Zůstatková cena (106)

Pokračování v odpisování hmotného majetku

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, zamýšlí koupit stavbu za účelem plného využití k ekonomické činnosti.

1) Pokud byla stavba u původního vlastníka daňově odpisována, pokračuje nový majitel v již započatém odpisování, jako by ke změně majitele nedošlo?

2) Je-li kupní cena vyšší než cena zůstatková u původního vlastníka, plynou z této skutečnosti nějaké povinnosti? Krácení nároku na odpočet DPH či zvýšení základu daně o rozdíl mezi kupní a zůstatkovou cenou?

3) Pokud si na pořízení stavby vezme fyzická osoba úvěr, jsou úroky z úvěru daňově uznatelným výdajem?

Ukončení sdružení bez právní subjektivity

Otec a syn ukončili sdružení v letošním roce s podílem každého 1/2. Společný hmotný majetek odkoupil syn jako podíl otce a bude dále podnikat. Tento podíl bude se sazbou DPH 21 % ze zůstatkové ceny HIM. Syn také odkoupí podíl otce na zásobách s konkrétními sazbami DPH u zboží. Pohledávky a závazky byly uhrazeny, tak tedy není potřeba vyrovnávat. Zůstatek pokladní hotovosti si také společníci rozdělili 1/2 každý. Předpokládáme, že tento postup je v pořádku? Druhá otázka zní, zda u hmotného majetku, který se vrátil zpět společníkům, který v minulosti vložili do sdružení, se musí udělat vypořádání DPH a odvést DPH na výstupu. Uplatní se 10letý a 5letý test od uplatnění DPH na vstupu u HIM?

Technické zhodnocení na najaté nemovité věci a ukončení nájmu

Firma provedla v roce 2014 se souhlasem majitele na najaté nemovité věci technické zhodnocení ve výši cca 700 000 Kč. Odečetla si DPH a odpisovala. Nyní by mělo dojít k ukončení nájemního vztahu - jak se bude postupovat z hlediska DPH? Zatím není vyřešeno, jakým způsobem bude vyřešeno vypořádání TZ s pronajímatelem. Je vysoce pravděpodobné, že nebude chtít zůstatkovou cenu uhradit. Jaký bude tedy postup i z hlediska daně z příjmů a dále pak také DPH? 

Prodej automobilu z majetku firmy a odvod DPH

V r. 2017 jsme koupili ojetý osobní automobil od soukromé osoby, tzn. nebylo možné odečíst DPH na vstupu. Nyní v r. 2018 přecházíme z podnikání FO na s. r. o. a automobil chceme vyřadit z majetku FO do osobního užívání. Při vyřazení musíme odvést DPH, ačkoliv jsme ho nemohli uplatnit na vstupu? Pokud ano, tak z jaké částky? Můžeme použít daňovou zůstatkovou cenu nebo cenu obvyklou?

Prodej automobilu u příspěvkové organizace řízené MŠMT

Jak zaúčtovat prodej automobilu, kde zůstatková cena k prodeji je nulová, reálná hodnota je 18 000 Kč, prodejní cena je Kč 20 000. Jsme příspěvková organizace přímo řízená ministerstvem školství. Používáme účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky.

Odstranění stavby

Jak postupovat po účetní, ale i daňové stránce, jestliže máme vydán souhlas od stavebního úřadu k odstranění stavby? Jak a kdy toto proúčtovat a je zůstatková cena stavby daňově uplatnitelná?

Zařazení nakoupeného DHM do účetnictví

Firma s. r. o., která vede účetnictví a je plátcem DPH, koupila starý, ale funkční televizní kabelový rozvod (TKR), který byl účetně i daňově odepsaný. TKR je skládal ze zařízení v odpisové skupině 2 a vedení v zemi v odpisové skupině 4. Pořizovací cena prodejce byla 7.704.970,- Kč, zůstatková hodnota z účetnictví činila 2.179.000,- Kč. Prodejce v účetnictví nerozlišoval dvě odpisové skupiny a vše vedl v odpisové skupině 4. Podle pořizovacích cen tvořil podíl odpisových skupin 4 a 2 cca 50%:50%. Prodejce i kupující se dohodli, že pro stanovení kupní ceny si nechají vypracovat znalecký posudek. Znalecký posudek se skládal ze zůstatkové ceny majetku 2.179.000,- Kč, a z ušlého výnosu do roku 2020 ve výši 8.780.000,- Kč. Prodávají a kupující se nakonec dohodli na smluvní ceně 11.907.000,- Kč. Jak na základě uvedených skutečností zaúčtovat uvedenou kupní cenu?

a) Rozdělit kupní cenu na dvě části a částku 5.953.500,-Kč zaúčtovat jako soubor zařízení v odpisové skupině 2, částku 5.953.500,- Kč jako vedení místní telekomunikační v odpisové skupině 4?

b) Nebo existuje ještě jiný daňově uznatelný způsob zaúčtování?

Ukončení nájemní smlouvy - technické zhodnocení pronajatých prostor provedené nájemcem

Se souhlasem pronajímatele odpisoval technické zhodnocení nájemce. K datu ukončení nájemního vztahu je u technického zhodnocení účetní zůstatková cena vyšší než zůstatková cena daňová. Aby nemuselo dojít k navýšení daňového základu o zůstatkovou cenu, stačí, když vyfakturujeme pronajímateli protiplnění v hodnotě rozdílu mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou technického zhodnocení? Bude protiplnění předmětem DPH? Jsme s. r. o., plátci DPH.

Prodej nemovitých věcí: stanovení základu daně v § 10 zákona o daních z příjmů

Jsem fyzická osoba, která má příjmy pouze z nájmu vlastních nemovitostí v § 9 zákona o daních z příjmů. Chci prodat nemovitou věc, kterou jsem odpisoval a odpisy jsem uplatňoval ve svých výdajích. Jaké výdaje mohu při prodeji nemovité věci uplatnit, abych správně stanovil základ daně? 

Prodej hmotného majetku

Firma s. r. o., plátce DPH, prodala hmotný majetek zařazený v obchodním majetku. Ke dni prodeje byla účetní zůstatková cena 0 Kč. Daňová zůstatková cena 50 000 Kč. V roce prodeje zaúčtuji 1/2 odpis hmotného majetku. O daňové zůstatkové ceně se neúčtuje, a tím neovlivňuje účetní hospodářský výsledek firmy. Úprava základu daně se provádí pouze přes daňové přiznání právnické osoby? Do jakého řádku daňového přiznání se správně uvádí daňová zůstatková cena hmotného majetku?