Odpisy (1303)

Odpisy nehmotného majetku

Jsme společnost, která mimo jiné provozuje e-shop. Ten byl zařazen v roce 2017 do majetku a odepisován 36 měsíců. K 30. 6. 2019 jsme provoz e-shopu zrušili, není ještě zcela odepsán. Zatím nevíme, jestli provozu e-shopu např. za cca dva roky znovu obnovíme, nebo ne. A já teď nevím, jak postupovat? Odepisovat i nadále? Co dělat v případě, kdy se rozhodneme, že e-shop již nikdy provozovat nebudeme? S tím souvisí i stejný dotaz na doménu.

Vstupní cena osobního automobilu pro odepisování

Firma, plátce DPH, nakoupila osobní automobil ve zvláštním režimu dle § 90 zákona o DPH, a nemá tak nárok na odpočet. Zahrne tedy do vstupní ceny částku celkem včetně daně. Vzhledem k tomu, že auto nebylo na místě, zaplatila dále 22 000 Kč za převoz automobilu odtahovým vozem. Dále pak automobil nechala firma za 7 000 Kč namontovat tažné zařízení, za 4 200 Kč si nechala auto přihlásit na české značky, a ještě zakoupila zimní kola (disky) za 6 000 Kč. Co všechno patří do vstupní ceny? Myslím si, že všechno, ale v literatuře vylučují disky a na internetu ještě vylučují službu přihlášení vozu. Prosím o Váš názor co zahrnout do vstupní ceny pro odepisování.

Odpisová skupina - skartovačka na kartony

Je možno skartovačku na kartony zatřídit do 1. odpisové skupiny jako kancelářský stroj v položce 28.23 CZ-CPA ?

Odpis majetku - automobil v depozitu

Společnost, která provozuje autodopravu, má automobil v majetku, který bude odepisován ještě čtyři roky. Minulý měsíc automobil dali do depozita (registrační značky). Může si společnost za rok 2019 uplatnit odpis v plné výši, když automobil bude nějakou dobu stát?

Zychlený odpis - dodávka

Kdy si mohu zvolit zrychlený odpis na automobil (dodávku)? Vedeme účetní evidenci.

Zařazení svářečky optických kabelů do odpisové skupiny

Potřebovala bych poradit se zařazením svářečky optických kabelů do odpisové skupiny zákona o daních z příjmů. 

Nákup ojetého automobilu

Společnost s r. o. nakoupila ojetý osobní automobil za 178 000 Kč, a aby ho mohla používat, byla provedena oprava za 181 000 Kč. Jak správně určit vstupní cenu pro odepisování? Podle platných předpisů se provedené opravy neodepisují. Auto už bylo koupeno jako určené k opravě. Zkoušela jsem hledat na internetu a tam se v ČR prodává jedno podobné auto za 240 000 Kč a pak jsem našla ještě v Německu za (v přepočtu) 275 000 Kč. Kdybych odepisovala cena auta + opravy, tak by se odepisovalo ze vstupní ceny 359 000 Kč a takovou hodnotu to v žádném případě nemá. Majitel auta mi udává prodejní cenu cca 290 000 Kč, ale přál by se odepisovat z ceny 178 000 Kč. Jak určit správnou vstupní cenu pro odepisování?

Zařazení hmotného majetku do odpisové skupiny

Firma pořídila nakládací techniku (sklopný plech) pořizovací cena bez DPH 72 000 CZK, firma je plátcem DPH, nevím do jaké odpisové skupiny tuto nakládací techniku zařadit, buď přidat odpisové skupině budovy, nebo do odpisové skupiny 3. 

Oprava a TZ najatého majetku

Nájemce provedl na pronajaté nemovitosti technické zhodnocení a zároveň větší opravy nad rámec běžného udržování. Práce provedl na vlastní náklady, nepožaduje úhradu po pronajímateli ani kompenzaci s nájemným. Má souhlas pronajímatele s provedením oprav i TZ a souhlas s odpisováním TZ.

Kdy a zda bude oprava (nikoliv TZ, kde vznikne případné nepen. plnění až při ukončení nájemního vztahu) pro pronajímatele nepeněžním plněním a případně jaký vliv by mělo nepeněžní plnění na DPH u pronajímatele?

Pronajatá budova je administrativní budovou, ale pronajímatel jí odepisoval ještě před rokem 2003, tudíž jí odepisuje v 5. odpisové skupině. Nájemce zařadí TZ do 5. nebo 6. odpisové skupiny?

Patent

Společnost s r. o. požádala o udělení patentu pro svůj vynález. Přihlášku podala v listopadu 2018. V souvislosti s tímto zaplatila například náklady na patentové rešerše, poplatky patentovému úřadu za úplný průzkum, náklady na zastoupení, poplatek za podání přihlášky. Všechny tyto náklady eviduje účetní jednotka na účtu 041. Ze zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích vyplývá, že patent platí 20 let od podání přihlášky vynálezu a že účinky patentu nastávají ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. Celkové náklady v patentovém řízení přesáhnou 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Hranici 60 000 Kč stanovila účetní jednotka jako rovněž jako hranici pro účtování o dlouhodobém majetku v účtové třídě 0.

1. Půjde automaticky o nehmotný majetek ve smyslu § 32a zákona o daních z příjmů? Nebo jde o majetek vytvořený vlastní činností a je nutné si zodpovědět na otázku dle § 32a odst. 1 písm. a) bod 2 zákona o daních z příjmů, zda bude použit za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování?

2. Pokud půjde o nehmotný majetek ve smyslu uvedeného ustanovení § 32a zákona o daních z příjmů, provede se zařazení do užívání ke kterému dni - ke dni podání přihlášky nebo až dnem oznámení ve Věstníku?

3. Doba odepisování bude činit tolik měsíců, kolik bude zbývat do konce doby platnosti patentu (20 let od podání přihlášky) počínaje měsícem následujícím po měsíci uvedení do užívání? Nebo doba odepisování se zákonnou dobou platnosti patentu neřídí a bude činit 72 měsíců jako u ostatního nehmotného majetku dle § 32a odst. 4 zákona o daních z příjmů?