Majetek dlouhodobý hmotný (704)

Finanční majetek - ocenění

Česká společnost (česká účetní jednotka – kategorizace malá; používající pro účely přepočtu denní kurz ČNB) pořídí 6% podíl na slovenské akciové společnosti (záměrem je dlouhodobá držba podílu, je účtováno na účet 063, akcie jsou v listinné podobě), přičemž kupní cena je sjednána v eurech, platba příslušné částky proběhne z bankovního účtu kupujícího a je stržena částka v českých korunách, ale v souladu s avízem banky představuje příslušnou částku v eurech jakožto dohodnutou kupní cenu (banka poskytne kupujícímu – účetní jednotce pro platbu nižší kurz, než je denní kurz ČNB). Okamžik uzavření smlouvy (zároveň její účinnost) je shodný se dnem, kdy je ze strany kupujícího poukázána příslušná částka v eurech jako platba kupní ceny. Dispoziční právo na akcie je rovněž ve shodný den na základě protokolu o předání. Rádi bychom se zeptali jak účtovat - k veškerým skutečnostem dojde během jediného dne, tj. vzniká při ocenění investice kurzový rozdíl - jako rozdíl mezi denním kurzem x kupní cenou v eurech a cenou, která byla stržena z banky? Je nutné zároveň finanční investici přepočítat kurzem rozvahovým k 31. 12.? Je nutné zároveň investici ocenit reálnou hodnotou? 

Znalecký posudek

Je součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku též cena za znalecký posudek, který byl vypracován až po zařazení majetku do užívání? Lze cenu za tento posudek účtovat přímo do nákladů?

Vyřazení traktoru z majetku a prodej

Dobrý den, klient fyzická osoba podnikající v těžbě dřeva, koupil v roce 2017 traktor, v té době ještě nebyl plátce DPH, od března 2018 je plátce DPH. Klient plánuje traktor prodat, z čehož by musel odvést DPH 21%. Je možné traktor vyřadit z podnikání a následně ho prodat bez DPH? Muselo by odvádět DPH z ceny obvyklé při vyřazení?

Vyřazení majetku z důvodu neekonomické opravy

Společnost má v majetku zařazenou pracovní plošinu pořízenou v roce 2014. Daňová zůstatková cena plošiny je 90 000 Kč. Plošina je v současné době nefunkční. Oprava je vyčíslena na částku 84 000 Kč, to však nemusí být cena konečná. Firma, která má plošinu opravovat, řekla, že se během opravy mohou ukázat další závady, které nejsou na první pohled zřejmé. Lze plošinu vyřadit z majetku z důvodu neekonomické opravy a zůstatkovou cenu uplatnit jako daňový náklad? V případě že ano, co je třeba doložit?

Pokračování v odpisování hmotného majetku

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, zamýšlí koupit stavbu za účelem plného využití k ekonomické činnosti.

1) Pokud byla stavba u původního vlastníka daňově odpisována, pokračuje nový majitel v již započatém odpisování, jako by ke změně majitele nedošlo?

2) Je-li kupní cena vyšší než cena zůstatková u původního vlastníka, plynou z této skutečnosti nějaké povinnosti? Krácení nároku na odpočet DPH či zvýšení základu daně o rozdíl mezi kupní a zůstatkovou cenou?

3) Pokud si na pořízení stavby vezme fyzická osoba úvěr, jsou úroky z úvěru daňově uznatelným výdajem?

Snížení ceny majetku a odpis

Klient v roce 2016 nakoupil bednění za celkovou cenu 4 500 000 Kč. Dle tehdejšího daňového poradce zařadil do 2. odpisové skupiny a odpisoval rovnoměrně. Za rok 2016 a 2017 odpisy v celkové výši 1 496 250 Kč uplatnil a zůstatková cena k 31. 12. 2017 je 3 003 750 Kč. Odpis za rok 2018 je 1 001 250 Kč. Ale klient v září 2018 část tohoto bednění prodal za 1 000 000 Kč + DPH. Vystavil na to fakturu a tato částka je v příjmu. Bylo by možné mi poradit jak mám s tímto faktem postupovat?

Zahájení odpisování a paušální výdaje

Podnikatel uplatňoval paušální výdaje podle § 7 odst. 7 ZDP. V průběhu tohoto období pořizoval dlouhodobý hmotný majetek. V případě prodeje tohoto majetku, byl příjem z prodeje tohoto dlouhodobého hmotného majetku zdaňován podle podle § 10 ZDP a jako výdaj byla uplatněna pořizovací cena tohoto majetku. Byl tento postup správný? V roce 2018 podnikatel změní uplatňování výdajů na skutečné výdaje. Může v tomto roce zahájit odepisování dlouhodobého hmotného majetku, který pořídil v době uplatňování paušálních výdajů a uplatnit daňové odpisy v 1. roce odpisování?

Plot, zámková dlažba

Společnost s r. o. si pronajala od fyzické osoby nebytové prostory + dvůr (prostranství před budovou) zde je pouze ušlapaná hlína. S. r. o. potřebuje položit zámkovou dlažbu a oplotit pozemek (pouze drátěné pletivo) pro venkovní prodej v letních měsících. Fyzická osoba o tomto záměru ví a schvaluje ho, nicméně pouze na náklady s. r. o. Je možné veškeré náklady spojené s pokládkou zámkové dlažby + oplocení a instalace kamer dát do nákladů s. r. o.?

Evidence majetku v daňové evidenci, majetek vytvořený vlastní činností

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci plánuje„koupit“ pozemek se stavbou na úvěr či hypotéku za účelem podnikání a vše vložit do obchodního majetku. Jak správně postupovat z hlediska ocenění a odpisování? Je-li nemovitá věc pořízena na úvěr, stává majetkem fyzické osoby a odpisuje se dle zákona o dani z příjmu? Jsou splátky úvěru daňově uznatelným výdajem? Nemovitou věc je nutné kompletně zrekonstruovat. Některé opravy si fyzická osoba udělá sama. Stačí, když oceníme tyto opravy sami, např. dle faktur za nakoupený materiál nebo je nutné nechat takto vzniklý majetek ocenit znalcem?

Ukončení sdružení bez právní subjektivity

Otec a syn ukončili sdružení v letošním roce s podílem každého 1/2. Společný hmotný majetek odkoupil syn jako podíl otce a bude dále podnikat. Tento podíl bude se sazbou DPH 21 % ze zůstatkové ceny HIM. Syn také odkoupí podíl otce na zásobách s konkrétními sazbami DPH u zboží. Pohledávky a závazky byly uhrazeny, tak tedy není potřeba vyrovnávat. Zůstatek pokladní hotovosti si také společníci rozdělili 1/2 každý. Předpokládáme, že tento postup je v pořádku? Druhá otázka zní, zda u hmotného majetku, který se vrátil zpět společníkům, který v minulosti vložili do sdružení, se musí udělat vypořádání DPH a odvést DPH na výstupu. Uplatní se 10letý a 5letý test od uplatnění DPH na vstupu u HIM?