Majetek drobný (39)

Pořízení drobného hmotného majetku - nákup rotačního laseru

Vedeme podvojné účetnictví a zakoupili jsme rotační laser včetně příslušenství ,celková hodnota faktury bez DPH činí 36 400 Kč. Můžeme zaúčtovat přímo na účet 501 do spotřeby?

Pořizovací cena krátkodobého drobného majetku

Společnost má ve směrnici určeno, že drobný majetek krátkodobý i dlouhodobý, jehož pořizovací cena je nižší než 1 500 Kč, se neeviduje a účtuje se rovnou na účet 501. Patří na tento účet i částka za dopravu tohoto majetku?

Nárok na odpočet při registraci k DPH u FO s paušálními výdaji

Fyzická osoba (řemeslník) překročil k 30. 11. 2019 obrat a stal se od 1. 12. 2019 plátcem DPH. Lze v prvním DAP k DPH uplatnit nárok DPH ze zásob materiálu k 30. 11. 2019 a drobného majetku pořízeného v předchozích 12 měsících, pokud FO nevedla daňovou evidenci, tudíž nemá záznamy o pořízení tohoto majetku. Má pouze doklady a účtenky. Vedla pouze evidenci příjmů. Dlouhodobý majetek nemá. 

Vyřazení hmotného a nehmotného majetku a DPH, popř. daň z příjmů

Podnikatel - fyzická osoba, plátce DPH - eviduje drobný majetek při jeho pořízení rovnou do spotřeby na příslušné nákladové účty a eviduje ho pouze ve své evidenci.

1. Je nutné při vyřazení drobného hmotného a nehmotného majetku z důvodu nefunkčnosti, morálního zastarání nebo jen z důvodu, že již není ve firmě používán, splnit nějaké povinnosti z titulu DPH a daně z příjmů, popř. jsou v zákonech stanoveny nějaké časové lhůty od jeho pořízení, které by podnikatele této daňové povinnosti zbavily? Majetek byl při pořízení zaúčtován rovnou do nákladů, nárok na odpočet byl uplatněn v plné výši, jeho další využití se nepředpokládá (bude odvezen do sběrného dvora nebo vhozen do kontejnerů na odpad).

2. Při pořízení systému skříní do provozovny podnikatele v pořizovací ceně 82 000 Kč. Skříňový systém byl evidován jako dlouhodobý hmotný majetek, v současné době je již plně odepsán, při pořízení došlo k plnému odpočtu DPH. Nyní po 11 letech užívání dojde k likvidaci skříňového systému a bude nahrazen novým.

a) Jak postupovat z hlediska DPH a daně z příjmů u dlouhodobého hmotného majetku, pokud bude zcela zlikvidován bez dalšího prodeje či převodu do osobního vlastnictví?

b) Jaký by byl postup v případě, kdy by část - 1 skříň (cca 1/10 majetku) - byla převedena do osobního vlastnictví podnikatele?

c) Pokud je nutné splnit nějaké daňové povinnosti, jakým způsobem stanovím základ daně, tj. jak ocením příslušný majetek? Podle našeho názoru je jeho hodnota vzhledem k věku, opotřebení a nevyužitelnosti ve firmě téměř nulová.

d) Stačí o celém průběhu vyřazení podnikatelem osobně sepsaný likvidační protokol, kde specifikuje předmět likvidace, datum likvidace a způsob likvidace, nebo je nutné tuto skutečnost dále doložit (např. potvrzením ze sběrného dvora, fotodokumentací apod.)?

Snížení odpočtu DPH u drobného majetku při zrušení registrace

Dle novely zákona o DPH - § 79a odst. 3 - je třeba u drobného majetku v užívání snížit nárok na odpočet DPH při zrušení registrace pokud u něj byl uplatněn nárok na odpočet daně alespoň ve výši 2 100 Kč a byl pořízen v období zahrnujícím 11 kalendářních měsíců před zrušením registrace a kalendářní měsíc, v němž došlo ke zrušení registrace. Zajímalo by mě, jakého drobného majetku se to týká: 1) pokud firma veškeré nákupy k vybavení kanceláře (např. židle, kopírku, počítač.....) do 40 000 Kč účtuje do spotřeby na účet 501 a v žádné evidenci tento majetek neeviduje, 2) pokud bude firma stejné nákupy účtovat na 501 v analytickém členění, kdy nákupy nad 20 000 Kč bude evidovat na samostatné analytice účtu 501 a zároveň bude tyto předměty zapisovat do podružné evidence, nákupy do 20 000 Kč této evidenci podléhat nebudou?

Časové rozlišení drobného majetku

Společnost s ručením omezeným vzhledem k významnosti pořízení drobného majetku ho v roce 2016 časově rozlišila přes účet 381 na čtyři roky. V roce 2017 pořídila drobný majetek asi v poloviční ceně než v roce 2016, ale chtěla by ho též časově rozlišit, a to na dva roky. Je to možné? Nebo musí též na čtyři roky jako v roce 2016? Mohu časově rozlišit pouze drobný majetek od 3 000 Kč, který podle směrnice eviduji v operativní evidenci? Musí se evidovat drobný majetek i na podrozvahových účtech?

Prodej drobného majetku

Účetní jednotka, plátce DPH prodává mobilní telefony, které byly pořízeny jako drobný hmotný majetek. Při pořízení účtovány rovnou do spotřeby na účet 501 a nárokováno DPH na vstupu, zařazeno v evidenci drobného majetku. Nyní při prodeji za obvyklé ceny (doložení cen obdobných telefonů z internetu) odvede daň na výstupu a prodej bude účtován do výnosů zvyšující základ daně z příjmu. Na jaký účet ze skupiny 64x má být prodej správně účtován, když nákup byl účtován na účřet 501? Původně jsme chtěli zaúčtovat na 642, ale nemáme „protihodnotu“ na 542, tak jsme nakonec zvolili účet 648. Jaký je Váš názor na zaúčtování a celý náš postup? 

Osoušeče rukou

Firma pořídila na toalety osoušeče rukou, jeden cca za 16 tis. Jedná se o technické zhodnocení budovy nebo o drobný majetek?

Inventurní rozdíly u drobného majetku

Při inventuře drobného majetku, který je dle vnitropodnikové směrnice účtován přímo do spotřeby na účet 501 a současně MD 028/D 088, nebyl nalezen některý tento majetek. Majetek je starý několik let. Jaké vznikají daňové povinnosti při vyřazení takového majetku z evidence (tj. důvod vyřazení: nenaĺezeno při inventuře)?

Zařazení mezi investice - drobné nářadí

Provádíme rekonstrukci rekreačního zařízení jako investici s účtováním na účet 042. Zároveň v souvislosti s touto rekonstrukci nakupujeme drobné nářadí a pohonné hmoty do zapůjčeného nářadí. Patří to také na účet 042, zvláště když drobné nářadí bude sloužit i po ukončení investice?