Majetek dlouhodobý hmotný (711)

Mobilní dům

Jak zaúčtovat mobilní dům a do jaké odpisové skupiny patří? Mohu zde uplatnit DPH a může být mobilní dům použit jako kancelář?

Zpětný leasing v daňové evidenci

Fyzická osoba, plátce DPH, po uplynutí doby finančního leasingu odkoupil za 3 000 Kč předmět leasingu. Obratem ho prodal zpět leasingové společnosti za 600 000 Kč + 126 000 Kč DPH. Leasingová společnost předmět leasingu opět pronajala původnímu nájemci. Doba nájmu je 55 měsíců, první zvýšená splátka je 220 000 Kč. Za zůstatkovou cenu 3000 Kč jsem pořídila nový hmotný majetek, který není odpisován. Prodej majetku ve výši 600 000 Kč + DPH je zdanitelným příjmem z podnikání. Prodejní cena je vyšší, než by byla zůstatková cena při rovnoměrném odpisování z původní hodnoty, takže leasingové splátky jsou zpětně daňově uznatelným nákladem. První zvýšená částka leasingového nájemného je daňově neuznatelným výdajem, částku časově rozliším na dobu nájmu, tj. 220 000/55 x 6 (6 měsíců v roce 2018 byly zaplaceny první splátky). Je postup správný?

Odpisy majetku pořízeného v průběhu roku

Účetní jednotka zakoupila v průběhu roku dlouhodobý hmotný majetek. Jeden majetek byl zařazen v měsíci březnu, další v měsíci červenci, další v měsíci listopadu. Všechny tři majetky jsou v odpisové skupině 2, účetní jednotka bude odpisovat rovnoměrně. Má tato účetní jednotka nárok zahrnout do daňových nákladů odpisy připadající ke každému majetku za celý rok, nebo pouze poměrnou část za jednotlivé měsíce kdy byl majetek zařazen?

Technické zhodnocení na pronajatém majetku-leasing

Pokud fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci provede technické zhodnocení pronajatého majetku. Může ho  dle ZDP odepisovat? V leasingové smlouvě se píše toto: "Bez předchozího souhlasu poskytovatele nesmí příjemce provádět na předmětu leasingu úpravy, kromě běžné údržby, oprav a nepodstatných úprav nesnižujících hodnotu předmětu leasingu." Dle mého názoru úprava rozhodně není podstatná, ale úprava to je. Po ukončení leasingové smlouvy se toto technické zhodnocení dál odpisuje, dokud není zcela odepsané?

Aktivace vlastních služeb

Stavební firma vlastní oplocený objekt. Část tohoto plotu naši zaměstnanci v roce 2018 odstranili a nahradili novým. Celá výměna bude provedena v roce 2019. Cena materiálu nakoupeného loni činí cca 7 000 (vedeno na účtu 042) a mzda zaměstnanců vč. odvodů cca 10 000 (vedeno na nákladových účtech). Musím za rok 2018 udělat aktivaci vlastních nákladů, když dílo ještě není dokončené, nebo až po dokončení? Jak se aktivace ocení - vlastní náklady, tj. materiál, mzdy a odvody, jak spočítat podíl nepřímých nákladů? Celková cena díla bude do 40 000 Kč, půjde vůbec o vytvoření nového majetku nebo se u staveb hranice 40 000 Kč nesleduje?

Odpis opotřebovaného majetku

Jak účetně vyřadím dlouhodobý hmotný majetek, který již byl odepsaný a nyní je již velmi opotřebovaný? Jedná se o monitor v hotnotě 45 000 Kč. Majetek byl již odepsán v roce 2017 a v roce 2019 ho chceme vyřadit. Má to nějaké daňové dopady? 

Znalecký posudek

Je součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku též cena za znalecký posudek, který byl vypracován až po zařazení majetku do užívání? Lze cenu za tento posudek účtovat přímo do nákladů?

Finanční majetek - ocenění

Česká společnost (česká účetní jednotka – kategorizace malá; používající pro účely přepočtu denní kurz ČNB) pořídí 6% podíl na slovenské akciové společnosti (záměrem je dlouhodobá držba podílu, je účtováno na účet 063, akcie jsou v listinné podobě), přičemž kupní cena je sjednána v eurech, platba příslušné částky proběhne z bankovního účtu kupujícího a je stržena částka v českých korunách, ale v souladu s avízem banky představuje příslušnou částku v eurech jakožto dohodnutou kupní cenu (banka poskytne kupujícímu – účetní jednotce pro platbu nižší kurz, než je denní kurz ČNB). Okamžik uzavření smlouvy (zároveň její účinnost) je shodný se dnem, kdy je ze strany kupujícího poukázána příslušná částka v eurech jako platba kupní ceny. Dispoziční právo na akcie je rovněž ve shodný den na základě protokolu o předání. Rádi bychom se zeptali jak účtovat - k veškerým skutečnostem dojde během jediného dne, tj. vzniká při ocenění investice kurzový rozdíl - jako rozdíl mezi denním kurzem x kupní cenou v eurech a cenou, která byla stržena z banky? Je nutné zároveň finanční investici přepočítat kurzem rozvahovým k 31. 12.? Je nutné zároveň investici ocenit reálnou hodnotou? 

Vyřazení traktoru z majetku a prodej

Dobrý den, klient fyzická osoba podnikající v těžbě dřeva, koupil v roce 2017 traktor, v té době ještě nebyl plátce DPH, od března 2018 je plátce DPH. Klient plánuje traktor prodat, z čehož by musel odvést DPH 21%. Je možné traktor vyřadit z podnikání a následně ho prodat bez DPH? Muselo by odvádět DPH z ceny obvyklé při vyřazení?

Vyřazení majetku z důvodu neekonomické opravy

Společnost má v majetku zařazenou pracovní plošinu pořízenou v roce 2014. Daňová zůstatková cena plošiny je 90 000 Kč. Plošina je v současné době nefunkční. Oprava je vyčíslena na částku 84 000 Kč, to však nemusí být cena konečná. Firma, která má plošinu opravovat, řekla, že se během opravy mohou ukázat další závady, které nejsou na první pohled zřejmé. Lze plošinu vyřadit z majetku z důvodu neekonomické opravy a zůstatkovou cenu uplatnit jako daňový náklad? V případě že ano, co je třeba doložit?