Byt (472)

Údržba plastových oken v panelovém domě

BD instalovalo v domě plastová okna v r. 2004 a do r. 2011 je neudržovalo. Servis prováděn nebyl. V r. 2013 vzniklo ze zákona SVJ a podle Prohlášení vlastníka jsou okna společným majetkem. Okna jsou v dobrém stavu a výbor tedy dosud o servisu neuvažoval. Vlastníci si pravděpodobně křídla oken udržují sami. Životnost oken je 15 - 20 let. - musí se okna po době životnosti měnit nebo, je-li jejich stav dobrý, mohou se jen dál udržovat - jak často by měl být prováděn servis oken (předpokládáme správně, že tato povinnost je uložena správci domu se zodpovědností výboru SVJ) - je možné, aby výbor rozhodl o tom, že údržba oken bude dána do povinností uživatele jednotky, tedy vlastníkovi nebo toto musí rozhodnout Shromáždění? 

Prodej zděděného bytu

V rámci dědictví byl nabyt byt po bratrovi. Po ukončení dědictví byla nemovitost ihned následně prodána. Prodej tedy bude podléhat zdanění dle § 10 odst. 1 písm. b) Vzhledem k tomu, že byt byl nabyt bezúplatně, je možné jako výdaj použít cenu dle zákona o oceňování. Ve všech odpovědích na toto téma jsem dohledal, že se v tomto případě jedná o cenu uvedenou v dědickém usnesení. Není mi však jasné, zda tato cena opravdu splňuje postupy uvedené v zákoně o oceňování. Je nutné nechat zpracovat znalecký posudek ke dni nabytí dědictví nebo je opravdu možné bez rizika použít cenu dle dědického usnesení?

DPH při dodání nebytové jednotky plátci

Společnost – plátce DPH bude kupovat nově postavenou ubytovací jednotku (rekreační objekt) včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a podílu na pozemku tvořícího funkční celek s jednotkou. Jednotka bude využívána pro podnikání v ubytovacích službách. Ve smlouvě o smlouvě budoucí je uvedeno že při dodání plátci se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92d. Proběhly zálohové platby, na tyto dodavatel vystavil daňové doklady na přijatou zálohu v sazbě 21%. Má být dodání jednotky správně v přenesení daňové povinnosti nebo je nějaký důvod pro neuplatnění režimu přenesení daňové povinnosti?. Bude mít společnost nárok na odpočet DPH v případě, že dodavatel uplatní při prodeji 21 % a neuplatní režim přenesení daňové povinnosti? Může společnost uplatnit nárok na odpočet DPH z daňových dokladů k zálohám ?

Sazba DPH - správné zařazení

Jaká sazba DPH (15 %, 21 %), by se měla účtovat v případě montáže automatické závory na pozemku, který náleží k bytovce (bytovému domu) o 4 bytech. Byty jsou ve vlastnictví jednotlivých vlastníků (každý byt vlastní někdo jiný). Společné prostory jsou děleny a každý vlastník bytu vlastní 1/4 všech společných prostorů. Tudíž i pozemek na který bude automatická závora namontována má 4 vlastníky. Vlastníci nemají založené bytové družstvo.

 

Zdanění krátkodobého pronájmu

Vlastním byt, který pronajímám. Uzavřela jsem smlouvu s agenturou, se kterou mám smlouvu o zprostředkování. Jedná se o českou agenturu a ta byt nabízí ke krátkodobým pronájmům (ubytování turistů apod.). Tento příjem bych měla zdaňovat jako příjem z podnikání (ubytování) nebo příjem z pronájmu, protože ubytování nenabízím sama, ale přes agenturu? 

Pronájem bytu

Fyzická osoba má ve vlastnictví byt, na který má hypotéku, ale bydlí jinde a byt pronajímá. Může si v daňovém přiznání za pronájem tohoto bytu uplatnit úhrady za hypotéku na tento byt? Může si uplatnit úroky z hypotéky na tento byt, když slouží k pronájmu?

Sazba DPH u prodeje garáže v bytovém domě

Jaká sazba DPH se uplatní při prodeji garáže v bytovém domě? V bytovém domě není žádný byt nad 120 m2. Garáž je samostatná jednotka. Jedná se o prodej hned po kolaudaci (současně po prvním užívání). 1. Jaká sazba se uplatní, pokud si zákazník koupí byt a současně i jednotku garáž. 2. Jaká sazba se uplatní, pokud si zákazník koupí jen garáž (např. z toho důvodu, že si byt koupí přítelkyně).

Pronájem bytu fyzické osoby

Fyzická osoba pronajímá byt. Výdaje chce dokládat skutečnými výdaji. Je možné do výdajů uplatnit i daň z nabytí nemovitosti v celé výši, kterou majitel v daném roce při koupi bytu zaplatil? Je možné do skutečných výdajů zahrnout paušál na auto nebo se jízdné musí dokládat skutečnými cestami. Pokud lze uplatnit jako výdaj paušál na auto může se použít paušál na celý rok tj. 12 měsíců x 5 000 Kč? Jakým způsobem vyúčtovat vůči nájemníkovi fond oprav? Nájemník v tuto chvíli hradí nájemné + zálohy na služby v kterých je současně i fond oprav. Může se fond oprav předepisovat nájemníkovi - jakým způsobem se pak zdaní - majitel bytu? Fond oprav vyúčtuje SVJ v 4/2020.

Směna bytů a zdanění

Dvě rodiny se dohodly o výměně bytu v rámci jednoho domu. Kupní smlouvy byly podloženy znaleckým posudkem a tyto ceny (1,6 mil. a 2,4 mil) byly proti sobě započteny s tím, že vyšší cena byla ve výši 800 000 Kč druhému vlastníkovi jednotky vyplacena. Vlastník, jehož cena jednotky je dle znalce 2,4 mil., byt v roce 2019 začal pronajímat. Výdaje související s příjmy z § 9 ZDP chce uplatňovat ve skutečné výši, minimálně z důvodu odpisů a hypotéky na byt. Z jaké ceny bude odpisovat? Daň z převodu nemovitých věcí byla vypočítána dle znaleckých posudků, protože byty měli vlastníci od roku 2011. Je to správně?

Odečet úroků z hypotéky

Poplatník chce uplatňovat odečet úroků na bydlení u dvou bytových jednotek. V jedné trvale bydlí on a ve druhé jeho rodiče. Paní na FÚ mu prý řekla, že to lze. V § 15 je opravdu uvedeno, že "předmět bytové potřeby užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů". Z tohoto znění mi ale jasně nevyplývá, že může za všechny své rodinné příslušníky úroky uplatnit. Myslím, že lze uplatnit úrok pouze z jedné jednotky, ale nenacházím pro to jasnou oporu v zákoně. Jak to teda je? A pokud opravdu lze uplatnit pouze u jedné bytové jednotky, je možné, že uplatní úroky na jednotku, kde bydlí rodiče, a poplatníkova manželka na jednotku, kde spolu s poplatníkem bydlí?