RNDr. Libor Fiala (265)

Kniha jízd - krácení DPH soukromé kilometry

Společnost, plátce DPH, má pronajaté automobily. Uživatelé je používají k soukromým účelům a dodaňují 1% pořizovací ceny. Dále řidiči automobilů mají povinnost vždy na konci měsíce vypracovat knihu jízd a peníze za projeté soukromé km zaplatit zpět do firmy. Účetní společnost pro daný měsíc krátí fakturu za pronájem aut, za pohonné hmoty, myčku, chemikálie (voda do ostřikovačů); vždy daným procentem za daný měsíc podle projetých soukromých km daného řidiče. Neuplatňuje DPH a současně ho ani neodvádí z přijatých peněz za benzin/naftu.

a) Je neuplatněné DPH a k tomu i část neuplatněného nákladu za pronájem, myčku a ostřikovače nedaňovým nákladem (tj. ta část, která se vztahuje k soukromým kilometrům)?

b) Je správné krácení u myčky, chemikálií a pronájmu aut dle procenta pro daný měsíc?

c) Účetní společnost nepoužívá odhad a nevyúčtovává (nezkoumá soukromé km x služební km) na konci roku. Je toto správné? Přijde nám, že se ochuzujeme o možnost vychýlení o 10 %. Procenta soukromých km se mění mezi měsíci. Pokud řidiči jedou na dovolenou, procento je vyšší.

d) Je správné, že se z přijatých peněz za pohonné hmoty neodvádí DPH?

Nárok na odpočet DPH při změně režimu

OSVČ po překročení povinného obratu k DPH si podala přihlášku k plátcovství DPH. Může si OSVČ využívající výdajový paušál v rámci prvního daňového přiznání k DPH nárokovat odpočet z nákupu drobného majetku (nářadí, telefony, počítač,...), který si již pořídila do 12 měsíců před registrací k DPH?

Zaúčtování odměny za odběr piva

Společnost s r. o. koupila restauraci. Za odběr piva dostala odměnu na období 5 let. S. r. o. vystavila fakturu na odměnu ZD 250 000 Kč + 52 500 Kč - 21% DPH, celkem 302 500 Kč. Pivovar zaplatil částku 222 500 Kč. Součástí smlouvy bylo převzetí závazku bývalého provozovatele ve výši 80 000 Kč bez DPH. Je možné toto převzetí závazku zaúčtovat na základě smlouvy zápočtem, aby byla faktura vyrovnaná? Jak na jednotlivé roky zdanit odměnu? Snížit částku o zápočet a rozložit odměnu do 5 let nebo závazek dát poměrem do nákladů a pak zbytek odměny dát do výnosů jednotlivých let?

Nemovitá věc při ukončení společnosti - sdružení fyzických osob

Dva společníci (plátci DPH) koupili za trvání společnosti (sdružení) nemovitou věc. Oba jsou zapsaní v katastru nemovitostí a nemovitost vlastní napůl. Dne 1. 12. 2018 založili společně právnickou osobu a veškerý majetek kromě nemovitosti prodali ze sdružení na právnickou osobu. Nemovitou věc budou právnické osobě pronajímat. Jak mají naložit s nemovitou věcí vzhledem ke sdružení z pohledu daně z příjmů i DPH?

DPH 2019 ve sdružení

Prosím o radu, jak postupovat od 1. 1. 2019 při DPH u sdružení tří fyzických osob. Dosud byl pověřen vedením daňové evidence za sdružení a také evidencí DPH jeden z členů. Nyní by měl každý ze členů podávat a odvádět DPH ze svého podílu. Pokud je možná varianta, že daňové doklady budou i nadále psané na jednoho z účastníka sdružení a následně rozúčtovány, jak konkrétně postupovat? Je možné všechny doklady za čtvrtletí přeúčtovat jedním souhrnným dokladem? Jak postupovat u uskutečnění i přijetí zdanitelného plnění, která jsou v režimu přenesené daňové povinnosti? Např. faktura vystavená v režimu přenesené daňové povinnosti na částku 100 000 Kč - vystaví pověřený člen sdružení, a následně přefakturuje 2/3 této faktury dalším členům - bude zde už fakturovat pro tyto členy 66 666 + DPH? Tady už asi režim přenesení nebude možné použít? Totéž u faktur přijatých, které jsou v tomto režimu?

Společnost (sdružení) bez právní subjektivity a DPH

Sdružení existuje od roku 2006. Společníci společnosti (sdružení) jsou plátci DPH. Do 31. 12. 2018 využívali přechodného ustanovení k DPH. V režimu po 1. 1. 2019 by měl podávat DP k DPH každý za sebe. Všichni 3 jsou OSVČ v profesi zedník a práci u odběratelů provádějí společně. Ideálně by mohl odběrateli fakturovat každý samostatně ve výši svého podíl 30/30/40. Jak postupovat, pokud by chtěl odběratel jen jeden daňový doklad? Paní účetní tvrdí, že od 1. 1. 2019 bude muset přeúčtovat každý doklad (tedy i na vstupu) podle poměru společníků. Například paragon na nákup 10 propisovaček by opravdu musela rozdělovat? Nestačil by nějaký sumář jednou za měsíc např. formou Excelu s přeúčtováním ke konci zdaňovacího (např. měsíčního) období?

Založení společnosti s ručením omezeným a převod smluv ze sdružení do s. r. o

Čtyři podnikatelé – OSVČ - založili v roce 2010 sdružení bez právní subjektivity. Jeden má většinový podíl 40 %, ostatní 3 mají po 20 %. Podnikatel s podílem 40 % na společnosti (sdružení bez právní subjektivity) se rozhodl založit společnost s ručením omezeným a chtěl by provozovat stejnou činnost jako dosud ve sdružení. Je možné, aby podnikatel podnikal ve stejné či podobné činnosti v s. r. o. i ve společnosti nebo musí jako společník společnosti s ručením omezeným ukončit činnost ve Společnosti bez právní subjektivity? Může do s. r. o. převzít část odběratelů ze společnosti (sdružení) bez právní subjektivity, když nebude mít odběratel námitky? Je k tomu třeba souhlas další společníků společnosti bez právní subjektivity?

Fakturace opravy vlastního poškozeného kamionu

Českému dopravci, plátci DPH, byl při vykládce v Rakousku poškozen nákladní automobil (poškození vysokozdvižným vozíkem). Protože se jednalo o menší poškození, bylo vozidlo opraveno až po návratu do sídla společnosti ve vlastním servisu. Za základě zápisu o nehodě a vyčíslení nákladů na opravu (ND + práce mechanika) bude oprava fakturována rakouské společnosti, plátci DPH. Jak správně fakturovat? Jedná se o zdanitelné plnění a fakturovat v režimu reverse-charge, nebo fakturovat jako náhradu škody, které není předmětem DPH?

Pronájem auta k ekonomické činnosti

OSVČ má auto na operativní leasing. Může toto auto dále pronajmout společnosti s. r. o. k výkonu ekonomické činnosti, kde je jednatelem XXXX OSVČ? S. r. o. není registrována k silniční dani.

Podnikání ve sdružení (společnosti) od 1. 1. 2019

Od roku 1993 podnikáme s manželem (SJM) jako sdružení dvou fyzických osob - IČ a DIČ - příjmy a výdaje dělíme ke zdanění 50:50, jsme měsíční plátci DPH - manžel vede za sdružení podvojné účetnictví a podává za sdružení měsíční hlášení k DPH. Já podávám hlášení "nulová". Koncem roku dělíme příjmy a výdaje na polovinu a daníme. Oba plníme své povinnosti k platbám SZ a ZP. Žádné další podnikatelské aktivity jako OSVČ mimo sdružení (společnost) nemáme. Za dlouholetou činnost ve sdružení jsme z prostředků sdružení pořídili komerční budovu a jiný hmotný majetek a v současné době máme též vysoký bankovní úvěr. Veškeré smluvní vztahy jsou "psány" na osobu manžela (nájemní smlouvy, dodavatelské smlouvy, úvěrová smlouva atd.) Od 1. 1. 2019 budeme pokračovat v podnikání i nadále formou sdružení, a to i za předpokladu, že já budu nucena splnit povinnost měsíčních přiznání k DPH, a to vč. kontrolního hlášení a daňové evidence. Ráda bych se nyní dotázala, zda jsou správné mé úvahy o "metodice" realizace této povinnosti: Koncem měsíce já za svoji osobu přefakturuji manželovi 50 % zdanitelných příjmů a manžel naopak přefakturuje mně 50 % zdanitelných výdajů. U fakturace zdanitelných příjmů by neměl nastat problém s datem DZP - je prováděna v jednom dni a se stejným DZP. U zdanitelných výdajů budou data DZP různá, ale vždy se budou dotýkat příslušného měsíce, v němž se bude podávat přiznání k DPH.

Bude možné provést přefakturaci zdanitelných výdajů jediným dokladem? Nebo bude nutné provádět přefakturaci zd.výdajů přesně dle data DZP z dodavatelské faktury? Dále bych se chtěla dotázat, zda je třeba i za mou osobu vést úplné účetnictví v hodnotě 50% podílu za sdružení? Myslím si, že ne - úprava se dotýká pouze evidence DPH. V případě, že ano, tak bych se dostávala do situace, kdy bych si musela založit další bankovní účet, musela bych absurdně manželovi uhradit jeho faktury a on by mně hradil mé faktury atd. Myslím si, že vše bude fungovat tak jako doposud - tzn., že výsledovku a rozvahu k daňovému přiznání podával manžel za sdružení a já budu ve svém přiznání danit 50% podíl P a V z § 7. Účetní evidenci povedu pouze pro potřeby zpracování přiznání k DPH.