Majetek dlouhodobý hmotný (734)

Zůstatková cena při prodeji majetku v daňové evidenci

Fyzická osoba podnikající, která vede daňovou evidenci, vystaví 1. 11. 2019 fakturu za stroj zařazený v obchodním majetku. Splatnost faktury je v roce 2020. Stroj není plně odepsaný. Dojde ke snížení základu daně o zůstatkovou cenu prodaného stroje za zdaňovací období 2019, i když bude faktura za stroj uhrazena až v roce 2020?

Odpis majetku

Je správně, že majetek koupený do 40 000 Kč se nemusí odpisovat a dá se celá částka do vydání? Konkrétně se jedná o starý soustruh a starší vysokozdvižný vozík. 

Zařazení majetku

Společnost vykonává podnikatelskou činnost. K tomu provádí rozšíření provozu. Dojde ke zvýšení vstupní ceny majetku, přepočet odpisů. Stavební úpravy jsou bez pochyb. Ale řešíme několik položek a nemáme shodu:

1. Výtah v hodnotě 2,5 mil. Kč. Je součástí budovy, ale současně životnost může být kratší než 30 let - samostatná vzduchotechnika za 2 mil. Kč.

2. Speciální osvětlení za 0,5 mil. Kč. Otázkou je i např. vestavěná kuchyň, ač je „pevně spojená s budovou“, je rozdílnost v životnosti?

Jsou hranice mezi stavbou a jejím příslušenstvím řádově vymezeny, nebo jde o posouzení každé položky samostatně? 

Pořizovací cena DHM

Rozhodli jsme se pro pořízení CNC obráběcího centra. V této souvislosti jsme si vzali úvěr od banky a zároveň požádali o získání dotace. Které z těchto výdajů budou součástí pořizovací ceny a které lze účtovat rovnou do nákladů?

1) energetický posudek (povinná příloha k žádosti o dotaci) - 63 000 Kč,

2) výběrové řízení - 100 000 Kč,

3) podání žádosti o dotaci - 20 000 Kč, administrace žádosti o dotaci - 40 000 Kč, získání dotace - 40 000 Kč,

4) poplatek za získání úvěru.

5) poplatek bance za úhradu faktury prostřednictvím úvěru přímo dodavateli v částce nad 50 000,- EUR - 1 800 Kč,

6) měsíční poplatky za úvěr - 100 Kč,

7) úroky z úvěru?

Plynové topení - rozvody a radiátory

Společnost pořídila do existující nemovitosti nový plynový kotel. Nyní se přes regulační stanici plynu budují nové potrubní rozvody do několika nemovitostí v areálu, které přes nové nebo vyměněné radiátory zajistí vytápění. Jak posoudit tuto transakci z pohledu daně z příjmů právnických osob - jde o technické zhodnocení nemovitostí, plynové přípojky, kotle či snad samostatnou věc, částečnou opravu? Jak se bude odpisovat?

Zahájení daňového odpisování

Společnost dokončila výstavbu výrobní haly. Stavební úřad rozhodl o zkušebním provozu této stavby, a to na období cca 16 měsíců, zahájení a ukončení zkušebního provozu, tudíž patří do 2 odlišných zdaňovacích období. V průběhu zkušebního provozu musí být na základě rozhodnutí o tomto zkušebním provozu před kolaudací doloženy doklady týkající se měření hluku a měření chemických látek v pracovním prostředí na pracovních místech v rámci této haly. Věcně je vysoce pravděpodobné, že právními předpisy stanovené podmínky pro hluk a obsah chemických látek v pracovním prostředí budou splněny. Dotaz je, zda lze uplatnit daňové odpisy v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, již ve zdaňovacím období, ve kterém byl zkušební provoz na základě rozhodnutí stavebního úřadu povolen, nebo až po ukončení zkušebního provozu, přičemž vydání kolaudačního rozhodnutí po jeho ukončení je vysoce pravděpodobné.

Zámková dlažba sloužící jako příjezdová cesta a parkoviště - účetní a daňový pohled

Firma (fyzická osoba vedoucí účetnictví) staví zemědělskou halu. K ní je na pozemku firmy budována příjezdová cesta včetně parkoviště ze zámkové dlažby (podložené pískem/štěrkem). Jak to prosím evidovat z hlediska účetnictví a daně z příjmů? Jedná se o samostatný majetek, který se bude odepisovat v jaké skupině? Nebo to bude náklad časově rozlišovaný po odhadovanou dobu využitelnosti např. 30 let? V jakém okamžiku může firma začít odepisovat tuto „příjezdovou cestu“?

Rezerva na opravy hmotného majetku - zálohy na opravy před rokem provedení opravy

V roce 2021 máme v naší společnosti naplánovanou velkou opravu kogenerační jednotky v řádu desítek miliónů korun. V roce 2019 a 2020 (tedy 2 roky) chceme vytvořit daňově účinnou rezervu na tuto opravu a v roce 2021 ji budeme čerpat, s tím že k 30. 6. 2020 vložíme v souladu se zákonem na samostatný účet 50 % částky plánované rezervy. Zahraniční dodavatel generální opravy požaduje, abychom mu už v roce 2020 uhradili cca 27 milionů Kč jako zálohy na výrobu zařízení, které bude při opravě měnit (zálohy budou hrazeny v květnu a říjnu). Lze tyto zálohy už hradit z finančních prostředků složených na samostatném účtu (pravidlo účelovosti je podle mne naplněno) nebo musí být daná částka v plné výši na účtu po celou dobu tvorby rezervy? A pokud by to bylo možné, musí být na samostatném účtu k 30. 6. 2021 částka ve výši 100 % rezervy, nebo by mohla být snížená o už čerpané zálohy? 

Oprava automobilu u plátce DPH

a) Plátce DPH, využívá automobil pro ekonomickou i soukromou činnost v poměru 70 x 30. Nyní mu přišla faktura za opravu auta ve výši 30 000 Kč + DPH. V srpnu uplatnil odpočet z faktury ve výši 70 %, tj. 21 000 + 4 410 Kč DPH. Je tento nárok na odpočet daně konečný, v případě, že se na konci roku po propočtu km z knihy jízd zjistí, že pro ekonomickou činnost najezdil pouze 40 % a pro soukromou najezdil 60 % km. Dělá se ještě nějaké úprava u těchto drobných výdajů a pokud ano, až ke konci roku, kdy zjistí konečný poměr z KJ či v jiných intervalech?

b) Plátce si koupil v srpnu mobilní telefon za 5 000 Kč + DPH, také u něj uplatnil poměrně odpočet dle odhadu užití. Musí ještě u toho mobilního telefonu sledovat účel užití? V případě, že musí, jak dlouho? Každý měsíc? Ke konci roku nebo je odhad použití u těchto nižších výdajů konečný? Jak by případně měl opravu poměru zaznamenat v daňové evidenci?

Inventura DHM účtovaného přímo do spotřeby

Společnost na základě vnitřní směrnice účtuje dlouhodobý hmotný majetek do 40 000 Kč přímo na nákladový účet. Je ze zákona povinná inventarizace? Pokud ano, lze vnitřním předpisem určit, že inventarizace bude probíhat pouze u určitého druhu majetku či dle ceny, např. u DHM nad 20 000 Kč (přestože na nákladovém účtu je majetek od hodnoty 1 000 Kč)? A v případě vyřazení (u účtu č. 022 je nutné doložit zápis o vyřazení, protokol o likvidaci apod), je toto nutné i v případě vyřazení majetku evidovaného na nákladovém účtu? Lze zde vyřazovat majetek jednodušeji, pouze vyřazením z inventury?