Provozovna (33)

Provozovna, sídlo podnikání

OSVČ provádí opravy zemědělských strojů, bydlí v domě, který je napsaný na manželku, on má věcné břemeno, v majetku má jen 2 auta užívané pro podnikání. Tato adresa, kde bydlí, je v živnostenském rejstříku zapsána jako sídlo. Na zahradě má stodolu, kterou chce zrekonstruovat a používat jako sklad. Tato stodola by měla stejnou adresu jako sídlo, je potřeba hlásit na živnostenském úřadě stodolu jako provozovnu nebo je to hloupost a sídlo na této adrese stačí? Je možné zařadit stodolu do podnikání a výdaje na opravu, příp. technické zhodnocení dát do nákladů, nebo by musela být manželka spolupracující osoba? 

Povinnost zřízení provozovny

OSVČ poskytuje účetní služby v rodinném domě, ve kterém bydlí (má zde trvalý pobyt), avšak dům nevlastní. Dům je pouze v majetku přítele. V domě má svoji kancelář, kde účtuje. Klienti předávají doklady na různých místech, do kanceláře v domě nechodí. Musí si tato účetní zřídit v rodinném domě provozovnu, nebo jí stačí jen místo podnikání? A pokud musí zřídit provozovnu, potřebuje k tomu od přítele nějaké písemné povolení, nebo stačí trvalý pobyt, který zde účetní má?

Konečný příjemce na faktuře

U přijatých faktur je někdy ve formulářích uváděno kromě odběratele ještě i konečný příjemce. My máme v Praze sídlo společnosti, ale pobočku - provozovnu máme jinde. Je v pořádku, když jako odběratel je samozřejmě uváděn název a sídlo společnosti a v další kolonce jako konečný příjemce je opět název společnosti a adresa té provozovny, kam je zboží, popř. služby dodáváno? Chápeme to jako místo dodání a to je skutečně ten konečný příjemce - provozovna společnosti, je to tak? 

Provozovna doma - zvýšení daně z nemovitých věcí

OSVČ má doma pekárnu, kde peče dorty. Má to schváleno od stavebního úřadu, hygieny atd. Provozovna tvoří asi 1/3 z podlahové plochy celého domu. Je nutno z této plochy platit zvýšenou daň z nemovitých věcí?

DPH při fakturaci služeb do třetí země

Česká firma, plátce DPH, bude poskytovat poradenské a konzultační služby v Rusku pro firmu, která má sídlo v Číně. V České republice tato čínská firma nemá sídlo ani provozovnu. Jsou tyto služby osvobozeny od DPH? 

Zřízení provozovny u OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná provozuje volnou živnost, dva obory - práce s pilou v lese a řezbářství.

1. Musí mít dle zákona provozovnu?

2. na http://www.epravo.cz/top/clanky/provozovna-podle-zivnostenskeho-zakona-9151.html je uvedeno, že: provozování živnosti v provozovně, resp. její zřízení není povinností podnikatele. Živnostenský zákon nikde ve svých ustanoveních výslovně nevyžaduje zřízení provozovny podnikatelem. Záleží tedy zcela na rozhodnutí každého podnikatele, zdali si provozovnu zřídí či nikoliv." Pokud je výše uvedené tvrzení pravdivé, jak postupovat v případě, že živnostenský úřad zřízení provozovny vynucuje?

3. Může živnostenský úřad z důvodu odmítnutí zřízení provozovny živnost pozastavit (oba obory nebo pouze řezbářství)?

4. Pokud by svým případným rozhodnutím o pozastavení živnosti úřednice živnostenského úřadu porušila zákon, kde, jak a v jaké lhůtě se může OSVČ proti rozhodnutí odvolat?

DPH při přepravě zboží

Jsme český plátce DPH se sídlem v tuzemsku, všechny zmiňované subjekty nemají provozovny ani registraci k DPH mimo „mateřský“ stát. Dokumenty prokazující výstup nebo vstup zboží z EU respektive do EU jsou v pořádku.

1. Fakturujeme dopravu zboží z Německa do Švýcarska českému plátci se sídlem v tuzemsku. Fakturujeme se základní sazbou DPH. Nejedná se o službu vázanou na vývoz, protože vývozem se dle ZDPH rozumí pouze dodání zboží, které je přepraveno z tuzemska do třetí země. Místo plnění dle § 9 odst. 1 je v tuzemsku.

2. Fakturujeme dopravu zboží z Německa do Švýcarska osobě registrované k dani v jiném členském státě. Místo plnění dle § 9 odst. 1 je ve členském státě, kde má tato osoba sídlo (tedy jiný členský stát). Fakturujeme bez DPH, v přiznání k DPH uvedeme na řádek 21.

3. Český plátce DPH nám fakturuje dopravu zboží ze Švýcarska do Německa. Místo plnění je dle §9 odst. 1 v tuzemsku. Dle § 20 ZDPH se jedná o dovoz. Český dopravce by nám tedy měl fakturovat bez DPH, v souladu s § 69 ZDPH jako přepravu vázanou na dovoz. V přiznání K DPH toto vůbec neuvádíme.

4. Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nám fakturuje dopravu zboží ze Švýcarska do Německa. Fakturuje bez DPH. Místo plnění je dle § 9 odst. 1 v tuzemsku (máme zde sídlo) a dle českého ZDPH se jedná o osvobozenou přepravu vázanou na dovoz. V přiznání k DPH vůbec neuvádíme.

Přemístění zboží na provozovnu do jiného členského státu

Jsme česká firma, plátce DPH a prodáváme zboží jak v tuzemsku tak do jiných členských států EU. Na Slovensku máme výdejnu zboží a bylo nám přiděleno DIČ a IČ DPH (jsme plátci DPH na Slovensku). Pokud si zákazník objedná zboží s doručením na tuto výdejnu, převodkou toto objednané zboží přepravíme na výdejnu na Slovensko (jedná se pouze skladový pohyb, neuvažujeme žádný režim DPH). V současné době na Slovensku zřizujeme přímý prodej (pobočku), kde si zákazník zboží koupí až na místě. Zboží bude průběžně převáděno z našeho hlavního skladu v ČR na sklad na Slovensku. Chtěla bych se zeptat, zda v takovém případě bude tento převod zboží Přemístěním obchodního majetku z tuzemska do JČS podle § 64 odst 4., kdy česká firma osvobodí toto plnění od dph a uvede do ř. 20 daňového přiznání a souhrnného hlášení? Slovenská provozovna uvede ve svém přiznání k DPH toto přijetí zboží - má povinnost přiznat daň a zároveň nárok na odpočet DPH?

Slovenská firma s českým DIČ

Zpracovávám přiznání k DPH v ČR slovenské s. r. o. (je plátce DPH na Slovensku a v Čechách). Firma v České republice nakoupí materiál, zboží – v ČR nárokuje odpočet DPH. Pro osobu povinnou k dani - plátce DPH v ČR - bude provádět tyto služby:

–        dodání zboží s montáží v ČR

–        stavební práce na nemovité věci v ČR.

Tyto služby bude fakturovat slovenská s. r. o. na své slovenské DIČ v režimu přenesení daňové povinnosti na českého odběratele. Pokud by slovenské firmě vznikla v ČR provozovna dle zákona o DPH, fakturovala by tyto služby na české DIČ, dodání zboží včetně montáže s 21% DPH, stavební práce v režimu přenesení daňové povinnosti. Je moje úvaha správná?

 

Pohledávka za zaměstnancem

Můj klient, právnická osoba, s. r. o. má v pronájmu provozovnu a zboží není jejím majetkem (zboží je majetkem pronajímatele) má jí pronajímateli, zaměstnance na HPP a dne 23. dubna 2016 nedal denní tržbu do trezoru (má to v nařízení firmy), provozovna byla v tuto noc vykradena (zápis od policie). Zaměstnanec podepsal dohodu o uznání dluhu a výši měsíčních splátek srážkami ze mzdy. Zaměstnavatel byl nucen tržbu vybrat z bankovního účtu a odevzdat jí pronajímateli, tím vznikla firmě ztráta, která bude splátkami splácena. Mzda je zaměstnancům vyplácena převodem na účet. Jak zaúčtovat tento případ, včetně srážek ze mzdy?