Cestovní náhrady (465)

Zahraniční stravné

Firma vyplácí zaměstnancům zahraniční stravné. Našla si výklad, že zaměstnavatel může před vysláním na pracovní cestu sjednat nižší hodnotu krácení, než je v zákoně o cestovních náhradách. Jedná se o krácení za poskytnuté jídlo, které je vidět na hotelovém účtu. Zatím firma nemá k tomuto vytvořené žádné směrnice, stravné krátíme dle zákona. Lze to nějak upravit a stravné nekrátit?

 

Cestovní náhrady u dohody o provedení práce

Zaměstnanec činný na dohodu o provedení práce nemá v dohodě sjednáno poskytování cestovních náhrad. V interním předpise je uvedeno, že zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce mají nárok na úhradu výdajů na ubytování včetně stravy, které jsou povinni vynaložit v případě, že konají práci, mimo místo svého bydliště v trvání dva a více dní. Jedná se např. o lektorku, která bydlí v Německu a přijede do ČR na dvoudenní kurz, na kterém přednáší a je odměňována dle dohody o provedení práce. Je výdaj na ubytování lektorky, který je podložen interní instrukcí zaměstnavatele, uznat jako daňově uznatelný? Nevzniká lektorce v tomto případě nepeněžní příjem, který by se měl zdanit ve mzdě? 

Společník s. r. o. a firemní automobil

Společník s. r. o., který není jednatelem ani nepobírá za občasnou práci v s. r. o. žádnou odměnu (starobní důchodce, plátce DPH, má příjmy z pronájmů), využívá firemní automobil také pro soukromé účely. Prosím o sdělení, jaký to má dopad pro s. r. o. a pro společníka z hlediska daně z příjmů a DPH, popř. jak tuto situaci řešit nejoptimálněji pro obě strany.

Společník pracující na DPP a cestovní náhrady

Malá společnost s ručením omezeným podniká v oblasti nákupu a prodeje zboží. Firma nemá auto, na služební cesty používá jednatel soukromé vozidlo a uplatňuje náhrady dle zákona (tzv. kilometrovné). Firma má jako jediného zaměstnance jednatelku. Tato jednatelka je současně společníkem a druhým společníkem je její manžel. Jelikož jednatelka již nestíhá uzavírání obchodů, uvažují manželé, že by druhý z nich pracoval na DPP, ale jen jako společník.

1) Je možné, aby společník pracoval pro společnost a byl odměňován na DPP, pokud nepřesáhne za rok 300 hodin?

2) Pokud může společník na DPP pracovat, může používat své soukromé vozidlo (má jiné než manželka - jednatelka firmy) na cesty za účelem obchodování, když má DPP? V dohodě by bylo používání osobního vozidla s povinností vést řádně knihu jízd sjednáno. Dohodu by podepisovala jednatelka firmy (manželka společníka). Z DPP by byla odváděna srážková daň, případně SP a ZP dle výše dohody.

Daňový nebo nedaňový náklad?

Česká společnost A spolupracuje se společností B ze 3. země, která zajišťuje podporující služby při nákupu zboží českou společnosti ve 3. zemi. Vzniká potřeba osobní schůzky tady v Česku s jednatelem společnosti B za účelem projednávání obchodních činností a vyřešení aktuálních otázek. Může česká společnost uplatnit náklady na zajištění ubytování a letenky pro jednatele společnosti B jako daňově uznatelné? 

Použití otcova auta v podnikání

Otec - důchodce - vlastní automobil, který chce bezplatně půjčit svému synovi, který je OSVČ a bude ho používat k podnikání. Je možné auto půjčit bezplatně? Co si v takovém případě může syn dát do nákladů? Co za povinnost z toho plyne pro otce, který mu auto půjčí (kromě povinnosti platit silniční daň)? 

Jednatel a jeho cesty do sídla firmy

Může být s jednatelem sjednáno jeho pravidelné pracoviště v místě jeho trvalého bydliště? Je možné mu v rámci cestovních náhrad proplatit čtvrtletní jízdenku na vlak, kterým dojíždí z místa svého bydliště do sídla firmy? Musí k těmto cestám existovat cestovní příkaz, či jen stačí nárok na náhrady cestovních nákladů dojednat ve smlouvě o výkonu funkce jednatele?

Cestovní náhrady - stravné

V § 163 odst. 2 zákoníku práce je uvedeno, že zaměstnanci přísluší stravné snížené za každé bezplatně poskytnuté jídlo až o určitou procentuální hodnotu. Můžeme tedy vypracovat vnitropodnikovou směrnici, kde bude uvedeno, že za každé bezplatně poskytnuté jídlo (např. snídaně v hotelu) se stravné krátí třeba jen o 5 % - je tento postup v souladu se zákoníkem práce či jinými předpisy? Je možné analogický postup použít v případě poskytnutí zahraničního stravného? Pokud vnitropodniková směrnice nebude zpracována, je povinností zaměstnavatele v případě bezplatně poskytnutého jídla stravné zkrátit vždy o maximální hodnotu v § 163 odst. 3 zákoníku práce za každé bezplatně poskytnuté jídlo?

Paušální výdaje na auto na LPG

Mohu použít paušální výdaj na auto nezahrnuté v obchodním majetku používané i k soukromým účelům ve zkrácené výši 4 000 Kč za každý měsíc používání i v případě, že je auto přestavěné na LPG?

 

Cestovní náhrady u automobilu na LPG

Jak uplatnit cestovní náhrady u automobilu na LPG, když vyhláška ministerstva určující výpočet cestovních náhrad s možností automobilu na alternativní pohon nepočítá? Je možné vypočítat výši cestovní náhrady dle původního pohonu, tedy benzinu? Bude i pak takové auto osvobozeno od daně silniční? Pokud tento postup nebude možný, lze alespoň použít paušální výdaje na auto?