Věcné břemeno (40)

Smlouva o zřízení práva stavby a věcného břemene - evidence, odepisování

Společnost jako stavebník uzavřela v roce 2017 smlouvu o zřízení práva stavby - 100 let,

 • vlastník se stal v roce 2018 plátcem DPH,
 • v roce 2019 byla uzavřena smlouva
  •  o rozšíření práva stavby
  • a zřízení věcného břemene k pozemkům, věcné břemeno je uzavřeno na dobu trvání práva stavby,
 • stavební plat - právo stavby - je ve smlouvě stanoven jako roční, splatné měsíčně,
 • ve společnosti máme evidováno:
  •  - stavby/dlouhodobé závazky (dlouhodobé závazky = výpočet - 100 let),
  • uplatňujeme měsíční odpis - počet měsíců (1 200 měsíců) ,
  • rozšíření zaevidujeme jako zvýšení ceny práva stavby,
 • máme problém s věcným břemenem –
  • ve smlouvě je stanoveno –
  • zřízeno po dobu trvání práva stavby, tzn. 100 let –
  • 2 roky - úplata stanovena ročně + DPH – úplata bude hrazena měsíčně –
  • k 1. 4. běžného roku se zvyšuje roční úplata o inflaci –
  • ostatní ujednání - roční platební kalendář – pravidelné měsíční platby s vyčíslením DPH.

Je nutné evidovat věcné břemeno v majetku a měsíčně odepisovat, tzn. dopočítat cenu na 98 let - cca 48 mil. Kč, nebo je možné pouze evidenčně, zvyšovat průběžně vstupní cenu věcného břemene, a zároveň zvýšit oprávky (dle měsíčních splátek) – zůstatková cena by byla vždy 0?

Režim uplatnění DPH u věcného břemene cesty

Jsme vlastníky pozemku zatíženého věcným břemenem cesty. Podle § 1263 NOZ máme právo, aby oprávněné osoby přispívaly poměrně na náklady na zachování a opravy pozemku a podle § 127 odst. 3 NOZ máme právo, aby oprávněné osoby přispívaly poměrně k udržování pozemku. My jako vlastník, jsme plátci DPH, oprávnění (je jich více) jsou i nejsou plátci DPH. V jakém režimu z hlediska zatížení DPH se bude řešit náš požadavek na oprávněné osoby na poskytnutí finančního plnění z tohoto titulu?

Věcné břemeno mezi manželi

Manželé měli zúžené společné jmění. Manželka měla od manžela zřízené věcné břemeno k užívání bytu, který byl ve vlastnictví manžela. Manželé se rozvádí a manžel bude manželce za zrušení věcného břemene vyplácet „odstupné“. Bude vyplacené odstupné podléhat zdanění daní z příjmů?

Věcné břemeno

Společnost s ručením omezeným pořídila nemovitou věc, kde vázne věcné břemeno užívání. V kupní ceně bylo toto břemeno zohledněno. Bude se o věcném břemeni účtovat? Bude se vést na podrozvahovém účtu? A pokud ano, tak v ceně podle znaleckého posudku?

Dědické řízení a služebnost

Může být zděděna zřízená služebnost (věcné břemeno) po zemřelém, byla-li zřízena např. na dobu 20 let, během kterých původní oprávněný zemřel. 

Věcná břemena - DPH

Město je plátcem DPH a podepsalo smlouvu o zřízení věcného břemene. Jaké datum bude na faktuře jako DUZP? Den podpisu smlouvy nebo datum návrhu na vklad nebo datum provedení vkladu nebo den doručení oznámení o vkladu?

Inženýrské sítě

Společnost s r. o. A (investor) hradí veškeré poplatky, služby spojené s projektovou dokumentací atd., týkající se vybudování inženýrských sítí na 2 pozemcích ve vlastnictví společnosti a na jednom pozemku patřícím společnosti B. Jedná se vybudování vodovodu, který bude pak darován obci (předpokládám, že pak by byly potřeba na každou společnost darovací smlouva) buď bezplatně, nebo za úplatu 1 Kč.

Je možná průběžná přefakturace těchto poplatků a služeb v poměru 1:3 nebo je vhodnější vše ponechat na majetkovém účtě spol. A a při ukončení prací přeúčtovat najednou? Nebo jak nejlépe řešit? Jak bude vyřešena uplatněná DPH u plynovodu - prozatím nevíme, jak bude řešeno, a elektropřípojek, na které jsou s dodavatelem el. energie již uzavřeny na každou společnost smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene (bude z každé společnosti fakturováno s DPH)? Při bezúplatném zřízení věcného břemene (služebnosti inž. sítě - vedení troleje) vzniká povinnému nějaká daňová povinnost - ať už daň z příjmu, či DPH? 

Samostatné věcné břemeno - odepisování

Samostatné věcné břemeno ke stavbě nabyté úplatně na dobu neurčitou. Od kroku 2016 byla věcná břemena v rozvaze přesunuta z nehmotného majetku do hmotného majetku. Účetní jednotka má ve vnitřních směrnicích stanoveny u věcných břemen na dobu neurčitou účetní odepisování po dobu 72 měsíců. Lze odepisovat věcná břemena daňově?

Daň z příjmu - věcné břemeno

Poplatník vlastní zemědělský pozemek. Na jeho pozemku chce investor vybudovat svod dešťové kanalizace z přilehlé stavební haly. Za souhlas s touto stavbou bude na pozemku zaknihováno věcné břemeno a poplatníkovi bude vyplacena finanční náhrada. Tato náhrada bude zdaněna daní z příjmu. Co je v tomto případě výdajem? Je možné vůbec nějaký výdaj uplatnit proti příjmu?

Zdanění věcného břemena

Občan – fyzická osoba, vlastní cestu. Chce zřídit věcné břemeno ve prospěch souseda. Pokud bude věcné břemeno za úplatu, zdaní vlastník cesty příjem peněz a soused nezdaní nic, nebo bude počítat daň z hodnoty věcného břemene oceněné znalcem, nebo lze použít nějakou obecnou hodnotu? Pokud to bude bezúplatně zřízené věcné břemeno, bude soused danit částku, která odpovídá hodnotě věcného břemene uvedeného ve smlouvě? Nebo je zapotřebí ocenění znalcem? Je možné uplatnit nějaký výdaj k danému úplatnému či bezúplatnému příjmu?