JUDr. Petr Bukovjan (172)

Výpověď ve zkušební době a stejný den neschopnost

Zaměstnanci jsme dali výpověď ve zkušební době, kterou podepsal na pracovišti a ten den odpoledne zašel k lékaři a byla mu vystavena neschopenka. Platí konec pracovního poměru ten den, nebo se prodlužuje o dny neschopnosti?

Nárok na dovolenou - odpracované hodiny v nepřetržitém provozu

Zaměstnanec pracuje v nepřetržitém provozu (domov pro seniory) ve dvousměnném provozu v režimu 11 a 12 hod za den.Kolik musí odpracovat hodin za rok, když má úvazek 37,5 hod/týden? Vyrovnávací období je 26 týdnů. Na kolik hodin má nárok na dovolenou v roce 2021? 

Jak se bude počítat průměr pro odpracováno za den? Například září 30 kalendářních dnů: 37,5 úvazek za týden děleno 7 dnů v týdnu krát 30 počet dnů za měsíc (160 hod), nebo 22 pracovních dnů krát 7,5 hod (165 hod). Jde o předpis fondu pro určení dlouhodobého plánu, když pracují ve směnách po 11 hod a 12 hodinách.

Nárok na dovolenou

Zaměstnankyně bude 22. 11. 2021 nastupovat na mateřskou dovolenou. V roce 2021 čerpala ošetřovné v období 8. - 11. 1., 18. - 20. 6., a ošetřovné z důvodů uzavření školních zařízení v období 5. - 9. 5. Jiné absence neměla. Směny má rozvržené pravidelně 8 hod/5 dní v týdny, nárok na dovolenou 4 týdnu. Po skončení mateřské dovolené (28 týdnů) hodlá zažádat o čerpání dovolené a poté nastoupit na rodičovskou dovolenou. Jaký nárok na dovolenou bude mít v roce 2021 a 2022?

Čerpání dovolené během vojenského cvičení

Může zaměstnanec čerpat u stávajícího zaměstnavatele řádnou dovolenou během vojenského cvičení (na základě žádosti zaměstnance), které bylo zaměstnavateli oznámeno vojenskou správou, nebo může zaměstnavatel během vojenského cvičení i vykazovat odpracovanou směnu, když zaměstnanec během vojenského cvičení zároveň pracoval pro zaměstnavatele? V předcházejících letech zaměstnavatel vykazoval neplacené volno. 

Navazující dotaz:  Dle ustanovení § 219 odst. 1 zákoníku práce k přerušení dovolené v době vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení nedojde, požádá-li zaměstnanec o pokračování v čerpání dovolené během těchto překážek v práci. Lze uvedenou citaci aplikovat i v situaci , kdy dle povolávacího rozkazu nastupuje zaměstnanec na vojenské cvičení dne 16.9. a zároveň v ten den začíná čerpat dovolenou? Zaměstnanec dostane z důvodu čerpání dovolené náhradu mzdy a zároveň bude pobírat služné od Armády ČR? A může si v tomto případě zaměstnavatel zažádat o poskytnutí podpory zaměstnavateli nebo je povinností zaměstnavatele oznámit Armádě ČR, že zaměstnanec čerpá dovolenou, a žádost o poskytnutí podpory zaměstnavateli vyplňovat nebude?

Příplatky za práci v noci a v neděli

Jak se správně (počet hodin) podle zákoníku práce počítají příplatky za noční a zároveň nedělní směnu. Příklad: směna začíná ve 22 hodin v neděli a končí v 5.30 hodin v pondělí. Lze se odchýlit od zákoníku práce ve prospěch zaměstnance?

Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci

Zaměstnanec při plném úvazku (37,5 hod. týdně) byl od ledna do července na DPN. Vznikne mu nárok za toto období na dovolenou?

Stanovení pracovní doby

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Svým zaměstnancům uvádíme do pracovních smluv mimo jiné:

1)     Provozním zaměstnancům např.: Článek 1 Druh práce, výše úvazku, pracovní doba

Zaměstnanec se touto smlouvou zavazuje vykonávat osobně pro zaměstnavatele práci, spočívající ve výkonu činnosti sekretářky. Tyto práce bude vykonávat na částečný pracovní úvazek 0,75. Pracovní doba činí 30 hodin týdně – 6 hodin denně – viz pracovní výkaz za daný měsíc. Zaměstnanec každý měsíc vyplňuje pracovní výkaz, kde je domluvená pracovní doba uváděna. Je třeba ještě dodatek smlouvy, kde např. stanovíme, že pracovní doba bude od 7.30 – 14.30 a přestávka v práci 11.30 – 12.00, nebo stačí jen ústní domluva?

2)     Asistentům pedagoga např.: Článek 1 Druh práce, výše úvazku, pracovní doba

Zaměstnanec se touto smlouvou zavazuje vykonávat osobně pro zaměstnavatele práci, spočívající ve výkonu asistentky pedagoga. Tyto práce bude vykonávat na částečný pracovní úvazek 0,8875. Pracovní doba činí 35,5 hodin týdně a je rozvržena i s přestávkami v práci do celého týdne.

3)     Učitelům např.: Článek 1 Druh práce, výše úvazku, pracovní doba

Zaměstnanec se touto smlouvou zavazuje vykonávat osobně pro zaměstnavatele práci, spočívající ve výkonu činnosti učitele střední školy. Tyto práce bude vykonávat na plný pracovní úvazek. Pracovní doba činí 40 hodin týdně a je rozvržena do celého pracovního týdne dle platného rozvrhu hodin, z toho:

  • 21 hodin přímé pedagogické činnosti,
  • 19 hodin práce související s přímou pedagogickou činností (dohledy, povinná přítomnost na pracovišti, zastupování za nepřítomného pedagogického pracovníka…).

Nepokryjí-li výše uvedené činnosti stanovenou pracovní dobu, rozvrhne si zaměstnanec sám, kdy a kde bude práci vykonávat. O svém rozvrhu informuje písemně ředitele školy. 

Nárok na dovolenou za rok 2021 - žena na RD a MD

Zaměstnankyně má pracovní poměr uzavřen na dobu neurčitou, od 1. 1. 2021 pokračuje v čerpání rodičovské dovolené na 1. dítě, které se narodilo 9. 10. 2019. Zřejmě od 2. září 2021 bude čerpat mateřskou dovolenou na 2. dítě, a to až do konce roku 2021 a dále. Vznikne jí nárok na dovolenou za rok 2021? Pokud ano, kolik dnů, když má celkový roční nárok 25 dnů x 8 = 200 hodin.

Výpověď v případě pracovní smlouvy na dobu určitou

Zaměstnavatel ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci podle § 52 odst. a), výpovědní doba uplyne 31. 10. 2021, zaměstnanci obdrží odstupné dle § 67. Zaměstnanci, kteří mají pracovní smlouvu na dobu určitou do 30. 11. 2021, mají také nárok na odstupné dle § 67 dle délky zaměstnání? Nebo je možné nedat těmto zaměstnancům výpověď, ale počkat na uplynutí doby, na kterou je pracovní smlouva sjednána, s tím, že v měsíci listopad by jim náležela náhrada mzdy z důvod překážek na straně zaměstnavatele?

Placené volno na tábor

Jezdím každý rok týden vařit na tábor, vždy si beru dovolenou. Tento rok jsem se dočetla o novele, že lze k této činnosti čerpat placené volno. Bohužel jsem se také dozvěděla, že bych musela rok soustavně pracovat s mládeží, což nesplaňuji. Není možné tedy toto placené volno čerpat?