Daňové přiznání (2022)

Řádek č. 47 DP k DPH a reverse charge

Patří do řádku 47 daňového přiznání k DPH i hodnota pořízeného majetku v režimu reverse charge? V průběhu roku chodí faktury za rekonstrukci budovy, ze kterých uplatním nárok na odpočet a základy z těchto faktur uvedu na řádek 47 v okamžiku zařazení technického zhodnocení do majetku. Faktury za stavební práce jsou ale v režimu přenesené daňové povinnosti. Mají se v okamžiku zařazení TZ do majetku uvést na řádku 47 i plnění v režimu reverse charge?

Daňové přiznání k dani z nemovitostí

Fyzická osoba koupila nemovitost, stavba zapsaná v katastru nemovitostí jako objekt k bydlení. V následujících dvou letech došlo ke stavebním úpravám a následně vydáno kolaudační rozhodnutí se zápisem rodinný dům se 4 bytovými jednotkami k trvalému bydlení. Tuto nemovitost pronajala společnosti s ručením omezeným a ta ji využívá jako apartmány určené k pronájmu. Nemovitost u vlastníka není součástí obchodního majetku a příjmy za pronájem nemovitosti jsou zdaňovány v § 9 ZDP. Přiznání k dani z nemovitých věcí předkládá vlastník nemovitosti, který nemovitost "pouze" pronajímá. Jakou sazbu použije při vyplňování přiznání? Jedná se o podnikání nebo o zdanění stavby sloužící k potřebám bydlení? Při vyplnění přiznání použije při určení druhu stavby písmeno H-budova obytného domu nebo písmeno O-ostatní druhy podnikání?

Nemovitost v Chorvatsku

Občan České republiky, nepodnikající, si zakoupil nemovitost v Chorvatsku letos. Má podat v České republice daňové přiznání z nemovitostí do 31. 1. 2022 za tuto chorvatskou nemovitost? Popřípadě vzniknou nějaké povinnosti v České republice, co se týče vlastnění nemovitosti v Chorvatsku?

Zálohy v přiznání k DPH v režimu OSS-EU

Od 1. 7. 2021 jsme u Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj registrováni v režimu jednoho správního místa OSS-EU. Za období 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021 tedy budeme poprvé podávat čtvrtletní přiznání k dani. Od zákazníků přijímáme zálohy na zboží (ve výši 100 %). Pokud zálohu obdržím na konci září, přičemž k dodání zboží dojde až v měsíci říjnu, jakým způsobem se toto odrazí v přiznání k dani v rámci OSS? Přijatou zálohu zahrnu do přiznání za období 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021, anebo přiznám daň až při dodání zboží v přiznání za období 1. 10. - 31. 12. 2021?

Opravená přijatá faktura po již podaném daňovém přiznání a kontrolním hlášení

Společnost s r. o., plátce DPH, přijala v květnu 2021 fakturu na opravu automobilu v hodnotě 50 000 Kč. Tuto fakturu uvedla do přiznání DPH a kontrolního hlášení za květen. Nyní v červenci servis zjistil, že u jedné položky na faktuře nebyla vyčíslena DPH ve výši cca 3 000 Kč. Poslali nám novou fakturu, se stejným číslem a květnovými daty jako ta předešlá, jen je u jedné položky dopočteno DPH a celková částka na faktuře je tudíž o 3 000 Kč vyšší. Tuto DPH jsme doplatili. Mohu v červenci do daňového přiznání a kontrolního hlášení uvést pouze tento doplacený rozdíl nebo musíme podat opravné přiznání za květen?

Příjem za trénování dětí od hokejového klubu

Poplatník, zaměstnanec a současně podnikatel - živnostník, trénuje děti, od hokejového klubu dostává ročně asi 15 500 kč, poplatník nemá na trénování ŽL, je potřeba tento příjem zdanit? Ve skutečnosti je tento příspěvek použit na nákup hokejové výstroje (brusle, ostření bruslí, hokejové oblečení) - tyto výdaje lze doložit doklady a pak na dojíždění autem na stadion, event. výjezdy na zápasy.

Nákup zboží z 3. země po 1.7.2021

Pokud společnost G. s. r. o. nakoupí zboží v 7/2021 za 2 000 USD, tak se něco změní nebo stále na základě JSD spočítám DPH a udělám tzv. samovyměření - tedy na jedné straně MD 349/D 349, MD 349/D 343 a na druhé straně MD 349/D 349, MD 343/D 349? A řádky 7,8 a 43,44?

Úroky z dotace od Podpůrného a garančního rolnického a lesního fondu v DPFO

Zemědělský podnikatel OSVČ obdržel dotaci na úroky z úvěru od PGRLF (úvěr byl poskytnut na stroj do podnikání). Úroky zahrnul do daňového přiznání k dani z příjmů. Uvedené příjmy budou součástí daňového základu § 7 nebo § 8 zákona o daních z příjmů?

Dodatečné přiznání k dani z nemovitých věcí - jeho úhrada a vliv na základ daně

Na základě výzvy finančního úřadu (nikoliv platebního výměru) z důvodu nesouladu katastru nemovitostí se skutečným stavem (do dnešního dne nezkolaudovaná výrobní hala) jsme v červnu letošního roku podali dodatečná přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019, 2020 a 2021 a uhradili nedoplatky na dani za tato období. Rozdíly za rok 2019 a 2020 jsme zaúčtovali nedaňově do roku 2021. V případě, že bychom ještě mohli zaúčtovat rozdíl v daňové povinnosti do roku 2020, ale daň by byla zaplacena až v roce 2021, bylo by možné snížit základ daně o zaplacený nedoplatek na dani viz § 23 odst. 3 bod b) písm. 3 ZDP? Pokud jsou rozdíly na dani z nemovitostí z důvodů dodatečných přiznání za rok 2020 (příp. 2019) zaúčtované i zaplacené v roce 2021 jako nedaňově náklady. Jak správně postupovat při sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021? 

Zrušení registrace k DPH

Firma, s. r. o, zrušila v 4/2021 plátcovství k DPH , v 4/2021 přišlo i rozhodnutí o zrušení registrace od FÚ. Kdy firma podává poslední KH a kdy DPH? Myslím si správně, že kontrolní hlášení oslední za 4/2021 (za 5 a 6 už nepodává), DPH podává poslední za 2.Q 2021?