Půjčka (232)

Automobil s. r. o. k výkonu činnosti živnostníka

Společnost s r. o. zabývající se výrobou (montáží) a opravami svítidel má ve svém majetku osobní automobil, který slouží 100% ke služebním účelům. Společnost spolupracuje s OSVČ, která se podílí na výrobě (montážích) svítidel, které jsou prováděny v sídle (dílně) společnosti. Nyní se vedení společnosti rozhodlo, že začne využívat tuto OSVČ také pro opravy a servisní zásahy (reklamace) svítidel v místě instalací těchto světel. Tzn. že to může být různě po ČR a Evropě. Zkrátka tam, kde byla světla v rámci projektů dodána a nyní vykazují potřebu opravy, servisu. Je možné pro tyto cesty poskytnout OSVČ zmíněný osobní automobil? Jestli je to možné za úplatu nebo bezplatně a je k tomu potřeba nějaká speciální smlouva, dohoda? A zda mohou veškeré náklady s tímto spojené být daňově uznatelnými náklady a lze z nich nárokovat odpočet DPH?

Půjčka od obce - účtování SVJ

SVJ dostalo od obce bezúročnou půjčku na opravu domu ve výši 300 000 Kč. Tato částka byla převedena od obce na účet SVJ. Následně byla z účtu SVJ zaplacena faktura za opravu domu. Jak tuto půjčku zaúčtovat?

Příjem z půjčky na ZONKY

Půjčila jsem na Zonky peníze - 400 Kč - zpět jsem dostala půjčenou částku 400 Kč a 11 Kč - z těchto 11 Kč si strhlo Zonky poplatek 2 Kč. Tj. čistý výdělek 9 Kč. Jak tuto transakci zaznamenat do přiznání? Nebo bude osvobozena? Jiná příjmy kromě ze zaměstnání z HPP nemám. Pokud by byla osvobozena, pak přiznání podávat nebudu? A v případě, že by byla takováto půjčka např. 40 000 Kč a 11 000 Kč výnos a 2 000 poplatek a 9 000 zisk, pak by se zdanění chovalo stejně? Odvod sociálního a zdravotního asi nepřipadá v úvahu? 

Půjčka do společnosti

Česká společnost s ručením omezeným (A), výrobce, nemá dostatek finančních prostředků. Společníkem této společnosti je jiná česká společnost s ručením omezeným (B), která vlastní 100% podíl vkladu společnosti A.

1) Může společnost B poskytnout společnosti A částku 2 500 000 Kč bezúročně a nebude to mít žádný daňový dopad?

2) Může jednatel společnosti A (není společníkem) půjčit společnosti A bezůplatně částku 500 000 Kč?

3) Druhý jednatel (není společníkem) společnosti A, je i jednatelem a společníkem společnosti B. Může tento společník poskytnout bezúročně společnosti A finanční prostředky?

Pokud není možné bezúročné poskytnutí peněz v bodě 1 až 3, musí být úroky obvyklé? Jak se stanovuje cena obvyklá těchto úroků?

Zápůjčka od firmy jednateli

Když společnost s. r. o. půjčuje jednateli firmy prostředky (zápůjčka), může být tato finanční půjčka bezúročná?

Peněžní půjčka jednateli

Společnost s. r. o., jeden společník, jednatel a zároveň zaměstnanec si chce z s. r. o. vzít půjčku. Na účtu samozřejmě má dostatek peněžních prostředků. Je nějak omezena výše půjčky? Musí být ve smlouvě o zápůjčce stanoven úrok (jak se stanoví), je zde i nějaké časové hledisko? A jak to vše zaúčtovat? 

Zápůjčka dceřiným společnostem

Mateřská společnost vlastní dvě dceřiné společnosti. Jedna dceřiná společnost poskytla druhé dceřiné společnosti krátkodobou půjčku. Může být taková půjčka bezúročná?

Oznámení o nenárokování úroků

Společnost s r. o. má pohledávku z titulu úročené půjčky poskytnuté druhému s. r. o. v roce 2010 splatné v roce 2020. Vzhledem k tomu, že půjčka je nevymahatelná, je právně možné bez dodatku ke smlouvě jednostranně oznámit dlužníkovi, že od roku 2018 nebudou nárokovány úroky a půjčka se stává bezúročnou?

Bezúročná půjčka dceřiné společnosti

Jsme česká společnost s ručením omezeným (A) a 100% vlastníkem/společníkem je jiná česká společnost s ručením omezeným (B). Pokud nám společnost (B) poskytne finanční výpomoc, můžeme uzavřít beúročnou půjčku? Vznikne nám jiný majetkový prospěch, který bychom měli zdanit? Nebo musíme uzavřít úročenou půjčku? Musí být ve výši obvyklých úroků? Co se považuje za obvyklý úrok? Kdy vzniká jiný majetkový prospěch u této úročené půjčky?

Kurz u úroku z půjčky ze zahraničí

Fyzická osoba nepodnikající poskytla maďarské právnické osobě úročenou půjčku v maďarských forintech. Výše úroku za rok 2017 byla stanovena na 1 325 261 HUF. Maďarská společnost tento úrok poslala fyzické osobě na bankovní účet v České republice vedený v českých korunách v roce 2017. Dne 29. 12. 2017 byla připsána částka 106 444 Kč. Jakou částku musí fyzická osoba přiznat v rámci daňového přiznání na řádku 38 daňového přiznání? Částku 1 325 261 HUF x jednotný kurz vyhlášený GFŘ, nebo skutečně přijatou částku na bankovní účet ve výši 106 444 Kč?