Zůstatková cena (109)

Snížení hodnoty automobilu

Právnická osoba, plátce DPH, pořídila letos auto za 1 mil. Kč, z důvodu havárie ho bude prodávat za 50 000 Kč. Havarijní pojištění nemáme. Stačí protokol o havárii sepsaný ve firmě pro snížení hodnoty auta a odpis zůstatkové ceny?

Zpětný leasing v daňové evidenci

Fyzická osoba, plátce DPH, po uplynutí doby finančního leasingu odkoupil za 3 000 Kč předmět leasingu. Obratem ho prodal zpět leasingové společnosti za 600 000 Kč + 126 000 Kč DPH. Leasingová společnost předmět leasingu opět pronajala původnímu nájemci. Doba nájmu je 55 měsíců, první zvýšená splátka je 220 000 Kč. Za zůstatkovou cenu 3000 Kč jsem pořídila nový hmotný majetek, který není odpisován. Prodej majetku ve výši 600 000 Kč + DPH je zdanitelným příjmem z podnikání. Prodejní cena je vyšší, než by byla zůstatková cena při rovnoměrném odpisování z původní hodnoty, takže leasingové splátky jsou zpětně daňově uznatelným nákladem. První zvýšená částka leasingového nájemného je daňově neuznatelným výdajem, částku časově rozliším na dobu nájmu, tj. 220 000/55 x 6 (6 měsíců v roce 2018 byly zaplaceny první splátky). Je postup správný?

Daňová uznatelnost zůstatkové ceny majetku vyřazeného likvidací

Prosím o ujasnění daňové uznatelnosti zůstatkové ceny při vyřazení majetku likvidací (např. z důvodu technické zastaralosti). Jak postupovat, aby zůstatková cena byla daňová?

1) Drobný majetek evidovaný dle směrnice na účtech 022, pořizovací cena je do 40 000 Kč, účetní odpisy = daňové.

2) Dlouhodobý hmotný majetek (PC = 40 000 Kč a výše), účetní odpisy =/= daňové.

3) Jak je třeba doložit likvidaci? Je třeba protokol od likvidační firmy?

4) A jak je to s odvodem DPH u:

a) majetku výše uvedeného,

b) drobného majetku účtovaného při nákupu přímo do nákladů, pouze v operativní evidenci,

c) reklamních předmětů do 500 Kč účtovaných při nákupu přímo do nákladů, evidovaných v operativní evidenci - vyřazení v případě, že jiné předpisy neumožňují nadále propagovat zboží, ke kterému je reklamní předmět určen?

Pokračování v odpisování hmotného majetku

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, zamýšlí koupit stavbu za účelem plného využití k ekonomické činnosti.

1) Pokud byla stavba u původního vlastníka daňově odpisována, pokračuje nový majitel v již započatém odpisování, jako by ke změně majitele nedošlo?

2) Je-li kupní cena vyšší než cena zůstatková u původního vlastníka, plynou z této skutečnosti nějaké povinnosti? Krácení nároku na odpočet DPH či zvýšení základu daně o rozdíl mezi kupní a zůstatkovou cenou?

3) Pokud si na pořízení stavby vezme fyzická osoba úvěr, jsou úroky z úvěru daňově uznatelným výdajem?

Ukončení sdružení bez právní subjektivity

Otec a syn ukončili sdružení v letošním roce s podílem každého 1/2. Společný hmotný majetek odkoupil syn jako podíl otce a bude dále podnikat. Tento podíl bude se sazbou DPH 21 % ze zůstatkové ceny HIM. Syn také odkoupí podíl otce na zásobách s konkrétními sazbami DPH u zboží. Pohledávky a závazky byly uhrazeny, tak tedy není potřeba vyrovnávat. Zůstatek pokladní hotovosti si také společníci rozdělili 1/2 každý. Předpokládáme, že tento postup je v pořádku? Druhá otázka zní, zda u hmotného majetku, který se vrátil zpět společníkům, který v minulosti vložili do sdružení, se musí udělat vypořádání DPH a odvést DPH na výstupu. Uplatní se 10letý a 5letý test od uplatnění DPH na vstupu u HIM?

Prodej automobilu z majetku firmy a odvod DPH

V r. 2017 jsme koupili ojetý osobní automobil od soukromé osoby, tzn. nebylo možné odečíst DPH na vstupu. Nyní v r. 2018 přecházíme z podnikání FO na s. r. o. a automobil chceme vyřadit z majetku FO do osobního užívání. Při vyřazení musíme odvést DPH, ačkoliv jsme ho nemohli uplatnit na vstupu? Pokud ano, tak z jaké částky? Můžeme použít daňovou zůstatkovou cenu nebo cenu obvyklou?

Odstranění stavby

Jak postupovat po účetní, ale i daňové stránce, jestliže máme vydán souhlas od stavebního úřadu k odstranění stavby? Jak a kdy toto proúčtovat a je zůstatková cena stavby daňově uplatnitelná?

Prodej automobilu u příspěvkové organizace řízené MŠMT

Jak zaúčtovat prodej automobilu, kde zůstatková cena k prodeji je nulová, reálná hodnota je 18 000 Kč, prodejní cena je Kč 20 000. Jsme příspěvková organizace přímo řízená ministerstvem školství. Používáme účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky.

Ukončení nájemní smlouvy - technické zhodnocení pronajatých prostor provedené nájemcem

Se souhlasem pronajímatele odpisoval technické zhodnocení nájemce. K datu ukončení nájemního vztahu je u technického zhodnocení účetní zůstatková cena vyšší než zůstatková cena daňová. Aby nemuselo dojít k navýšení daňového základu o zůstatkovou cenu, stačí, když vyfakturujeme pronajímateli protiplnění v hodnotě rozdílu mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou technického zhodnocení? Bude protiplnění předmětem DPH? Jsme s. r. o., plátci DPH.

Prodej nemovitých věcí: stanovení základu daně v § 10 zákona o daních z příjmů

Jsem fyzická osoba, která má příjmy pouze z nájmu vlastních nemovitostí v § 9 zákona o daních z příjmů. Chci prodat nemovitou věc, kterou jsem odpisoval a odpisy jsem uplatňoval ve svých výdajích. Jaké výdaje mohu při prodeji nemovité věci uplatnit, abych správně stanovil základ daně?