Akcie (85)

Finanční majetek - ocenění

Česká společnost (česká účetní jednotka – kategorizace malá; používající pro účely přepočtu denní kurz ČNB) pořídí 6% podíl na slovenské akciové společnosti (záměrem je dlouhodobá držba podílu, je účtováno na účet 063, akcie jsou v listinné podobě), přičemž kupní cena je sjednána v eurech, platba příslušné částky proběhne z bankovního účtu kupujícího a je stržena částka v českých korunách, ale v souladu s avízem banky představuje příslušnou částku v eurech jakožto dohodnutou kupní cenu (banka poskytne kupujícímu – účetní jednotce pro platbu nižší kurz, než je denní kurz ČNB). Okamžik uzavření smlouvy (zároveň její účinnost) je shodný se dnem, kdy je ze strany kupujícího poukázána příslušná částka v eurech jako platba kupní ceny. Dispoziční právo na akcie je rovněž ve shodný den na základě protokolu o předání. Rádi bychom se zeptali jak účtovat - k veškerým skutečnostem dojde během jediného dne, tj. vzniká při ocenění investice kurzový rozdíl - jako rozdíl mezi denním kurzem x kupní cenou v eurech a cenou, která byla stržena z banky? Je nutné zároveň finanční investici přepočítat kurzem rozvahovým k 31. 12.? Je nutné zároveň investici ocenit reálnou hodnotou? 

Prodej akcií slovenské společnosti

Slovenská akciová společnost (A) koupila v červenci 2017 20% podíl na české společnosti s ručením omezeným. V říjnu 2017 byly ze strany této společnosti (A) veškeré akcie české společnost prodány jiné slovenské společnosti (B). Rádi bychom se zeptali, zda tento převod je předmětem zdanění ve smyslu příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a SK či podle českého zákona o daních z příjmů? Pokud ano, jak má dojít ke zdanění – má společnost A podat daňové přiznání k DPPO v ČR?

Zdanění dividendy

Akciová společnost má akcie na jméno, celkem cca 400 akcionářů. Valná hromada rozhodla o výplatě dividend za rok 2017. Velká část akcionářů je nekontaktní, nemají v evidenci uveden účet a neuvedli ho ani po opakované výzvě. Společnost tedy rozešle dividendu akcionářům, od kterých zná číslo účtu. Nevyplacená dividendy zůstane na zvláštním účtu. Musí být z této nevyplacené dividendy odvedena srážková daň? Pokud ano, do kdy? Valná hromada rozhodla v červnu, dividenda byla vyplacena v září.

Zdanění navýšené nominální hodnoty akcie u akcionáře a. s.

Akciová společnost navýšila základní kapitál z nerozděleného zisku a současně došlo také k navýšení nominální hodnoty akcií u držitelů akcií - fyzických osob. Musí se toto navýšení zdanit v daném období u těchto akcionářů - fyzických osob - v jejich daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob jako tzv. bezúplatný příjem - v § 10 v tomto zdaňovacím období, kdy došlo k navýšení základního kapitálu u korporace, kde tyto fyzické osoby drží tyto akcie?

Prodej cenných papírů

Právnická osoba je drobným akcionářem jiné právnické osoby a vlastní několik zaknihovaných akcií v hodnotě 1 000 Kč. Eviduje je na dlouhodobém finančním majetku (účet 06x) od roku 2015 s tím, že v nejbližších letech neměla v úmyslu je prodávat. Každoročně eviduje ve výnosech výplatu dividend plynoucí z vlastnictví těchto akcií. Vlastníci naší společnosti se rozhodli, že pro ně nadále není přínosem tyto zaknihované akcie vlastnit, vzhledem ke stále stejnému ročnímu výnosu dividend, který je zanedbatelný, a uvažují o jejich prodeji. Jak účetně a daňově postupovat při jejich prodeji? Zda k datu prodeje bude nákladovou položkou nabývací cena akcií? Zdaňuje se pak celý výnos z prodeje nebo jen rozdíl mezi nabývací cenou a cenou prodejní? 

Odpis závazku z titulu vypořádání neplatných akcií

Společnost rozhodla v roce 2013, že nepředložené akcie při změně z majitele na jméno budou v 35 % nominální hodnoty převedeny na závazek vůči fyzickým osobám. Jak tento závazek po uplynutí promlčení zúčtovat - rozvahově MD 365/D 428 nebo výsledkově MD 365/D 6.. ?

Příjmy z prodeje cenných papírů

Ve kterých konkrétních případech není možné využít daňového osvobození pro příjmy z prodeje cenných papírů? Co znamená daňová výjimka, že při podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech firmy 5 % a více v posledních 2 letech není možné využít daňového osvobození? Pak se lze domnívat, že každý takový akcionář, který má více než 5% akcií ve společnosti, a tedy i na základním kapitálu a hlasovacích právech nikdy nemůže využít institutu osvobození příjmů z prodeje akcií, když je prodá po třech letech, nebo dokonce i více letech jiné osobě. Příklad: jsem 70% vlastníkem akciové společnosti, která se zabývá pronájmem nemovitostí, buď jsem, anebo nejsem ve statutárních orgánech společnosti. Tato společnost nakoupí nemovitost za účelem jejího pronajímání. Skutečně jí pak 3 roky pronajímá, nebo hledá nájemce a pak jí pronajímá. Pak se akcionář rozhodne prodat část svých akcií, nebo všechny jiné osobě. Platí pro něj osvobození od případného zisku z prodeje akcií, a když ne, tak z jakého důvodu? 

Prodej akcií a daň z příjmu

V letošním roce jsme založili akciovou společnost. Tato akciová společnost plánuje nákup nemovitosti, kterou by chtěla po krátké době prodat se ziskem, ale formou prodeje akcií. Budeme muset tento prodej akcií zdanit daní z příjmu? Jak je to s časovými testy pro osvobození? 

Srážková daň z rozdělení příjmů

V a. s. jsou 2 akcionáři se stejným počtem akcií a stejnou jmenovitou hodnotou. Když si dělí příjem ze zisku, sráží 15% daň a odvádí na účet 7720-77621761/0710. Je to tak v pořádku? Tento příjem již nevstupuje do jejich přiznání fyzických osob na konci roku, když byl sražen srážkovou daní, je to tak v pořádku? 

DPH a prodej akcií

Naše firma bude provádět výkup vlastních akcií od drobných akcionářů. Veškerou administrativu s odkupem spojenou (dopis akcionářům s nabídkou odkupu, uzavření kupních smluv s akcionáři, kteří mají o odkup zájem), ale i faktický převod akcií na naši společnost nám bude zajišťovat externí firma. Na vše je uzavřena jedna jediná smlouva o příkazu, která obsahuje obstarání všech výše uvedených činností. V uzavřené smlouvě o příkazu v bodě, kde se hovoří o výplatě odměny, je uvedeno, že odměna za dohodnutou činnost se skládá z: 1. odměny za vypracování sdělení akcionářům, 2. odměny za uzavření kupní smlouvy, 3. odměny za vypořádání vlastního převodu akcii v Cetrálním depozitáři cenných papírů, 4. odměny ve výši 5 % z kupní ceny převedených akcií. Jak to bude s DPH? Např. externí firma vystaví fakturu podle jednotlivých bodů za bod 1. 10 000 Kč, za bod 2. 5 000 Kč, za bod 3. 15 000 Kč, za bod 4. 20 000 Kč. Bude k celkové částce, tzn. v mém případě 50 000 Kč, připočteno DPH a faktura bude celkem ve výši 60 500 Kč? Nebo bod 3 a 4 je osvobozeným plněním? Jde mi o to, aby mi firma nevystavila chybně fakturu a já si pak neoprávněně neuplatnila nárok na odpočet u fakturované činnosti 3 a 4, tedy u provize a vlastního převodu akcií.