Odpisy (1293)

Technické zhodnocení versus přímé náklady

Fyzická osoba podnikatel, plátce DPH, má v obchodním majetku dům, který plně využívá k podnikání. Na této nemovité věci provádí technické zhodnocení. Okolo domu na cestičky použil drť a kačírek. Musí se tento materiál zahrnout do technického zhodnocení a poté odepisovat nebo se může zahrnout do přímých daňových nákladů?

Koupě budovy prodejny (odpisy)

Obec koupila budovu prodejny "Jednoty", aby zůstal pro obec zachován obchod. Nevím, zda mám budovu začít odpisovat znovu od začátku, nebo jsem někde četla, že je možné začít odpisovat už jen počet měsíců, který je aktuální dle odpisového plánu "Jednoty"? Prosím Vás tedy o radu, zda pro odpisy nastavit odpisování navazující už jen počet měsíců zbývajících po "Jednotě" (pokračovat v jejich odpisovém plánu), či začít od znova. Pokud začít od znova, tak prosím ještě o radu do které odpisové skupiny prodejna Jednoty a. s. patří? 

Technické zhodnocení - kuchyňské sestavy

Společnost s. r. o. koupila budovu, byla zařazena do 5. odpisové skupiny. V následujících letech proběhlo technické zhodnoceční této budovy, bylo zařazeno v roce 2018 jako samostatné technické zhodnocení této budovy do 5. odpisové skupiny. V roce 2019 byla do tří pater instalována kuchyňská sestava na míru vč. spotřebičů každá v ceně vyšší než 100 000 Kč. Domnívám se správně, že o hodnotu těchto kuchyňských sestav zvýším technické zhodnocení budovy zařazené v roce 2018? 

Vložení osobního automobilu do obchodního majetku

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, chce k 1. 1. 2019 zařadit do obchodního majetku osobní automobil pořízený v roce 2014. Jakou cenou se oceňuje takto pořízený majetek? Zůstatkovou cenou, jakou by měl, kdyby byl rovnoměrně odepisován? Nebo je nutné nechat majetek ocenit znalcem? Mohu takto vložený majetek odepisovat? Mohu uplatňovat jako daňově uznatelné výdaje veškeré výdaje související s údržbou majetku a také majetek popř. technicky zhodnotit a toto technické zhodnocení odepisovat? Platí, že nárok na odpočet DPH je do 3 let od pořízení majetku, takže v tomto případě již nemá plátce nárok na odpočet DPH? 

 

Prodej zcela odepsaného motocyklu v obchodním majetku

V roce 2014 klient pořídil motocykl za 160 000 Kč bez DPH a vložil do obchodního majetku. DPH si nárokoval pouze v 80% výši z nákupu. Odhad byl správný a celých pět let DPH neupravoval a odpočty si nárokoval jen v 80% výši. Totéž se týkalo i daně z příjmu a náklady také nárokoval ve výši 80 %, včetně daňových odpisů. Nyní, v roce 2019, chce motocykl prodat za 130 000 Kč bez DPH. Je má domněnka správná, že základ daně z příjmu ovlivní jen 80 %, to jest 104 000 Kč a DPH odvede také v 80% výši, cca 22 000 Kč? Prosím o jaké paragrafy se v této situaci opřít? 

Odpisy majetku pořízeného v průběhu roku

Účetní jednotka zakoupila v průběhu roku dlouhodobý hmotný majetek. Jeden majetek byl zařazen v měsíci březnu, další v měsíci červenci, další v měsíci listopadu. Všechny tři majetky jsou v odpisové skupině 2, účetní jednotka bude odpisovat rovnoměrně. Má tato účetní jednotka nárok zahrnout do daňových nákladů odpisy připadající ke každému majetku za celý rok, nebo pouze poměrnou část za jednotlivé měsíce kdy byl majetek zařazen?

Úmrtí OSVČ - sleva na dani

Dne 13. 10. 2017 zemřel podnikatel (OSVČ), v živnosti pokračoval dědic do ukončení dědického řízení 21. 2. 2019. Je možné za období 2018 v přiznání uplatnit odpisy hmotného majetku u zemřelého podnikatele? Předpokládám, že slevu na poplatníka uplatnit nelze. 

Zatřídění nemovitého majetku

Společnost s r. o. nakoupila nemovitosti - pozemek s výrobní halou s kancelářskými a skladovacími prostory, s manipulační venkovní plochou a příslušnými přípojkami. Znalec uvádí zvlášť ceny stavby, přípojky kanalizace, vody, elektro, plynu, žumpy, skříně elektro, plynoměrného pilíře, plotu, vrat a štěrkové a dlážděné manipulační plochy. Mohu celou nakoupenou nemovitou věc zařadit do DHM jako celek (jestli lze třeba použít výraz funkční celek, který je užíván v dani z nemovitých věcí) a odpisovat v 5. odpisové skupině nebo musím každou jednotlivou věc zařadit do 4. nebo 5. odpisové skupiny a odepisovat je samostatně? Vím, že např. přípojky, které odběratel zřizuje na svůj náklad, musí odpisovat ve 4. skupině dle pokynu GFŘ D-22, ale tyto přípojky byly pořízeny v souboru dalších nemovitých věcí.

Vývoj výrobku - účtování

Fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH, během roku 2018 vyvinula prototyp výrobku - dětského autíčka ze dřeva. Nechala si tento výrobek i patentovat a vše zdárně proběhlo dle předpisů a patent získala. Nyní ke konci roku 2018 již tento výrobek začala prodávat. Jedná se o to, že náklady na vývoj tohoto výrobku včetně získání patentu stály 167 000 Kč. Bude se tato částka výdajů odpisovat, časově rozlišovat, anebo je to přímý náklad v roce 2018 podnikatele vedoucího daňovou evidenci?

Zařazení do odpisové skupiny

Velmi prosím o radu, kam zařadit průmyslová svítidla - cena za kus cca 65 000 Kč. Zatím jsem zařadila do 2. skupiny - Elektrická osvětlovací zařízení. Je to správně?