Zůstatková cena (121)

Zůstatková cena, výpočet při přechodu na paušální výdaje

V roce 2017 jsem koupil osobní automobil za 250 000 Kč, vložil ho do obchodního majetku, ale v roce 2017 jsem nezahájil odpisování. V roce 2018 jsem přešel na uplatňování výdajů procentem z příjmů. V roce 2020 jsem toto auto prodal. Budu jeho příjem danit v § 10 ZDP? Mohu si uplatnit oproti příjmu z prodeje zůstatkovou cenu auta? Jak budu počítat zůstatkovou cenu, kterou si uplatním jako výdaj v § 10 ZDP?

Fyzická likvidace majetku

Společnost s r. o. pořídila v roce 2012 za 355 000 Kč chemický sklad, jedná se o stavbu buňky uvnitř pronajaté nemovitosti, v roce 2015 tento sklad upravila a cena se zvýšila na 664 000 Kč. Dnes v roce 2021 již takový sklad nevyhovuje podmínkám skladování chemických materiálů a byl rozebrán a odvezen na likvidaci. V loňském roce byl postaven nový chemický sklad na jiném místě. Jak naložit se zůstatkovou cenou 531 000 Kč? Lze odepsat daňově, když máme potvrzení o převzetí k likvidaci? Musíme vrátit DPH ze zůstatkové ceny? Na jaký účet se zaúčtuje zůstatková cena? 

Vyřazení zabaveného majetku

Celní úřad zabavil společnosti hmotný majetek - hrací přístroje. Tento majetek není ještě zcela odepsaný, při nákupu byla uplatněna DPH. Majetek pravděpodobně nebude nikdy navrácen. Jak se s touto situací vypořádat z daňového a účetního hlediska: vyřadit předmětné přístroje z majetku firmy? Bude zůstatková cena daňová či nedaňová? Jaký postup z hlediska uplatněné DPH? Od pořízení uplynuly 4 roky. 

Poloviční odpis a odpis zůstatkové ceny

Když prodáme neodepsanou věc, můžeme si při vyřazení uplatnit zůstatkovou cenu do daňových nákladů. K čemu je potom dobré využít ještě poloviční odpis v roce prodeje, když můžeme zaúčtovat pouze zůstatkovou cenu?

Odpisy při změně spoluvlastnických podílů

Poplatník fyzická osoba zdaňuje příjmy z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmů. Je spoluvlastníkem nemovitosti a se souhlasem druhého spoluvlastníka nemovitost pronajímá on sám. Veškeré příjmy a výdaje zdaňuje tudíž také on sám, výdaje uplatňuje v prokázané výši. Uplatňuje i odpisy v plné výši z celé nemovitosti. Nyní odkoupí od druhého spoluvlastníka jeho podíl a stane se tak jediným vlastníkem nemovitosti. Uplatňuje zrychlené odpisy. Z jaké ceny bude nyní po odkoupení podílu uplatňovat odpisy? Příklad: cena nemovitosti 800 000 Kč při zahájení odpisování, zůstatková cena 500 000 Kč a kupní cena je 300 000 Kč. Počítáme správně novou cenu pro odpisování: 500/2 (polovina zůstatkové ceny) + 300 000 Kč (cena za odkoupený podíl) = 550 000 Kč, popř. jak cenu stanovit? 

Prodej skladu

Fyzická osoba vede daňovou evidenci a stále podniká. Sklad měla ve firmě do 31. 12. 2018. V roce 2020 bude prodávat sklad za 1 mil. Kč a jeho ZC je 442 000 Kč. Musím v DP, které budu podávat v roce 2021 udávat v § 7 ZDP nebo ho mohu zdanit v § 10 ZDP: 1 000 000 - 442 000 = 558 000 Kč a tím se vyhnout vyššímu placení soc. a zdrav. pojištění? 

Likvidace majetku

Firma vedoucí účetnictví má v evidenci počítač v PC do 40 000 Kč, který dle směrnice odpisuje 36 měsíců. Daňové odpisy se rovnají účetním. Ve 30. měsíci se počítač pokazí - vadná základová deska, neopravitelné. Půjde o likvidaci ještě neodepsaného majetku v důsledku opotřebení (pak zůstatková cena bude daňově uznatelná) nebo o likvidaci v důsledku škody (nebude náhrada od pojišťovny, proto zůstatková cena by byla nedaňová)?

Vyřazení havarovaného automobilu z obchodního majetku

Společnost v roce 2018 koupila automobil ve výši 50 000 Kč + DPH. Zařadila do majetku a začala odpisovat. V 12/2019 byl automobil zničen - havárie. V roce 2019 uplatním pouze poloviční odpisy? Auto vyřadím z majetku MD 082/D 022. A pak zaúčtuji zůstatkovou cenu na účet 549 a vzhledem k tomu, že pojišťovna nic nezaplatí, tak je to nedaňový náklad? 

Zůstatková cena při prodeji majetku v daňové evidenci

Fyzická osoba podnikající, která vede daňovou evidenci, vystaví 1. 11. 2019 fakturu za stroj zařazený v obchodním majetku. Splatnost faktury je v roce 2020. Stroj není plně odepsaný. Dojde ke snížení základu daně o zůstatkovou cenu prodaného stroje za zdaňovací období 2019, i když bude faktura za stroj uhrazena až v roce 2020?

Vyřazení automobilu z obchodního majetku a jeho následný prodej

OSVČ, plátce DPH, zakoupila automobil v 11/2016, uplatnila DPH při pořízení. Uplatňovala paušál na dopravu. Automobil výhradně používala pouze pro svou ekonomickou činnost. V lednu 2020 vyřadí automobil z obchodního majetku firmy a v následujících měsících roku 2020 automobil prodá. Z prodeje automobilu v roce 2020 odvede DPH z prodejní ceny vozu. Odpisy nebyly v minulých letech uplatněny v plné výši, zůstatková cena vozu bude nákladem OSVČ? Protože majetek nesplňuje pětiletý test na osvobození daně z příjmu, bude prodej automobilu příjmem OSVČ podle § 10 zákona o daních z příjmů. Příjem z prodeje ale nezvýší daňový základ pro odvod zdravotního a sociálního pojištění za rok 2020, protože majetek byl vyřazen v lednu 2020 z obchodního majetku. Je shora popsaný postup, jak z hlediska odvodu DPH, tak i DPFO správný?