Pozemky (383)

Uplatnění DPH

Společnost, plátce DPH je vlastníkem bytového domu (zahrnutý v obchodním majetku). Dům využívá pro svou hlavní ekonomickou činnost a zároveň v domě pronajímá byty (osvobozené DPH). Pozemek u domu je oplocen, zídku pod plotem bylo potřeba zpevnit. Společnost nakoupila písek, terasové zahradní tvárnice a zídku nechala opravit. Stavební práce byly provedeny společností-neplátce DPH. Oprava zídky včetně práce a materiálu stála 5 000 Kč. Má společnost nárok na odpočet DPH z nakoupeného materiálu? Pokud ano, bude DPH kráceno?

 

Položení zámkové dlažby na pronajatém pozemku

Tuzemská společnost s ručením omezeným má pronajaté skladové prostory s přilehlým pozemkem. Společnost si pronajatý pozemek se souhlasem pronajímatele upravila a položila na něj zámkovou dlažbu pro parkování svých vozidel. Jak daňově řešit položení zámkové dlažby?

Nezdanitelná částka z titulu bytové potřeby

V roce 2019 jsem koupili pozemek za 1 000 000 Kč - následně ho financovali v témže roce - 200 000 Kč z vlastních zdrojů, 500 000 Kč překlenovací úvěr a 300 000 hypotéka. Celková výše hypotéky je na 3 000 000 Kč a ta je čerpána ještě nyní v roce 2020 a pravděpodobně bude dočerpána v roce 2021 na samotnou výstavbu rodinného domku. Pozemek má celkem rozlohu 1 000 m2. Zastavěná plocha rodinného domu má rozlohu 100 m2, tj. 10 % zastavěné plochy na pozemku. 1) Potřebuji poradit, zda se najde v zákoně o daních z příjmů ustanovení, které říká, že je nutné uhrazené úroky z hypotéky z roku 2019 poměrově krátit - poměr pozemku x zastavěná plocha? Úřednice z berního úřadu nám řekla, že nelze uplatnit celé úroky jako odpočet daně, ale pouze poměrem k zastavěné ploše, tj. pouze úroky ve výši 10 %. Je toto pravda? Pokud ano, kde toto najde v zákona o daních z příjmů a pokud ne, jak se můžeme bránit? Nebo je na místě sledovat - jaký je to druh pozemku těch 1 000m2 např. trvalý travní porost či orná půda atd.? 2) A dále pokud je nutné v roce 2019 poměrově úroky krátit, pak budu krátit zaplacené úroky i v roce 2020? 

Sazba DPH - výměna podloží parkoviště

Jaká sazba DPH by měla být uplatněna u výměny podloží v prostoru venkovního parkoviště u bytového domu pro sociální bydlení? Výměna podloží zahrnuje odstranění nevhodného podloží včetně uložení na skládku a zásyp novou zeminou včetně zhutnění. Práce fakturujeme dle objednávky, ale dále budeme dle smlouvy o dílo provádět výstavbu bytového domu a ta bude zahrnovat i kompletní stavbu venkovního parkoviště. Parkoviště je součástí pozemku, na kterém bude postaven bytový dům pro sociální bydlení. Výměna podloží se provádí, protože zemina nemá dostačující únosnost, zemina se nahradí štěrkem a na tomto podkladu pak bude postaveno parkoviště se zámkovou dlažbou, které bude sloužit pro potřeby bytového domu.

Prodej zasíťovaných pozemků nevložených do obchodního majetku

Fyzická osoba, působící i jako OSVČ, před více než 5 lety nakoupila pozemky, které jsou nyní zařazeny do územního plánu jako stavební a nyní na nich provádí zasíťování. Pozemky nebyly zařazeny do obchodního majetku, občan je koupil jako FO nepodnikatel a i zasíťování provádí mimo svou podnikatelskou činnost. Bude prodej zasíťovaných pozemků osvobozený od daně z příjmů? Případně bude zdaněný v § 7 nebo § 10 ZDP?

DPH u prodeje zasíťovaných pozemků nezahrnutých do obchodního majetku

Občan, plátce DPH, před 10 lety nakoupil pozemky, které byly časem zařazeny do územního plánu a nyní na nich provádí zasíťování. Pozemky nebyly zařazeny do podnikání, koupil je jako FO nepodnikatel. Bude prodej zasíťovaných pozemků podléhat odvodu DPH?

DPH u pozemku

Firma Stavební s. r. o., vlastní pozemek, zahradu, která je v majetku firmy. V okolí pozemku jsou související pozemky a stavby ve vlastnictví fyzické osoby. Po dohodě z hlediska účelnosti, přistoupila firma s. r. o. k prodeji pozemku do vlastnictví fyzické osoby. Pozemek z pohledu katastru tvoří funkční celek se stavbou. Související, navazující, využitelný pro stavbu bez ohledu na vlastnické vazby. Z pohledu s. r. o., z hlediska kupní ceny, jde o pozemek samostatný, pro firmu nevyužitelný, pro firmu žádný funkční celek se stavbou netvoří. Jde tedy o prodej pozemku se sazbou 0 - 15 - 21 % DPH. Domníváme se, že pro s. r. o. jde o pozemek s osvobozeným plněním. 

Převod komunikací a sítí na obec

Právnická osoba, plátce DPH (dále jen developer) vlastní pozemek, který rozdělí na jednotlivé stavební parcely, vybuduje ZTV (komunikace, chodníky, plyn, voda, elektřina, kanalizace). Po kolaudaci bude prodávat zasíťované stavební pozemky s 21% DPH. Při vybudování ZTV bude developer uplatňovat nárok na odpočet daně. Veškeré komunikace a sítě bude převádět na obec formou daru. Je povinnost odvést DPH z poskytnutého daru obci i za situace, kdy v ceně jednotlivých stavebních parcel jsou mj. logicky zahrnuty veškeré náklady na vybudování ZTV (kalkulace ceny stavebního pozemku vychází z kupní ceny původního pozemku a veškerých nákladů na rozdělení a vybudování ZTV, včetně marže)? V případě, že by bylo nutné odvést DPH ještě z bezúplatného převodu komunikací a sítí na obec (což je podmínka obce), bylo by prakticky DPH odvedeno z pohledu developera 2x. 

Výklad k součásti nemovitosti

Stavba se při změně občanského zákoníku stala součástí pozemku, podle přechodných ustanovení podle stavu k 1. 1. 2014. Pokud byl vlastník pozemku shodný s vlastníkem nemovitosti, stavba jako taková zaniká a stává se součástí pozemku. Pokud byl jiný vlastník pozemku a jiný vlastník stavby, jde o dvě samostatné nemovitosti. Takto je jasný výklad k 1. 1. 2014. Jak se postupuje v případě v pozdějším období, kdy dojde "k dokoupení pozemku" vlastníkem stavby? Jde i nadále o dvě samostatné nemovité věci, nebo se stává dodatečně stavba součástí pozemku?

Vklad pozemků do SJM a jejich následný prodej

Manžel vlastní mnoho let pozemky, pak je vloží do SJM (tento příjem bude pro manželku od daně z příjmů osvobozen). Pokud by se následně pozemky prodaly, jak se bude počítat časový test 5 let pro osvobození od daně z příjmů?