Dohadné položky (16)

Dohadná položka

V roce 2017 jsme neobdrželi fakturu za právní služby od advokátní kanceláře, které nám v roce 2017 poskytla. Vytvořili jsme tedy dohadnou položku na účet 389. Fakturu jsme však nedostali ani v roce 2018 - stále jsme tedy nechávali dohadnou položku na účtu 389. Fakturu jsme obdrželi až v roce 2019 a zúčtovali ji s tou dohadnou položkou. Je to správný postup?

Výnosy lékaře v s. r. o.

Lékař převedl svou praxi z OSVČ do s. r. o. Vystavuje na zdravotní pojišťovny faktury, ale téměř žádná není uhrazena v té hodnotě, jak byla vystavena, někde je zaplaceno více, jinde méně. Jak v závěru roku 2019 ošetřit výnosy účtované dle vydaných faktur, aby byl základ daně z příjmu s. r. o. za rok 2019 v pořádku? Pokud do data podání přiznání přijdou platby a vyúčtování pojišťoven, mám vydanou fakturu v roce 2019 opravit na tu částku, co ve 2020 následně přišla? A když do data podání přiznání za 2019 nepřijde vyúčtování, tak mám zaúčtovat dohadnou položku do výnosů, že očekávám více, abych měla „rezervu“ v základu daně 2019? 

Bonusy za platební morálku

Dodavatel vytvoří opravný daňový doklad za platební morálku v roce 2018 svému odběrateli. Zdanitelné plnění je 31. 1. 2019, doklad byl vystaven 5. 2. 2019. Z hlediska daně z příjmů u odběratele, kam patří fakturovaná částka? Má být v závěrce roku 2018 odběratele použit dohadný účet aktivní na neznámou částku, anebo lze opravný doklad zaúčtovat kompletně do roku 2019?

Jistina (jistota) složená při pronájmu kanceláří

Společnost s. r. o. má pronajaté kanceláře a složenou jistinu ve výši 85 000 Kč. Ve smlouvě o pronájmu není stanoven úrok z jistiny. Musí společnost účtovat do dohadných položek aktivních (výnosů) každoročně obvyklý úrok? Pronajímatel tvrdí, že úročení jistiny je pouze u pronájmu bytu, a ne u pronájmu nebytových prostor.

Dohadné účty

Když ke konci roku 2018 zaúčtuji dohadný účet pasivní (např. na energie) za spotřebu roku 2018, vyúčtování energie dojde v roce 2019 a je o např. 5 000 vyšší. Mohu dát tento rozdíl 5 000 Kč do uznatelných nákladů roku 2019?

Pokud nastane stejná situace jako v předešlé otázce, jen naopak (někomu jeho spotřebu já naopak účtuji a vyúčtování je vyšší než dohad), rozdíl musím, nebo nemusím dát do výnosů roku 2019? Nebo jsem i povinná udělat dodatečné daňové přiznání za rok 2018?

Náklady související s pořízením nemovité věci

Společnost pořídila nemovitou věc na hypoteční úvěr, na základě zápisu do katastru zařadila majetek do užívání ke dni 15. 11. 2018. Poplatek za poskytnutí úvěru byl bankou sražen až 20. 11. 2018. Zřejmě by měl být součástí pořizovací ceny, ale nevím, zda i v případě, kdy byl uhrazen později. Nemovitá věc byla pořízena přes realitní kancelář, služba byla uskutečněna před zařazením do užívání, ale faktura byla vystavena později. Bude se účtovat ke dni zařazení majetku na dohadné účty nebo po zařazení přímo do nákladů? 

Hospodářský rok a krátící koeficient DPH

Společnost s r. o. má zdaňovací období hospodářský rok do 31. 10. 2018. Používá krátící koeficient u DPH, tzn. že k 31. 12. 2018 dojde k vyrovnání a to zaúčtuji na +- 548. Používá se nějaká dohadná položka k 31. 10. 2018? Jak by se zaúčtovala do 31. 10. 2018 a poté následující zdaňovací období? Podle mého výpočtu by mělo dojít k 31. 12. 2018 k nadměrnému odpočtu.

Pronájem nebytových prostor

Moje lékařka měla v pronájmu ordinaci s nájmem 1 Kč a zálohami na služby ve výši 3 000 Kč měsíčně. Po odchodu z pronájmu v roce 2015 urgovala zbytečně vyúčtování služeb. V účetnictví byl odhad zaúčtován do dohadných položek. Po dalších urgencích obdržela fakturu za rok 2015 a 2016 s vysokým nedoplatkem a bez podkladů, jak se k částkám došlo. Do jaké doby má pronajímatel povinnost vyúčtování služeb provést? Nemůže se lékařka bránit, že se již nedá spotřeba zkontrolovat? Objekt byl vrácen v roce 2015 bez předávacího protokolu o spotřebě. Může být zaúčtován poměrně vysoký náklad za spotřebu do roku 2017 (2018) nebo je třeba podat dodatečné daňové přiznání? Účet 389 je víc než trojnásobný.

Dopravní nehoda na firemním vozidle a plnění od pojišťovny na přelomu roku 2017/2018

Dne 27. 12. 2017 se stala dopravní nehoda na firemním vozidle. Jsme s. r. o. a nejsme plátci DPH. Dne 6. 2. 2018 nám bylo s datem DUZP 6. 2. 2018 fakturováno od opravny 13 976 Kč za zapůjčení náhradního vozidla a 30 100 Kč za opravu vozu. Též DUZP 6. 2. 2018. K oběma fakturám máme krycí dopis od pojišťovny ze dne 6. 2. 2018, kde je uvedeno datum škodní události 27. 12. 2017 a zároveň je uvedeno, že částka 30 100 Kč a částka 13 976 Kč je hrazena na účet opravny. Jak a do jakého období zaúčtujeme tyto skutečnosti? Pojistnou událost 2017, plnění od pojišťovny, které bylo hrazeno v roce 2018 na účet opravny a náklady na opravy z 2018 a zapůjčení vozu (fakturace od autoopravny)?

Hospodářský rok a silniční daň

Společnost s ručením omezeným má hospodářský rok od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018. Je poplatníkem silniční daně, která činí 3 000 Kč. Jaký bude postup účtování této daně? Bude se používat dohadný účet 389?