Odpisy (1477)

Vyřazení odepsaného osobního automobilu

V roce 2013 jsme na firmu koupili automobil v hodnotě 1 mil. Kč, jsme FO, plátci DPH. Automobil je zcela odepsaný. Mohu nyní automobil prodat např. rodičům za 10 000 Kč + DPH, popřípadě nižší cenu, i když se běžně takové vozidlo nyní prodává za 200 000 Kč? Potřebuji vozidlo vyřadit z obchodního majetku.

Limity pro odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Společnost má ve vnitřní směrnici stanoveno, že dlouhodobým hm. majetkem, je majetek s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok. Po zařazení majetku do užívání - např. na účet 022., účetně budeme odepisovat MD 551/D 082. Jak to bude s daňovými odpisy, když je limit pro hmotný majetek 80 000 Kč? Daňový odpis uděláme jednorázový? Nebo ho vůbec dělat nebudeme? Jak to bude u technického zhodnocení, u kterého máme účetní limit také 40 000 Kč?

Doplňující otázka:

Pokud budeme vycházet z toho, že v uvedeném případě jsou účetní odpisy daňově uznatelným nákladem, jak postupovat prakticky? Máme si utvořit speciální analytický účet 551, který bude daňově uznatelný? Nebo částka účetních odpisů účtovaných na nedaňový účet 551 bude koncem roku zohledněna v daňovém přiznání i jako daňový odpis?

Odpisy bytu v majetku s. r. o.

Právnická osoba s. r. o., neplátce DPH, zakoupila byt a zařadila jej do majetku společnosti. Může uplatňovat daňové odpisy tohoto majetku, když tento byt žádným způsobem nevyužívá, tedy například nepronajímá? Změnilo by se něco, kdyby měla společnost v tomto bytě své sídlo?

Nehmotný majetek pořízený před rokem 2021

Převzala jsem účetnictví, kde se eviduje na účtu 013000 software pořízený v roce 2019. Odpisy dle účetnictví uplatněny nebyly, ani účetní. Od roku 2021 se majetek již neodpisuje. Jak proúčtovat tento majetek do nákladů? 

Odpisy - mimořádné odpisy

Společnost pořídila v roce 2020 automobil, uplatňuje u něj mimořádné odpisy dle § 30a ZDP ve znění od 1. 1. 2021. Jak se bude odpisovat případné technické znodnocení, ke kterému by došlo v roce 2021 a v dalších letech?

Odpisy automobilu

Společnost pořídí automobil za cenu 80 000 Kč. Na základě ceny je to drobný majetek a může se dát do nákladů. Ještě zaplatí přepis vozu 800 Kč. Vstupuje přepis vozu do hodnoty majetku? Potom by cena byla 80 800 Kč a automobil by se musel odpisovat?

Zatřídění obráběcího stroje na dřevo do odpisové skupiny

Společnost s r. o. zakoupila velký obráběcí stroj na dřevo (značka Hundegger K2i). Stroj se nevyrábí v ČR, český prodejce není schopen dodat číslo klasifikace CZ-CPA. 1) Do jaké odpisové skupiny stroj patří? 2) Pokud by firma stroj z opatrnosti zařadila do vyšší odpisové skupiny, než by ve skutečnosti stroj patřil a tím by „prodloužila“ daňové odpisy, přinesl by tento fakt nějaké sankce při případné kontrole FÚ za situace, že by v průběhu odpisování nebyla zvýšena zákonná sazba daně z příjmu DPPO?

Změna výpočtu účetních odpisů

Společnost s. r. o. eviduje ve svém dlouhodobém majetku od roku 2018 SW, který neustále technicky zhodnocuje. SW má hodnotu cca 500 000 Kč. Ve své původní účetní směrnici má s. r. o. uvedeno, že účetní odpisy (a tedy limit pro zařazení dlouhodobého nehmotného majetku, TZ, výpočet odpisů - 36 měsíců, pro TZ min 18 měsíců) tohoto SW jsou shodné jako daňové odpisy (dle původního znění zákona platného před 1. 1. 2021). Nyní v roce 2021, je možné pokračovat v původně nastaveném systému - tedy, že i nadále budeme účetní odpisy počítat stejně jako před 1. 1. 2021 - a tyto odpisy budou zároveň i daňovým nákladem. Je možné tento výpočet účetních odpisů změnit?

Odpisy - plánované pořízení hmotného majetku v r. 2022

Společnost s r. o. bude pořizovat v roce 2022 dlouhodobý hmotný majetek (automobil) v hodnotě cca 700 000 Kč. V účetní směrnici má stanoveno, že za dlouhodobý majetek považuje majetek od částky 40 000 Kč. Jaká výše odpisů bude pro společnost daňově uznatelným nákladem?

Přechod úvěru za nákladní automobil

OSVČ č. 1, plátce DPH, daňová evidence v roce 2018 pořídila nákladní automobil, který zaplatila z úvěru (úvěrová smlouva s bankou). Nárokovala si DPH, splácela úvěr, auto odpisovala. V roce 2021 proběhl přechod úvěru na OSVČ č. 2, též plátce DPH, daňová evidence. OSVČ č. 2 převzal dluh vůči bance s tím, že zbývající splátky (cca 400 000 Kč) doplatí. Veškerá práva z úvěru přešla tedy na nového dlužníka, banka souhlasila se změnou dlužníka. Nákladní automobil byl předán bezúplatně (darován) a v roce 2021 došlo k převodu vlastnictví a k přepisu nákladního auta. Nedošlo tedy k prodeji ( k úplatnému převodu) mezi OSVČ č. 1 a OSVČ č. 2 (nebyla vystavena žádná faktura). Jak se bude postupovat z hlediska DPH a z hlediska daně z příjmů u obou podnikatelů?