Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o. (147)

Výplata podílu na zisku s. r. o. fyzické osobě

Společnost s r. o. vyplatila majiteli podíl na zisku. Bude částku sražené 15% daně posílat na finanční úřad pod IČ dané s. r. o. nebo pod rodným číslem fyzické osoby, která peníze přijímá? Kam vyplní fyzická osoba příjem z podílu na zisku ve svém přiznání za fyzickou osobu (jaký řádek přiznání)?

Rozdělení na spolupracující osobu v dodatečném daňovém přiznání

Manželé, oba OSVČ, podali v termínu pro podání daňové přiznání každý samostatně za svoji činnost. Nyní zjistili, že by se jim vyplatilo, kdyby se část příjmů a výdajů manžela rozdělilo na manželku. U manžela by se snížila daňová povinnost a u manželky by - díky tomu, že měla základ daně téměř nulový - žádná daňová povinnost ani tak nevznikla. Je možné takto dodatečně využít § 13 zákona o dani z příjmu? 

Příjem ženy na mateřské dovolené

Žena na mateřské dovolené. Manžel uplatňuje daňovou slevu na jako vyživovanou osobu bez vlastních příjmů. Manželka pracuje pro s. r. o. na zkrácený pracovní úvazek. Měsíční odměna 3 000 Kč, k tomu dostává od zaměstnavatele příspěvek na penzijní připojištění. Mezi vlastní příjmy se nezapočítá sociální dávka - mateřská, naopak do limitu příjmů se započítává hrubá mzda, ale jak je to s příspěvkem od zaměstnavatele na penzijní připojištění?

Daňové zvýhodnění na dítě

Zaměstnanec má nezletilou dceru, která byla soudem svěřena do péče prarodičů, jimž rodiče na ni platí soudem stanovené výživné. Pokud by dcera žila s otcem, tedy sdílela společnou domácnost, může otec uplatňovat na dceru daňové zvýhodnění? Prarodiče jsou již v důchodu a zvýhodnění si uplatnit nemohou.

Kosmetické služby a paušální výdaje

Je možné uplatnit paušální výdaj ve výši 80 % při poskytování kosmetických služeb - jsou zařazeny v řemeslných činnostech - příloha č. 1 živnostenského zákona? Pokud má kosmetička ještě příjmy - provize -, za zprostředkování prodeje kosmetických výrobků a výživových doplňků - lze také použít paušál 80 % nebo musí být již paušál 60 %?

Starobní důchod z Německa

Český daňový rezident dostává důchod z Německa. Jde o starobní důchod (nejde o důchod dle § 18 smlouvy o zamezení dvojího zdanění). Může tato osoba použít osvobození od daně z příjmu jako u českého důchodu = do výše 439 200 Kč? Tato osoba nepobírá český důchod, ale má důchodový věk.

Cizinec - daňový rezident ČR - přiznání k DPFO

Cizinec má trvalé bydliště v Německu, ale již několik let pobývá v ČR. Tady i pracuje a jiné příjmy ze zahraničí nemá. Podává daňové přiznání k dani z příjmů. Ze zaměstnání od české s. r. o. má několik dohod a pracovní poměr.

1) Může uplatnit celou slevu na poplatníka a slevu na studenta, ačkoliv je to cizinec, a vznikne-li mu vratka má na ni nárok?

2) Na webu daňové správy - v EPO - nelze vyplnit datum narození a hlásí kritickou chybu - chce to rodné číslo - jak toto vyřešit, pokud bychom chtěli podat elektronicky a rodné číslo nebylo v ČR přiděleno?

3) Poplatník má adresu hlášeného místa pobytu v Praze - je tedy jeho místně příslušný FÚ pro hlav. město Prahu dle § 13 daňového řádu?

4) A dále v přiznání na řádku 16. Obec - kde se obvykle zdržoval - může být obec dle adresy hlášeného místa nebo kde nejčastěji pobýval? Pokud by nejčastěji pobýval v Brně, pak na ř. 16 bude Brno a Praha zůstane stejná, tj. místo, kam podá přiznání, je pořád Praha dle § 13 daňového řádu? Zjišťuje toto někdo, kde se poplatník a kolik dní přesně pohybuje - tj. vyplnění řádku 16?

Podíly na zisku - srážková daň do přiznání

Poplatník pracující jako zaměstnanec i OSVČ, podává daňové přiznání. Do přiznání uvádí všechny příjmy. Dostal mj. třikrát potvrzení o příjmech na srážkovou daň - všechny tři potvrzení jsou stejná - člověk z nich nevyčte, zda je to na dohodu o provedení práce, či na podíl na zisku. Je to jedno, zda je to z DPP, či z podílu na zisku - nerozlišuje se to pro účely přiznání? Buď zařadím všechny tři DPP do přiznání, tj. i 2 x DPP a jednou podíl na zisku nebo žádnou srážkovou daň - je to tak? V případě, že bychom zařadili do přiznání, pak to bude uvedeno v ostatní příloze jako DPP - úhrn příjmů ze závislé činnost a dále ve sloupečku sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů?

Sleva na dani - student

Právě připravuji roční zúčtování pro zaměstnankyni, která loni v lednu (26. 1.) 2018 vykonala státní zkoušku - bakalář, poté byla vedena na úřadu práce od 7. 2. do 26. 2. (takže necelý měsíc), než nastoupila do zaměstnání, kde je doposud. Následně zahájila další studium (magisterské) na druhé vysoké škole od podzimu 2018 (tudíž v zimním semestru - dosud). Kolik měsíců si může za rok 2018 uplatnit do ročního zúčtování? 

Osvobození příjmů z prodeje bytové jednotky

Fyzická osoba prodává bytovou jednotku, kterou nabyla koupí. V této bytové jednotce neměla nikdy bydliště. Doba mezi nabytím a prodejem je kratší než 5 let. Prostředky získané prodejem jednotky použije na výstavbu a vybavení rodinného domu. Tento rodinný dům bude spoluvlastnit se svým partnerem a bude jej používat ke svému trvalému bydlení. Vztahuje se na příjem z prodeje bytové jednotky za těchto okolností osvobození od daně z příjmů?