Cestovní náhrady (479)

Jednatel na zahraniční cestě

Jediný jednatel v s. r. o., nemá žádnou smlouvu uzavřenou se s. r. o., nic mu není nevypláceno. Jel na veletrh do Itálie související s činností firmy, zaplatil vstupenky, ubytování + poplatek, mýtné. Může si tyto doklady dát s. r. o. do nákladů?

Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu

Je možné proplácet náhradu za užívání soukromého auta společníkovi, který je ve své firmě i jednatelem a zároveň jediným zaměstnancem, který má dohodu o provedení práce na prodej zboží. 

Firemní a soukromé náklady na pracovní cestu

Jednatel firmy (a zároveň zaměstnanec) byl na pracovní cestě za obchodním partnerem v Londýně na 4 dny. Společně s jednatelem cestovala i manželka, která není ve firmě zaměstnaná. Jako jediný doklad za letenky mám pouze potvrzení o platbě, který je uvedený na jméno zaměstnance. Letenky si hradil jednatel ze soukromé platební karty a nyní by rád uplatnil letenky na sebe jako daňově uznatelný náklad, jelikož pro něj se jednalo o pracovní cestu. Jakým způsobem mohu doklad zaúčtovat? Bude dostačující pouze potvrzení o platbě nebo je nutná faktura vystavená na firmu? Letenka na manželku bude daňově neuznatelným nákladem na 512 s analytikou nebo vůbec o těchto nákladech nebudu účtovat? Mohu jednateli vyplatit peníze za jeho letenku v hotovosti?

OSVČ a pronájem automobilu do nově vznilé s. r. o.

OSVČ, plátce DPH, založil nově s. r. o. OSVČ je plátcem DPH a má ve svém majetku automobil, který využívá ke své obchodní činnosti (rozvážení zboží, cesty k zákazníkům). Nově založil s. r. o., kam chce převést část činností z OSVČ. Automobil, který má v obchodním majetku OSVČ, chce využívat prozatím pro obě firmy. Jaké je nejschůdnější řešení v tomto případě - rámcová smlouva o pronájmu vozidla? Lze fakturovat pouze kilometry dle knihy jízd pro s. r. o.?

Pořízení automobilu s odpočtem DPH a výdaje formou náhrad

Fyzická osoba, OSVČ, plátce DPH, vede daňovou evidenci. Pořídil nákladní automobil, při nákupu uplatnil odpočet DPH – automobil bude využívat výlučně pro ekonomickou činnost, tedy splňuje definici obchodního majetku pro účely zákona o DPH. Automobil ale nechce zařadit do obchodního majetku podle § 4 odst. 4 zákona o dani z příjmů. Pro účely daně z příjmů nebude uplatňovat odpisy, výdaje na opravy a pojištění, skutečné výdaje na PHM. Pro účely daně z příjmů chce postupovat podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3, tedy uplatňovat výdaje ve výši základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Přitom cenu PHM požitou pro výpočet náhrady za PHM sníží o DPH, neboť uplatňuje odpočty DPH z nákupu PHM a oprav. Je vlastníkem vozidla. Je možné takto postupovat? A je možné uplatnit do výdajů navíc i úroky z úvěru na pořízení automobilu?

Kurz vyúčtování pracovní cesty

Zaměstnanec vyjíždí na služební cesty na Slovensko. Jakým kurzem může vyúčtovat? V s. r. o. používáme pevný měsíční kurz. Může i on vyúčtovat pevným měsíčním kurzem? Bylo by to pro nás nejjednodušší. 

Kurz při výměně peněz na zahraniční pracovní cestu

Zaměstnanec na zahraniční pracovní cestu nedostává zálohu, při vyúčtování pracovní cesty doloží doklad o výměně CZK na EUR, kde je uveden směnný kurz jiný, než je kurz ČNB v den zahájení cesty. Výměna CZK na EUR byla provedena v Čechách, zaměstnanec vyměnil více EUR, než na pracovní cestu potřeboval. Po ukončení pracovní cesty je provedeno vyúčtování, spočítá se stravné v cizí měně. Jaký kurz se má použít, zda kurz, kterým zaměstnanec provedl výměnu CZK na před pracovní cestou v Čechách, tento kurz může doložit dokladem o výměně, nebo kurzem ČNB v den zahájení pracovní cesty, tento kurz je pro něho méně příznivý? V zákoníku práce jsem našla, že jen při výměně v zahraničí se používá jiný kurz než kurz ČNB.

Využívání firemního vozu společníkem a jednatelem (v jedné osobě)

Společnost s. r. o. má společníka a jednatele, který má bydliště asi 100 km vzdálené od sídla společnosti (společnost pronajímá nemovitou věc, která je na adrese sídla společnosti). Společník nemá uzavřený pracovní poměr a nepobírá žádnou odměnu za výkon funkce jednatele. Čerpání PHM i ostatní náklady spojené s využíváním automobilu se odehrávají v místě bydliště společníka a jednatele. Je to přípustné? A jak nejlépe ošetřit tuto situaci z pohledu daní? Je cesta společníka z místa bydliště do sídla firmy jízdou pro firemní účely?

Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné

Zaměstnanec odjel v pátek na pracovní cestu, která byla po dohodě s nadřízeným přerušena, protože v místě pracovního výkonu chtěl navštívit rodinu. Cesta byla přerušena od ukončení pracovního výkonu v pátek do odjezdu vlaku v neděli. Má zaměstnanec nárok na úhradu jízdného a má nárok i na stravné za dobu od konce přerušení cesty do jejího skutečného ukončení? Jak se určí výše jízdného k proplacení, aby byla splněna podmínka, že uhrazené jízdné nesmí být vyšší, než kdyby cesta přerušena nebyla?

Účtování pokladny při zahraniční pracovní cestě

Účetní jednotka má ve vnitřní směrnici uvedeno: Používá pro přepočet cizích měn denní kurz stanovený kurzovním lístkem ČNB. Při účtování směny (nákupu) cizích měn se používá k jejich ocenění kurz dané obchodní banky, případně směnárny, přes kterou byla operace provedena. Při účtování nákupu valut v bance vkládaných do pokladny, používá kurz směny. Při účtování pokladny v cizí měně (vyplácení a přijímání cizí měny do pokladny při jiné příležitosti než při výměně za koruny) používá pevný kurz odvozený od denního kurzu ČNB k 1. dni každého čtvrtletí. Z toho vyplývá, že při výplatě zálohy na pracovní cestu je použit pevný kurz aktuálního čtvrtletí a vyúčtování probíhá kurzem data poskytnutí zálohy nebo začátku pracovní cesty. Lze pro zjednodušení účtování, aby nevznikl při pracovní cestě kurzový rozdíl, do vnitřní směrnice uvést výjimku při účtování cestovních náhrad, a to: při výplatě zálohy i konečném vyúčtování se používá kurz dne výplaty zálohy, popř. zahájení pracovní cesty? Bylo by toto v souladu s požadavky na vedení účetnictví?