Pracovní smlouva (396)

Druh práce uváděný v pracovní smlouvě

Může být  v pracovní smlouvě uvedenojako druh práce: práce a činnosti pro projekt výzkumu a vývoje č.12345? A pak by byla zvlášť uvedená - rozepsána konkrétní náplň práce? Bylo by dostačující takto uvést druh práce: práce a činnosti pro projekt výzkumu a vývoje č.12345 a pak v náplni práce rozepsat konkrétní činnosti, které by zaměstnanec vykonával? 

Pracovní pozice, činnost v pracovní smlouvě

Může být v pracovní smlouvě uvedena jako funkce - činnost: administrativní pracovník? A pak zvlášť by byla rozepsána náplň práce k této pozici?

Koronavirus a převedení na jinou práci

Zaměstnavatel nemá v období covid-19 pro zaměstnance práci podle sjednané pracovní smlouvy. Může být zaměstnanec v důsledku pandemie převeden na jinou práci?

Hmotná odpovědnost účetní na základní škole

Je nutné, aby měla finanční účetní, která pracuje na základní škole, hmotnou odpovědnost, když jí nejsou svěřeny žádné finanční prostředky, ale má přístup k bankovním účtům organizace? Zpracovává veškeré podklady pro účetní uzávěrky, hradí došlé faktury, zaúčtovává položky z bankovních výpisů, z mezd zaměstnanců apod. Pokud ano, za co by měla nést účetní hmotnou odpovědnost? 

Pracovní právo

Ve společnosti s r. o. je podepsaná kolektivní smlouva, ke jsou uvedeny tarifní stupně odměňování zaměstnanců. 1. tarifní stupeň pro rok 2021 činí 16 400 Kč. Pracovník laboratoře má mzdový výměr, dle kterého mu za měsíc přísluší mzda ve výši mzdového základu 15 500 Kč a prémie ve výši 20 %. Na mzdovém výměru není uveden tarifní stupeň. Jednatel společnosti v písemné odpovědi uvedl: "Vaše celkové hodnocení se skládá z několika složek. Je tvořena základní složkou, ke které se automaticky připočítává 20 % z výše této složky. Obě tyto složky se vyplácejí každý měsíc a obě společně jsou Vaším mzdovým základem. Výše Vašeho mzdového základu dosahuje 1. tarifního stupně." Je názor jednatele společnosti správný?

Příslib zaměstnání

Zaměstnavatel se často se zaměstnancem dohodne o budoucím uzavření pracovní smlouvy. Jedná se o příslib zaměstnání. Podle jakých předpisů je nutno postupovat?

Úhrada nesjednaných nákladů při home office

Zaměstnanci vykonávali práci z domova (home office), ale neměli sjednánu náhradu za použití vlastních nástrojů, předmětů i za spotřebovanou energii. Může zaměstnavatel tyto náklady uhradit?

Seznámení zaměstnance s rozvrhem směn

Jakým způsobem lze sjednat, že zaměstnanec souhlasí se změnou rozvrhu pracovní doby v kratší době než 2 týdny předem? Dodatkem k pracovní smlouvě či samostatnou dohodou?

Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr

Může zaměstnavatel dodatkem ke stávající pracovní smlouvě tento bod pracovní smlouvy zrušit a nahradit jej mzdovým výměrem? Mzda zaměstnanců je sjednána v pracovní smlouvě takto: „Zaměstnavatel bude zaměstnanci poskytovat za vykonanou práci mzdu v tomto složení: základní měsíční hrubou mzdu ve výši XY Kč (takto vypočtená měsíční hrubá mzda se zaměstnanci krátí jen v případě, že zaměstnanec neodpracoval stanovený počet dnů a hodin v měsíci) + měsíční odměny přiznané zaměstnavatelem (splnění stanoveného měsíčního plánu prodeje zboží, prodej preferovaných značek) ve výši minimálně 1 000 Kč brutto měsíčně“. Dodatek k PS by zněl: „... uzavírají dodatek č. XY, kterým se od ...... mění a doplňuje oddíl II, bod 3. takto: Mzda je Zaměstnanci stanovena mzdovým výměrem.

Archivace pracovních smluv

Jak dlouho se musí archivovat pracovní smlouvy? Je to 10 let od ukončení pracovního poměru?