Pozemky (356)

Pozemky stavební a nestavební - práce na pozemcích, možnost odpočtu DPH

Společnost, plátce DPH, koupila několik pozemků (na sebe navazujících). Některé jsou určené k zastavění - mají přípojky, některé jsou biokoridor. Do budoucna se bude na pozemcích (stavebních) buď stavět, nebo se prodají. Pozemky v současné době společnost upravuje - probíhají tam nějaké práce - navážení štěrku, srovnávání terénu apod. Faktury za práce jsou včetně DPH. Může nárokovat odpočet DPH? A pokud ano, tak u všech pozemků, nebo pouze stavebních? 

Těžba dřeva

Právnická osoba podniká v oboru těžby dřeva a jeho prodeje (dřevo vykoupila a prodala). Nyní nakoupila lesní pozemky se vzrostlým lesním porostem, dřevo vytěžila a prodala. Ráda by uplatnila do nákladů část kupní ceny lesních pozemků v hodnotě vzrostlého porostu. Dle mého názoru to není možné, pořizovací cenu může uplatnit až při prodeji lesního pozemku a cenu nelze dělit na cenu pozemku a cenu lesa. Jaké další náklady by společnost mohla uplatnit kromě nákladů za vytěžení a dopravu? Mohla by např. uplatnit jednorázově do nákladů výdaje za znovu zalesnění pozemku?

Zdanění darovaného pozemku

Dědic ze závěti můj otec, zdědil od své tetičky zemědělský pozemek. Usnesení nabylo plné moci zápisem do katastru nemovitostí v září 2019, kdy vzápětí otec daruje dceři pozemek v roce 2019 ve stejné výměře a zřejmě dojde i k nabytí právní moci na přelomu roku 2020. Jak postupovat z hlediska zdanění u mého otce a u mě, jeho dcery, z hlediska daně z příjmů a ostatních daní? Tento pozemek nebyl a nebude zahrnut do podnikání. Celý tento proces proběhne mezi dvěma nepodnikajícími osobami.

Nákup a prodej pozemku - účtování

Firma koupila pozemek, část uhradila ze svého firemní účtu a část uhradila zástavní smlouvou se zápisem do katastru nemovitostí. Jak proběhne účtování ve společnosti s. r. o.? Datum nabytí nemovitosti, je datum účtování? V případě, že by pozemek dále firma prodala, jak to bude s odvodem DPH a daně z příjmů?

Odstupné za pronajaté pozemky

Jsme zemědělská firma. Máme pronajaté pozemky od lidí, kterým platíme roční nájem - pachtovné. Máme pachtovní smlouvu, kde je uvedena výpovědní doba na vydání pozemku 10 let. Bude-li chtít majitel pozemku je vydat k hospodaření, musí dát předem výpověď a následně čekat 10 let. Pokud majitel pozemku nedá výpověď včas a chce vydat dříve pozemky, musí nám zaplatit ušlý zisk neboli odstupné za léta, kdy nedodržel smlouvu. Podléhá odstupné DPH a v jaké sazbě? Tržby lze zúčtovat do toho roku, kdy došlo k vydání pozemku, anebo se musí poměrná část dávat do každého roku, kdy došlo k snížení zisku, tím, že jsme nemohli hospodařit na těchto pozemcích?

DPH u pozemku prodávaného k výstavbě dálnice

Zemědělské družstvo prodává pozemek - ornou půdu. Prodává ji k výstavbě dálnice. Přímo ve smlouvě je určeno, že pozemek bude sloužit pro zajištění veřejně prospěšné stavby dálnice, pro kterou již bylo vydáno územní rozhodnutí. Jedná se v tomto případě o stavební pozemek, a bude tedy prodej zatížen DPH?

Účtování o pozemku ve stavební firmě

Stavební firma s. r. o. má v plánu koupit pozemek a na něm postavit k prodeji dům. Jak bude účtovat o koupeném pozemku, když bude sloužit k výstavbě a následnému prodeji? 

Daň z nemovitých věcí - les

Jak se bude postupovat v roce 2020 při podání přiznání k dani z nemovitých věcí, když občan koupil v roce 2019 les a ten následně napadl kůrovec. Jak vykázat pozemek jestliže: a) les zůstal stát, b) stromy byly vykáceny, c) stromy byly vykáceny a následně byly vysazeny nové stromky. 

Ocenění majetku - společné nabytí pozemku a stavby

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci pořídila v roce 2019 pozemek spolu se stavbou. V kupní smlouvě je cena pozemku a stavby vyčíslena zvlášť (pozemek 350 000 Kč a komplex staveb 1 595 000 Kč). V jaké ceně zařadím majetek do užívání? Další náklady byla pouze daň z nabytí nemovité věci ve výši cca 5 000 Kč. Znalecký posudek - kvůli možnému poměrnému rozúčtování pořizovací ceny proveden nebyl. Jde postupovat dále i bez znaleckého ocenění? 

Spolek - dar nemovitosti

Spolek, který byl založený za účelem (mimo jiné) zkvalitnění infrastruktury a dokončení komunikací v obci, dostane darem od členů spolku - fyzických osob - pozemky, na kterých zbuduje příjezdovou cestu. Prostředky dostane částečně od členů spolku a částečně z dotace. Vybudovanou komunikaci (příjezdovou cestu) pak daruje nebo prodá za symbolickou cenu (např. 1 Kč) městu. Jaké budou daňové dopady této transakce? Bude dar pozemku spolku předmětem daně z příjmů? A příspěvky na její vybudování? Nebo by bylo lepší, aby spolek pozemek za symbolickou cenu koupil?