Škola (662)

Doložení totožnosti uchazeče u jednotné přijímací zkoušky

Může střední škola požadovat po uchazeči doklad totožnosti (pas, tramvajenka, ISIC karta) před konáním jednotných testů z českého jazyka a matematiky?

Neplacené volno - koronavirová pandemie

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. V současné době od 11. 5. 2020, kdy se začínají školy rozbíhat a potřebujeme práci uklízeček, žádá jedna z nich o neplacené volno, z důvodu toho, že její manžel patří do vysoce rizikové skupiny stran možné nákazy koronavirem (infekce COVID-19). Má na to i manželovo potvrzení od lékaře. Neplacené volno jí poskytnout můžeme. Ale ptáme se, zda nemá nárok např. i na nějakou náhradu mzdy.

Doplňující otázka k dotazu ID č. 25193 - Obědy zaměstnanců - nárok

Nebyla zodpovězena otázka. Jak je to s ostatními zaměstnanci, kteří do školy dochází? (Když není v provozu školní stravování.)

Obědy zaměstnanců - nárok

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Za běžných okolností poskytujeme svým zaměstnancům obědy, protože máme vlastní stravovací zařízení. Teď, v období pandemie se na škole nevaří. Převážná část zaměstnanců má nařízenu práci z domova (home office). Mají tito zaměstnanci nárok na stravu - třeba formou stravenek? Jak je to s ostatními zaměstnanci, kteří do školy dochází?

 

Dary z FKSP - odvody

Jsme střední škol, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. V současné době vyplácíme svým zaměstnancům dary při 50 letech věku a při prvním odchodu do důchodu. Prosím, platí se z těchto odměn sociální a zdravotní pojištění? Daň z příjmů se odvádí. Neodvádí se jen z věcného daru maximálně do 2 000 Kč. Nevím, jak tomu mám rozumět, protože když vykážu ve mzdovém programu Vemy přímo tady ten druh odměny – např. při odchodu do důchodu, tak se mi tam zaměstnanci to sociální a zdravotní pojištění napočítá.

Počet hodin učitelky 1. stupně

Máme vyučující, která má ve smlouvě dáno, že je učitelka 1. stupně. V příštím roce by měla učit i na druhém stupni. Kolik hodin na prvním stupni musí odučit, aby splňovala podmínku, která je dána ve smlouvě - učitelka 1. stupně. Počítáme s plným úvazkem 22 hodin, musí mít větší část - tedy 12 hodin na prvním stupni a zbytek může mít na druhém? Nebo je to jinak?

DPH od 1. 5. 2020 - stravování ve školství

DPH u obědů zaměstnanců Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Naše zařízení školní jídelny vaří obědy jednak pro žáky školy, jednak pro své zaměstnance a také pro cizí strávníky. Bude v platnosti avizovaná změna v DPH. Podle absolvovaného školení by mělo dojít od 1. 5. 2020 ke změně DPH u zaměstnanců školy a u cizích strávníků z 15 % na 10 %. Je to prosím tak? Můžete mi případně upřesnit jaké má být DPH, u koho a od kdy?

Ošetřovné kvůli uzavření škol v nouzovém stavu - 2 rodiče a 2 děti

Rodina o dvou dětech (6 a 9 let) a dvou rodičích (zaměstnanci). Mohou souběžně čerpat ošetřovné každý rodič na jedno dítě (jeden na mladšího, jeden na staršího)? Domnívám se, že ano, ale ráda bych si to ověřila. Podle mě je omezení jen, že jeden pečující nemůže čerpat více ošetřovných. Chápu prosím správně, že tedy čerpat oba mohou? 

Školné - příjem osvobozený

Jsme základní škola (příspěvková org.) - mohou některé příjmy z hlavní činnosti vstupovat do daňového přiznání PO např. jako příjmy osvobozené, nebo podléhající zdanění? Např. máme výnosy z úhrady školného za družinu v případě, že hospodářský výsledek z hlavní činnosti je nula. A u doplňkové činnosti, zda příjmy z podnájmu školního bytu a výdejny podléhají  osvobození od DPPO jako pronájem statního majetku (jedná se o prostory zřizovatele, což je městská část Praha 5), zisk z této činnosti je převeden v dalším účetním období do rezervního fondu. 

Nadační fond při střední škole

Střední škola má nadační fond pro rozvoj učňovského školství, který je využíván pro žáky. Příspěvky na autobus na výlet, věcné odměny za reprezentaci školy ap. Může tento fond nadále fungovat nebo musí být rozpuštěn dle nějakého nařízení, které ale nemohu nikde najít.