Majetek dlouhodobý hmotný (840)

Pořizovací cena automobilu koupeného v Německu

Klient, společnost s. r. o., koupil v Německu nový dopravní prostředek - karavan, který bude pronajímat, a využívat na pracovní cesty. Faktura byla vystavena 28. září 2021. Kurzy mám pevné - měsíční. DPH při samovyměření by mělo být přepočteno zářijovým kurzem dle ČNB, protože byla faktura vystavena v září. Jakým účetním kurzem mám zařadit majetek? Faktura byla vystavena v září. Dopravní prostředek byl zaplacen 1. října. Dovezli si ho do České republiky 8. října. Mám v těch účetních kurzech stále zmatek. 

Limity pro odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Společnost má ve vnitřní směrnici stanoveno, že dlouhodobým hm. majetkem, je majetek s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok. Po zařazení majetku do užívání - např. na účet 022., účetně budeme odepisovat MD 551/D 082. Jak to bude s daňovými odpisy, když je limit pro hmotný majetek 80 000 Kč? Daňový odpis uděláme jednorázový? Nebo ho vůbec dělat nebudeme? Jak to bude u technického zhodnocení, u kterého máme účetní limit také 40 000 Kč?

Doplňující otázka:

Pokud budeme vycházet z toho, že v uvedeném případě jsou účetní odpisy daňově uznatelným nákladem, jak postupovat prakticky? Máme si utvořit speciální analytický účet 551, který bude daňově uznatelný? Nebo částka účetních odpisů účtovaných na nedaňový účet 551 bude koncem roku zohledněna v daňovém přiznání i jako daňový odpis?

Zatřídění obráběcího stroje na dřevo do odpisové skupiny

Společnost s r. o. zakoupila velký obráběcí stroj na dřevo (značka Hundegger K2i). Stroj se nevyrábí v ČR, český prodejce není schopen dodat číslo klasifikace CZ-CPA. 1) Do jaké odpisové skupiny stroj patří? 2) Pokud by firma stroj z opatrnosti zařadila do vyšší odpisové skupiny, než by ve skutečnosti stroj patřil a tím by „prodloužila“ daňové odpisy, přinesl by tento fakt nějaké sankce při případné kontrole FÚ za situace, že by v průběhu odpisování nebyla zvýšena zákonná sazba daně z příjmu DPPO?

Technické zhodnocení majetku

Jestliže provedu technické zhodnocení na majetku, který byl pořízen před rokem 2021, tak počítám s částkou 80 000 Kč nebo jen 40 000 Kč? Jen poznamenám, že se řídíme hranicí, která je uvedena v zákoně o daních z příjmů. Uvažuji pouze teoreticky. 

Evidence majetku u plátce DPH - škola

Jsme škola. V jedné z našich činností jsme plátci DPH. V rámci této činnosti (stravování) jsme nakoupili majetek. Do evidence na majetkový účet máme majetek evidovat s DPH nebo bez DPH? 

Nezařazený majetek v r. 2020

V naší a. s. jsme v 5/2020 koupili a zařadili do užívání stroj za 55 000 CZK. Dle tehdejších předpisů to byl hmotný majetek, který se měl odepisovat účetně i daňově (účetní i daňový limit pro majetek byl v r. 2020 v naší a. s. nastaven stejně tzn. od 40 000 CZK). Až v 7/2021 jsme zjistili chybu, a sice, že jsme majetek neodepisovali ani účetně ani daňově v r. 2020 - majetek zůstal na pořizovacím účtu 042. Jde o to, jak chybu z r. 2020 odstranit. V r. 2021 jsme v účetnictví i daních změnili limity pro majetek a to na 80 000 CZK. Možná budeme dávat DODAP do r. 2020 (i z jiných důvodů). Lze 55 000 CZK dát do DODAP r. 2020 jako náklad - díky změně v legislativě? Ideálně postupovat pokud bychom nedali DODAP do r. 2020? Lze v r. 2021 dát 55 000 CZK do nákladů vzhledem k novým limitům?

Technické zhodnocení na pronajatém majetku

Akciová společnost má od své dceřiné společnosti (s. r. o.) pronajatu nemovitost - výrobní závod. Jedná se o jednu budovu, zařazenou u dceřiné společnosti pod jedním inventárním číslem. Na této budově bylo v roce 2015 nájemcem (mateřskou společností) provedeno technické zhodnocení spočívající formou přístavby. Toto technické zhodnocení je se souhlasem vedení vlastníka nemovitosti nájemcem odepisováno. Nyní v roce 2021 bude na stejném objektu stejným nájemcem provedeno další technické zhodnocení, nájemcem financované, přičemž se opět předpokládá jeho odepisování nájemcem. Otázka zní, zda toto "druhé" technické zhodnocení bude u nájemce zařazeno jako samostatně odepisovaný majetek s novým inventárním číslem nebo se bude jednat o provedení technického zhodnocení na již dříve provedeném technickém zhodnocení, samozřejmě s naprosto jiným účetním i daňovým dopadem.

Odpis při změně vstupní ceny

Jsem zemědělský podnikatel, vedu daňovou evidenci. V roce 2020 jsem pořídil traktor, ve stejném roce jsem obdržel dotaci na pořízení traktoru, o kterou jsem snížil vstupní cenu traktoru. V roce 2020 jsem daňový odpis majetku neuplatnil. Nyní, v roce 2021 jsem obdržel fakturu za poradenství při zpracování žádosti o dotaci, která byla podmíněná tím, jestli obdržím ještě další část dotace. Tu jsem v roce 2021 obdržel. Budu postupovat tak, že vstupní cenu z roku 2020 nyní zvýším o fakturu za poradenství a snížím o další část dotace? Budu odpisovat jako v prvním roce z upravené ceny (ne ze sloupce zvýšené/snížené? vstupní ceny)?

Vstupní cena vinice

Jsem zemědělský podnikatel, fyzická osoba, vedu daňovou evidenci. Mám pronajatý pozemek, na kterém v roce 2022 vysadím vinici. Nyní jsem uhradil za vytýčení pozemku 18 000 Kč. Je tento výdaj nedaňový s tím, že tato částka bude součástí vstupní ceny vinice? Vinice je vždy dlouhodobým/odpisovaným majetkem, i když její pořizovací cena by byla pod 80 000 Kč, tj. limit pro dlouhodobý majetek odpisovaný?

Technické zhodnocení hmotného majetku, více menších modernizacích

Firma vlastní budovu. Během roku je na této budově víc různých malých technických zhodnocení do limitu, které spolu nesouvisejí. Firma používá účetní i daňový limit pro technické zhodnocení 80 000 Kč. V březnu firma udělá vnitřní rozvody za 20 000 Kč pro odsávání. V dubnu v jiné místnosti pořídí vestavnou skříň za 40 000 Kč, v květnu kuchyňskou linku za 30 000 Kč (opět jiná místnost). Další měsíc modernizuje výlohy za 20 000 Kč, tzn. za celý rok se jedná o zhodnocení vyšší než 80 000 Kč, ale jednotlivá akce modernizace je vždy s nižší hodnotou. Firma účtuje zatím vše na 548.AE (budova X). Je nutné v měsíci, kdy jednotlivé akce dohromady činí víc než 80 000 Kč v součtu evidovat jako technická zhodnocení zápisem MD 042/D 548.AE nebo se mohou evidovat do nákladů, protože tyto akce spolu nesouvisí? Pokud je nutné toto evidovat jako technické zhodnocení, tak se zařadí tato technická zhodnocení jedenkrát za rok po poslední akci dohromady nebo postupně zvyšují 022 během samotného roku?