Pozemky (340)

Daň z pozemku vlastněného Českou republikou a třemi fyzickými osobami přiznaná jen jedním spoluvlastníkem

Fyzická osoba A má vlastnické právo na podíl k pozemku, kde další podíly mají dvě fyzické osoby B + C (osoby jsou v příbuzenském stavu) a většinu vlastní Český stát (propadnutí dědictví za první republiky). Fyzická osoba A po skončení dědického řízení podala daňové přiznání, kde uvedla vztah k pozemku SV a přiznala daň za všechny 3 podíly fyzických osoba A + B + C a tuto daň od té doby platí. Podíl České republiky FÚ osvobodil. Do roku 2018 bylo vše v pořádku. Nyní v roce 2019 vyzývá finanční úřad jednoho spoluvlastníka, fyzickou osobu C k tomu, aby podala daňové přiznání na daň z nemovitých věcí na tento pozemek, tedy přesněji na svůj podíl. Finanční úřad to nedokázal vysvětlit a podal jen telefonické odpovědi typu: fyzická osoba C pobírá dotace od Státního pozemkového úřadu, fyzická osoba C si požádala o oddělení pozemku, fyzická osoba C je zemědělským podnikatelem a chce platit daň sama. Nic z toho však není pravda. Nikdo z vlastníků nepodniká, pozemek je pronajatý. Nakonec přišla úřednice Finančního úřadu s vysvětlením, že od roku 2019 už musí každý spoluvlastník platit za svůj podíl samostatně a nelze mít jednoho zástupce. Když se teď dívám na formulář daňového přiznání na rok 2019 tak tu možnost přiznat daň jedním zástupcem za všechny stále vidím… Můžete mi prosím potvrdit tvrzení pracovnice FÚ, že od roku 2019 musí každý jednotlivý spoluvlastník podat své daňové přiznání, nebo to vyvrátit a může to pokračovat jako dříve, že daň bude platit jeden zástupce za všechny? 

Prodej pozemku

Soukromá osoba - nepodnikatel - koupil před 15 lety pozemek o výměře cca 10 ha. V tomto roce se rozhodl polovinu pozemku rozparcelovat, napojit na inženýrské sítě a následně rozprodat zájemcům. 1. Z pohledu daně z příjmů - Bude příjem z prodeje osvobozen? Pokud ne, bude se jednat o ostatní příjem (dle § 10 zákona o dani z příjmů), nebo půjde již o podnikatelskou činnost dle § 7? A může být výdajem cena pozemku dle znaleckého posudku plus skutečné výdaje na realizaci inženýrských sítí? 2. Z pohledu DPH - bude se jednat o nahodilou (příp. jednorázovou činnost), anebo již o ekonomickou činnost, a pokud obrat přesáhne 1 mil. Kč, musí se registrovat jako plátce, případně se registrovat v předstihu aby si mohl odečíst DPH z faktur za výstavbu inženýrských sítí?

Provize při nákup pozemku

Lze při nákupu zemědělského pozemku zemědělcem zaúčtovat provizi spojenou s tímto nákupem do nákladů? Nebo vstupuje do ceny pozemku, a tedy, jelikož se pozemky neodepisují, nebude tento náklad nikdy uplatněn? 

Daň z příjmu při prodeji pozemku

Musí se platit daň z příjmu 15 % z prodeje pozemku, který jsem získala výměnou? Své pozemky jsem vyměnila za jiné pozemky, a to se státním pozemkovým úřadem. Původní pozemky jsem vlastnila ca 10 let. Vyměněné pozemky budu vlastnit ca 2 roky při prodeji. Myslím, že daň z příjmu se má platit, v případě, že vlastník nevlastní pozemky déle než 5 let. Jak se ale postupuje v tomto případě, když jsou směněné? (Nejedná se o firmu, ale o soukromou osobu). 

 

Prodej darovaného pozemku

Musí se platit daň z příjmu, když manžel dostane od své maminky na základě darovací smlouvy pozemek, který následně bude prodávat? Maminka vlastní pozemek více než 5 let. Manžel ho chce nabídnout k prodeji bezprostředně po darování čili ho bude vlastnit třeba tak rok či dva před prodejem. 

Daň z nemovitých věcí

Klient vlastní pozemky, z kterých pochopitelně platí daň z nemovitých věcí, slouží jako zemědělská půda a současně na části pozemků jsou bývalé budovy zemědělské, které vlastní Pozemkový Fond. Kdo platí daň z pozemku pod budovami? Vlastník pozemku nebo Pozemkový Fond? Je povinnosti Pozemkového Fondu daň platit? 

Prodej pozemků plátcem DPH plátci i neplátci

Klient koupil pozemky a částečně je letos rozprodává. Klient je plátce DPH, některé prodeje jsou plátcům, některé neplátcům. Pozemky se prodávají cca 2 měsíce po nákupu. Pozemky nejsou stavební parcely, ani určené k zastavění, bez inženýrských sítí. Prodává s DPH nebo s přenesením daňové povinnosti?

Parkovací plocha

Firma buduje parkovací plochu pro vozidla tak, že na svém pozemku navrství podklad z kameniva a na něj položí panely, které mají obrubníkový lem. Panely jsou volně položené. Je to technické zhodnocení pozemku, či samostatná stavba, nebo jen úprava, kterou lze dát rovnou do nákladů? Cena je vyšší než 40 000 Kč.

DPH u nájmů pozemku

Fyzická osoba, plátce DPH, pronajme pozemek bez stavby nezařazený do obchodního majetku společnosti s. r. o., plátce DPH, pro jejich podnikatelskou činnost tj. autodoprava. Bude ho všestranně využívat. Může pronajímat bez DPH? 

Opatření obecné povahy

Jaký je výklad § 67 odst. 3 zákona 254/2001 Sb., o vodách: „Mimo aktivní zónu v záplavovém území stanoví vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení opatřením obecné povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.“

Jsem přesvědčená, že náš pozemek nespadá do aktivní zóny, protože není vedle toku, jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku. Pozemek máme vedle pískovny (povodňové území č. 4), která je sice propojená s řekou, ale pískovna není průtoková - je to stejné, jako třeba jsou mrtvá ramena řeky. Nevím však, jestli vodoprávní úřad stanovil nějaká další opatření. Kdy se tato případná opatření stanovují? Jestliže nyní nejsou stanovena, může je vodoprávní úřad stanovit, když nenastala nějaká změna? Na základě čeho se tato opatření stanovují? Jde mi o to, že s pracovníkem vodoprávního úřadu zrovna nevycházíme a bojím se jít zeptat, zda tam nějaká opatření na pozemku máme, aby náhodou tam dodatečně opatření nestanovil. Po případě, když tam nějaká opatření budou, jak se mohu bránit, jak to změnit?