Daňové přiznání (1878)

Mýtné

Mýtné je dle zákona osvobozené od DPH, ale zajímá mě, zda je nutné to vyplnit do kontrolního hlášení a přiznání k DPH a případně do jakého řádku. 

Přiznání k DPH - režim pasivní zušlechťovací styk

Firma vyveze v režimu 2100 zboží zákazníka na opravy a kalibrace do Švýcarska, toto zboží bude dovezeno ve stejném režimu zpět cca do 30 dnů.

1. Vykazuje se vývoz v tomto režimu do přiznání DPH, a pokud ano do řádku 23? Při běžných obchodech (propuštění do volného oběhu) a vykazování vývozu na základě JSD je vždy podstatné, že zboží je prodáno za úplatu. Tím nastává zdanitelné plnění. Ale v současném případě není při vývozu žádná úplata, pouze proforma potvrzující hodnotu zasílaného zboží, ale faktura je na nulovou hodnotu.

2. Vykazuje se v tomto případě dovoz zpět v přiznání DPH, a pokud ano v řádku 7? Naopak při běžných dovozech zboží (propuštění do volného oběhu) se dovoz v přiznání DPH vykazuje vždy (i když není úplata), rozhodující je JSD. Obdobně to bude platit u současného případu, když bude zboží dovezeno zpět? 

OSVČ ZTP/P

Kamarád, který je ZTP/P, pracuje jako OSVČ. Podal na Finanční úřad daňové přiznání v řádném termínu, vše potřebné doložil, ale stále čeká na vrácení přeplatku (o který žádal přímo v přiznání) a který činí několik desítek tisíc. Finanční úřad mu ho stále zadržuje s odůvodněním, že musí přezkoumat slevy, které mu plynou z titulu ZTP/P a že na to mají půl až tři čtvrtě roku. Údajně je tato lhůta i v zákoně. Nemám s tímto žádné zkušenosti, proto se obracím na odborníky. Je zadržování přeplatku opravdu oprávněné a kde v zákoně je to uvedeno? Jak se může kamarád domoct co nejdřív svých peněz, popř. co může udělat pro příště, aby k takovému zdržení nedošlo? 

Nespolehlivý plátce DPH

Jsme s. r. o. a přijali jsme fakturaci za služby (reklamu), kterou jsme našemu dodavateli zaplatili v hotovosti (tzn. včetně DPH). Po podání přiznání k DPH a KH jsme byli vyzváni FÚ, abychom uhradili DPH za tohoto nespolehlivého plátce DPH. Jak správně zaúčtovat tuto platbu DPH a jaký je další postup?

Opravný daňový doklad po 1. 4. 2019

Jsme měsíční plátci DPH. Dne 4. 6. 2019 jsme obdrželi opravný daňový doklad za vrácené zboží, který je na částku -45 000 Kč. Na dokladu je uvedeno DUZP 31. 5. 2019 a datum vystaven rovněž 31. 5. 2019. Ve kterém měsíci uvedeme tento opravný daňový doklad v přiznání k DPH a v kontrolním hlášení.

Nesprávná sazba DPH

Při vystavení faktury odběrateli (plátci DPH) na Slovensko za odběr zboží, se nám do faktury vloudila chyba. Asi u čtyřech položek bylo naúčtované 21% DPH, ostatní jsou správně fakturovány s nulovou sazbou DPH. Jak máme toto opravit vzhledem k tomu, že odběratel již má odevzdané přiznání k DPH za květen?

Přefakturce služby konané v ČR do Švýcarska

Zajišťovali jsme pro společnost (ekonomický subjekt, registrovaný se švýcarskou VAT) sídlící ve Švýcarsku služby v ČR (konkrétně strategické hry, dopravu, team building ... (nedaňové). Máme tyto služby přefakturovat? Služby jsou s DPH a také od neplátců, vše se konalo v ČR. Na jaký účet účtovat vystavenou fakturu a) výnosy, b) 315 (rozvahový účet)? A jak to bude s DPH na faktuře a kam do přiznání k DPH?

Vrácení dovezeného zboží v režimu vývoz

S. r. o., plátce DPH, dovezla v březnu 2019 zboží z USA do ČR. Část zboží však neodpovídala objednávce, dodavatel omylem poslal jiný druh zboží. Chybně dodané zboží jsme vrátili dodavateli do USA. Vrácení zboží prošlo celním řízením a bylo propuštěno do režimu trvalý vývoz, z EU vystoupilo 28. 3. 2019. Disponujeme výstupním souhrnným celním prohlášením, které prokazuje vývoz zboží. Dodavatel vystavil dobropis v původní hodnotě chybně dodaného zboží. 1. Je správné vykázat transakci v březnovém přiznání na řádku 22 jako vývoz zboží, přičemž datum uskutečnění plnění je 28. 3. 2019? 2. Základem daně bude hodnota vraceného zboží v USD přepočtená na Kč kurzem platným ke dni uskutečnění plnění, který používáme v účetnictví? Celní kurz se nepoužije? 3. Žádný další daňový doklad není potřeba? Logicky tady nevystavujeme fakturu, máme jen zmíněný dobropis a výstupní souhrnné celní prohlášení. 

Reakce finančního úřadu na dodatečné přiznání k DPH

Co znamená reakce finančního úřadu, která dorazila do datové schránky druhý den po podání dodatečného daňového přiznání k DPH a opravného kontrolního hlášení k DPH? Dne 30. 5. bylo podáno k DPH a KH za duben dodatečné přiznání, došlo ke snížení nadměrného odpočtu DPH. Reakce od finančního úřadu je tato: Rozhodnutí Shora uvedený správce daně podle § 141 odst. 7 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve věci dodatečného daňového přiznání k DPH za duben, č.j. ...... ze dne 30. 5. rozhodl takto: Řízení se zastavuje Odůvodnění: Správce daně zjistil, že v zahájeném daňovém řízení nastala podmínka pro zastavení řízení podle § 141 odst. 7 daňového řádu. Správce daně tak musel konat ve smyslu zásady oficiality a řízení zastavit. Co toto prosím přesně znamená?

Aktivní zušlechťovací styk

Od našeho zákazníka z USA se nám vrátilo zboží na opravu v rámci celního režimu 5100 (AZS) bez vyměřeného cla, k tomu byl vystaven dovozní doklad (JSD). Budu to prosím uvádět v přiznání DPH na řádku č. 7 a 43?