Pořizovací cena (316)

Provize při nákup pozemku

Lze při nákupu zemědělského pozemku zemědělcem zaúčtovat provizi spojenou s tímto nákupem do nákladů? Nebo vstupuje do ceny pozemku, a tedy, jelikož se pozemky neodepisují, nebude tento náklad nikdy uplatněn? 

Změna znaleckého posudku na nemovitou věc

Společnost s r. o. koupila v prosinci 2018 nemovité věci za účelem pronájmu. Nemovité věci byly zařazeny do majetku dle znaleckého ocenění. Nyní FÚ zpochybnil znalecký odhad kvůli dani z nabytí nemovitých věcí a bude vypracován nový posudek. Tím se ale změní poměr ceny mezi oceněním a kupní cenou. U stavby nyní vychází vyšší pořizovací cena a u pozemku nižší. Jak zadat změnu v letošním roce do karty majetku? Jako zvýšení a snížení ceny? A rozdíly zaúčtovat na MD 021/D 031? Rozdíl daně z nabytí nemovitých věcí lze účtovat přímo do nákladů?

Znalecký posudek

Je součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku též cena za znalecký posudek, který byl vypracován až po zařazení majetku do užívání? Lze cenu za tento posudek účtovat přímo do nákladů?

Pořizovací cena zboží pořízeného neplátcem DPH

Firma, neplátce DPH, obdrží fakturu ze Slovenska, faktura je v Kč a je zde vyčísleno DPH 20 %. Do skladu zaúčtuje cenu nákupní (vstupní) ve výši DPH 20 %. Jak postupovat, když se firma stane v únoru plátcem DPH a část neprodaného zboží zůstane na skladě?

Náklady související s pořízením nemovité věci

Společnost pořídila nemovitou věc na hypoteční úvěr, na základě zápisu do katastru zařadila majetek do užívání ke dni 15. 11. 2018. Poplatek za poskytnutí úvěru byl bankou sražen až 20. 11. 2018. Zřejmě by měl být součástí pořizovací ceny, ale nevím, zda i v případě, kdy byl uhrazen později. Nemovitá věc byla pořízena přes realitní kancelář, služba byla uskutečněna před zařazením do užívání, ale faktura byla vystavena později. Bude se účtovat ke dni zařazení majetku na dohadné účty nebo po zařazení přímo do nákladů? 

Odpisy bytu po převodu od družstva

Fyzická osoba (Jan Novák) koupil od jiné fyzické osoby v roce 2018 starší byt (jednotku) jako podíl na družstvu za 3 mil. Kč. Ještě v roce 2018 podal žádost na družstvo o převod do osobního vlastnictví. Ve smlouvě o převodu vlastnictví jednotky je uvedena kupní cena ve výši 200 000 Kč, která byla uhrazena zápočtem členského vkladu v bytovém družstvu (datum původní platby není znám, pravděpodobně před více než 5 lety). Převod proběhl a byt byl zapsán do katastru nemovitostí v roce 2018. Jan Novák tento byt pronajímá a uvádí v příjmech z § 9 a uplatňuje náklady ve skutečné výši. Z jaké částky bude počítán odpis? Z částky 3 mil. Kč nebo 3 200 000 Kč nebo z částky 200 000 Kč, které byly uhrazeny zápočtem?

Evidence majetku v daňové evidenci, majetek vytvořený vlastní činností

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci plánuje„koupit“ pozemek se stavbou na úvěr či hypotéku za účelem podnikání a vše vložit do obchodního majetku. Jak správně postupovat z hlediska ocenění a odpisování? Je-li nemovitá věc pořízena na úvěr, stává majetkem fyzické osoby a odpisuje se dle zákona o dani z příjmu? Jsou splátky úvěru daňově uznatelným výdajem? Nemovitou věc je nutné kompletně zrekonstruovat. Některé opravy si fyzická osoba udělá sama. Stačí, když oceníme tyto opravy sami, např. dle faktur za nakoupený materiál nebo je nutné nechat takto vzniklý majetek ocenit znalcem?

Reprodukční pořizovací cena bytu

V souvislosti s odpisováním bylo potřeba stanovit reprodukční pořizovací cenu bytu v Praze. Znalec provedl ocenění dle zákona o oceňování, tato cena byla o 1 mil. Kč nižší než tržní cena nemovité věcvi, tj. cena, za kterou se stejný byt v domě prodává. Je možné, aby reprodukční pořizovací cena byla tak výrazně nižší než cena, za kterou lze byt prodat nebo je ocenění chybné? Cena stanovená znalcem byla dokonce nižší, než cena, za kterou byl byt pořízen před deseti lety, kdy byl byt v původním stavu před rekonstrukcí.

 

Zaúčtování tažného zařízení u nově pořízeného vozidla

Právnická osoba s. r. o. koupila osobní vozidlo, které zařadila do užívání v 10/2018. Ve 12/2018 bylo rozhodnuto, že se nechá domontovat tažné zařízení za 12 000 Kč. Navyšuje tato částka pořizovací cenu, anebo jde přímo do nákladů? 

Nabývací cena nepeněžitého vkladu u člena obchodní korporace - fyzická osoba

Podle § 24 odst. 7 písm. b) se nabývací cena obchodního podílu u nepeněžitého vkladu určí u fyzických osob obdobně jako hodnota nepeněžitého příjmu dle § 3 odst. 3, tj. dle posudku znalce. Zároveň se tam píše, že pro majetek zahrnutý v obchodním majetku se použije zůstatková cena a u majetku, který nebyl v obchodním majetku a byl pořízen ve lhůtě do 5 let pořizovací cena. Znamená to tedy, že cena dle § 3 odst. 3 se použije jen v případě, že vložený majetek nebyl v obchodním majetku a zároveň byl pořízen dříve než 5 let před vložením?