Majetek dlouhodobý hmotný (827)

Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku

Ve vnitřním předpisu od 1. 1. 2021 máme nový limit pro odpisování hmotného majetku a technického zhodnocení 80 000 Kč bez DPH, firma je plátcem DPH. Daňové odpisy firma bude používat i jako účetní. Mohu pro drobný hmotný a nehmotný majetek také stanovit ve vnitřním předpise limit 80 000 Kč? V případě pořízení většího množství drobného majetku (na příklad nábytku) musím celkovou hodnotu časově rozlišit - na příklad na 2 roky? U nehmotného majetku (ochranné známky) musím také časově rozlišovat? Uplatněné náklady u tohoto nehmotného majetku by byly i daňově uznatelné? 

Náklady za zaškolení zahrnuté v celkové ceně kupovaného majetku

Vím, že podle § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. nejsou náklady na zaškolení součástí ocenění majetku. Jak ale postupovat, pokud je v kupní smlouvě uvedená jen celková cena stroje s uvedením, že zaškolení je „v ceně“, případně u některých smluv „zdarma“? Na fakturách už je potom pouze celková cena (bez zmínky o zaškolení). Bude tedy chybou, když celkovou cenu stroje započítám do vstupní ceny? Není tento postup Finanční správou tolerovaný?

Poradenství k investiční pobídce - součást vstupní ceny majetku

Firma plánuje novou výstavbu. Za tímto účelem čerpala poradenské služby v souvislosti s analýzou možného financování investice formou investiční pobídky. Zároveň si nechali vypracovat „manuál“ pro postup při účtování a vedení agendy v souvislosti s investiční pobídkou. Mohou tyto náklady vstoupit do pořizovací ceny toho daného majetku? 

Účetnictví - hospodářská zvířata

Jsme zemědělská firma. Nakoupili jsme plemenného býka v hodnotě 44 175 Kč bez DPH. Jak zaúčtovat - do DKP a ihned odepsat, nebo do DHM a odepisovat ho? Základní stádo odepisujeme 3 roky, účetní odpisy se rovnají daňovým. 

Pronájem souboru měřících přístrojů tepla, teplé a studené vody

Společnost (dodavatel) pronajímá bytovým domům (SVJ, bytová družba apod.) soubory měřících přístrojů tepla, teplé a studené vody na dobu 10 let. Ceny jednotlivých přístrojů jsou v řádu stovek Kč, celé soubory mohou být v ceně od několika tisíc Kč až po milion Kč. Přístroje zůstávají majetkem společnosti. Jak máme postupovat z hlediska daně z příjmů? Mají se soubory evidovat jako odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek a daňově odpisovat rovnoměrně po dobu trvání nájemní smlouvy? Nebo s ohledem na hodnotu jednotlivých přístrojů celou hodnotu namontovaných přístrojů účtovat přímo do nákladů v období kdy byl nájem zahájen? Nebo soubory v hodnotě do 40 000 Kč účtovat jednorázově do nákladů a soubory v hodnotě nad 40 000 Kč (od r. 2021 nad 80 000 Kč) evidovat jako odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek a daňově rovnoměrně odpisovat po dobu trvání nájemní smlouvy. Pro jistotu uvádím, že z hlediska účetního budou všechny pronajímané soubory přístrojů evidovány v aktivech jako dlouhodobý hmotný majetek a budou rovnoměrně odpisovány po dobu trvání nájmu. Prosím o posouzení, která varianta je z daňového hlediska správně.

Společnost coby dodavatel se zavazuje namontovat soubory měřících přístrojů tepla, teplé a studené vody u zákazníka a zároveň se zavazuje, že bude zákazníkovi následujících 10 let ročně provádět odečty hodnot z přístrojů a na základě odečtů zpracovávat rozúčtování nákladů na jednotlivé bytové jednotky. V ceně za tuto službu je zohledněna i poměrná část nákladů na namontované přístroje. Po ukončení této smlouvy jsou přístroje "bezcenné", protože už nesplňují technické parametry stanovené předpisy. V případě přístrojů se nejedná o nájem. V takovém případě by se cena namontovaných přístrojů evidovala např. na účtu "náklady příštích období" a rovnoměrně by po dobu trvání smlouvy byla rozpouštěna do nákladů. Na výstupu bude pravidelná roční nebo měsíční fakturace za "komplexní" služby (dle smlouvy). Je takový postup v pořádku z hlediska daně z příjmů?

Odpisy DHM a dotace

V roce 2020 byl zařazen stroj do majetku ke dni zaplacení (dle smlouvy), na který byla poskytnuta dotace. PC byla ponížena o výši dotace. Dotace byla získána na výzkum a vývoj, tedy stroj je z 80 % využíván na výzkum a vývoj a z 20 % pro výrobu. Existuje nějaký parametr, kdy není možné začít odepisovat v roce pořízení majetku?

Mimořádné odpisy

V lednu 2021 jsme zařadili do dlouhodobého majetku technologii ve 2. odpisové skupině a použili mimořádné odpisy. V dubnu byla provedena na technologii úprava za cca 6 mil. Kč. Jedná se tedy o technické zhodnocení, a tudíž je nutné ho odpisovat samostatně vzhledem k mimořádným odpisům? Nebo se jedná o zvýšení původní ceny a můžeme pokračovat v odpisování na původní kartě, kdy dle zákona o daních z příjmů nejde v roce pořízení o technické zhodnocení, ale o zvýšení původní pořizovací ceny?

Zařazení hmotného majetku do odpisové skupiny

Chtěl bych vás požádat o zařazení hmotného majetku do odpisové skupiny, jednalo by se o kontejner na návěs PRONAR, na který jsme si nakoupili železo od firmy (plátce DPH) a jiná firma nám ho vyrobila (není plátce DPH). Cenu majetku stanovím sečtením částek bez DPH, ale nevím, do jaké odpisové skupiny to mám zařadit, anebo to navýší vstupní cenu návěsu PRONAR. Do budoucna bychom si chtěli touto cestou nechat vyrobit ještě další kontejnery. Cena kontejneru vychází nad 40 000 Kč.

Zařazení majetku

OSVČ pořídila v roce 21. 12. 2020 traktor, který zařadila do majetku s odpisovou skupinou 2. Nyní dokupuje nakladač k tomuto traktoru v ceně kolem 100 000 Kč. Samostatně tento nakladač bez traktoru je nepoužitelný. Dotaz je k zařazení do majetku. Odepisovat tento nakladač samostatně ve 2. odpisové skupině nebo zvýšit vstupní cenu traktoru o tento nakladač? Za rok 2020 uplatnil zrychlený odpis. 

Prodloužená záruka

Dne 24. 2. 2021 bylo pořízeno auto za 960 000 Kč bez DPH. Auto bylo zařazeno do majetku k datu 24. 2. 2021. Dne 3. 3. 2021 je vystavená faktura (tedy naše přijatá) na jednorázové pojistné na 3 roky - prodloužená záruka 56 000 Kč v nulové sazbě. Faktura se zadá na účet pořízení majetku a o tuto částku se navýší vstupní cena auta na kartě majetku, je to správně? Nevadí, že záruka byla dokoupena až několik dní po autě?