Odpisy (1286)

Odpisy majetku pořízeného v průběhu roku

Účetní jednotka zakoupila v průběhu roku dlouhodobý hmotný majetek. Jeden majetek byl zařazen v měsíci březnu, další v měsíci červenci, další v měsíci listopadu. Všechny tři majetky jsou v odpisové skupině 2, účetní jednotka bude odpisovat rovnoměrně. Má tato účetní jednotka nárok zahrnout do daňových nákladů odpisy připadající ke každému majetku za celý rok, nebo pouze poměrnou část za jednotlivé měsíce kdy byl majetek zařazen?

Úmrtí OSVČ - sleva na dani

Dne 13. 10. 2017 zemřel podnikatel (OSVČ), v živnosti pokračoval dědic do ukončení dědického řízení 21. 2. 2019. Je možné za období 2018 v přiznání uplatnit odpisy hmotného majetku u zemřelého podnikatele? Předpokládám, že slevu na poplatníka uplatnit nelze. 

Zatřídění nemovitého majetku

Společnost s r. o. nakoupila nemovitosti - pozemek s výrobní halou s kancelářskými a skladovacími prostory, s manipulační venkovní plochou a příslušnými přípojkami. Znalec uvádí zvlášť ceny stavby, přípojky kanalizace, vody, elektro, plynu, žumpy, skříně elektro, plynoměrného pilíře, plotu, vrat a štěrkové a dlážděné manipulační plochy. Mohu celou nakoupenou nemovitou věc zařadit do DHM jako celek (jestli lze třeba použít výraz funkční celek, který je užíván v dani z nemovitých věcí) a odpisovat v 5. odpisové skupině nebo musím každou jednotlivou věc zařadit do 4. nebo 5. odpisové skupiny a odepisovat je samostatně? Vím, že např. přípojky, které odběratel zřizuje na svůj náklad, musí odpisovat ve 4. skupině dle pokynu GFŘ D-22, ale tyto přípojky byly pořízeny v souboru dalších nemovitých věcí.

Vývoj výrobku - účtování

Fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH, během roku 2018 vyvinula prototyp výrobku - dětského autíčka ze dřeva. Nechala si tento výrobek i patentovat a vše zdárně proběhlo dle předpisů a patent získala. Nyní ke konci roku 2018 již tento výrobek začala prodávat. Jedná se o to, že náklady na vývoj tohoto výrobku včetně získání patentu stály 167 000 Kč. Bude se tato částka výdajů odpisovat, časově rozlišovat, anebo je to přímý náklad v roce 2018 podnikatele vedoucího daňovou evidenci?

Zařazení do odpisové skupiny

Velmi prosím o radu, kam zařadit průmyslová svítidla - cena za kus cca 65 000 Kč. Zatím jsem zařadila do 2. skupiny - Elektrická osvětlovací zařízení. Je to správně?

Prodej auta na úvěr

V roce 2016 byl pořízen automobil se zajišťovacím převodem práva a výpůjčkou do 1. s. r. o., byl uplatněn odpočet DPH, celková hodnota vozidla byla cca 800 000 Kč včetně DPH. Za roky 2016, 2017, 2018 byly uplatňovány odpisy, zůstatková cena automobilu na konci roku 2018 byla cca 250 000 Kč. Vedení s. r. o. se v září 2018 rozhodlo automobil se souhlasem úvěrové společnosti prodat do spojené 2. s. r. o. Byla podepsána kupní smlouva na částku 350 000 Kč včetně DPH, úvěrová společnost vystavila nový splátkový kalendář a dodatek k původní smlouvě, kde veškerá práva a povinnosti včetně zajišťovacího převodu a smlouvě o výpůjčce přecházejí na nového majitele 2. s. r. o. Ve velkém technickém průkazu je již uvedena 2. s. r. o. V tomto dodatku je vyčíslen zůstatek nesplacené jistiny ve výši cca 540 000 Kč. 2. s. r. o. obdrželo fakturu za postoupení práv a povinností ve výši 5 000 Kč. Prosím o nastínění správného zaúčtování u kupujícího i prodávajícího včetně DPH, jaká je vstupní hodnota pro odpisování u 2. s.ro. a z jaké částky měla být odvedena DPH u 1. s. r. o. a z jaké částky si může nárokovat 2. s. r. o.

Odpis majetku

Klient koupil osobní automobil od FO (nepodnikatele). Cena automobilu byla 350 000 Kč. Klient zaplatit jen 90 000 Kč a zbytek bude splácet cca 1 rok. Vlastníkem automobilu je stále prodejce a klient je provozovatelem automobilu. Klient zaplatit silniční daň + pojištění. Může tento automobil odpisovat? V kupní smlouvě je ještě napsáno, že kupující do svého vlastnictví přijímá uvedený automobil. 

Stanovení vstupní ceny pro odpisování u majetku ve spoluvlastnictví při zvýšení podílu na tomto majetku

V roce 1998 jsem zakoupil prostory jako jeden z 12 spoluvlastníků dané nemovité věci (budova je zdravotnické zařízení a prostory slouží jako ordinace). Pořizovací cena mého podílu byla stanovena jako vstupní cena pro odepisování a hmotný majetek byl zařazen do odpisové skupiny 5 v témže roce, tj. v r. 1998. Způsob odpisování byl zvolen jako "zrychlené odpisování". V roce 2018 jsem zakoupil další prostory od jednoho ze spoluvlastníků (odešel do starobního důchodu). Je nový podíl novým samostatným majetkem? A mohu pak zvolit i jiný způsob odpisování - "rovnoměrné odepisování" v odpisové skupině 6 na 50 let nebo se postupuje jiným způsobem?

Automobil v majetku - bez přepisu v technickém průkazu

Společnost s. r. o. v květnu 2018 pořídila osobní automobil za cenu 400 000 Kč bez DPH. V účetnictví je přijatá faktura za vozidlo, uhrazena bankou. Dosud však nebyl proveden přepis v technickém průkazu, tudíž zřejmě nelze vozidlo zařadit do užívání. Jak to bude s náklady na vozidlo (PHM, opravy, servis, odpisy)? Budou daňově uznatelné?

Technické zhodnocení budovy

Podnikatel má v obchodním majetku budovu – do podnikání patří jen 40 %, tímto % jsou kráceny odpisy. V prosinci provedl technické zhodnocení cca za 200 000 Kč, týká se ale jen části, ve které podniká, tzn. nic se nebude krátit. Jak správně postupovat se zařazením technického hodnocení k budově a následným odpisování? Napadá mě zavést novou položku v dlouhodobém majetku, zachovat pořadový rok (jako bych odepisovala s budovou) odpisování a odpisovat tuto položku bez krácení.