloha ke dni zaplacení do přiznání k DPH na ř. 12 a ř. 43, nebo do přiznání k DPH patří až vyúčtující faktura ve 100% výši fakturace?

DPH uplatněné na vstupu při koupi bytu k pronájmu

Podnikatel, plátce DPH, se rozhodne jako občan zakoupit byt od developera s tím, že bude byt po dobu nejméně 10 let pronajímat v rámci § 9 zákona o daních z příjmů. Ještě neví jistě, zda se mu podaří byt pronajmout plátci DPH, který ho bude používat k ekonomické činnosti, či zda se mu podaří byt pronajmout občanovi k bydlení. Protože však chce byt určitě pronajímat a z titulu OSVČ je plátce DPH, uplatní si DPH na vstupu při koupi nemovité věci. Pokud byt nakonec pronajme občanovi k bydlení, bude nájem osvobozen bez nároku na odpočet. Předpokládáme, že již uplatněné DPH na vstupu bude muset státu vrátit. Kdy bude toto DPH vracet a v jakých částkách?

Daň z příjmu při prodeji pozemku

Musí se platit daň z příjmu 15 % z prodeje pozemku, který jsem získala výměnou? Své pozemky jsem vyměnila za jiné pozemky, a to se státním pozemkovým úřadem. Původní pozemky jsem vlastnila ca 10 let. Vyměněné pozemky budu vlastnit ca 2 roky při prodeji. Myslím, že daň z příjmu se má platit, v případě, že vlastník nevlastní pozemky déle než 5 let. Jak se ale postupuje v tomto případě, když jsou směněné? (Nejedná se o firmu, ale o soukromou osobu). 

 

Prodej darovaného pozemku

Musí se platit daň z příjmu, když manžel dostane od své maminky na základě darovací smlouvy pozemek, který následně bude prodávat? Maminka vlastní pozemek více než 5 let. Manžel ho chce nabídnout k prodeji bezprostředně po darování čili ho bude vlastnit třeba tak rok či dva před prodejem. 

Smlouva o zřízení práva stavby a věcného břemene - evidence, odepisování

Společnost jako stavebník uzavřela v roce 2017 smlouvu o zřízení práva stavby - 100 let,

 • vlastník se stal v roce 2018 plátcem DPH,
 • v roce 2019 byla uzavřena smlouva
  •  o rozšíření práva stavby
  • a zřízení věcného břemene k pozemkům, věcné břemeno je uzavřeno na dobu trvání práva stavby,
 • stavební plat - právo stavby - je ve smlouvě stanoven jako roční, splatné měsíčně,
 • ve společnosti máme evidováno:
  •  - stavby/dlouhodobé závazky (dlouhodobé závazky = výpočet - 100 let),
  • uplatňujeme měsíční odpis - počet měsíců (1 200 měsíců) ,
  • rozšíření zaevidujeme jako zvýšení ceny práva stavby,
 • máme problém s věcným břemenem –
  • ve smlouvě je stanoveno –
  • zřízeno po dobu trvání práva stavby, tzn. 100 let –
  • 2 roky - úplata stanovena ročně + DPH – úplata bude hrazena měsíčně –
  • k 1. 4. běžného roku se zvyšuje roční úplata o inflaci –
  • ostatní ujednání - roční platební kalendář – pravidelné měsíční platby s vyčíslením DPH.

Je nutné evidovat věcné břemeno v majetku a měsíčně odepisovat, tzn. dopočítat cenu na 98 let - cca 48 mil. Kč, nebo je možné pouze evidenčně, zvyšovat průběžně vstupní cenu věcného břemene, a zároveň zvýšit oprávky (dle měsíčních splátek) – zůstatková cena by byla vždy 0?

Prodej části podniku

Jsme společnost s. r. o. Fungujeme už víc než 20 let. Nyní se chystáme prodat část podniku. Na opravu jsme dostali dotace na technické zhodnocení budovy. Tuto část podniku bychom si chtěli dál ponechat. Jak to bude se zdaněním? Jak vyčlenit část podniku a jak ohodnit část podniku, který se bude prodávat, a jak budeme danit příjem z prodeje?

Datum zdanitelného plnění u zástavy peněz u advokáta prodej nemovité věci

Fyzická osoba, plátce DPH, prodává nemovitou věc přes realitní kancelář. Kupující peníze za nemovitou věc poslal na bankovní účet do zástavy advokátovi, peníze zde budou uloženy do doby přepisu na katastru nemovitostí na nového majitele. Až bude proveden zápis na katastru na nového majitele, pak teprve advokát pošle peníze za nemovitou věc prodávajícímu na jeho bankovní účet. S jakým datem má prodávající fakturovat, kdy vzniklo zdanitelné plnění, je to datum připsání úhrady advokátovi ze strany kupujícího, nebo datum vkladu do katastru nemovitostí na nového majitele, nebo datum připsání peněz na účet prodávajícího od advokáta, který je pošle prodávajícímu až po provedeném vkladu do katastru.