Daňové přiznání (1911)

Žádost o zpětvzetí přiznání k dani z příjmu

Lze požádat o zpětvzetí přiznání k dani z příjmu fyzických osob prosím? Vysvětlení: manželka s příjmem 65 000 Kč (v roce 2019) podala přiznání k dani z příjmu 2019 již v únoru 2020. Manžel zpracovává své daňové přiznání až teď a chtěl by uplatnit plnou slevu na manželku podle § 35 ba odst.1 písm. b), se kterou žije ve společně hospodařící domácnosti. 

Ztížení společenského uplatnění - osvobození od daně z příjmů

Zaměstnanec dostal plnění od pojišťovny za ztížení spol. uplatnění, je toto plnění osvobozeno od daně z příjmů? Nemusí jej uvádět do daňového přiznání? 

Vykazování plnění v přiznání k DPH při dovozu, ale od společnosti z EU

Tuzemská společnost pořizuje zboží od belgické firmy, která má platné DIČ BE. Zboží je vezeno do ČR přímo z Ruska a je vystaveno JSD. Faktura z BE je vystavená datem 20. 2. 2020, dovozní doklad má datum vydání 25. 2. 2020. Jak správně se má vykázat v přiznání k DPH?

Covid-19: Způsob podání daňového přiznání v nouzovém stavu kvůli koronaviru

V současné době jsou finanční úřady „zavřené“ (funguje pouze podatelna, a to v omezených časech) a vláda apeluje na bezkontaktní způsob komunikace včetně podávání daňových přiznání. Mohu tedy daňové přiznání poslat jako přílohu e-mailové zprávy?

Podání k dani z příjmů právnických osob

Budu poprvé podávat za své s. r. o. přiznání pomocí aplikace EPO. S. r. o. v roce 2019 nevykonávala žádnou činnost, uvedu tedy výsledek hospodaření a ostatní řádky nulové a dále - jak přiložit rozvahu a výsledovku a přílohu k účetní závěrce? Musím tyto tři dokumenty připojit k přiznání již přímo v aplikaci EPO? Dám je v EPU např. ve formátu xlm či PDF do jiné přílohy - tam je nahraju a následně soubor celý uložím k odeslání do datové schránky a tento soubor xml včetně těch příloh odešlu datovou schránkou mému místě příslušnému úřadu? Je tento postup zpracování a zaslání přiznání k dani z příjmů PO správný? Nebo přiznání k DPPO zpracuji v EPU a dále datovou schránkou odešlu soubor XLM s přiznáním + zvlášť přiložím další přílohy (rozvahu, výsledovku, přílohu)? Je povinné odeslat na FÚ s přiznáním i rozvahu, výsledovku a přílohu k účetní závěrce? Nikde v zákoně o daních z příjmů jsem se toto nedočetl, ale slyšel jsem, že se tyto dokumenty mají poslat také. 

Režim přenosu DPH

Akciová společnost (měsíční plátce DPH) zaslala 18. 1. 2018 jiné firmě spol. s r. o. (plátce DPH) fakturu, ve které vyúčtovala výrobu a montáž truhlářských výrobků v režimu přenosu DPH. Fakturu jsme uvedli do přiznání k DPH a do kontrolního hlášení za leden 2018. Faktura je k dnešnímu dni nezaplacena, ačkoliv byla několikrát upomínána. Na začátku prosince 2019 jsme dlužníkovi zaslali upozornění k soudnímu vymáháni. Dlužník nám odpověděl, že tuto fakturu nemá v evidenci a žádá nás o radu co má v tomto případě dělat. Jak správně tuto chybu napravit?

Opožděně předaná faktura z předešlého období

Společnost s r. o. předala ztracenou fakturu k zaúčtování v prosinci 2019, faktura je za nákup PHM v období prosinec 2018 a je na částku 68 993,09 + DPH 14 493,23 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o vysokou částku, tak bych chtěla fakturu správně zaúčtovat, aby to společnost nepoškodilo a bylo to dobře i podle zákona. S odpočtem DPH předpokládám, že problém není. Mohu DPH uplatnit za prosinec 2019 s tím, že ZP bude v kontrolním hlášení uvedeno správně 15. 12. 2018. Nerada bych upravovala rok 2018 pro složitost, a nevím tedy jak postupovat se zaúčtováním dokladu a promítnutím do nákladů. Zda se musí měnit daňové přiznání za rok 2018? Jak postupovat co nejjednodušeji?

Při podání dodatečného přiznání k DPPO je třeba tuto položku zahrnout do účetnictví a všechny podklady znovu zpracovat nebo je možné upravit jen daňové přiznání a přílohy? 

Společnost s ručením omezeným - pozastavení činnosti

V květnu 2019 byla založena s. r. o. jedním společníkem s vkladem 100 000 Kč. Společnost nyní žádnou činnost nevykonává, nefakturuje, je zatím "spící". Musí za rok 2019 podat přiznání k DPPO? Vykážou se na všech řádcích nulové údaje? Kromě počátečního vkladu 100 000 Kč žádný výdaje, ani příjmy nemá. Jednatel a zároveň společník není odměňován - může to tak být, že jednatel vykonává funkci bezplatně? Musí být s. r. o. registrované ještě na jiných úřad než je FÚ - kde mělo do 15 dní od svého vzniku podat přihlášku, pokud přihlášku nepodalo, hrozí s. r. o. nějaké sankce? Jaké jsou spojeny se "spící" s. r. o. - např. musí mít datovou schránku, založen účet v bance, musí-li podat přiznání k DPPO za rok 2019 - musí vyplnit i rozvahu a výsledovku, kde budou uvedeny nulové údaje krom vkladu? Toto všechno pak dát obchodní rejstřík? Jak dlouho může být s. r. o. "spící" - řeší to nějak úřady či nikoliv? 

Prohlášení a povinnost podat přiznání

Zaměstnanec měl podepsáno oranžové prohlášení - učinil prohlášení u jednoho zaměstnavatele na tyto měsíce 6-9 a na ř. 3 zaúčtováno v měsících má uvedeno 6-9. Od druhého zaměstnavatele má potvrzení, kde má uvedeno - učinil prohlášení na tyto měsíce 1-5 a na ř. 3 zaúčtováno v měsících 1-5 a 9-12. Má tento zaměstnanec povinnost podat přiznání? Pokud měl podepsáno prohlášení pouze na měsíce 1-5 a 6-9, ale příjem zúčtován ve všech měsících? V zákoně o daních z příjmů je v § 38g uvedeno, ze není povinen podat přiznání ten, kdo měl postupně příjmy od více plátců - což on měl ačkoliv „na přeskáčku“ a učinil u obou prohlášení, ale neučinil na všechny měsíce. Je povinnost podat přiznání, nebo nikoliv?

Prodej nemovitosti

Developerská společnost ABC s.r.o. podepíše s kupujícím dne 20. 11. 2019 kupní smlouvu na prodej nemovité věci. Dne 3. 12. 2019 dorazí do advokátní úschovy kupní cena a 6. 12. 2019 dojde k protokolárnímu předání nemovité věci. Dne 4. 1. 2020 je na katastr vložen návrh na vklad. Jaký je postup z pohledu okamžiku přiznání DPH? V jakém roce společnost vykáže výnos z prodeje dané nemovité věci a uplatní související náklady?