Byt (478)

DPH nájem bytu

Jsme střední škola, plátce DPH. Ve škole pronajímáme byt školníka. Nájem bytu je osvobozen od DPH. Nájem zařizovacích předmětů 21 % DPH. Pak následně po skončení měsíce přeúčtováváme skutečnou spotřebu el. energie a vody s příslušnými sazbami DPH. Je to takto správně? Jak bychom měli správně postupovat? V případě, že postupujeme špatně, jak toto opravit?

Družstevní byt převedený do osobního vlastnictví a jeho pronájem

Fyzická osoba, nepodnikatel, má převedený být z družstva bezúplatně do osobního vlastnictví. Tento byt má v úmyslu pronajímat dle § 9 ZDP. Lze pro tyto účely nechat vypracovat znalecký posudek ohledně vstupní ceny pro daňové odpisování, nebo není možné tento byt odpisovat?

Pronájem bytu pro zaměstnance

Jak je to daňovými dopady za pronájem bytu pro zaměstnance? Firma platí měsíční pronájem za byt, ve kterém je v pracovních dnech ubytovaný zaměstnanec firmy.

Daň z nemovitých věcí

Koupil jsem si bytovou jednotku do osobního vlastnictví v bytovém domě. Smlouva o koupi bytové jednotky byla podepsána 16.12. 2020. V katastru nemovitostí nejsem do dnešního dne (12. 1. 2021) zapsán jako vlastník bytové jednotky. Mám podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí k 31. 1. 2021 (za rok 2020 - zápis není proveden v KN) nebo až 31. 1. 2022 (zápis do KN bude proveden předpokládám v lednu 2021).

Prodej bytu

Pokud prodám byt ve vlastnictví 1 rok a příjmy z prodeje bytu použiji na nákup pozemku pro zajištění vlastní bytové potřeby, je tento příjem z prodeje bytu osvobozen? Předpokládám, že pronájem bytu dle § 9 nemá na osvobození vliv.

Fond oprav z pohledu s. r. o. pronajímající byty

Jak postupovat s inventarizací zálohového účtu fondu oprav? Při koupi bytu jsme nikdy neměli vyčíslenou výši fondu oprav týkající se určitého bytu. Zálohy placené správci celého domu dle předpisů dáváme na účet 314007. Na konci roku nám správce zašle nákladovou částku, kterou účtuji na MD 511/D 314007. Takto to děláme již roky. Bohužel až letos jsem dostala zůstatky fondu oprav od správců a ty nám samozřejmě nesedí s našemi zůstatky. Logicky se nemohou rovnat, když jsme neúčtovali o zálohách na fond oprav, které byt měl, než jsme ho koupili. Ještě jsem zjistila, že několik domů, kde vlastníme byty, mají úvěry na opravy. Je pro mne nějaká povinnost účtovat o těchto úvěrech? Potřebuji poradit, jak postupovat a zda mi stačí inventarizovat konečný zůstatek na mém účtu na své vytvořené tabulce za roky, co byt patří nám. Jedná se cca o 40 bytů.

Prodej zděděného bytu

V rámci dědictví byl nabyt byt po bratrovi. Po ukončení dědictví byla nemovitost ihned následně prodána. Prodej tedy bude podléhat zdanění dle § 10 odst. 1 písm. b) Vzhledem k tomu, že byt byl nabyt bezúplatně, je možné jako výdaj použít cenu dle zákona o oceňování. Ve všech odpovědích na toto téma jsem dohledal, že se v tomto případě jedná o cenu uvedenou v dědickém usnesení. Není mi však jasné, zda tato cena opravdu splňuje postupy uvedené v zákoně o oceňování. Je nutné nechat zpracovat znalecký posudek ke dni nabytí dědictví nebo je opravdu možné bez rizika použít cenu dle dědického usnesení?

DPH při dodání nebytové jednotky plátci

Společnost – plátce DPH bude kupovat nově postavenou ubytovací jednotku (rekreační objekt) včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a podílu na pozemku tvořícího funkční celek s jednotkou. Jednotka bude využívána pro podnikání v ubytovacích službách. Ve smlouvě o smlouvě budoucí je uvedeno že při dodání plátci se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92d. Proběhly zálohové platby, na tyto dodavatel vystavil daňové doklady na přijatou zálohu v sazbě 21%. Má být dodání jednotky správně v přenesení daňové povinnosti nebo je nějaký důvod pro neuplatnění režimu přenesení daňové povinnosti?. Bude mít společnost nárok na odpočet DPH v případě, že dodavatel uplatní při prodeji 21 % a neuplatní režim přenesení daňové povinnosti? Může společnost uplatnit nárok na odpočet DPH z daňových dokladů k zálohám ?

Sazba DPH - správné zařazení

Jaká sazba DPH (15 %, 21 %), by se měla účtovat v případě montáže automatické závory na pozemku, který náleží k bytovce (bytovému domu) o 4 bytech. Byty jsou ve vlastnictví jednotlivých vlastníků (každý byt vlastní někdo jiný). Společné prostory jsou děleny a každý vlastník bytu vlastní 1/4 všech společných prostorů. Tudíž i pozemek na který bude automatická závora namontována má 4 vlastníky. Vlastníci nemají založené bytové družstvo.

 

Zdanění krátkodobého pronájmu

Vlastním byt, který pronajímám. Uzavřela jsem smlouvu s agenturou, se kterou mám smlouvu o zprostředkování. Jedná se o českou agenturu a ta byt nabízí ke krátkodobým pronájmům (ubytování turistů apod.). Tento příjem bych měla zdaňovat jako příjem z podnikání (ubytování) nebo příjem z pronájmu, protože ubytování nenabízím sama, ale přes agenturu?