prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. (34)

Zajišťovací účetnictví

Zastupujeme výrobní společnost, jejíž 90 % objemu výroby je vyváženo do zahraničí. Z toho důvodu je většina příjmů v EUR. S ohledem na riziko změny kurzu uzavíráme forwardové obchody až na 3 roky dopředu s pevným datem vypořádání. Jako příklad uvádíme forwardový obchod: - sjednání 17. 4. 2020 - první vypořádání 6. 5. 2020, následně každý měsíc do 6. 12. 2022 - ve výši 100 000 EUR/měsíc, celkem 3 200 000 EUR, sjednaný kurz 27,15 - splatnost vystavených faktur je nastavena na 90 dnů, úhrady ale přichází dříve, již během prvních 30 dnů (pokud je příjem EUR dříve, jsou ponechány na účtu do dne vypořádání fwd) - očekávané tržby v každém měsíci jsou průměrně 500 000 EUR 1. výpočet efektivity zajištění a) při sjednání forwardového obchodu – počítají se změny reálných hodnot mezi datem ocenění (17. 4. 2020) a datem počátku zajištění (6. 5. 2020)? nebo jak vypočítám hodnotu efektivity při uzavření obchodu? b) při účetní závěrce – změny reálných hodnot mezi datem ocenění (31. 12. 2020) a počátkem zajištění (17. 4. nebo 6. 5.?) 2. doložení podkladů – je dostatečné zajišťované položky (očekávané tržby) doložit pouze plánem tržeb na období 05/2020 – 12/2022? 

Účtování devizových obchodů

Naše firma uzavřela v roce 2021 strukturovaný devizový obchod – leveraged forward a nejedná se o zajišťovací obchod. Tento obchod se bude vypořádávat až v roce 2025 a 2026. Je to forwardový obchod na prodej EUR s použitou pákou, odvislou od spotového kursu v roce 2025 a 2026, přičemž strike je kurs 27,25. Pokud bude 10. 1. 2025 v 10.00 hod. kurs CZK/EUR nižší než 27,25, je naše firma oprávněna prodat bance 250 000 EUR za kurs 27,25. Pokud bude 10. 1. 2025 v 10.00 hod. kurs CZK/EUR vyšší než 27,25, je naše firma oprávněna prodat bance 350 000 EUR za kurs 27,25. Předpokládáme, že na konci účetního období (tj. 31. 12. 2021) obdržíme od banky tržní ohodnocení tohoto obchodu a budeme ho muset zaúčtovat na MD 373 a DAL 667. Tuto operace asi chápeme. Toto budeme muset dělat i k ultimu dalších let formou změny, podle ocenění k danému roku. V době uzavření bychom dle našeho názoru měli zaúčtovat uzavřený obchod MD 79x a DAL 75x. Ale nevíme jakou částku. Jedná se o to, že máme vlastně uzavřené obchody dva jeden na 250 000 EUR za kurs 27,25 a druhý na 350 000 EUR za kurs 27,25. Ale vzhledem k tomu, že jeden obchod vylučuje druhý (bude záležet na spotovém kursu 10. 1. 2025), nevíme o jaké částce máme účtovat. Můžete nám prosím poradit, jakou částku máme zaúčtovat na účet 75x – závazky z měnových forwardů?

 

 

 

Stanovení kursu na přepočet cizí měny

Účetní jednotky účtuje o kursovém přepočtu cizí měny. Zahraniční mateřská společnost nařídila, aby tato účetní jednotka používala na přepočet cizích měn kurs stanovený touto mateřskou společností. Je tento postup možný, když není v souladu s § 24 odst. 6 a 7, dále s § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb. ani s ČÚS pro podnikatele č. 006?

Kategorizace účetních jednotek a povinnost auditu

Tuzemská akciová společnost vznikla v 6/2017 2017 obrat činil 7 mil. Kč , aktiva 4 mil. Kč a zaměstnanec 1 2018 obrat činil 184 mil. Kč, aktiva 48 mil. Kč a zaměstnanec 1 2019 obrat činil 187 mil. Kč, aktiva 52 mil. Kč a zaměstnanců 27 V roce 2017 ÚJ spadala do kategorie mikro, v letech 2018 a 2019 překročila dvě ze tří stanovených kritérií a tedy od roku 2020 by měla být malou účetní jednotkou. V kterém roce vznikne účetní jednotce povinnost auditu, když mikro jednotky auditu nepodléhají, avšak roce 2019 splnila kritéria pro audit.

Účtování - devizový spot

Na účtu naší společnosti došlo k přebytku EUR, který jsem potřebovala převést na CZK účet. Převod z EUR na CZK by byl nevýhodný z hlediska nastavení kurzu, proto jsme se rozhodla o prodeji EUR formou devizového spotu a dohodnutého kursu. K transakci, prodeji a odepsání eur došlo okamžitě, připsání na CZK účet také, vše ve stejný den. Mohu prosím tuto transakci účtovat přes účet 261 a případnou kursovou ztrátu nebo zisk MD 563/D 261 / MD 261/D 663 ? Nebo musím účtovat do podrozvahové evidence o pohledávce např. ze spotových obchodů (účty skupina 75) a dále závazku ze spotových obchodů s cizí měnou, abych dodržela zásady účetnictví? 

Reálná hodnota derivátů

Společnost uzavřela s bankou smlouvu na realizaci transakcí na finančním trhu. Jedná se o devizové opce na nákup cizí měny a komoditní swapy týkající se pohonných hmot. Jakým způsobem bude zaúčtována změna reálné hodnoty těchto derivátů k datu závěrky - přes výsledkové účty (567 a 667) či rozvahový účet (414)? Neboli v jakém případě se jedná o derivát určený k zajištění reálné hodnoty a v jakém o zajištění očekávaných budoucích peněžních toků...? 

Rozvaha a výsledovka

Společnost s r. o. vznikla v roce 2019, ale zatím žádnou činnost nevykonávala. Pro s. r. o. budeme sestavovat účetní rozvahu ve zkráceném rozsahu - je tento postup správný? U Aktiv tedy uvedeme pouze čtyři řádky A-D a u oběžných aktiv uvedeme 100 000 ve sloupci brutto a netto a minulé období bude nulové. A v pasivech uvedeme A, B, B+, C a D. U A Vlastního kapitálu uvedeme Běžné období 100 000 a ve sloupci min.účetní období 0. Ve výsledovce uvedu všechny řádku nulové. Dále ačkoliv zatím s.r.o. činnost nevykonávala lze do přílohy k účetní závěrce uvést informace ohledně ocenění, metodách atd.? Je to možné - předpokládám, že přílohu k účetní závěrce také musíme sestavit?

Kapitalizace závazků

Společnost s. r. o. přijímá půjčky od fyzické osoby, která není jednatelem, ani v jiném vztahu ke společnosti. V s. r. o. jsou půjčky účtovány na účty MD 211/D 365. Fyzická osoba se rozhodla, že tyto půjčky nebude chtít od s. r. o. vrátit a chce je převézt na kapitálové fondy. Společnost funguje od roku 2018, za roky 2018 a 2019 je ve ztrátě 1500 000 Kč. Je možné to takto udělat a není v tom nějaký háček? Jaké bude správné účtování, místo účtu 365 použijeme 413? 

Pokud se půjčky v s. r. o. od fyzické osoby převedou na kapitálové fondy, je možné třeba za 3 roky znovu převést na účet 365? 

Kupónový dluhopis

Společnost s r. o. nakoupila při emisi 1.7. 2019 tříletý dluhopis o jmenovité hodnotě 100 000 Kč za 100 000 Kč. Kupon je vyplácen pololetně (vždy k 30. 6. a k 31. 12.), a to ve výši 5 % jmenovité hodnoty. Účetní jednotka hodlá tento dluhopis držet do splatnosti. Obchodníkovi s cennými papíry zaplatila poplatek za zprostředkování obchodu 7000 Kč. Dotazy: 1. Je správné poplatek obchodníkovi časově rozlišovat do doby splatnosti dluhopisu s účetním zápisem 566 MD/D 065, a to dle ČÚS bod 2.4.2, který říká „u kupónových dluhových cenných papírů držených do splatnosti se rozdíl mezi pořizovací cenou bez kupónu a jmenovitou hodnotou zaúčtuje ve věcné a časové souvislosti podle...?

2. Pokud by účetní jednotka od počátku věděla, že dluhopis nehodlá držet do splatnosti a po určité době jej prodá, poplatek obchodníkovi se v takovém případě časově rozlišovat nebude a bude součástí pořizovací ceny dluhopisu až do doby prodeje, při prodeji dojde k odúčtování celé pořizovací ceny zápisem 561 MD/D065?

3. Daňová účinnost poplatků či pořizovací ceny při prodeji bude v obou případech odpovídat zaúčtovaným nákladům nebo jsou zde nějaká omezení dle zákona o daních příjmů? 

Úrokový swap

Jak správně účtovat úrokový swap? Každý měsíc nám z účtu odejde, nebo se naopak připíše určitá částka. A jak účtovat na konci roku?