Nemovité věci (1713)

Odpis nemovitosti a její pronájem

Fyzická osoba koupila nemovitost před 5 lety. Začala ji pronajímat v průběhu roku 2020 a v daňovém přiznání uplatnila výdaje 30% paušálně. Od dalšího roku by však chtěla uplatnit odpisy. Výpočet odpisového plánu započne rokem nákupu nebo až rokem 2020, kdy začal pronájem? A tím pádem, že uplatnila paušální výdaje, tak se pro další odpisování vypustí a bude se pokračovat rokem 2021?

Úprava účetní ceny nemovitosti

Společnost (neplátce DPH) je vlastníkem nemovitosti, která byla pořízena v roce 2006. Od roku 2011 společnost provedla opravy, úpravy a technické zhodnocení, které byly hrazeny ze zdrojů společníka (tyto prostředky se neobjevily v účetnictví ani jako jeho půjčka). Objekt se společnost rozhodla prodat. Samozřejmě hodnota prodávané nemovitosti je vyšší než cena účetní a to právě proto, že byla zhodnocována. Lze nějakým způsobem o částky technického zhodnocení navýšit účetní cenu nemovitosti pro případný prodej? Objekt (dům) se účetně odepisoval, daňově ne. Firma negenerovala zisky. 

Přiznání DPH a příjem z pronájmu

Společnost plátce DPH prodává zboží a má příjem z pronájmu (neuplatňuje DPH na výstupu). Bude tento příjem z pronájmu v přiznání k DPH? Pokud ano, v kterém řádku?

Úprava odpočtu technického zhodnocení objektu, který je v majetku společnosti

V roce 2007 společnost koupila dům, od roku 2010 postupně, dle finančních podmínek, dům technicky zhodnocovala na základě stavebního povolení. Technické zhodnocení nebylo dokončeno dle podmínek pro kolaudaci, objekt nebyl dosud zkolaudován. To znamená, že technické zhodnoce nebylo zařazeno do užívání, nemám kolaudaci. Technické zhodnocení bylo provedeno z 90 % od neplátců DPH, cca 10 % bylo do plátců, byl uplatněn 100% nárok na odpočet DPH. Objekt byl používán k 100% k ekonomické činnost ( ubytovací činnost). V dubnu 2021 byl objekt prodán (důvodem ekonomická krize společnosti, covid zákaz pronajímání, společnost objekt splácela, musela hradit energie a neměla příjmy.) Kolaudaci třeba dořeší nový majitel (občan). Jak se firma vypořádá s DPH, které uplatnila od plátců, bude ho muset vrátit v plné výší? 

Příjem z prodeje garáže

Fyzická osoba - občan v roce 2017 zakoupil garáž, v roce 2021 plánuje její prodej. Získané finanční prostředky chce využít na uspokojení vlastní bytové potřeby. Bude příjem z prodeje garáže osvobozen?

Osvobozené plnění po část roku

Společnost s r. o. vlastní penzion s hospodou (byty v domě nejsou) a několika pozemky. V minulém roce pronajímala nemovitost plátci, takže na základě dohody byly vystavené faktury s DPH. U všech nákladů, tudíž i oprav a TZ si uplatňovala DPH. V době koronakrize nájemce ukončil činnost. Nemovitost se od 1 do 4/2021 nepronajímala. Společnost stále nemovitost opravuje, a nakupuje různé věci do kuchyně, a bude mít novou ČOV. Nyní se rýsuje nový nájemce. Bohužel ale ještě není plátcem DPH. O plátcovství si bude žádat. Jak v tomto případě postupovat při nákupech majetku a opravách na nemovitosti, když zpočátku neplátci musíme vystavit fakturu bez DPH (jedná se o plnění osvobozené bez nároku na odpočet)? 

Darování nemovitosti a její prodej

Druh s družkou žijící ve společně hospodařící domácnosti si koupili v r. 2020 nemovitost (50 % : 50 % do spoluvlastnictví). Nyní v 6/2021 chce druh svůj podíl na nemovitosti družce darovat. Bude mít tato transakce nějaký daňový dopad? Jak by to bylo v případě, že se družka rozhodne např. v r. 2026 celou nemovitost prodat?

DPH - prodej nemovitosti, stavebního pozemku

a) Fyzická osoba nepodnikající (neplátce DPH) prodává stavební pozemek právnické osobě. b) Fyzická osoba podnikající (OSVČ - plátce DPH) prodává stavební pozemek právnické osobě. Bude v obou případech prodej zatížen DPH? Zatížení DPH bude stejné i v případě prodeje pozemku vč. budovy? Nebo je nutné rozdělit pozemek na zahradu - zeleň, pozemek pod budovou a samostatnou budovu a k tomu přidělit patřičnou sazbu DPH, případně je možné některou z částí od DPH osvobodit?

Náhrada škody

Plátce DPH pronajímá jinému plátci nemovitost (hotel). Na základě kontroly/inventury bylo zjištěno, že došlo k určitém opotřebení nemovitosti a byla stanovena náhrada tohoto opotřebení ve výši 300 000 Kč. Má být toto opotřebení majetku fakturováno s DPH (a jakým) nebo půjde o osvobozené plnění (náhrada škody)?

Opravy nemovitosti před zařazením do obchodního majetku

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazů. OSVČ vedoucí daňovou evidenci, plátce dph, se rozhodl pořídit nemovitost, kterou zařadí do obchodního majetku. Tuto nemovitost bude ze 3/4 využívat pro ekonomickou činnost (kancelář, zázemí pro zaměstnance, skladovací prostory) a z 1/4 k soukromým účelům (vlastní bydlení). S prodávajícím (firmou s.r.o, rovněž plátce dph) uzavřeli na dobu 6 týdnů nájemní smlouvu z důvodu časové prodlevy než bude vyhotovena kupní smlouva a kupující chtěl co nejdříve na nemovitosti provést nutné opravy. Prodávající (pronajímatel) umožnil kupujícímu v době trvání nájmu provádět na nemovitosti opravy. Tyto opravy nebudou zahrnuty v kupní ceně, ta byla předem dohodnuta. Mohu opravy provedené na nemovitosti v době trvání nájemní smlouvy, tedy před zařazením nemovitosti do obchodního majetku zahrnout do daňově uznatelných výdajů? Stačí k tomu jasně deklarovaný závazek obou stran nemovitost prodat a koupit?