Paragraf 78d úprava odpočtu DPH

V roce 2016 koupí právnická osoba automobil za 1 mil. Kč + DPH, zařadí do majetku, užívá po celou dobu k podnikání a odpisuje. V roce 2018 ho prodá za 500 000 Kč + DPH. Po celou dobu nedošlo ke změně užívání. Musíme provést úpravu odpočtu daně? To samé při výstavbě bytového domu. V roce 2018 pořídíme - zkolaudujeme a v následujících letech budeme bytové jednotky prodávat.

Prodej bytu

Klient koupil v roce 2014 byt za 1,3 mil. Kč. První 3 roky v bytě žila jeho sestra, poslední rok byt pronajímal. Vzhledem k tomu, že začal stavět, rozhodl se byt prodat a získané peněžní prostředky využít na bytovou potřebu. Byt prodal za 1,9 mil. Kč, ke zdanění má tedy 600 000 Kč. Je možné na tuto situaci vztáhnout osvobození dle § 4 odst. 1 písm. u) ZDP?

Projektový návrh na opravy budovy realizovaných v příštím roce

Společnost s. r. o. zaplatila v letošním roce za projektový návrh na opravy budovy, ve které podniká, částku 39 000 Kč. Opravy se ale budou provádět až v příštím roce. Lze částku 39 000 Kč dát do nákladů již letos, nebo až v příštím roce, kdy se budou opravy provádět? 

Realitní služby

Společnost s. r. o. si objednala u realitní společnosti vyhledání vhodné nemovité věci ke svému podnikání. Smlouva byla uzavřena na období 3 měsíce a na základě faktury byla zaplacena odměna 120 000 Kč, bez možnosti vrácení peněz v případě neúspěchu. Bohužel žádná nemovitá věc se nenašla. Otázka zní, zda tuto částku, i přes neúspěch, lze dát do daňově uznatelných nákladů? 

Fakturace nájemného

Klient vede daňovou evidenci, je plátcem DPH, pronajímá část budovy, kterou má zařazenou v podnikání svému synovi, který je také OSVČ plátce. Musí nájemné fakturovat měsíčně, nebo stačí vystavit fakturu a odevzdat DPH z celkové částky jednou za celý rok?

Odpis technického zhodnocení nemovité kulturní památky (doplňující dotaz k DAUCID 21267)

V roce 2017 bylo zkolaudováno technické zhodnocení nemovité kulturní památky k 31. 12. 2017. Nevyfakturované dodávky ve výši 7 000 000 Kč byly zaúčtovány na účet 389. K 31. 12. 2017 byla celková hodnota technického zhodnocení přeúčtována z účtu 042 na účet 021 s tím, že od ledna 2018 zahájíme odpisování po dobu 15 let. V roce 2018 bylo zjištěno, že majitel neupozornil na další nevyfakturované dodávky ve výši 6 000 000 Kč - faktura se zdanitelným plněním listopad 2018. Problém je, že v roce 2017 bylo technické zhodnocení již přeúčtováno na účet 021 a v lednu 2018 nemůžeme zahájit odpisování. Máme tedy navýšit stav účtu 021 o dalších 6 000 000 Kč a zahájit odpisy až v prosinci 2018?

Pronájem darované nemovité věci

Soukromá osoba (nemá IČO) pronajímá darovanou nemovitou věc (výrobní hala) např. manželovi (vlastní s. r. o.). Když je příjem cca 50 000 Kč/měs., stačí příjmy z pronájmu uvést do svého daňového přiznání (kde může uplatnit náklady 30 %) nebo musí vést účetnictví s tímto příjmem? Musí přiznat hodnotu nemovitosti finančnímu úřadu či jinému úřadu? Když v ročním vyúčtování zaplatí daň 15%, musí platit sociální či zdravotní pojištění (příjem pronájem)? Platí se nějaká darovací či jiná daň?

Oproti tomu firma: Má odhad na nájem a uzavřenou smlouvu zatím na dobu neurčitou, platí nájemné. Když nájemce potřebuje zabezpečit objekt (smluvně ošetřeno tak, že pronajímatel nechce investovat nic, ale se změnou souhlasí), musí zhodnocení pronajatého majetku (bezpečnostní dveře, nová vrata, plot…) podle výše nákladů nad 40 000 odpisovat, jako kdyby investoval do svého majetku? I když investuje do pronajaté dílny a v případě ukončení smlouvy to pravděpodobně zůstane pronajímateli, protože to nájemce má zabudované? Vybavení kanceláře – koberec, stoly, skříně – když částka nepřesáhne 40 000 Kč/rok, ale jsou v pronajaté budově, může se vše sledovat odděleně – a účtovat do přímých nákladů (max. časově rozlišit) nebo se musí odpisovat?

Vyřazení nemovité věci z obchodního majetku

Klient vede daňovou evidence, je plátce DPH, v roce 1993 pořídil nemovitou věc, kterou zařadil do obchodního majetku - prodejna a opravna kol, (polovinu nemovité věci používá k bydlení). Používá rovnoměrné odpisy, pořizovací cena byla 474 000 Kč a k 31. 12. 2018 je zůstatková hodnota kolem 265 000 Kč, k technickému zhodnocení došlo v roce 2010 a 2013 (fasáda, instalatérské a podlahařské práce). Nyní klient chce tuto nemovitou věc vyřadit z obchodního majetku a dále ji používat jen pro osobní potřebu. Vyplývají z této situace nějaké povinnosti ohledně DPH a DPFO?

Odstranění stavby

Jak postupovat po účetní, ale i daňové stránce, jestliže máme vydán souhlas od stavebního úřadu k odstranění stavby? Jak a kdy toto proúčtovat a je zůstatková cena stavby daňově uplatnitelná?

Prodej bytu - daň z příjmu

Klient koupil v roce 2014 byt za 1,3 mil. Kč. První 3 roky v bytě žila jeho sestra, poslední rok byt pronajímal. Vzhledem k tomu, že začal stavět, rozhodl se byt prodat a získané peněžní prostředky využít na bytovou potřebu. Byt prodal za 1,9 mil. Kč, ke zdanění má tedy 600 000 Kč. Je možné na tuto situaci vztáhnout osvobození dle § 4 odst. 1 písm. u) ZDP?