Odpisy bytu po převodu od družstva

Fyzická osoba (Jan Novák) koupil od jiné fyzické osoby v roce 2018 starší byt (jednotku) jako podíl na družstvu za 3 mil. Kč. Ještě v roce 2018 podal žádost na družstvo o převod do osobního vlastnictví. Ve smlouvě o převodu vlastnictví jednotky je uvedena kupní cena ve výši 200 000 Kč, která byla uhrazena zápočtem členského vkladu v bytovém družstvu (datum původní platby není znám, pravděpodobně před více než 5 lety). Převod proběhl a byt byl zapsán do katastru nemovitostí v roce 2018. Jan Novák tento byt pronajímá a uvádí v příjmech z § 9 a uplatňuje náklady ve skutečné výši. Z jaké částky bude počítán odpis? Z částky 3 mil. Kč nebo 3 200 000 Kč nebo z částky 200 000 Kč, které byly uhrazeny zápočtem?

Evidence majetku v daňové evidenci, majetek vytvořený vlastní činností

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci plánuje„koupit“ pozemek se stavbou na úvěr či hypotéku za účelem podnikání a vše vložit do obchodního majetku. Jak správně postupovat z hlediska ocenění a odpisování? Je-li nemovitá věc pořízena na úvěr, stává majetkem fyzické osoby a odpisuje se dle zákona o dani z příjmu? Jsou splátky úvěru daňově uznatelným výdajem? Nemovitou věc je nutné kompletně zrekonstruovat. Některé opravy si fyzická osoba udělá sama. Stačí, když oceníme tyto opravy sami, např. dle faktur za nakoupený materiál nebo je nutné nechat takto vzniklý majetek ocenit znalcem?

Zaúčtování tažného zařízení u nově pořízeného vozidla

Právnická osoba s. r. o. koupila osobní vozidlo, které zařadila do užívání v 10/2018. Ve 12/2018 bylo rozhodnuto, že se nechá domontovat tažné zařízení za 12 000 Kč. Navyšuje tato částka pořizovací cenu, anebo jde přímo do nákladů? 

Nabývací cena nepeněžitého vkladu u člena obchodní korporace - fyzická osoba

Podle § 24 odst. 7 písm. b) se nabývací cena obchodního podílu u nepeněžitého vkladu určí u fyzických osob obdobně jako hodnota nepeněžitého příjmu dle § 3 odst. 3, tj. dle posudku znalce. Zároveň se tam píše, že pro majetek zahrnutý v obchodním majetku se použije zůstatková cena a u majetku, který nebyl v obchodním majetku a byl pořízen ve lhůtě do 5 let pořizovací cena. Znamená to tedy, že cena dle § 3 odst. 3 se použije jen v případě, že vložený majetek nebyl v obchodním majetku a zároveň byl pořízen dříve než 5 let před vložením?

Daň z nabytí nemovitých věcí

Společnost s. r. o. koupila nemovitou věc s pozemkem, ve znaleckém posudku mám zvlášť vyčíslenou daň pozemek a budovy. Jak tuto daň zaúčtovat do pořizovací ceny a je to náklad daňově neuznatelný?

Pořizovací náklady

Firma nakupuje zboží, účtuje přímo na účet 504. Dopravu nakupovaného zboží účtujeme také na účet 504. Jak postupovat na konci roku - musíme poměrnou část, která se týká zboží na skladě k 31. 12., odúčtovat z nákladů? 

Daň z příjmů FO při prodeji nemovité věci

Fyzická osoba na vlastním pozemku tři roky svépomocí postupně staví domek. Po dokončení kolaudace a užívání 6 měsíců. Neshody v manželství, rozvod, prodej domu z důvodů vypořádání. Není splněn časový test 2 roky bydlení? Podle všeho nastupuje zdanění rozdílů prodejní ceny a ceny pořízení, ale cena pořízení není známá - materiál dnes bez dokladů, vlastní práce neocenitelná ... Jak dále postupovat?

Pořizovací cena

Firma koupila nový nákladní automobil 30. 5. 2018. Před odebráním od prodejce ještě byla namontována schránka na nářadí, sud na vodu včetně pumpičky a autorádio (vše pevně zabudováno), další položkou na dokladu je voskování rámu a příslušenství. Uvažujeme správně, že schránka na nářadí, autorádio a sud na vodu vstupují do pořizovací ceny a voskování je náklad na udržování, i když v té době nebylo auto uvedeno do užívání?

Pořizovací cena automobilu

Pokud dne 5. 4. 2018 pořídím automobil, dám ho 11. 4. 2018 na STK a emise (v rámci přepisu) a koupím nové pneumatiky, mám o tuto hodnotu zvyšovat jeho pořizovací cenu? 

Byty v osobním vlastnictví a pronájem

Klient koupil v roce 2017 na hypotéku byt do OV. Zařídil ho běžným nábytkem a kuchyňskými spotřebiči a bude ho pronajímat. Příjmy do DPFO dle § 9 s uplatněním skutečných výdajů. Jsou úroky z hypotéky součástí výdajů nebo se přičítají k pořizovací ceně bytu? Nábytek evidujeme jako materiál, ale mám obavu, že kuchyňské spotřebiče, které jsou zabudovány do celé kuchyňské linky vč. napojení na odpad a vodu, by měly být technickým zhodnocením bytu. Znamená to, že by byla technickým zhodnocením celá kuchyňská linka, i když se jedná o jednotlivé skříňky, které nejsou spojeny se zemí ani se zdí (volně stojící).