Majetek dlouhodobý hmotný (720)

Zaplacená daň z titulu ručení za daň

Společnost s. r. o. pořídila hmotný dlouhodobý majetek v roce 2017 a z nákupu si uplatnila odpočet DPH. Majetek zařadila v ceně bez DPH. V roce 2019 došla výzva FÚ, abychom zaplatili daň za našeho dodavatele, od kterého jsme majetek pořídili, neboť on DPH neuhradil, a v době, kdy jsme majetek pořizovali, již byl veden jako nespolehlivý plátce. Tuto skutečnost jsme si neověřili, a nyní jsme tedy daň za něj zaplatili (v roce 2019). Jaký bude postup zaúčtování zaplacené daně a bude to mít nějaký vliv na hodnotu majetku? Navíc výzva k úhradě došla již v roce 2018, my jsme se obrátili na právníka a věc jsme řešili, nicméně nakonec jsme v roce 2019 daň zaplatili. Bude tato skutečnost nějak zohledněna v roce 2018?

Zařazení hmotného majetku do odpisové skupiny

Firma pořídila nakládací techniku (sklopný plech) pořizovací cena bez DPH 72 000 CZK, firma je plátcem DPH, nevím do jaké odpisové skupiny tuto nakládací techniku zařadit, buď přidat odpisové skupině budovy, nebo do odpisové skupiny 3. 

Přemístění obchodního majetku do JČS

Česká s. r. o., plátce DPH, bude provádět přemístění svého zboží (kuchyňské potřeby) do Německa (sklad Amazon) a v Německu je bude přes Amazon prodávat koncových spotřebitelům. Jaký doklad bude pro toto přemístění vystavovat? Je takový doklad stejný jako při dodání zboží do JČS, jen na obou stranách (dodavatel a odběratel) bude tatáž s. r. o.? Přemístění majetku je osvobozeno, na faktuře tedy bude bez DPH? Kam se tento doklad uvádí, a na který řádek - přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení? Jakým dokladem je třeba doložit přemístění majetku? Jak se určí základ daně/cena přemisťovaného majetku?

Vstupní cena dlouhodobého majetku - zahrnutí dalších nákladů

Společnost provozuje balírnu suchých plodů na balicích linkách. V prostoru balírny jsou v současné době tři balicí linky a letos budeme pořizovat čtvrtou. Aby se nová linka do balírny vešla, museli jsme nechat pootočit jednu ze stávajících balicích linek o 90 stupňů. K tomu bylo nutné, aby dodavatel upravil jednu z jejích podpěrných nohou pro stojan, namontoval ji a znovu propojil tuto stávající linku s pásovým dopravníkem zboží. Měli bychom tuto úpravu stávající linky zahrnout do vstupní ceny nové balicí linky a odepisovat nebo je možné ji zaúčtovat rovnou do nákladů?

Zaúčtování přecenění majetku při odštěpení do existující společnosti

Společnost ABC s. r. o. realizovala projekt odštěpení majetku do existující společnosti XXX s. r. o. U rozdělované společnosti ABC došlo k přecenění odštěpovaného majetku a zaúčtování hodnoty přecenění na účet nerozděleného zisku (účet 428), taktéž vzniklý rozdíl u nástupnické společnosti (XXX s. r. o.) při zaúčtování odštěpovaného majetku byl zaúčtován na účet 428. Je tento způsob zaúčtování ve smyslu ČÚS 11 správný, neměl být použit účet 418? Znamená to u obou společností a zejména u rozdělované společnosti ABC s. r. o., kdy významně vzrostla hodnota účtu 428 - Nerozdělený zisk, že zaúčtováním přecenění odštěpovaného majetku je možno ze zvýšené hodnoty účtu 428 vyplácet podíl na zisku? Obecný dotaz: Je možno účty 415 až 418 odúčtovat ve prospěch účtu 428 a 429? V ČÚS pro podnikatele č. 11 to není nikde uvedeno.

Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Firma s. r. o. kupuje DHM (automobl) a platí 2 zálohy na jeho pořízení, ve 3. a 4. měsíci, auto je pořízeno v 6. měsíci, kdy je zařazeno do užívání. Zákon hovoří o uplatnění DPH ze záloh uhrazených, ale nárok na odpočet v případě DHM je dle zákona až v případě jeho předání, začátek užívání. Daňové doklady na zálohy máme. 

Pořízení majetku od osoby registrované k dani v jiném členském státě plátcem

Plátce DPH pořizuje majetek (nábytek cca za 50 000 Kč, osvětlení 80 000 Kč, kvalitní počítač přes 100 000 Kč) z Rakouska. Plátce vede daňovou evidenci. Jak bude postupovat z pohledu zdanění majetku z pohledu DPH a daně z příjmů? Vše bude platit v hotovosti a sám zboží v Rakousku zaplatí, tj. vybere si peníze z podnikatelského účtu v ČR a smění je na požadovaná eura. Počítač a nábytek bude v Rakousku osvobozen od daně - bude nakoupeno od osoby registrované k dani.

1) Jak správně stanovím vstupní cenu pro odpisování počítače a nábytku? Vyberu si pro přepočet ze 3 možností - aktuální kurz, denní či jednotný a částku 5 000 EUR přepočtu tímto kurzem a pod tomto částku zařadím do obchodního majetku a začnu odpisovat k datu zařazení do užívání bez ohledu na data na faktuře, případně ve smlouvě?

2) Z pohledu DPH má OSVČ také tyto 3 možnosti výběru přepočtu z cizí měny - může zvolit jinou možnost než pro účely daně z příjmů nebo se využití cizí měny musí shodovat, jak pro DPFO, tak i pro DPH?

3) Cenu 5 000 EUR přepočte dle dané zvolené varianty a tuto přepočtenou cenu uvede do řádku 3. a z této české přepočtené ceny dopočítá DPH? Dále uvede tuto přepočtenou cenu na řádcích 43 a 47.

4) Pokud by plátce využíval poměrný koeficient, tak uvede do řádku 43 a 47 již odpočet poměrný, např. z 5 000 EUR by chtěl uplatnit pouze 4 000 EUR, propočet na poměrný odpočet provedeme z již české částky ze řádku 3 nebo také přepočítáme oněch 4 000 EUR na české koruny stejným způsobem jako 5 000 EUR?

Elektrokola pro využití ve firmě

Jednatel autodopravy, plátce DPH, koupil na přejíždění mezi středisky dvě elektrokola za 100 000 Kč celkem. Lze dát elektrokola do nákladů s. r. o, příp. jak se řeší soukromé používání v s. r. o., nebo lze tyto elektrokola zaúčtovat jen na účet 528?

Vložení osobního automobilu do obchodního majetku

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, chce k 1. 1. 2019 zařadit do obchodního majetku osobní automobil pořízený v roce 2014. Jakou cenou se oceňuje takto pořízený majetek? Zůstatkovou cenou, jakou by měl, kdyby byl rovnoměrně odepisován? Nebo je nutné nechat majetek ocenit znalcem? Mohu takto vložený majetek odepisovat? Mohu uplatňovat jako daňově uznatelné výdaje veškeré výdaje související s údržbou majetku a také majetek popř. technicky zhodnotit a toto technické zhodnocení odepisovat? Platí, že nárok na odpočet DPH je do 3 let od pořízení majetku, takže v tomto případě již nemá plátce nárok na odpočet DPH? 

 

Mobilní dům

Jak zaúčtovat mobilní dům a do jaké odpisové skupiny patří? Mohu zde uplatnit DPH a může být mobilní dům použit jako kancelář?