Majetek dlouhodobý hmotný (752)

Likvidace majetku

Firma vedoucí účetnictví má v evidenci počítač v PC do 40 000 Kč, který dle směrnice odpisuje 36 měsíců. Daňové odpisy se rovnají účetním. Ve 30. měsíci se počítač pokazí - vadná základová deska, neopravitelné. Půjde o likvidaci ještě neodepsaného majetku v důsledku opotřebení (pak zůstatková cena bude daňově uznatelná) nebo o likvidaci v důsledku škody (nebude náhrada od pojišťovny, proto zůstatková cena by byla nedaňová)?

Úprava odpočtu DPH u dlouhodobého majetku v prvním roce užívání při změně účelu

Společnost s r. o., plátce DPH, koupila hrubou nezkolaudovanou stavbu bytu v roce 2018. Do roku 2019 zde probíhaly ještě další práce jako vícepráce stavebního charakteru, elektromontážní práce, dodání a montáž vestavného nábytku. Byt byl zkolaudován a uveden do stavu způsobilého k užívání v srpnu 2019. Firma měla původně v plánu využívat byt jako služební pro své zaměstnance na pracovní cestě, proto ze všech přijatých plnění uplatňovala plný odpočet DPH na vstupu. K tomuto užití vůbec nedošlo, oproti plánu došlo ke změně a byt bude pronajímán od 1. 10. 2019 fyzické osobě neplátci. Nájem je tedy osvobozen a zaniká tím také nárok na odpočet u všech složek vstupujících do pořizovací ceny bytu.

Na základě jakých ustanovení zákona o DPH se provede úprava odpočtu daně, když dle § 78 zákona o DPH se provádí úprava odpočtu daně až v dalších letech po uplatnění odpočtu a § 76 zákona o DPH řeší případy, kdy je plnění používáno jak pro osvobozené tak neosvobozené ekonomické činnosti?

V jakém období a v jakých řádcích a kolonkách přiznání k DPH se objeví úprava odpočtu?

Je byt považován za dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností dle § 4 odst. 4 písm. e) zákona o DPH s použitím § 13 odst. 4 písm. b) a § 78b zákona o DPH, pokud by hrubá stavba byla koupena od jednoho subjektu a další zmíněné subdodávky prováděli různí dodavatelé? 4. Kdyby dodavatelem hrubé stavby a i další práce prováděl tentýž subjekt, nepůjde zřejmě o majetek vytvořený vlastní činností. Kdy začne běžet 10letá lhůta pro úpravu odpočtu daně? V roce 2019, tj. uvedení bytu do užívání nebo se bude lhůta počítat pro každou subdodávku zvlášť? Co je okamžikem pořízení dle § 78 odst. 3 zákona o DPH?

S.r.o. obchoduje také pravidelně s cennými papíry na vlastní účet, nejde o doplňkovou činnost.

S.r.o. bude v roce 2019 poprvé počítat koeficient dle § 76 zákona o DPH. Zajímá nás, zda výnosy z držby cenných papírů (ne z jejich prodeje) jako úroky z dluhopisů a úroky ze směnek jsou předmětem DPH a jsou od daně osvobozeny jako finanční činnosti (tudíž vstoupí do výpočtu koeficientu) nebo zda nejsou vůbec předmětem DPH, a tím pádem do výpočtu koeficientu nevstoupí.

Paušální výdaje a příjmy z pronájmu stroje

OSVČ – živnostník uplatňuje výdaje paušálem 60 %. Příležitostně pronajímá stroj (buldozer) používaný především k SVČ. Samostatné živnostenské oprávnění na pronájem a půjčování nemá. Vzhledem k paušálu nemá obchodní majetek, tudíž ani pronajímaný stroj nemůže být jeho součástí. Jaký výdajový paušál se uplatní u příjmů z pronájmu stroje? Patří příjem z pronájmu v tomto případě do § 7 nebo do § 9 zákona o daních z příjmů?

Krácení dotace na pořízení hmotného majetku

V roce 2019 nám byla přidělena dotace ve výši 1 870 000 Kč na nákup stavebních strojů (vlastní zdroje 330 000 Kč, celkem výdaje 2 200 000 Kč). Hodnota faktury za stroje 2 396 700 Kč bez DPH (nárok na odpočet DPH). Zaúčtovali jsme:

Nárok na dotaci: MD 378/D 347

Použití dotace: MD 347/D 042

Zařazení majetku: MD 022/D 042 - hodnota majetku (2 396 700 fakturovaná částka – 1 870 000 dotace) = 526 700 Kč.

Dotace nám však bude vyplacena až teď v roce 2020 s pokrácením o 5 % ,výsledná částka dotace bude 1 776 500 Kč. Nevím, jak správně zaúčtovat, zda stačí opravit číselně na účtech částky, včetně změny hodnoty zařazeného majetku a upravit odpisy? 

Zatřídění docházkové sady

Ddocházková sada = krabice namontovaná na zdi včetně programu (zaměstnanci zadají čipem příchod, odchod). Jedná se o technické zhodnocení budovy, nebo majetek zatříděný do které odpisové skupiny?

Vyřazení havarovaného automobilu z obchodního majetku

Společnost v roce 2018 koupila automobil ve výši 50 000 Kč + DPH. Zařadila do majetku a začala odpisovat. V 12/2019 byl automobil zničen - havárie. V roce 2019 uplatním pouze poloviční odpisy? Auto vyřadím z majetku MD 082/D 022. A pak zaúčtuji zůstatkovou cenu na účet 549 a vzhledem k tomu, že pojišťovna nic nezaplatí, tak je to nedaňový náklad? 

Odpis automobilu

Pokud je automobil zakoupen v prosinci, tedy na konci roku, má to nějaký vliv na odpis tohoto majetku? Musí se např. krátit - poloviční odpis atd.?

Parkové úpravy

Chtěli bychom vylepšit celou parkovou plochu zeleně na sídlišti. To znamená, že přidáme lavičky (1 ks za 10 000 Kč), stromy, keře, skalku (za 80 000 Kč), ztracené chodníky atd., v celkové hodnotě 800 000 Kč. Je nutné celou akci účtovat jako investici a nebo mohu napsat, že jde o jednotlivé úpravy již stávajícího parku, a tedy účtovat tuto akci jako neinvestiční?

Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností - základ daně a úprava nároku na odpočet DPH

Společnost nakoupila nemovité věci (pozemky, staré budovy) z důvodu plánované rezidenční výstavby ve které budou k dispozici i komerční části. V průběhu výstavby vznikají společnosti náklady od různých subdodavatelů, které souvisejí s výstavbou daného projektu (např. architektonické práce, právní služby, výkopové práce, položení základní desky apod.). Někteří subdodavatelé nejsou plátci DPH a některé práce jsou vykonané i zaměstnanci společnosti. Většina nákladů je účtováno na účet 042, protože vstupují do pořizovací ceny, nicméně některé náklady mohou být zaúčtovány i přímo do nákladů, protože dle zákona o účetnictví tyto náklady nevstupují do pořizovací ceny. Společnost kromě této výstavby má další činnosti zdanitelné i osvobozené, tj. používá zálohový koeficient na vstupy, které spadají do kráceného nároku na odpočet DPH. Z důvodu, že tyto náklady jsou vynaloženy k výstavbě rezidenční a komerčních prostorů, tj. bude pronajímáno, jak neplátcům DPH, tak plátcům DPH), tak se bude jednat o dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, kde dochází k fikci dodání dle § 13 odst. 4 písm. b). Naše otázky jsou následující: a) Může společnost uplatňovat plný nárok na odpočet DPH u těch vstupů, které souvisejí s výstavbou tohoto projektu bez rozlišení, zda je účtováno na účet 042 či do nákladů? Nebo u těch vstupů, které neskončí na účtu 042 musí rovnou dát do kráceného nároku na odpočet DPH a zkrátit aktuálním zálohovým koeficientem? b) V roce, kdy dojde k zařazení výstavby do užívání dle § 13 odst. 4 písm. b) dojde k fiktivnímu dodání zboží , kde základ daně se určí dle § 36 odst. 6. písm. a)prostřednictvím kterého se odvede státu DPH na řádku 1 daňového přiznání (A.5. kontrolní hlášení). Jelikož u tohoto projektu nelze zjistit cenu obdobného zboží, tak by měl být základ daně dle zákona stanoven ve výši celkových nákladů vynaložených na dodání zboží k DUZP. Vstupují do základu daně i ty náklady u kterých nebylo DPH účtováno ani samovyměřeno? Jsou to náklady od neplátců DPH a mzdové náklady společnosti, takže tam není žádný titul pro krácení, neboť nebyl uplatněn původně žádný nárok na odpočet DPH a tudíž by byla porušena neutralita DPH. Ve podobné logice funguje i § 13 odst. 5, kdy se jedná o dodání zboží pouze v případě, že byl nárok na odpočet DPH uplatněn. c) současně při fiktivním dodání zboží dle § 13 odst. 4 písm.a) vzniká společnosti nárok na odpočet DPH v krácené výší, který uvede na řádku 47 a na řádku 40 do sloupečku pro krácený nárok na odpočet DPH. V jaké hodnotě bude uveden tento majetek na řádek 47? Bude to součet nákladů, kde byl uplatněn nárok na odpočet DPH, které podléhají 10 letému období pro úpravu odpočtu DPH či pořizovací cena z účetnictví, která zahrnuje i náklady od neplátců či mzdové náklady? V případě, že budu mít daný rok zálohová koeficient 20%, tak bude toto zdaňovací období uplatněna pouze 20% část DPH, která je odvedena na řádku 1 prostřednictvím fiktivního dodání zboží i kdyby v dané budově bylo 90% prostoru určeno plátcům DPH a 10 % neplátcům? d) Desetiletá lhůta pro úpravu odpočtu DPH by měla běžet kalendářním rokem, v němž byl tento majetek uveden do užívání. Pokud první rok jsem majetek vypořádal v prosinci vypořádacím koeficientem 25 %, tak následující rok vždy porovnávám s tímto původním číslem a to na celkový koeficient celé společnosti bez ohledu na situaci pronájmů v tomto konkrétním projektu? Pokud je rozdíl vyšší nebo nižší 0 10 %, tak dělám úpravu odpočtu DPH a jinak nikoliv?

Zahájení odepisování

Korporace, jejímž hlavním předmětem podnikání je zemědělství  začala s výstavbou posklizňové linky ( SILA ). Stavební povolení bylo žádáno na výstavbu technologie + 4 věžová sila. Firma ovšem dokončila pouze technologii a 2 věžové sila a další dvě v nejbližší době nedokončí z finančních důvodů. Technologie a 2 dokončené věže byly spuštěny do užívání na základě povolení zkušebního provozu na 1 rok s podmínkou od životního prostředí a inspekce práce přičemž se dá předpokládat že tyty podmínky budou splněny. Nicméně Stavební úřad nevydá kolaudaci, do té doby, nebudou-li dostaveny zbývající dvě věže tj. nebude-li dokončena celá stavba. Můj dotaz zní, zda-li může být stavba zařazena do užívání a daňově odepisována nehledě k tomu, že kolaudace není z důvodu výše uvedených zatím v dohlednu.