Rozvaha (62)

Rozvaha a výsledovka

Společnost s r. o. vznikla v roce 2019, ale zatím žádnou činnost nevykonávala. Pro s. r. o. budeme sestavovat účetní rozvahu ve zkráceném rozsahu - je tento postup správný? U Aktiv tedy uvedeme pouze čtyři řádky A-D a u oběžných aktiv uvedeme 100 000 ve sloupci brutto a netto a minulé období bude nulové. A v pasivech uvedeme A, B, B+, C a D. U A Vlastního kapitálu uvedeme Běžné období 100 000 a ve sloupci min.účetní období 0. Ve výsledovce uvedu všechny řádku nulové. Dále ačkoliv zatím s.r.o. činnost nevykonávala lze do přílohy k účetní závěrce uvést informace ohledně ocenění, metodách atd.? Je to možné - předpokládám, že přílohu k účetní závěrce také musíme sestavit?

Proúčtování přeměny obchodní korporace

Naše společnost (společnost A) prošla rozdělením odštěpením sloučením, kdy byl do společnosti B převeden podíl na dceřiných společnostech společnosti A (+ bylo převedeno vše, co s podíly souvisí). Ve společnosti A jsou tyto převáděné podíly účtovány na účtu 061. K nim byl mimo jiné např. účtován oceňovací rozdíl na účtu 414. Rozhodným dnem přeměny je 1.1.2019. Do obchodního rejstříku bude změna propsána někdy koncem listopadu 2019. Máme sestavené zahajovací rozvahy k rozhodnému dni u obou společností. Nyní bychom měli ve společnosti A nastavit k 1.1. sestavenou zahajovací rozvahu, kde již nebudou figurovat obchodní podíly na účtu 061. Jak to provést? Lze to nějak proúčtovat např. interním dokladem k 1.1.? Jak by potom vypadalo účtování? Lze použít účet 417 - rozdíly z přeměn obchodních korporací? Zároveň bychom měli ve společnosti A přeúčtovat příslušné pohyby za rok 2019, které přímo souvisejí z odštěpovanými podíly. Jak má toto přeúčtování vypadat? Jak se bude o tomto účtovat?

Výkazy k závěrce

Jsme společnost s ručením omezeným, které nemá povinnost podávat výkazy v plném rozsahu. Přesto výkazy v plném rozsahu podáváme. Nyní nám finanční úřad volal, že nesmíme podávat rozvahu v plném rozsahu. Má pravdu? Zakazuje mi to nějaké ustanovení zákona?

Nesrovnalosti účtů 311 a 321

Jak opravit učty 311 a 321 v učetnictví? Nesedí stavy v knize pohledávek a závazků se stavy v rozvaze. V rozvaze na účtě 311 jsou částky nižší než v knize pohledávek, na účtě v rozvaze 321 je stav vyšší než v knize závazků. Dohledat chyby nelze, jedná se o chyby v účtování záloh v minulých letech. Potřebujeme stavy srovnat. 

Kategorizace účetních jednotek

V případě, že účetní jednotka splňuje kritéria stanovená zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro kategorizaci účetních jednotek a je malou či mikro jednotkou nepodléhající auditu, může vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle § 13a, ve kterém jsou mimo jiné definovány i paragrafy, které nejsou povinny tyto účetní jednotky použít.

1. Dle § 13a odst. 1 písm. d) nepoužijí ustanovení § 26 odst. 3 - to znamená, že nejsou povinny tvořit účetní opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti a budou tvořit pouze daňové opravné položky. Pokud tomu tak je, co s vytvořenými opravnými položkami do r. 2015 - rozpustí se?

2. Malé a mikro účetní jednotky dle § 13a odst. 1 písm. e) nebudou přeceňovat k rozvahovému dni účty a pokladnu vedenou v cizí měně k 31. 12. kurzem ČNB, pokud používaly k přepočtu cizí měny denní kurz; platí totéž i o pohledávkách a závazcích?

Závazky v rozvaze

Dobrý den, pokud obdržím dnes přijatou fakturu, která byla vystavena dne 31. 12., musí být z hlediska rozvahy - závazků navedena do roku 2016 anebo může být navedena v roce 2017 a v roce 2016 bude figurovat v interním dokladu na MD 504/D 383?

Kurzové rozdíly k rozvahovému dni

Je povinnost přepočtu cizích měn kurzem k rozvahovému dni u účtů 381-Náklady příštích období a účtu 384-Výnosy příštích období?

Ukládání dokumentů do Sbírky listin

Ve vašem nově vydaném časopise jsem se dočetla, že společnosti, které se svými parametry člení mezi tzv. malé společnosti nemusí za rok 2015 dodávat do Veřejného rejstříku - Sbírky listin účetní závěrku. Chtěla jsem si potvrdit, zda to tak skutečně je? Jsme s. r. o. zabývající se obchodní činností a v roce 2014 máme ve Sbírce listin uloženou rozvahu + výkaz zisků a ztrát + přílohu. Máme tedy povinnost za rok 2015 do Sbírky tyto dokumenty opět doručit nebo nikoli?

Účetnictví 2016

Které účty v účtové osnově byly k 31. 12. 2015 zrušeny a které účty vznikly nově - jak jsou druhově děleny? (aktivní, pasívní) A dá se někde stáhnout nová rozvaha a výsledovka?

NE/přecenění všech cizoměnových položek na konci účetního období

Jaká jsou rizika v případě, (kdy naše společnost je organizační složka) a na konci účetního období se špatným kurzem přecenila všechny cizoměnové položky z rozvahy. Vyšla nám ztráta přes 10 mil. CZK, proto se domnívám, že by případné riziko nebylo tak velké ze strany finančního úřadu. Kurzové ztráty na závazcích by činily přes 4 mil. CZK a na pohledávkách do 100 000 Kč. Protože již reporting proběhl, je pro mě náročné prosadit složitou opravu, proto se potřebuji poradit, zda-li podstoupit riziko a nechat to tak, jak je nebo jít do toho, že musím provést všechno znovu. Jaká jsou rizika při zachování přepočtu rozvahy na konci účetního období ve špatném kurzu?