Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o. (150)

Zdravotní pojištění - OSVČ důchodce

Důchodce vykonával podnikatelskou činnost jako OSVČ jako vedlejší a platil zálohy na zdravotní pojištění. Od roku 2020 předpokládá úplný útlum podnikatelské činnosti, ale nechce rušit živnostenské oprávnění. Je povinen platit zálohy na zdravotní, případně sociální pojištění? A jak to bude s daňovým přiznáním za rok 2020 v případě, že nebude mít z podnikatelské činnosti žádné příjmy? Musí podávat nulové daňové přiznání?

Roční zúčtování daně a zrušení životního pojištění

Náš zaměstnanec uzavřel v roce 2004 životní pojištění. Pojištění mělo trvat až do roku 2026. Od začátku trvání až do ročního zúčtování daně za rok 2018 uplatňoval odpočet na toto pojištění. V průběhu roku 2019 odešel do starobního důchodu a pojištění ukončil, dosáhl věku 63 let. Předpokládám, že nemá povinnost dříve uplatněné částky zpětně dodaňovat, protože překročil 60 let věku, ačkoliv nebyla dodržena doba až do konce pojištění? Tento zaměstnanec byl v pracovní neschopnosti od 2. 1. 2019 až do 26. 7. 2019 do rozvázání pracovního poměru. V lednu i v červenci 2019 mu byly vyplaceny částky cca 8 000 Kč, a protože po celou dobu (1-7/2019) měl podepsáno prohlášení poplatníka daně a uplatňoval odpočet na poplatníka, nebyla z těchto příjmu odvedená žádná daň. Musí si za rok 2019 udělat daňové přiznání, nebo požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně za rok 2019, když měl příjmy a žádná daň nebyla odvedena? 

Daňové zvýhodnění

Rezident Slovenské republiky má výhradně příjem za zaměstnání v České republice (100 %), jiný příjem nemá. Podáním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob si v daňovém přiznání nárokuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti. Dítě má ovšem těžké zdravotní postižení a průkaz ZTP udělený dle předpisů Slovenska. Lze uplatnit daňové zvýhodnění dle § 35c odst. 7 ve výši dvojnásobku?

Výplata podílu na zisku s. r. o. fyzické osobě

Společnost s r. o. vyplatila majiteli podíl na zisku. Bude částku sražené 15% daně posílat na finanční úřad pod IČ dané s. r. o. nebo pod rodným číslem fyzické osoby, která peníze přijímá? Kam vyplní fyzická osoba příjem z podílu na zisku ve svém přiznání za fyzickou osobu (jaký řádek přiznání)?

Rozdělení na spolupracující osobu v dodatečném daňovém přiznání

Manželé, oba OSVČ, podali v termínu pro podání daňové přiznání každý samostatně za svoji činnost. Nyní zjistili, že by se jim vyplatilo, kdyby se část příjmů a výdajů manžela rozdělilo na manželku. U manžela by se snížila daňová povinnost a u manželky by - díky tomu, že měla základ daně téměř nulový - žádná daňová povinnost ani tak nevznikla. Je možné takto dodatečně využít § 13 zákona o dani z příjmu? 

Příjem ženy na mateřské dovolené

Žena na mateřské dovolené. Manžel uplatňuje daňovou slevu na jako vyživovanou osobu bez vlastních příjmů. Manželka pracuje pro s. r. o. na zkrácený pracovní úvazek. Měsíční odměna 3 000 Kč, k tomu dostává od zaměstnavatele příspěvek na penzijní připojištění. Mezi vlastní příjmy se nezapočítá sociální dávka - mateřská, naopak do limitu příjmů se započítává hrubá mzda, ale jak je to s příspěvkem od zaměstnavatele na penzijní připojištění?

Daňové zvýhodnění na dítě

Zaměstnanec má nezletilou dceru, která byla soudem svěřena do péče prarodičů, jimž rodiče na ni platí soudem stanovené výživné. Pokud by dcera žila s otcem, tedy sdílela společnou domácnost, může otec uplatňovat na dceru daňové zvýhodnění? Prarodiče jsou již v důchodu a zvýhodnění si uplatnit nemohou.

Kosmetické služby a paušální výdaje

Je možné uplatnit paušální výdaj ve výši 80 % při poskytování kosmetických služeb - jsou zařazeny v řemeslných činnostech - příloha č. 1 živnostenského zákona? Pokud má kosmetička ještě příjmy - provize -, za zprostředkování prodeje kosmetických výrobků a výživových doplňků - lze také použít paušál 80 % nebo musí být již paušál 60 %?

Starobní důchod z Německa

Český daňový rezident dostává důchod z Německa. Jde o starobní důchod (nejde o důchod dle § 18 smlouvy o zamezení dvojího zdanění). Může tato osoba použít osvobození od daně z příjmu jako u českého důchodu = do výše 439 200 Kč? Tato osoba nepobírá český důchod, ale má důchodový věk.

Cizinec - daňový rezident ČR - přiznání k DPFO

Cizinec má trvalé bydliště v Německu, ale již několik let pobývá v ČR. Tady i pracuje a jiné příjmy ze zahraničí nemá. Podává daňové přiznání k dani z příjmů. Ze zaměstnání od české s. r. o. má několik dohod a pracovní poměr.

1) Může uplatnit celou slevu na poplatníka a slevu na studenta, ačkoliv je to cizinec, a vznikne-li mu vratka má na ni nárok?

2) Na webu daňové správy - v EPO - nelze vyplnit datum narození a hlásí kritickou chybu - chce to rodné číslo - jak toto vyřešit, pokud bychom chtěli podat elektronicky a rodné číslo nebylo v ČR přiděleno?

3) Poplatník má adresu hlášeného místa pobytu v Praze - je tedy jeho místně příslušný FÚ pro hlav. město Prahu dle § 13 daňového řádu?

4) A dále v přiznání na řádku 16. Obec - kde se obvykle zdržoval - může být obec dle adresy hlášeného místa nebo kde nejčastěji pobýval? Pokud by nejčastěji pobýval v Brně, pak na ř. 16 bude Brno a Praha zůstane stejná, tj. místo, kam podá přiznání, je pořád Praha dle § 13 daňového řádu? Zjišťuje toto někdo, kde se poplatník a kolik dní přesně pohybuje - tj. vyplnění řádku 16?