Společnost (248)

DPH společnosti (sdružení)

Zpracovávám účetnictví pro sdružení dvou společníků, plátců DPH, každý má podíl na společnosti ve výši 50% a vedením účetnictví za celou společnost je pověřen jeden ze společníků. Tento společník je čtvrtletním plátcem DPH. V prvním čtvrtletí jsem zpracovala DPH podle informace GFŘ k uplatňování DPH. To jest že druhý ze společníků přefakturoval prvnímu svůj díl z tržby a první přefakturoval druhému podíl na nákladech. Tím jsem ale zjistila, že prvnímu společníkovi, který vede účetnictví, na hlášení DPH vzroste obrat o přefakturované náklady, tudíž díky tomu bude muset být měsíčním plátcem. Lze nějak ovlivnit tuto skutečnost?

POkud by například společnost měla uskutečněná zdanitelná plnění z prodeje zboží v hodnotě 100 000 Kč a přijatá zdanitelná plnění z nákupu zboží 50 000 Kč, jak bude u obou společníků vypadat přiznání k dani z přidané hotnoty?

Zásoby ze sdružení

Prodal jsem svůj podíl zásob s DPH v roce 2019 společníkovi při ukončení sdružení k 31. 12. 2018. Mohu uplatnit protiplnění – zůstatek zásob bez DPH k 31. 12. 2018, a to v úpravě snižující hospodářský výsledek v oddíle E za rok 2019?

Vypořádání sdružení (společnosti)

Při ukončení sdružení došlo ke zdanění všech pohledávek mého podílu. U pohledávek po splatnosti byly uplatněny opravné položky pohledávek po splatnosti v daňovém přiznání. Nyní mám sestavit vypořádání a chci se zeptat, jak správně s nimi naložit. Společník se nechoval jako správný hospodář firmy, pohledávky nevymáhal. A nyní mně chce tu částku odečíst z celkového vypořádání, že jsou to promlčené pohledávky. 

Ukončení DPH ve sdružení

Účtujeme sdružení  3 fyzických osob - v březnu jsme podali u každého žádost o zrušení registrace k DPH z důvodu nízkého obratu - 2 z nich mají registraci ukončenou k 31. 3. 2019, poslední dosud nedostal z finančního úřadu oznámení o zrušení registrace. Předpokládáme, že v dubnu 2019 bude ukončena i jeho registrace. Jaký bude následný postup? V majetku sdružení je zakoupen hmotný majetek, který se bude muset k datu ukončení registrace vypořádat - jak ale, když mají každý zrušenou registraci v jiném období? A co bude s DPH za měsíc duben z hlediska fakturace služeb - účastník sdružení, který je dosud plátcem, vystavuje faktury za sdružení, tzn. v dubnu ještě vystaví fakturu za službu vč. DPH, ale zbylí dva už nejsou plátci daně, tudíž na ně nebude nic přefakturovávat a celé DPH odvede on v rámci svého daňového přiznání?

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - Tabulka pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci

Údaje o výši pohledávek a závazků, majetku, zásob se do daňového přiznání uvádějí pro každého účastníka sdružení ve stejném poměru, jakým si dělí příjmy a výdaje dle smlouvy, nebo lze tyto údaje vyplnit pouze u účastníka sdružení, který je pověřený vedením daňové evidence? Ve smlouvě o sdružení je uveden údaj, že se účastníci dělí rovnými podíly na příjmech a výdajích.

Sdružení bez právní subjektivity k 31. 12. 2018

Dva účastníci sdružení ukončili svou činnost dle písemné dohody k 31. 12. 2018 s tím, že k vyrovnání mezi nimi dojde do 31. 1. 2019. Sdružení vede daňovou evidenci. Od 1. 1. 2019 bude podnikat každý účastník jako podnikatel sám na sebe s tím, že veškeré pohledávky evidované ve sdružení převezme podnikatel B. K úhradě pohledávek dochází v průběhu ledna 2019 na bankovní účet společnosti, která k 31. 12. 2018 vlastně zaniká. Bankovní účet zůstává na jméno podnikatele A i v roce 2019. Podnikateli B budou peníze ze zaplacených pohledávek převedeny do 31. 1. 2019. V kterém roce budou zdaněny zaplacené pohledávky došlé prokazatelně do banky až v lednu 2019? Je pro zdanění daní z příjmů rozhodující datum na smlouvě o zániku společnosti (sdružení) nebo je nějaká lhůta pro vypořádání s daňovými dopady do roku 2019?

Nemovitá věc při ukončení společnosti - sdružení fyzických osob

Dva společníci (plátci DPH) koupili za trvání společnosti (sdružení) nemovitou věc. Oba jsou zapsaní v katastru nemovitostí a nemovitost vlastní napůl. Dne 1. 12. 2018 založili společně právnickou osobu a veškerý majetek kromě nemovitosti prodali ze sdružení na právnickou osobu. Nemovitou věc budou právnické osobě pronajímat. Jak mají naložit s nemovitou věcí vzhledem ke sdružení z pohledu daně z příjmů i DPH?

Obrat pro vedení účetnictví u společnosti bez právní subjektivity

Společnost bez právní subjektivity má tři společníky. V současné době vedou daňovou evidenci. V roce 2018 dosáhli společného obratu 65 000 000 Kč. Vzhledem k tomu, že jsou tři společníci, jednotlivě nepřesáhli hranici obratu za kalendářní rok, aby se stali účetní jednotkou. Vzhledem k tomu, že se pohybují na hraniční hodnotě obratu, vzniká u nás pochybnost, jak se vypořádat s chápáním obratu pro povinnost vést účetnictví od roku 2019, kdy došlo k výrazným změnám v zákoně o DPH pro společnosti (bez právní subjektivity). Pověřená osoba bude nadále fakturovat za celou společnost a na příjmech a výdajích společnosti se podílí 20 %. Zbylí dva společníci se podílí každý 40 %. V momentě fiktivní přefakturace, kterou musí kvůli přiznání a odvodu DPH společníci mezi sebou provádět, výrazně narůstá obrat dle zákona o DPH za společnost. Z pohledu zákona o účetnictví, a tedy dosažení hranice pro vedení účetnictví se tyto fiktivní operace do obratu zahrnují, nebo se bude brát obrat pouze té pověřené osoby, která fakturuje navenek, a což je skutečný obrat, který se sledoval do roku 2018? 

DPH 2019 ve sdružení

Prosím o radu, jak postupovat od 1. 1. 2019 při DPH u sdružení tří fyzických osob. Dosud byl pověřen vedením daňové evidence za sdružení a také evidencí DPH jeden z členů. Nyní by měl každý ze členů podávat a odvádět DPH ze svého podílu. Pokud je možná varianta, že daňové doklady budou i nadále psané na jednoho z účastníka sdružení a následně rozúčtovány, jak konkrétně postupovat? Je možné všechny doklady za čtvrtletí přeúčtovat jedním souhrnným dokladem? Jak postupovat u uskutečnění i přijetí zdanitelného plnění, která jsou v režimu přenesené daňové povinnosti? Např. faktura vystavená v režimu přenesené daňové povinnosti na částku 100 000 Kč - vystaví pověřený člen sdružení, a následně přefakturuje 2/3 této faktury dalším členům - bude zde už fakturovat pro tyto členy 66 666 + DPH? Tady už asi režim přenesení nebude možné použít? Totéž u faktur přijatých, které jsou v tomto režimu?

Společnost (sdružení) bez právní subjektivity a DPH

Sdružení existuje od roku 2006. Společníci společnosti (sdružení) jsou plátci DPH. Do 31. 12. 2018 využívali přechodného ustanovení k DPH. V režimu po 1. 1. 2019 by měl podávat DP k DPH každý za sebe. Všichni 3 jsou OSVČ v profesi zedník a práci u odběratelů provádějí společně. Ideálně by mohl odběrateli fakturovat každý samostatně ve výši svého podíl 30/30/40. Jak postupovat, pokud by chtěl odběratel jen jeden daňový doklad? Paní účetní tvrdí, že od 1. 1. 2019 bude muset přeúčtovat každý doklad (tedy i na vstupu) podle poměru společníků. Například paragon na nákup 10 propisovaček by opravdu musela rozdělovat? Nestačil by nějaký sumář jednou za měsíc např. formou Excelu s přeúčtováním ke konci zdaňovacího (např. měsíčního) období?