Kapitál (95)

Kapitálové fondy

Jediný společník vkládá z důvodů finanční situace do společnosti s ručením omezeným peněžní vklady prostřednictvím pokladny nebo běžného účtu. V účetnictví je tento případ zaúčtován jako krátkodobá půjčka společníka účet 365-Ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace. Postupem času tato částka narůstá, není předpoklad, že dojde v krátké době k vrácení vložené částky. Společník uvažuje o přeúčtování této účetní hodnoty na základě rozhodnutí jediného společníka na účet 413-Ostatní kapitálové fondy. Přichází tím o svoji pohledávku, snižuje závazek účetní jednotky a předpokládá využití kapitálového fondu k snižování případných ztrát z hospodářské činnosti. Je tento účetní postup možný a jaké náležitosti je třeba dodržet?

Nízká kapitalizace

Mezi spojenými osobami byla uzavřena smlouva o zápůjčce. Věřitel je právnická osoba, daňový nerezident. Zápůjčka je dlouhodobá, přičemž úroky nejsou v průběhu sjednané doby vypláceny, ale budou uhrazeny společně s jistinou v den splatnosti uvedený ve smlouvě. Ve smlouvě je ujednáno, že úroky jsou počítány v každém roce z původní částky jistiny, tj. jistina se nezvyšuje o nezaplacené úroky, meziročně však narůstá závazek vůči věřiteli vykazovaný v položce rozvahy C.I.6. Budou úroky z této zápůjčky považovány za finanční úvěrový nástroj, a budou tedy zvyšovat jejich úhrn pro výpočet nízké kapitalizace?

Nízká kapitalizace u odštěpného závodu

Odštěpný závod je příjemcem úvěrového finančního nástroje od spojené osoby a vykazuje tedy související úrokové náklady (mj. např. z cash poolingu). Jelikož odštěpný závod nemá vlastní kapitál, jakým způsobem bude aplikován test nízké kapitalizace dle § 25 odst. 1 písm. w) ZDP? Jsme si vědomi, že se nabízí 3 varianty, a to: 1. Odštěpný závod má vlastní kapitál roven nule, tj. všechny úroky jsou nedaňové. 2. Pravidla nízké kapitalizace se na odštěpný závod nevztahují, tj. všechny úroky jsou daňové. 3. Pravidla nízké kapitalizace se na odštěpný závod vztahují mj. s ohledem na § 23 odst. 11 ZDP. Pokud by byla zvolena varianta 3., jaký zvolit postup pro stanovení výše vlastního kapitálu?

Kapitálový příjem

Rádi bychom se dotázali, co si máme představit pod § 8 odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů, kde je mj. uvedeno, že do kapitálových příjmů se řadí i úroky z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši členů obchodních korporací? Jaké situace se prosím toto týká - měli jsme za to, že vložený vklad nemůže být úročen.

Vklad společníka

Bude se upravovat výsledek hospodaření o vklad společníka? Společník bude vkládat oceněnou rozestavěnou stavbu s pozemkem do společnosti. Stavba bude po dokončení sloužit k prodeji (jedná se o stavební firmu). Platí, že vklady společníka do společnosti nepředstavují zdanitelný příjem? 

Finanční výpomoc jednatele PO

Lze účetně přesunout část finanční výpomoci jednatele PO na vlastní kapitál? Jaké s tím souvisejí účetní operace?

Investiční pobídky a odložená daň

Výrobní společnost podléhá auditu, a má tak povinnost účtovat o odložené dani. Do roku 2013 dosahovala společnost ztráty, od roku 2014 vykazuje významné zisky (díky lukrativní zakázce). Společnost čerpá investiční pobídky, díky kterým neplatí daň z příjmů – posledním rokem uplatnění slevy na dani je rok 2017. Nejvýznamnějším přechodným rozdílem je rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou majetku, který představuje významný odložený daňový závazek. Jaký vliv mají investiční pobídky na odloženou daň? V jakém účetním období má být/mělo být prvně o odložené dani účtováno? Pokud mělo být účtováno o odložené dani již v minulosti, jak lze nyní tuto chybu napravit? Bude při prvním účtování o odložené dani účtováno částečně proti vlastnímu kapitálu?

Odpis závazku vůči společníkovi

Společnost s ručením omezeným eviduje závazek vůči společníkovi. Závazek vznikl z titulu bezúročné půjčky. Společník se chystá společnost zlikvidovat a závazek chce odepsat do výnosů. Bude se jednat o daňový či nedaňový výnos? V případě, že se jedná o nedaňový výnos, prosím o konkrétní ustanovení ZDP, na základě kterého je výnos od daně osvobozen, nebo proč by neměl podléhat zdanění.

Doplňující otázka k dotazu ID 17637: Krátkodobý pronájem a DPH

V tomto případě se jedná o nájem cesty, na které budou postaveny tržní stánky, takže bez DPH. Jak by to bylo v případě pronájmu plátci DPH? Ještě mám prosím jednu otázku, přepočet podle § 76 se dělá po dobu celého roku nebo jen v měsíci pronájmu tj. akce 18. 6. a 6. 8. v roce. 

Účtování v dceřiné společnosti, krátkodobý pronájem

1) Česká s. r. o. založila další českou s. r. o. Dle mého názoru dceřinou společnost. Zakladatel (matka) zaplatil vklad do základního kapitálu 200 000 Kč a veškeré poplatky založení společnosti. Jak zaúčtovat? 

2) Plátce DPH pronajímá neplátci DPH pozemek na kulturní akci vždy v termínu 18. 6. a 6. 8. v roce od 8 do 24 hod. Má fakturovat s DPH z důvodu krátkodobého nájmu nebo je správně bez DPH?