Zůstatková cena (113)

Zůstatková cena při prodeji majetku v daňové evidenci

Fyzická osoba podnikající, která vede daňovou evidenci, vystaví 1. 11. 2019 fakturu za stroj zařazený v obchodním majetku. Splatnost faktury je v roce 2020. Stroj není plně odepsaný. Dojde ke snížení základu daně o zůstatkovou cenu prodaného stroje za zdaňovací období 2019, i když bude faktura za stroj uhrazena až v roce 2020?

Vyřazení automobilu z obchodního majetku a jeho následný prodej

OSVČ, plátce DPH, zakoupila automobil v 11/2016, uplatnila DPH při pořízení. Uplatňovala paušál na dopravu. Automobil výhradně používala pouze pro svou ekonomickou činnost. V lednu 2020 vyřadí automobil z obchodního majetku firmy a v následujících měsících roku 2020 automobil prodá. Z prodeje automobilu v roce 2020 odvede DPH z prodejní ceny vozu. Odpisy nebyly v minulých letech uplatněny v plné výši, zůstatková cena vozu bude nákladem OSVČ? Protože majetek nesplňuje pětiletý test na osvobození daně z příjmu, bude prodej automobilu příjmem OSVČ podle § 10 zákona o daních z příjmů. Příjem z prodeje ale nezvýší daňový základ pro odvod zdravotního a sociálního pojištění za rok 2020, protože majetek byl vyřazen v lednu 2020 z obchodního majetku. Je shora popsaný postup, jak z hlediska odvodu DPH, tak i DPFO správný? 

Ukončení zemědělské činnosti OSVČ a následný převod - prodej z otce na syny

Zemědělský podnikatel, OSVČ, chce vzhledem k věku ukončit podnikání a předat zemědělský závod svým 3 synům, kteří by za tímto účelem založili s. r. o. s předmětem podnikání „zemědělská výroba“ a pokračovali v zemědělské činnnosti společně. Převod chce uskutečnit formou prodeje zemědělského závodu jako celku. Cena by byla stanovena součtem: zůstatkových cen HIM, zásob (živá zvířata) oceněných skutečnými náklady, pohledávek a závazků dle účetnictví (knihy pohledávek a závazků). Bude tento prodej osvobozený od daně z příjmů pro otce a může s. r. o. tento prodej zahrnout do svých nákladů (odpisy, zásoby)?

Zůstatková cena automobilu po nehodě

Měl jsem dopravní nehodu. Pojišťovna mi napsala, že bude řešit pojistnou událost jako totální škodu. Ocenila „cenu zbytků vozidla“ na 317 000 Kč a vozidlo bylo prodáno v aukci. Je daňovým výdajem celá zůstatková cena vozidla, nebo jen zůstatková cena do výše plnění pojišťovny? Jde o ustanovení zákona o zůstatkové ceně v návaznosti na prodej vozidla (zůstatková cena je celá daňová) nebo na likvidaci z důvodu škody na majetku, z důvodu které bylo vozidlo vyřazeno (zůstatková cena daňová do výše plnění pojišťovny)?

Snížení hodnoty automobilu

Právnická osoba, plátce DPH, pořídila letos auto za 1 mil. Kč, z důvodu havárie ho bude prodávat za 50 000 Kč. Havarijní pojištění nemáme. Stačí protokol o havárii sepsaný ve firmě pro snížení hodnoty auta a odpis zůstatkové ceny?

Zpětný leasing v daňové evidenci

Fyzická osoba, plátce DPH, po uplynutí doby finančního leasingu odkoupil za 3 000 Kč předmět leasingu. Obratem ho prodal zpět leasingové společnosti za 600 000 Kč + 126 000 Kč DPH. Leasingová společnost předmět leasingu opět pronajala původnímu nájemci. Doba nájmu je 55 měsíců, první zvýšená splátka je 220 000 Kč. Za zůstatkovou cenu 3000 Kč jsem pořídila nový hmotný majetek, který není odpisován. Prodej majetku ve výši 600 000 Kč + DPH je zdanitelným příjmem z podnikání. Prodejní cena je vyšší, než by byla zůstatková cena při rovnoměrném odpisování z původní hodnoty, takže leasingové splátky jsou zpětně daňově uznatelným nákladem. První zvýšená částka leasingového nájemného je daňově neuznatelným výdajem, částku časově rozliším na dobu nájmu, tj. 220 000/55 x 6 (6 měsíců v roce 2018 byly zaplaceny první splátky). Je postup správný?

Daňová uznatelnost zůstatkové ceny majetku vyřazeného likvidací

Prosím o ujasnění daňové uznatelnosti zůstatkové ceny při vyřazení majetku likvidací (např. z důvodu technické zastaralosti). Jak postupovat, aby zůstatková cena byla daňová?

1) Drobný majetek evidovaný dle směrnice na účtech 022, pořizovací cena je do 40 000 Kč, účetní odpisy = daňové.

2) Dlouhodobý hmotný majetek (PC = 40 000 Kč a výše), účetní odpisy =/= daňové.

3) Jak je třeba doložit likvidaci? Je třeba protokol od likvidační firmy?

4) A jak je to s odvodem DPH u:

a) majetku výše uvedeného,

b) drobného majetku účtovaného při nákupu přímo do nákladů, pouze v operativní evidenci,

c) reklamních předmětů do 500 Kč účtovaných při nákupu přímo do nákladů, evidovaných v operativní evidenci - vyřazení v případě, že jiné předpisy neumožňují nadále propagovat zboží, ke kterému je reklamní předmět určen?

Pokračování v odpisování hmotného majetku

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, zamýšlí koupit stavbu za účelem plného využití k ekonomické činnosti.

1) Pokud byla stavba u původního vlastníka daňově odpisována, pokračuje nový majitel v již započatém odpisování, jako by ke změně majitele nedošlo?

2) Je-li kupní cena vyšší než cena zůstatková u původního vlastníka, plynou z této skutečnosti nějaké povinnosti? Krácení nároku na odpočet DPH či zvýšení základu daně o rozdíl mezi kupní a zůstatkovou cenou?

3) Pokud si na pořízení stavby vezme fyzická osoba úvěr, jsou úroky z úvěru daňově uznatelným výdajem?

Ukončení sdružení bez právní subjektivity

Otec a syn ukončili sdružení v letošním roce s podílem každého 1/2. Společný hmotný majetek odkoupil syn jako podíl otce a bude dále podnikat. Tento podíl bude se sazbou DPH 21 % ze zůstatkové ceny HIM. Syn také odkoupí podíl otce na zásobách s konkrétními sazbami DPH u zboží. Pohledávky a závazky byly uhrazeny, tak tedy není potřeba vyrovnávat. Zůstatek pokladní hotovosti si také společníci rozdělili 1/2 každý. Předpokládáme, že tento postup je v pořádku? Druhá otázka zní, zda u hmotného majetku, který se vrátil zpět společníkům, který v minulosti vložili do sdružení, se musí udělat vypořádání DPH a odvést DPH na výstupu. Uplatní se 10letý a 5letý test od uplatnění DPH na vstupu u HIM?

Prodej automobilu z majetku firmy a odvod DPH

V r. 2017 jsme koupili ojetý osobní automobil od soukromé osoby, tzn. nebylo možné odečíst DPH na vstupu. Nyní v r. 2018 přecházíme z podnikání FO na s. r. o. a automobil chceme vyřadit z majetku FO do osobního užívání. Při vyřazení musíme odvést DPH, ačkoliv jsme ho nemohli uplatnit na vstupu? Pokud ano, tak z jaké částky? Můžeme použít daňovou zůstatkovou cenu nebo cenu obvyklou?