Autorský zákon (28)

Ostatní příjmy - rozdělení příjmů mezi členy kapely

Fyzická osoba, podnikatel, má příjmy dle § 7 ZDP a zároveň má občasné příjmy z hudební produkce. Má kapelu, která občas hraje na plesech a zábavách. Za hraní dostane zaplaceno, jde to na jeho jméno a adresu. Tuto částku vyplatí rovným podílem všem hudebníkům a i sobě. Příjem z této činnosti je 91 100 Kč, hudebníkům vyplatil 74 600 Kč, sobě 16 500 Kč. Jakou částku má úvest do oddílu § 10 ZDP jako příjem, když do výš 30 000 Kč je to osvobozeno, a co do výdajů? 

Zdanění zděděných autorských práv

Po svém otci jsem zdědila autorská práva na hudbu. Každoročně dostávám od OSA výpisy z celého světa a mám problém s Rakouskem. V Rakousku mi srazili jejich daň a já jsem si ji dříve započetla na vlastní daňovou povinnost (podala jsem daňové přiznání, § 10). teď jsem se ale dozvěděla, že prý došlo k nějaké změně Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění ČR - AT a FÚ mi nechce zápočet sražené rakouské daně uznat. Můžete mi k tomu, prosím, podat nějaké vysvětlení? 

DPH u autorských práv

Klient je plátce DPH jako OSVČ, zároveň je v hlavním pracovním poměru. Je dědicem autorských majetkových práv k výtvarným dílům svého dědečka. Letos bude poskytovat nevýhradní licenční smlouvu na použití díla svého dědečka za úplatu. Je povinen odevzdat i z honoráře za poskytnutí licence DPH, když to není předmětem jeho podnikání a bude to jen jednorázově přijatá platba?

Fotky modelky s výrobky OSVČ na webových stránkách

Jsem OSVČ a nechávám si mé výrobky fotit s modelkou (např. šaty). Fotky vkládám na své webové stránky. Je nutné uzavřít nějakou smlouvy s modelkou, že budu její fotky tedy s mými výrobky vystavovat na svých stránkách? Popřípadě fotky vystavovat jinde na internetu v souvislosti s prodejem mých výrobků? Jakou bych s ní měla uzavřít smlouvu, aby vše bylo v pořádku - bude se jednat o focení např. 10x za rok. Mohla by modelka v případě, že by mi žádnou smlouvu nebo žádný papír nepodepíše, po mne pak vyžadovat nějaké peníze, resp. nějakou náhradu, že vystavuji její fotky s mými výrobky? Nebo stačí podepsat s ní souhlas o vystavení fotek? Jak toto nejlépe ošetřit? Modelka je studentka a občas "se mi vyfotí", ale chci vše udělat dle zákona a tak, aby si jednoho dne např. nenárokovala nějaké peníze atd.

Doplňující dotaz:

Děkuji za nastínění situace. Modelka vždy dostává odměnu dle dohody např. 300 Kč za vyfocení (vyfotí jí její rodiče) a fotky mi zašle. Je tedy dobré mít souhlas dle § 84 NOZ a násl. - lze tedy jako nadpis dohody např. uvést souhlas se zveřejněním fotek či jinak? Nemá to žádnou pevně danou formu a může být v souhlasu uvedeno, že odměna je vždy stanovena ústně dle dohody? Nemusí být vždy před focením stanoven nový souhlas - může být souhlas dát na více focení, a tedy poskytnutých fotek a balíčků fotek?

Zabezpečení ochrany autorství

Jak se dá ochránít - když někdo píše povídky, a chce je nabídnout k vydání - ale bojí se, aby mu nebyly ukradeny. 

Zdanění nevyplacených honorářů

Jsme hudební vydavatelství s velmi dlouhou historií, problém, který teď řešíme je, že nás auditor nutí do zdanění starých nevyplacených honorářů, které vznikají dle autorského zákona. Proces je následující, umělci náleží honorář z prodejů jeho titulů, po vyúčtování prodejů za nějaké období (např. kvartál) se umělci oznámí na jakou částku má nárok, a zároveň se vyzve k dodání čísla bankovního účtu, na který má být plnění posláno. Ve většině případů se dočkáme odpovědi, ale jsou někteří umělci, kteří se nám léta neozvali, my evidujeme závazek z honoráře. Po prostudování ZDP jsme dospěli k následujícímu závěru: nevyplacené honoráře nemají žádnou splatnost (jsou splatné ihned jak nám umělec doručí bankovní spojení) a nejsou ani promlčitelné, a neodpovídají pohledávce, neboť nejsou zachyceny umělcem v účetnictví nebo daňové evidenci, tudíž nejsou předmětem příslušného ustanovení ZDP (§ 23 odst. 3 a 12) a zdaňovat bychom je neměli. Můžete mi prosím naši domněnku potvrdit či vyvrátit.

Uplatňování výdajů procentem

Poplatník má živnostenský list na softwarové a grafické práce. Některé z těchto činností spadají pod autorský zákon. Může si ke všem příjmům z tohoto podnikání na základě ŽL uplatnit 60 % výdajů nebo z autorských příjmů jen 40 %?

Autorský honorář - starobní důchodce

Jsem fyzická osoba a vyplácím jednou ročně autorský honorář kolegyni, která se podílela jako spoluautor na vydání knihy. Honoráře jsou vždy vypočteny z prodaných výtisků za rok a činí přibližně 46 000 Kč a jsou vypláceny 1x za rok na základě vystavené faktury. Kolegyně pozastavila svůj živnostenský list (lektorská činnost ) z důvodu, že již nevykonává činnost - v současnosti je ve starobním důchodu. Jak bude nyní kolegyně danit autorské honoráře? Může dále vystavovat faktury, když není OSVČ, nebo jí je mám vyplácet pouze na základě výdajového dokladu podepsaného příjemcem honoráře? Domnívám se, že by měla živnostenský list opět obnovit a danit v § 7, s tím, že si může uplatnit výdaje 40 % a bude podléhat platbám OSSZ a ZP. 

Autorský honorář

Podnikatel - fyzická osoba, plátce DPH, sepíše smlouvu o autorské odměně za to, že s fyzickou osobou - nepodnikatelem natočí mluvené slovo a obdrží odměnu 300 Kč za toto slovo s tím, že se zaváže, že nahrávka se může použít jakkoliv a kdykoliv. Je správné mít ve smlouvě výslovně uvedeno, že tento příjem podléhá 15% dani, kterou odvede ten, kdo ji obdrží? A podnikatel - fyzická osoba, plátce DPH nic nedaní, jen si vyplaceno odměnu zařadí do nákladů? 

Doplňující otázka k dotazu ID 17485 - Honorář

Je předmětem DPH příjem podle § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů - příjmy výkonného umělce ve smyslu § 67 autorského zákona?