Daňová kontrola (46)

Archivace účetních dokladů a daňová kontrola

V současné době probíhá u s. r. o. daňová kontrola na daň z příjmů za rok 2014. V rámci odvolání požadujeme zohlednit daňové odpisy, které nebyly v řádném daňovém přiznání uplatněny (přerušení podle § 26 odst. 8 ZDP). Odvolací FÚ požadavek akceptuje, ale chce doložit inventární karty majetku s průběhem odepisování (není problém, samozřejmě máme) a dále chce doložit vstupní cenu, ze které se daňové odpisy počítají. Na základě výzvy máme zaslat faktury, kupní smlouvy, protokoly o předání. Jedná se o výrobní linky nakupované v letech 2001, 2002 a 2003. Bohužel daňový subjekt má ve skartační směrnici uvedeno, že účetní doklady se archivují deset let od skončení účetního a zdaňovacího období. Doklady v archivu již nejsou a nelze je získat ani u dodavatele. Máme možnost nějaké obrany proti postupu správce daně? Bude stačit k uznání odpisů jen doložení inventárních karet majetku? 

Kontrola firmy ve ztrátě

OSVČ vykázala v roce 2011 daňovou ztrátu. Dokdy lze kontrolovat r. 2011, r. 2013, r. 2017? V ostatních letech měla vždy kladný základ daně, daňové přiznání se podávalo daňovým poradcem. Jak by to vypadalo, kdyby měla ztrátu v roce 2011 a poté ještě v roce 2019?

Daňová kontrola

Je někde (v daňovém řádu?) stanoveno, jak dlouho může trvat daňová kontrola či místní šetření a do kdy musí být ukončena?

Přezkoumání daňových rozhodnutí, dodanění pojistného

Jsme právnická osoba, plátce DPH. FÚ v červnu 2017 zahájil kontrolu na daň z příjmů za rok 2014 a 2015 a 20.12. 2018 byla kontrola uzavřena s doměrkem daně z příjmů 2014 za dodanění neuhrazeného sociálního a zdravotního pojištění z mezd svých zaměstnanců (dodanění zůstatku na účtu 336 k 31. 12. 2014) . Až teď jsme ale zjistili, že naše firma měla tento zůstatek už z roku 2013. Pojistné se tedy mělo dle mého názoru dodanit už v DPPO za rok 2013? Je možné, a případně jakým způsobem, ještě znovu kontrolu otevřít nebo přezkoumat v souvislosti s tímto zjištěním? Je dodanění pojistného v roce 2014 finančním úřadem správné?

Daňová kontrola

Naše společnost realizovala za zdaňovací období 2016 daňovou ztrátu. Zároveň jsme si nechali zpracovat dokumentaci k odpočtu na tzv. výzkum a vývoj - neuplatnili jsme ji ale právě z důvodu vykázání daňové ztráty. Nyní u nás byla zahájena daňová kontrola na rok 2016 a hrozí, že nám bude zvýšen základ daně - můžeme v rámci daňové kontroly, tj. stavu, kdy nám bude zvýšen základ daně, dodatečně uplatnit tento odpočet?

Okamžik zaúčtování dodatečného platebního výměru na DPH

Na základě výsledků kontroly vystavil FÚ v březnu 2017 dodatečný platební výměr na DPH. Odvolání bylo zamítnuto v únoru 2018. Ve kterém roce bude DPH daňovým výdajem v návaznosti na pokyn D-22, k § 23 odst. 2 ZDP? Dle § 101 odst. 5 daňového řádu je vůči příjemci rozhodnutí účinné okamžikem jeho oznámení. Stačí tedy oznámení platebního výměru nebo se čeká na rozhodnutí odvolacího orgánu?

Kontrola DPPO po uplatněné ztrátě

Firma - právnická osoba podnikající od roku 1996 - měla v roce 2009 jedinou ztrátu, pak zase už zisk. V roce 2010 ztrátu uplatnit nemohla, protože zisk byl malý. Proto uplatnila část ztráty v roce 2011 a zbytek v roce 2012. Kontrolu správce daně měla firma jen v roce 2005, jinak žádnou. Které roky může správce daně kontrolovat v roce 2017 a které od roku 2018?

Důkazní břemeno

U podnikatele probíhá daňová kontrola, podnikatel vede daňovou evidenci. Kontrolní pracovníci, kteří prověřovali daňové doklady, zpochybnili přijaté faktury za provedené zamečnické práce a polotovary u dodavatele, který je v současné době v likvidaci. Správce konkurzní podstaty nemá k dispozici účetnictví a nemůže se vyjádřit. V době, kdy byly kooperace prováděny, dodavatel běžně existoval, byl plátcem DPH. To vše je možné i dnes si ověřit. Výpověď bývalého jednatele, který spolupráci potvrdil, byla kontrolními pracovníky zpochybněna. K jednotlivým daňovým případům existují daňové doklady se všemi náležitostmi, dodací listy, platby byly prodeny bezhotovostně na bankovní účet dodavatele. Nejedná se o spotřební zboží, výrobky, které podnikatel kompletuje, podléhají přísné kontrole a jsou dodávany významnému výrobci složitých zařízení. Není možné je použít na cokoliv jiného. Otázka důkazního břemene na straně poplatníka je jasná, ale kde existuje racionální hranice při stupňování nových a nových důkazních požadavků. Je správné, aby podnikatel byl trestán za nedbalost jiné osoby a v řaděm případů i za nedůslednost správních orgánů?

Společnost s ručením omezeným - ztráta v roce 2009

Naše společnost měla v roce 2009 účetní i daňovou ztrátu. Ostatní roky od roku 2002 do této doby jsme měli vždy zisk. Jsme plátci DPH, máme 5 zaměstnanců. Do kterého roku musíme uschovávat účetní doklady? Na které roky nám může přijít kontrola z finančního úřadu na daň z příjmu a na DPH?

Výpočet úroku z prodlení

Společnost s ručením omezeným měla přeplatek na DPPO vzniklý v roce 2013, jelikož probíhala daňová kontrola na DPPO rok 2012, ponechala tento přeplatek na případný doměrek na DPPO. Kontrola byla ukončena až v červenci v roce 2015 a byl vyměřen doměrek. Doměrek byl uhrazen přeplatkem z roku 2013. Úrok z prodlení byl však vypočten až do července 2015, ačkoliv přeplatek vznikl již v roce 2013. Počítá se úrok z prodlení ke dni vzniku přeplatku nebo až ke dni ukončení kontroly?